Idag är jag stolt och glad över att få leda arbetet att utveckla valfriheten och möjligheterna för människor med neurologisk funktionsnedsättning att få fortsätta träna och utvecklas. Genom flera möten med människor som berörs har jag lärt mig mycket om vilka möjligheter som finns – genom en tydlig pedagogisk träningsform – till utveckling och självständighet. Det är viktigt att denna möjlighet kommer fler till del. 

I tider när den politiska debatten handlar mycket om att skära ner stödet till några av samhällets sköraste genom indragningar av den personliga assistansen är det härligt att kunna visa på reformvilja och beslut som verkligen kan förbättra tillvaron för en ganska liten men mycket utsatt grupp människor.

Den fantastiska respons jag fått på mitt och Liberalernas engagemang ger en riktigt energiinjektion till det fortsatta arbetet för att rädda den personliga assistansen och att utveckla – inte avveckla – stödet till människor med funktionsnedsättning.

Read more

skarmavbild-2016-10-24-kl-13-12-00

Människor som kommer hit på flykt från förföljelse och krig ska få chansen att starta ett nytt liv. Jag vill se Sverige som möjligheternas land för oss som lever här. Invandringen har genom historien berikat vårt land och bidragit till att lägga grunden för vårt välstånd och vår välfärd. Men vi har idag problem när det gäller integrationen av de flyktingar som kommit hit under senare tid. Detta är en av vår tids stora utmaningar. Liberalerna utvecklar just ni vår politik för ökad integration.

För att vi ska bli framgångsrika måste alla goda kravet tas tillvara. Civilsamhället med alla engagerade människor som ägnar sin fritid åt ett gemensamt engagemang tillsammans med andra är en kraft som vi talar för lite om i Sverige. Det civila samhället spelar en viktig roll när det gäller att främja nyanländas väg in i det svenska samhället. Det bidrar till att nya kontakter och mötesplatser skapas och är en omistlig del av vårt samhälle. Det offentliga ska samverka och bidra med finansiellt stöd till civilsamhället för integrationsinsatser. På kommunal nivå kan med fördel en integrationspott för mindre och enklare aktiviteter avsättas till föreningar och skolor. Å andra sidan ska vi inte stödja organisationer som motverkar integrationen. Både stat och kommun har ansvar att bättre följa upp hur offentliga medel används.

Ur mitt perspektiv är hälsofrågorna också centrala i integrationspolitiken. Ohälsa går hand i hand med utanförskap och följer boendesegregationen. Därför behöver vi utveckla sjukvården och se till att den finns tillgänglig där behoven är som störst, framförallt är det angeläget vad gäller primärvård och psykiatri.

Vi behöver också skydda barnen från att tvingas ta ett alltför stort ansvar i sina familjer. Det är exempelvis tyvärr alldeles för vanligt att barn får agera tolk åt sina föräldrar i sjukvården och i kontakter med myndigheter. Därför krävs det särskilda satsningar på fler bra tolkar. En annan viktig fråga som tas upp i programmet är att unga som kommer hit måste få bra tillgång till utbildning. Och att samhällsorientering ska vara obligatorisk. Detta för att öka förståelsen för de lagar och regler som gäller här. Vi vill också att unga ska ta del av sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

Fredrik Malm som tagit fram förslaget presenterar en del av förslagen på DNdebatt. Han lyfter fram flera viktiga områden i vårt programförslag, exempelvis att samhället måste stärka sin närvaro i utsatta områden. Trygghet och rättssäkerhet måste gälla alla i Sverige. Det krävs uthålliga insatser och kontinuerlig polisiär närvaro. Fler myndigheter och kommunala förvaltningar bör flyttas ut i dessa områden.

Jobb är nyckeln till integration och därför föreslår vi en ny anställningsform för unga och nyanlända, ska införas. Sveriges höga ingångslöner är negativt för sysselsättningen och integrationen. Kraven på att delta i etableringsinsatser måste stärkas. Vid frånvaro ska etableringsersättningen sänkas. För att få försörjningsstöd ska motprestation krävas.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck måste stärkas och permanentas. Det är också ett starkt inslag i förslaget. En ny nationell kartläggning ska göras. Det krävs ökade kunskaper inom myndigheter, i kommuner och landsting och inte minst i skolan. Mer stöd bör gå till organisationer som arbetar med hedersfrågor och till den jämställdhetsrörelse som vuxit fram i utsatta områden. Dessutom vill vi att utvisning alltid ska prövas när någon icke-svensk medborgare begår grova hedersrelaterade brott.

