Igår deltog jag på Rambölls sjukhuskonferens på Kulturhuset i Stockholm. Temat för dagen var sjukhus för framtidens vårdbehov. Jag var med i en paneldiskussion om vårdmiljöernas betydelse och vikten av innovationer/digitalisering.

Ny teknik är underskattad som strategi för att avlasta trycket på vårdmiljöer. Men, vården är en av de mest innovativa branscherna och jag upplever att det finns en stor samsyn kring att innovationer/ny teknik behövs i vården.

Det är viktigt att ny teknik och innovationer ska ses som hjälpmedel i vården, det ger medarbetarna bra verktyg och ökar patienternas möjligheter till egenmakt och ökad valfrihet. För att detta ska vara möjligt måste det premieras att våga försöka och testa nytt, politiskt måste vi arbeta för att möjliggöra detta. Exempelvis genom att underlätta ersättningsmodeller för vårdgivare. Det här görs på många olika sätt, exempelvis genom att hitta former för att ersätta såväl digitala som fysiska möten på ett genomtänkt sätt som ökar patientens valmöjligheter.

I Stockholms läns landsting driver vi frågan om ökat nyttjande av innovationer i vården och tar ansvar för att stimulera nyttjandet av dessa. Vi ser innovation och ny teknik som en valfrihetsreform och en liberal fråga.

Det finns goda skäl att öka ambitionerna vad gäller utformningen av våra vårdmiljöer. Dels handlar det om att skapa en miljö som främjar ett personcentrerat arbetssätt där teknikens möjligheter kan tillvaratas på bästa sätt. Men det handlar också om att skapa värdiga vårdmiljöerna. Dessa påverkar självklart välbefinnandet hos både patienter och medarbetare. Ett exempel där vi satsat mycket på vårdmiljöerna är på Nya Karolinska Sjukhuset. Där har vi idag enkelrum för patienter och har vinnlagt oss om en genomtänkt konstnärlig gestaltning.

I samtalet medverkade också representanter från SKL, Region Skåne och Capio. Det verkar finnas en bred samsyn i frågorna, även om våra utgångspunkter och förutsättningarna ser olika ut.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*