Anna Starbrink's Posts

Sommar och semester är efterlängtat för många. Men sommarmånaderna innebär också extra ansträngning inom hälso- och sjukvården. Detta gäller för hela landet, så även i Stockholm. Sjukdomar och olyckor bryr sig inte om att vårdpersonal måste ha tid för återhämtning och semester. Detta innebär dessvärre ibland långa köer på akutsjukhusen och patienter som upplever att de får vänta orimligt länge.

Vi kan inte vara nöjda med att sjuka människor får vänta länge på hjälp och att arbetssituationen är alltför tuff för personalenakutmottagningarna. Samtidigt vet jag att medarbetarna gör stora insatser för att god vård och gott bemötande. Oavsett årstid måste vården fungera. Från Region Stockholms håll gör vi mycket för att det ska vara så. Nio närakuter, sex akutmottagningar, avancerad sjukvård i hemmet för över 2500 personer, 200 öppna vårdcentraler och fler ambulanser är en del av all den vård som står redo att ta hand om de som blir sjuka och skadade i sommar. Förlossningsvården jobbar för att möta varje födandes behov och samarbetar mellan förlossningsenheterna för att alla ska få plats och kunna föda tryggt. Vården har tidigt varit ute och uppmanat blivande föräldrar att ringa till den valda förlossningskliniken när det sätter igång, på så vis kan de förbereda mottagandet där eller om det behövs ordna plats på någon annan klinik. Blivande föräldrar kan känna sig trygga i att vårdpersonalen vet vad som gäller när det väl är dags. Detta är viktiga steg på vägen för att underlätta sommarens vård. Trots röda markeringar ser vi följande:

  • ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet) har fortsatt att utökas och har nu 2575 patienter inskrivna, 60 fler än samma månad 2018. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.
  • Eftervårdsplatser öppnas för patienter som väntar på en plats inom till exempel geriatrik eller rehabilitering.
  • Jourläkarbilar kommer hem till patienter och gör bedömning på plats. För många äldre kan det innebära att de inte behöver läggas in på akutsjukhus överhuvudtaget.
  • Rustat för extremväder genom att bland annat inventera särskild känsliga lokaler och tagit fram en Handlingsplan för värmebölja.

Att stärka och utveckla vården är ett långsiktigt arbete som både handlar om att utbilda fler, inte minst specialistsjuksköterskor, att förbättra den fysiska arbetsmiljön genom upprustning av akutsjukhusen och att utöka vårdutbudet, exempelvis genom fler närakuter och fler vårdplatser för äldre (geriatrik). Dessutom är det nödvändigt att fortsätta utveckla och stärka primärvården så att fler får en fast läkare för bättre kontinuitet och tillgänglighet.

Den nya kömiljarden som Liberalerna drivit på för i riksdagen är välkommen. Tanken är att den ska stimulera till kortare köer i hela vården. Jag hoppas att modellen framöver kommer att belöna både de regioner som har en stabil, god tillgänglighet och ger incitament till de regioner som har ett dåligt utgångsläge att förbättra sig. 

Här kan ni läsa mer om vården i sommar: https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/Rapportering-och-statistik-om-vard/varden-under-sommaren-2019/

 

Read more

Språket är nyckeln till integration, försörjning, självständighet och frihet. Därför är det nödvändigt att lägga stor kraft på att människor som kommer till vårt land för att bygga sig en framtid lär sig svenska. Men även tolkar behövs ibland.

Moderaterna föreslår en rad åtgärder för att stärka språkkunskaperna (SvD). Fler är bra, och ärligt talat sådant som Liberalerna drivit tidigare men inte fått gehör för i Alliansregeringen. Men de föreslår också åtgärder som verkligen skulle försvåra för enskilda individer att ta del av, ibland livsavgörande, samhällsservice som sjukvård.

Om Liberalernas förslag om språkkrav för medborgarskap, språkförskola för nyanlända barn, språkundervisning för föräldralediga, att ställa krav på deltagande i svenskundervisning för att få försörjningsstöd förverkligats skulle förmodligen fler behärska språket. Jag hoppas att detta nu kan bli verklighet.