Om allt detta och mer därtill kan du läsa i vårt nya programförslag. Det är Liberalernas partistyrelse som lägger fram förslaget som vårt partiråd ska besluta om i mitten av november. Här hittar du programmet i sin helhet.

Read more

Vi fortsätter utveckla resursfördelningen för husläkarmottagningarna: vi liberaler med Alliansen, tillsammans med S och MP. En tillgänglig vård där alla kan välja sin trygga vård är målet. Nu kommer ännu mer av pengarna att styras utifrån den enskilda människans vårdbehov. Samtidigt tillför vi mer resurser, 140 miljoner nästa år.

För att alla ska ha en så god hälsa som möjligt, måste vården finnas där när den behövs. Den del av vården de flesta har kontakt med är primärvårdens husläkarmottagningar eller vårdcentraler. De kan hjälpa till med mycket mer än många tror, för både den fysiska och den psykiska hälsan. Den vården måste vara tillgänglig, med möjlighet att välja vård, för alla.

Hälsan är inte jämlik och det är heller inte vårdkonsumtionen. Personer som kanske skulle behöva långsiktiga vårdkontakter och förebyggande hälsostöd allra mest, är ibland de som har minst kontakt med husläkaren och distriktssköterskan. Det vill vi ändra på.

För ett år sedan kunde vi presentera en bred överenskommelse om husläkarmottagningarnas ersättningar. Vi slog vakt om valfriheten och förstärkte jämlikheten i resursfördelningen, genom en ökad fast ersättning per listad patient, och det individuella vårdbehovsindexet CNI. Nu tar vi nästa steg för en modern primärvård. Patienternas vårdbehov får ännu större tyngd med metoden ACG (Adjusted Clinical Groups). 75 miljoner kronor överförs från telefonrecept till bland annat psykosocial ersättning. En särskild förstärkning för husläkarmottagningarna om 140 miljoner kronor har tidigare beslutats i landstingets budget. Läs mer om förändringarna nedan!

Sammantaget betyder förändringarna att individens vårdbehov kommer att vara det viktigaste för hur resurserna fördelas.

Extra glad är jag över att vi återigen har kunnat nå en bred partipolitisk enighet. Det är viktigt för stockholmarna att den viktigaste vardagliga delen av vården har stabila förutsättningar. Särskilt som de förutsättningarna nu blir ännu godare. Jag ser gärna fler blocköverskridande uppgörelser framöver. Läs gärna DNs artikel om förändringarna (ännu ej på nätet).

Förändringar av husläkarmottagningarnas ersättningssystem:

Vårdval Stockholm för husläkarverksamhet infördes i januari 2008 och ersättningssystemet har reviderats återkommande. Tyngdpunkten låg på rörlig ersättning, per patientbesök, för att öka tillgängligheten till vården. I januari 2016 genomfördes en mer genomgripande förändring där den fasta ersättningen per patient som har valt en mottagning, ökades till ca 60% av den totala ersättningen. En del av den fasta ersättningen baseras på individens vårdbehov enligt CNI, Care Need Index. En del av den rörliga ersättningen utgår från patientens ålder, som också har stor bärighet på vårdbehov.

Från januari 2017 genomförs ytterligare förändringar enligt det förslag som Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu har enats om.

ACG (Adjusted Clinical Groups) införs i den fasta ersättningen (listningsersättningen).
ACG är en statistisk säker metod som beskriver en samlad bild av resursbehovet och innebär att vårdkrävande diagnoser i större utsträckning kommer att påverka den ersättning som utgår till respektive husläkarmottagning. Metoden används av de flesta landsting i landet för att få en rättvis fördelning av ersättningen till vårdgivare. För att ge länets husläkarmottagningar möjlighet att i god tid göra anpassningar i verksamheten föreslår förvaltningen ett stegvis införande av ACG och att nivån från 2017 begränsas till 20 procent av listningsersättningen.

