Alla patienter har rätt att förvänta sig den bästa möjliga vården. Felbehandlingar och fusk med ersättningar är oacceptabelt. Inför 2017 har vi beslutat om stärkt uppföljning av vården. Och i ett specifikt fall inom gynekologin slår vi nu ner med en omfattande granskning av en vårdgivare som misstänks för fusk – som i värsta fall kan ha drabbat inte bara landstingets ekonomi utan också kvinnors patientsäkerhet.

Du som invånare, som patient och som skattebetalare ska kunna lita på vården: Att du får vård efter behov, att du får rätt behandling, och att vårdens resurser används rätt och effektivt. Att leva upp till detta är ett delat ansvar för hela vården men huvudansvaret vilar på oss i landstinget, som huvudman för sjukvården för över två miljoner stockholmare.

För att ta det ansvaret har vi uppföljning av olika slag, av alla slags avtal och med alla slags vårdgivare. Inför 2017 har vi i hälso- och sjukvårdsnämndens budget beslutat om att stärka uppföljningen ännu mer, med s.k. fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). Patientsäkerhet är den viktigaste prioriteringen, men även medicinsk kvalitet och ekonomi är naturligtvis viktiga att granska och följa upp.

I dag föreslår dessutom Alliansen att utöka uppföljningen med stickprov i journaler hos olika vårdgivare. Det är ett sätt att granska såväl patientsäkerhet som kvalitet och ekonomi.

När vi och vår förvaltning får tecken på specifika problem hos en specifik vårdgivare, kan vi slå ned på dem med särskilda granskningar. Så blir nu fallet, med en vårdgivare inom gynekologin. Där finns misstankar om felaktigheter som kan ha drabbat de kvinnliga patienterna mycket konkret och personligt.

Misstankar finns om att kvinnor har utsatts för ingrepp i onödan – det kan handla om såväl kirurgi som s.k. skrapningar. Det, kan jag lova, är inga procedurer som någon skulle vilja eller ska behöva uppleva i onödan.

Det finns också misstankar om ekonomiska felaktigheter, dvs att man har tagit betalt för felaktiga behandlingar. Vi kan bara hoppas att eventuella problem är begränsade till sådana ekonomiska lurendrejerier; att man har tagit betalt för de dyrare och mer omfattande ingreppen, men inte utfört dem. I så fall har åtminstone ingen patient drabbats. I värsta fall handlar det om både medicinska och ekonomiska fel.

I dagsläget vet vi inte om uppgifterna stämmer, det är hörsägen. Men det är allvarliga påståenden som vi måste gå till botten med. Det gör mig rasande när patienter utsätts för risker och felbehandlingar. Än mer förbannad blir jag om man har felbehandlat kvinnor med uppsåt, för att tjäna pengar. I det sammanhanget blir ekonomin en bisak – men det vore självklart mycket allvarligt om man har tillskansat sig pengar som borde ha gått till annan vård, för patienter som verkligen behöver den.

Nu kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att granska 400 journaler hos den ifrågasatta vårdgivaren. Det är alltså en riktad granskning, grundad på indikationer man har fått, som stämmer överens med vår övergripande inriktning och det uppdrag som Alliansen har gett om starkare uppföljning.

Alla har rätt till en prövning och ingen är skyldig innan situationen har klarlagts. Men: Om det visar sig att fusk har begåtts kommer vi inte att lägga några fingrar emellan. Fuskande vårdgivare ska vi inte acceptera.

Nedan lite mer fakta om våra uppdrag i budget och i skrivelse på nämnden i dag!

Stärkt uppföljning av vården i Stockholms län i budget 2017

Under 2017 kompletteras den ordinarie uppföljningen av vården vid behov med fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). De främsta fokusområdena för fördjupade uppföljningar är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning.

Alliansen i Stockholms läns landsting ger nu hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att dessutom öka antalet stickprovskontroller av journaler. Uppdraget ska redovisas i juni 2017 och därefter utvärderas.