Ersättningen för telefonrecept slopas och 75 miljoner kronor stärker den fasta ersättningen och det psykosociala stödet.
Telefonrecept används numera sällan, och registreringen varier kraftigt mellan olika mottagningar. Ersättningen per recept är låg. Hanteringen kräver administrativ hantering både hos mottagningarna och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Istället förstärker dessa resurser, 75 miljoner kronor, husläkarverksamheten generellt, bl.a. med en höjning av den fasta listningsersättningen samt ett höjt ersättningstak för psykosociala insatser.

140 miljoner kronor förstärker husläkarverksamheten.
Utöver ordinarie ökning, i takt med ökat antal patienter och besök som ökar den fasta respektive rörliga ersättningen, tillförs enligt tidigare beslut landstingets budget, 140 miljoner kronor i en riktad satsning mot husläkarmottagningarna. Dessa pengar läggs i potten för den fasta ersättningen vars andel av den totala ersättningen därmed ökar något.

I övrigt förtydligas uppdragsbeskrivningen för husläkarmottagningarna bl.a. avseende basal hemsjukvård, psykosociala insatser och följsamhet till gällande vård- och handlingsprogram.

Read more

Ordförandeklubba.

Vårdval urologi syftar till att utveckla tillgängligheten och valfriheten för patienter med exmempelvis prostatacancer. Jag skrev om detta tidigare här på bloggen.  Tyvärr har inte så många vårdgivare visat intresse för vårdvalet i den form vi först tänkt oss. Därför gör vi nu vissa förändringar som vi hoppas och tror kommer att öka antalet vårdgivare som vill erbjuda sina tjänster till länets patienter.

Den första november startar vårdval specialiserad urologi. De flesta verkar vara överens kring själva innehållet i vårdvalet, men ersättningsmodellen har det funnits kritik mot. Därför ska vi i hälso- och sjukvårdsnämnden ta ställning till en rad förändringar:

  • Höjd ersättning för bland annat läkarbesök och besök hos kontaktsjuksköterska.
  • Förlängda avtal med fyra månader för nuvarande vårdgivare. Deras avtal går ut vid årsskiftet.
  • Ökad kapacitet på akutsjukhusen. Dessa ska ha beredskap att efter årsskiftet öka kapaciteten. Den största ökningen väntas ske på Capio S:t Görans sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset.
  • Stärkt uppföljning för att se till att rätt patienter behandlas.

Läs mer om hälso- och sjukvårdsnämndens beslut här.

På tisdag sammanträder hälso- och sjukvårdsnämnden. Då ska jag svinga ordförandeklubban.

Read more

Regeringen har politikförhandlat med Vänsterpartiet. Det märks, för plötsligt dyker rena knasförslagen upp på bordet. Förslaget om att förbjuda privata universitetssjukhus är ett sådant förslag. Ingen har förstås tänkt varken upphandla ett befintligt universitetssjukhus eller starta ett privat sådant. Men ändå, det går ju bra att slåss mot väderkvarnar. Det får ju ingen praktisk betydelse alls för svensk hälso- och sjukvård. Men det är däremot rätt principiellt tveksamt att hålla på och lagstifta om än det ena än det andra bara för att man kan. Därför hoppas jag att riksdagen stoppar detta.

Ännu värre är det med förslaget om att all verksamhet som någon gång sedan 2007 varit universitetssjukvård ska tillbaka till universitetssjukhusen. Tror regeringen verkligen att vården stod på sin absoluta höjd kvalitets- och utvecklingsmässigt? Det tror inte jag. Eller rättare sagt: jag vet att det inte är så. Vården utvecklas ständigt. Det som var högspecialiserat i går är det inte idag. Patienter med cancer fick spendera lång tid på sjukhus förr kan idag få avancerad sjukvård i sitt eget hem. Det som krävde akutsjukhusvård igår kan vara öppenvård idag. Det är en fantastisk utveckling som regeringen och Vänsterpartiet nu vill backa tillbaka.

Idag skriver jag och mina Liberala kollegor i Västra Götaland och Skåne en artikel i Dagens Medicin där vi pekar på det orimliga i regeringens förslag.

Read more

vård

Personer med diabetes, MS och Parkinsons sjukdom ska få egna specialistcentrum i Stockholm. I nästa vecka beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden att två så kallade Center of excellence ska öppna nästa år.

Dessa två nya specialistcentra öppnar under 2017. I full skala kommer dessa Centers of Excellence att ta emot cirka 20 000 patienter årligen inom både diabetes och neurologi. Minst en femtedel av verksamheten ska handla om forskning, utveckling och utbildning.

Genom detta vill vi skapa tydligare kopplingar mellan vården och akademin – aktuell forskning och kunskap ska snabbt komma patienterna till del. Nya digitala kontaktvägar blir viktiga för dessa patienter med långvarig eller kronisk sjukdom

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Förarbetet har oågpttt under några år och centret utvecklas i dialog med patientföreningar och professionen. Cirka 8.500 patienter kommer att få vård på det akademiska centret istället för på Karolinska universitetssjukhuset.

Inom neurologi handlar det om patientgrupperna multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom, och om cirka 13.000 patienter.

De två akademiska specialistcentra föreslås drivas i offentlig regi genom en direktupphandling med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Read more

Nu är det så gott som klart. En ny vårdgivare tar över verksamheten på vårdcentralen i Tungelsta. Det är Familjeläkarna som planerar att öppna den 1 december. 

Tungelstaborna har varit oroliga för sin primärvård sedan Aleris meddelade att de inte länge skulle driva vårdcentralsverksamheten i området. Jag och min kollega Jessica Ericsson besökte Tungelsta och deltog ett välbesökt medborgarmöte i kyrkan. Det var uppenbart att många såg ett stort värde i att ha en vårdcentral i området. Det var förstås ingen nyhet för oss. Vårdcentralerna är hjärtat i sjukvården och för de allra flesta invånarna den vanliga kontaktytan med vården.

 

Sedan Aleris kom med sitt besked har landstinget genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen sonderat möjligheterna att få en ny vårdgivare på plats och  nu kommer alltså beskedet. Det är mycket glädjande!.

Sjukvårdsstyrelse Söder har nu godkänt Familjeläkarnas ansökan om att öppna husläkarmottagning och barnavårdscentral i Tungelsta. Godkännandet var villkorat i väntan på rutinkontroller med myndigheter, där svar nu inkommit vilket gör att verksamheten kan starta direkt när den tidigare vårdgivarens verksamhet upphör. Familjeläkarna driver sedan tidigare husläkarmottagningar i Husby, Vaxholm och Saltsjöbaden.

Jessica Ericsson som är vice ordförande i sjukvårdsstyrelse Söder säger:

– Alla invånare i länet har rätt till en tillgänglig vård som lägger grunden för en god hälsa. Vi har varit angelägna att vården för Tungelstaborna kan lösas. Jag är väldigt glad över att en ny vårdgivare nu vill öppna och har godkänts, 

 

Read more

img_2427

Nya Karolinska sjukhuset i Solna tar inom kort emot sin första patient. Det innebär att det toppmoderna, högspecialiserade sjukhuset äntligen kan starta sin verksamhet. För mig är det förknippat med stora förhoppningar. Här önskar jag att patienter och medarbetare får uppleva nya medicinska landvinningar, utvecklade arbetssätt och hur den personcentrerade vården förverkligas.

Strax ska jag medverka i ett samtal om NKS. Uppdraget är att besvara frågan ”Vad är viktigt för politiken på framtidens sjukhus?” Enkelt, svaret är patienten!

Devisen ”Patienten först”, får aldrig glömmas bort. Fokus i mediarapporteringen är dock i hög grad inriktade på avtalskonstruktioner, kostnader och de problem som säkert kan uppstå när en verksamhet med tusentals anställda som berörs ska flytta samtidigt som vården hålls igång.

NKS är förstås ett hus. Men det som gör det till ett supermodernt, högspecialiserat sjukhus är kompetensen, medicintekniken, processerna och – framförallt – patienterna. En del kallar NKS för skrytbygge. Fine with me. Jag skryter gärna om att vi satsar på vården av de svårast sjuka. Det är sådant vi kan göra i välfärdens Sverige, se till de svårast sjukas behov.