 

I hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017 frambår ökade satsningar på uppföljning:

”Ordinarie avtalsuppföljning och fördjupad uppföljning

Uppföljning av vårdgivare i Stockholms län ska vara bred och omfatta vårdproduktion, patientnöjdhet, tillgänglighet, kvalitet, nya initiativ och genomförande av aktiviteter för en bättre samverkan i en nätverkssjukvård, samt bidra till att säkra verksamheter inom forskning, utveckling, innovation och utbildning i hela sjukvårdssystemet. Det är viktigt att nyttan av den information som samlas in genom uppföljning vägs mot det administrativa arbete som rapporteringen medför för vårdgivare inom bland annat vårdvalen. Framtidsplanens genomförande kommer att följas med systemuppföljningar Ett kontinuerligt arbete med att stärka kapaciteten för uppföljning och jämförelser pågår inom förvaltningen och i samverkan med andra aktörer och andra landsting.

Den ordinarie uppföljningen kompletteras vid behov med fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). De främsta fokusområdena för fördjupade uppföljningar är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning. Under 2017 förstärks verksamheten med ett tydligare funktionsansvar och tydligare mandat för Revisionsrådets medlemmar.”

Utökad uppföljning av vårdgivare – förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden i dag

Den vård som utförs inom Stockholms läns landsting är mycket uppskattad, det gäller vård utförd av såväl fristående aktörer som landstingets egna verksam-heter. Alla patienter har rätt att förvänta sig att få den bästa möjliga vården, oavsett vilken vårdgivare de väljer. De allra flesta vårdgivare gör ett utmärkt arbete och tar redan ett stort ansvar för vår gemensamma hälso- och sjukvård. Likväl är det viktigt att arbetet följs upp kontinuerligt för att säkerställa att pati-enterna får kvalitativ vård anpassad till de individuella behoven och att de of-fentliga medlen används på ett effektivt sätt. Som en del i landstingets arbete med god kostnadskontroll och kvalitetsförbättring höjs ambitionen gällande upp-följning och revision. Detta är ett av stegen på vägen i arbetet mot ett effektivare landsting och bättre vård.

Därför föreslår vi att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag:

att                       fortsätta med och fördjupa journalgenomgångarna i syfte att upptäcka och förhindra överbehandling och felaktig redovisning.

 

att     genomföra väsentligt fler stickprov som ett led i denna fördjupade uppfölj-ning.

 

Read more

Att stärka och utveckla primärvården är nödvändigt. Liberalerna har nyligen presenterat förslaget att vi ska införa en svensk fastläkarreform, delvis inspirerad av Norge.

Stockholm har på fler sätt ett gott utgångsläge. Av Sveriges mest uppskattade vårdcentraler ligger flera i Stockholm. Bilden har jag lånat från Vårdföretagarna. Den visar dessutom att ett stort antal av de mest uppskattade vårdcentralerna drivs i privat regi, exempelvis landets bästa vårdcentral som ligger i Stockholm. Äppelvikens vårdcentral!
Stockholmarna mer mer nöjda med sina vårdcentraler än genomsnittet i landet. Den nationella pateientenkäten som Sveriges kommuner och landsting låter göra ger Stockholms primärvård gott betyg:

Read more

Just nu har vi ett pågående mässlingsutbrott i Stockholm. Det är ett litet antal barn som drabbats, men eftersom det är en av de mest smittsamma sjukdomarna finns risken att flera ska insjukna. Alldeles i onödan.

Det finns utmärkt vaccin mot denna ibland riktigt farliga sjukdom. Ändå väljer en del föräldrar bort vacciner för sina barn. Man förlitar sig på turen eller har gått på myten om att vaccinet skulle kunna ge upphov till autism (myten lever vidare trots att studien som visade detta för länge sedan avfärdats som forskningsfusk). Därmed riskerar de sina barns hälsa. Det är illa nog. Men de riskerar också många andra barns hälsa. Barn som av olika skäl inte kunnat vaccineras. Det kan handla om barn som inte tål vaccinet eller barn under 18 månader som ännu inte vaccinerats. Det är med andra ord ett enormt ansvar som de föräldrar tar på sig när de väljer bort vaccinet.

Jag och Lotta Edholm, borgarråd i Stockholms stad har föreslagit att vi bör utreda om barn till föräldrar som väljer bort vaccin ska kunna nekas plats i förskola, i syfte att skydda andra barn. En variant kanske kan vara att man hänvisas enbart till vissa förskolor.

Läs gärna mer om mässlingsutbrottet och vikten av att vacciner sina barn: Direkpress, Metro, Allas

Read more

Jan Björklund (L) och Anna Starbrink (L)

Sveriges patienter har rätt att förvänta sig mer av vården. Vård i tid, bra bemötande och möjlighet att kommunicera med vården med modern teknik. Det borde vara självklarheter i en modern vård. Liksom att alla som jobbar i vården får goda villkor, och möjlighet att arbeta på toppen av sin förmåga!

Idag presenterade jag, tillsammans med Jan Björklund, förslag till ny sjukvårdspolitik. Förslagen kommer från Liberalernas sjukvårdsgrupp, som är den del av partiets Välfärdskommission.

Vi föreslår att minst fem sjukhus till i landet ska drivas av en privat eller idéburen aktör. Vi vill återinföra vårdbiträden som kan avlasta undersköterskornas arbetssituation. Vi tycker att ett system med fastläkare, där varje invånare kan välja en fast läkarkontakt, och där varje läkare ansvarar för sina patienter, ska införas. Dessutom vill vi att vårdgivare ska vara skyldiga att erbjuda en lika bra digital som fysisk tillgänglighet. Självklart ska du kunna kommunicera med vården digitalt, och självklart ska vården som andra viktiga samhällstjänster erbjuda moderna, smarta e-tjänster!

Sjukvårdsprogrammet innehåller en rad förslag för bättre vård. Fler privata alternativ för in nya idéer kring organisation och ger vårdpersonalen fler möjliga arbetsgivare. Förslagen ökar också patientens makt, stärker primärvården och stärker digitaliseringens roll i vården.

”Du som patient har rätt att förvänta dig mer av vården. Du som arbetar eller kan tänka dig att arbeta i vården har rätt att förvänta dig mer av din nuvarande eller kommande arbetsgivare.

Vi liberaler kommer att återkomma med fler sjukvårdspolitiska förslag. Vi är fast beslutna att leverera förbättringar som stärker friheten för Sveriges patienter.”

Läs gärna mer om våra förslag på DN Debatt

Och titta på min film där jag berättar mer

 

Read more

Nu pågår ett spännande arbete i landstinget. Vi jobbar med att utveckla politiken för hälso- och sjukvården och ett konkret uttryck för detta är landstingets budget för nästa år. För att forma en välförankrad utvecklingsstrategi samtalar jag med med många olika aktörer och låter många röster komma fram. 

Sedan en tid tillbaka har jag besökt en rad olika verksamheter som har stor betydelse för hur väl vården fungerar i länet. Jag har också haft en rad givande samtal med olika personer som representerar skilda perspektiv på hälso- och sjukvården. För mig är det viktigt att lyssna och ta intryck av människor med stor kunskap och djupa insikter i hur vården fungerar. Sedan är det jag och min partigrupp som formulerar Liberalernas politik och tillsammans med Alliansen jämkar vi oss fram konkreta beslut. Det är en roligt del av politikeruppdraget.

Vill du bli min rådgivare? Kanske arbetar du i en intressant verksamhet som du vill att jag ska vet mer om? Kanske driver du ett företag som kan bidra till att utveckla vården? Eller företräder du en organisation som vill ge mig kunskap? Har du som patient idéer om hur vården kan utvecklas? Skriv ett mail och berätta eller bjud in mig till din arbetsplats. Adressen är: anna.stabrink@sll.se

Låt mig ge några exempel på sådant som gett mig mer kunskap och bra idéer på senare tid: Jag har tillbringat en eftermiddag på vårdcentral och en kväll på Husläkarjour, häromdagen var jag och Allianskollegorna på akuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och fick både se verksamheten och lyssna på tankar från sjukhuset om akutens uppdrag och förutsättningar. Jag träffade patientföreträdare inom cancervården igår för att lyssna på dem om erfarenheter från några av de förändringar som gjorts och planeras. Under vintern har jag träffat Stockholms medicinska råd och besökt vårdgivare inom både hudsjukvård och öron-näsa-hals. Listan kan göras mycket längre. Alla dessa möten och samtal ger mig nödvändiga insikter och perspektiv. Jag är övertygad om att jag blir en bättre politiker genom att lyssna och samtala. Och jag vet att politiken och besluten blir bättre.