Att bygga sjukhus är att bygga framtid. Medicinsk utveckling, nya metoder, modern teknik – allt för patienternas bästa. Det är NKS för mig.

Sjukhuset kostar mycket pengar. Pengar som vi investerar i ett högspecialiserat sjukhuset. Det är en bra prioritering. Detta måste ställas mot en alternativkostnad som inte är O. Ett alternativ var att bygga om nuvarande Karolinska sjukhuset och det bedömdes då vara ännu mycket dyrare och mindre effektivt. Ett annat alternativ skulle förstås vara att inte satsa på den högspecialiserade vården alls genom ett nytt sjukhus. Det vore ett effektivt sätt att stoppa den för patienter, men också för vårt land, så viktiga utvecklingen av life science och modern sjukvård i framkant.

Jag skrev tidigare en artikel tillsammans med Lise Lidbäck om det nya sjukhusets betydelse ur patientperspektiv. Den för fortfarande i högsta grad aktuell.

Read more

img_0235

Att få möjlighet att träna sina förmågor med stöd av konduktiv pedagogik har betytt mycket för många barn och unga. Igår besökte jag verksamheten Move&Walk i Solna. Dit kommer barn och unga för träning under fyraveckorsperioder. Vi fick också titta in i den fina skolverksamheten som de också driver.

Verksamheten riktad sig till personer med neurologiska funktionsnedsättningar som MS, parkinson, hjärnskador efter stroke, cerebral pares med flera. Konduktiv pedagogik är en form av re-/habililtering. Det är en modell som syftar till att utveckla motoriska, kognitiva, sociala och kommunikativa färdigheter.

img_0245

Här kan du se en film om Move&Walk där bland annat VD Eszter Horváth Tóthné berättar om sin verksamhet.

I nästa vecka sammanträder hälso- och sjukvårdsnämnden. De ska vi bland annat behandla frågan om att utöka möjligheten att ta del av konduktiv pedagogik även för vuxna, fram till nu har det varit begränsat till barn och unga.

Read more

Why not sex? Det är frågan. Svaret är jovisst, om lust finns. Annars kan det vara, det bestämmer en själv. Det är i min värld en självklarhet. Men jag är förstås medveten om att många, många kvinnor  inte har denna frihet. Men svensk sjukvård står väl iallafall på kvinnornas sida? Jag hoppas det, men har börjat tvivla lite efter att ha läste en artikel av Jona Elings om en konferens för blivande specialistläkare.

Budskapet på en föreläsning, om artikeln stämmer, var att kvinnor bör ”ställa upp” på sex för mannens och relationens skull och inte vara så petiga med den egna lusten. Om kvinnorna tänker ”why not?” och är glada så blir det bra, tycks budskapet ha varit.

Detta är en svensk version av Trumps kvinnosyn. Kvinnor ska ställa upp och vara tillgängliga och tänka ”why not?”. Om detta är vad en man tycker att han ska kunna förvänta sig blir det helt logiskt att ta sig rätten att tafsa på kvinnor. Why not, liksom. Presidentkandidatens slippriga kommentar om kvinnor är förmodligen sprungen ur samma skrymslen där idén att hon ska ”ställa upp” frodas hos den svenska föreläsaren.

I’m automatically attracted to beautiful [women]—I just start kissing them. It’s like a magnet. Just kiss. I don’t even wait. And when you’re a star they let you do it. You can do anything … Grab them by the pussy. You can do anything.” Donald Trump

Den möjligen – hemska tanke – blivande presidenten förväntar sig förmodligen med självklarhet ett why not?  från kvinnorna.

Vi borde ha kommit längre än så. Det tror jag också att de blivande specialistläkarna i allmänhet har. Men varför de ska utsättas för den kvinnoförminskade rappakalja som artikeln beskriver, är en gåta.

Jag förväntar mig oändligt mycket mer än att föreställningen reproduceras på nytt att kvinnor är här för att behaga mannen, och att vår sexualitet ska anpassas efter mäns lust. Trump på svenska, no thanks!

Read more