Häromdagen träffade jag och min kollega Irene Svenonius Vårdföretagarna och några företrädare för både vårdföretag och idéburna Ersta diakoni, vilket SvD uppmärksammade. Som jag berättat om tidigare ser vi över en del av vårdvalen och vi arbetar för att utveckla primärvården. Då är det förstås väldigt intressant att höra hur dessa vårdgivare ser på utvecklingsmöjligheterna. (Vänsterpartiet vaknade till och började vifta med sin vanliga svartmålning av privata vårdföretagare. De vill ju helst vrida tillbaka klockan till den tid när allt sköttes av landstinget och politiker bestämde vem som skulle få vård var.)

På bilden ser ni mig och min kollega Jessica Ericsson när vi i höstas var i Rinkeby för att lära oss mer om primärvården och arbetet att nå fler nyanlända för hälsosamtal. 

Read more

Intensivakut blir ett ny vårdnivå i Stockholmsvården. Det är Nya Karolinska sjukhuset i Solna som kommer att ta emot de svårast sjuka patienterna, de som akut behöver den mest högspecialiserade vården som ska komma till NKS. Dit ska patienter komma med ambulans, helikopter eller med remiss från annat sjukhus. Oslo, Köpenhamn och Helsingfors har redan ett universitetssjukhus med liknande uppdrag. Under 2018 får Sverige sin första. 

Den nya intensivakuten kommer precis som hela det nya universitetssjukhuset i Solna att fokusera på patienterna med svårast skador och dem med mest störst vårdbehov. Vi bygger samtidigt ut och förtydligar hela den moderna akutvården: Från hjälp i telefon och digitalt hos 1177 Vårdguiden, över husläkarmottagningarna och deras jourer, till de nya stora närakuterna för barn och vuxna som vi öppnar på tolv platser i Stockholms län de kommande åren.

 

När den nya akutmottagningen öppnar på Nya Karolinska i Solna 2018, blir det Sveriges första intensivakut. Till intensivakuten kommer man bara kunna ta sig med ambulans, ambulanshelikopter eller remiss. Intensivakuten kommer utföra högspecialiserad vård, för de svårast sjuka.

 

Namnet ”intensivakut” är ett förslag från invånarna. Över tusen intervjuer har genomförts med invånare över 18 år i Stockholms län. Namnet kom upp som ett förslag med fokusgrupper och har sedan bekräftats i en undersökning av Demoskop. Detta är det namn som invånarna bäst tycker beskriver den nya akutmottagningen på Karolinska i Solna. Bra att hämta in synpunkter från stockholmarna, tycker jag.

Expressen, Läkartidningen och SVT har rapporterat om intensivakuten med kommentarer från mig.

Read more

Invigning Södertälje sjukhus 2017-03-09

Södertälje sjukhus har rustats och moderniserats till toppskick. Idag blev det äntligen dags att nyinviga akutsjukhuset i södra länet.

Prinsessan Sofia hedrade sjukhuset med sin delaktighet i invigning. Roligt! Detta är en milstolpe i vården i Södertälje och i vårt län, som är väl värd att fira. Min absoluta övertygelse är att invånarna i Södertälje och i sydvästra länsdelen kommer att få en bättre och mer tillgänglig vård nu när den nya sjukhusbyggnaden öppnar. Jag är helt övertygad om att även vårdens innehåll kommer att utvecklas.

Det innebär också att Södertälje sjukhus som första sjukhus i länet kommer att vara ett kombinerat akut- och närsjukhus. Det är ett nytt och spännande uppdrag där akutvård och vardagssjukvård blandas. Jag kommer med stort intresse att följa utvecklingen av denna verksamhet.

Framtidens vård för Södertälje sjukhus innebär att sjukhuset ska vara både ett närsjukhus och ett akutsjukhus. Idag tar sjukhuset hand om 35 000 akuta besökare per år. Det väntas öka med 7 500 besök per år i framtiden.

Antalet invånare i denhär länsdelen växer och andelen äldre i befolkningen ökar. I praktiken innebär det att Södertälje sjukhus ska kunna erbjuda boende i Södertälje, Botkyrka och Nynäshamn högklassig vård. Genom det fria vårdvalet som patientlagen ger kommer förhoppningsvis personer även från Södermanlands län att söka vård på sjukhuset.

För att sjukhuset ska fungera för medarbetare och patienter måste vårdmiljön vara väl utformad. Jag är övertygad om att en bra miljö på sjukhuset bidrar till patientens tillfrisknande och påverkar välbefinnande för alla som vistas på sjukhuset. Jag kan konstatera när jag sett de nya lokalerna att ljus, rymd och ett bra inomhusklimat har varit styrande för arbetet med det nya sjukhuset.

I Stockholms län föds varje år cirka 30 000 barn. Vid Södertälje sjukhus finns den mest småskalinga förlossningskliniken i vårt län. Men den har utökat sin verksamhet på senare år. Förra året förlöstes drygt 1 800 mödrar här på sjukhuset. Förlossningsvården har kunnat utvecklas och kan ge vård med särskild inriktning. Ett exempel är vård för förlossningsrädda kvinnor och särskilda mottagningar för flyktingar. Jag ser det som viktigt att förlossningskliniken i Södertälje fortsätter utvecklas och att den kommer att fortsätta vara en viktig del i länets förlossningsvård.

Jag vill också nämna en unik enhet som finns här på Södertälje sjukhus och som är till för patienter från hela södra länsdelen. Enheten benämns Diagnostiskt centrum utreder patienter med allvarlig sjukdom och där ingen diagnos kunnat fastställas. Vid Diagnostiskt centrum har man som målsättning att på kortast möjliga tid ställa rätt diagnos så att patienten kan få rätt vård i fortsättningen.

Den nya vårdbyggnaden innehåller 120 moderna vårdrum i form av enkelrum. Att patienten kommer att erbjudas enkelrum är ett nytt inslag i vården och en anpassning till vår tids krav. Tidigare transporterades patienten runt på sjukhuset till olika undersökningar.

Med enkelrum kan personal och utrustning komma till patienten istället och genomföra sina undersökningar på rummet. Då minskar behovet att flytta patienten runt på sjukhuset. Genom att sjukhuset har enkelrum bidrar det till att minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Det kommer att öka tryggheten för patienten och även förbättra den enskildes integritet.

Nya supermoderna operationssalar finns också i den nya sjukhuset. 

Jag hoppas att sjukhuset i sin nya skepnad det ska innebära en positiv upplevelse för patienter, anhöriga och att ni som ska arbeta här får en välfungerande miljö att arbeta i.

Fler som uppmärksamma invigningen av Södertälje sjukhus: SVT, DN, Mittmedia, Sveriges RadioSvensk Damtidning

Jag själv har, tillsammans med Daniel Forslund och Ninos Martha skrivit en debattartikel i Länstidningen Södertälje om sjukhuset.

Read more

Låt oss glädjas åt alla framsteg som gjort inte minst kvinnors liv så mycket bättre. Men vet också att inget går att ta för givet. Frihet måste försvaras.

Jag tänker på kvinnorna före mig. Min mormor blev som barn föräldralös när hennes mor dog i spanska sjukan. Men redan innan dess hade hon placerats i fosterfamilj eftersom hennes far dog tidigt och hennes mor inte kunde försörja sina barn. Mormors mor fick aldrig uppleva kvinnors rösträtt. Hur hade mormor det i sitt fosterhem? Det vet jag inte och nu är det sedan länge för sent att fråga. Det känns som en vanlig, men avlägsen historia. Men ändå ligger den bara ett par generationer tillbaka.

Min mamma föddes 1936 i Bastuträsk, Västerbotten. Hon var barn under kriget och ung under den expansiva efterkrigsperioden när så mycket av dagens Sverige tog form. Men fick hon forma sitt liv riktigt som hon ville. Jag vet inte. Men jag tror att hon kanske skulle önskat sig mer utbildning. Mamma flyttade till Stockholm och började arbeta som telefonist. Hon födde fyra barn. När jag föddes 1971 fanns inte föräldraförsäkringen i dagens form, då var det 180 dagar moderskapspenning som gällde. År 1974 var ett bra år för kvinnornas fri- och rättigheter. Då infördes föräldraförsäkringen och samma år började den moderna abortlagstiftningen gälla.

Under min livstid har jag fått uppleva fantastiska frihetsreformer. Barnaga förbjöds år 1979 i Sverige. Men idag har bara 49 länder ett liknande förbud. Många barn, även i Sverige, lever alltjämt i familjer där våld hör till vardagen.

På min artonårsdag 9 november 1989 föll Berlinmuren och jag kunde strax därefter tågluffa runt i ett öppet och fritt Europa, som dock uppvisade stora skillnader i levnadsförhållanden och många krav på att visa upp passet vid varje gränspassage. EU-medlemsskapet blev ett självklart, och för mig mycket positivt, steg som jag la stor energi på som ung politiskt enagagerad. Jag har också fått uppleva hur Sovjetunionen upplöstes och apartheid i Sydafrika avskaffades. Och jag reste till de baltiska staterna och till Sydafrika. Det gick nästan att ta på känslan av frihet.

Här hemma i Sverige har jag fått se hur mänskliga rättigheter för hbt-personer stärkts med först registrerat partnerskap och sedan möjligheten att gifta sig för smakönade par. Nu kan de också få hjälp att bli föräldrar med assisterad befruktning.

För mer än tjugo år sedan var jag en ung medarbetare på Socialdepartementet när Bengt Westerberg genomdrev den riktigt stora frihetsreformen för människor med funktionsnedsättning – den stora handikappreformen. Det innebar en fantastisk förändring för många människor som kunde lämna institutionsboenden och istället få makten över sina egna liv. Men det gav också frihet till många kvinnor som ofta tagit huvudansvaret för att hjälpa sina barn med funktionsnedsättning för att deras liv skulle bli drägligt. LSS gav också dessa mammor en större frihet.

Välfärdstjänsterna har också utvecklats enormt och perspektivet har helt förändrats från att människor tacksamt skulle nöja sig med det som myndigheter erbjöd i form av barnomsorg, skola, vård och omsorg till ett individperspektiv där vi fått frihet att göra våra egna val och forma vår egen vardag. Det är fantastiskt!

De medicinska landvinningarna som gjorts under min livstid är rätt hisnande. Idag är det mycket på barn i Sverige som förlorar sina föräldrar i influensa, som min mormor gjorde. Överlevnaden i bröstcancer, som är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor, har gått framåt med stora steg. Ny metoder, bättre läkemedel och ständigt utvecklad kunskap och ett på många sätt hälsosammare levnadssätt har lett till att vi idag har en av världens friskaste befolkningen och en hälso- och sjukvård av internationellt hög kvalitet.

Sammantaget har friheten stärkts på ett underbart sätt. Men, för det finns verkligen ett men, friheten kan inte tas för given. Det finns mörka krafter som vill mota jämställdheten tillbaka och att kvinnor ska kuvas i hedersförtryck. Vår regering vill spara in på friheten som handikappreformen gav, oron i världen känns stor med både Trump och Putin som känns hotfulla och oroväckande nog tycks ha funnit varandra. Till och med aborträtten utsätts för press i vårt land genom rättslig process där en barnmorska vill slippa göra arbetsuppgifter som är förknippade med abort.

Idag, på internationella kvinnodagen ska vi glädjas åt alla framsteg som gjort inte minst kvinnors liv så mycket bättre. Men minns också att inget går att ta för givet. Min dotter och hennes generationsvänner möter sina utmaningar. Jag vill göra vad jag kan för att dessa flickor ska få leva liv som de själva är fria att forma. Frihet måste försvaras.

På bilden ser ni mig med några av mina kompetenta medarbetare Sigrid Rydell Johnson, Lovisa Montin och Karin Elinder. Tillsammans utvecklar vi politiken och ser till att våra liberala värderingar får genomslag i hälso- och sjukvården. 

Titta också gärna på min film om liberala, kvinnliga förebilder:

Read more