Men även med alla dessa och säkert fler insatser kommer det finnas människor som inte behärskar språket tillräckligt för att kunna diskutera en nödvändig, avancerad cancerbehandling, komplikationer under en förlossning eller beskriva sin utsatthet av hedersförtryck eller könsstympning, för att nämna bara några svåra situationer. Då måste man kunna få tolkhjälp. Det får inte vara så att människor avstår från att söka vård för att de inte har råd att bekosta sin egen tolk, eller inte kan eller vill anlita en familjemedlem som tolk i känsliga frågor.

Det handlar om möjligheten till jämlik vård och om att välfärden måste vara stark även för den som är skör och utsatt, som man kan bli när man drabbas av sjukdom och inte kan göra sig förstådd eller förstå. Men det handlar också om att vårdens medarbetare ska kunna göra ett gott och effektivt arbete. Det kräver att de kan kommunicera med sina patienter så att de förstår behandlingsrekommendationerna och vilka ordinationer de behöver följa.

Bra kommunikation är ofta en förutsättning för patientsäkerhet och bra behandlingsresultat. Tolkar i vården är därför förmodligen tämligen kostnadseffektivt.

Men tolksituationen är inte tillräckligt bra idag. Liberalerna har flera förslag på hur det kan förbättras:

  • Ny ordning för utbildning av tolkar. Trots utbildningsinsatser har Sverige r länge haft brist på kvalificerade tolkar. Liberalerna vill att kvalificerad tolkutbildning i huvudsak på universitets och högskolor. Tolk- och översättarinstitutet på Stockholms universitet behöver utökas.
  • Stoppa användandet av barn som tolkar. Det är orimligt att barn tvingas tolka i känsliga situationer som i kontakterna med myndigheter och i sjukvården.
  • Använd distans-, och telefontolkar där så är möjligt och närvarande tolkar när det behövs utifrån situationen och individens behov. Det borde också gå att samordna tolkresurserna bättre än idag.
  • Satsa på innovation och teknikutveckling för tolk- och kommunikationsstöd i vården och andra samhällssektorer.

Läs mer: DN, SVT

Read more

Husläkarmottagningarna är stommen i sjukvården. Det är dit vi vänder oss med de flesta av våra hälsoproblem för att att få hjälp och därifrån kan vi guidas vidare till annan vård om det behövs. Även barnhälsovård, mödravård, primärvårdsrehabilitering med mera är viktiga delar av den nära vården som måste finnas lätt tillgänglig för människor när vi behöver den.

Nyligen fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om en ny strategi för primärvården 2019–2025. Strategin kommer att vara viktig för det långsiktiga arbetet som krävs för att stärka primärvården.

Hälso- och sjukvården ska utvecklas och anpassas för att möta patienternas behov utifrån kommande demografiska förändringar och ökade förväntningar på tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och service. Utifrån denna utgångspunkt antas nu en primärvårdsstrategi för att skapa gemensamma mål och strategisk inriktning för primärvården.

Primärvården ska vara navet i sjukvårdssystemet och möta patienternas behov av vård, men också bidra till att stärka hälsan i länet. Den primärvårdsstrategi som vi nu lägger fram lyfter vår ambition kring att tillgängligheten till vården ska vara hög och vårdkvaliteten ständigt ska utvecklas. Detta är ett viktigt steg för att möta patienternas behov – både nu och i framtiden.

I strategin lyfts en rad förslag och åtgärder för att stärka primärvården. Bland annat ska husläkarmottagningarna vara navet i invånarnas sjukvård och patienternas behov av husläkare, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar ska stå i centrum . såväl fysiskt som digitalt. Antalet mottagningar inom primärvården och specialiserad öppenvård ska öka vid behov. Detta genom bland annat förenklingar för mindre vårdgivare. Under mandatperioden ska även alla som vill få lista sig hos en namngiven, fast husläkare.

Ur strategin

Det övergripande målet för primärvården 2025 är ”En tillgänglig och nära vård för en jämlik och förbättrad hälsa hos invånarna”

Ur tre olika perspektiv innebär denna målbild:

■ Invånare: ”Jag har tillgång till vård när jag behöver den och kunskap och kompetens att hantera min egen hälsa och jag är delaktig i min hälso- och sjukvård. Jag har förtroende för den nära vården och jag kan välja den vård som passar mina behov.”

■ Primärvårdens medarbetare: ”Jag trivs mycket bra. Det är attraktivt och stimulerande att arbeta i primärvården och vi utvecklar vården tillsammans i team med olika kompetenser.”

■ Hälso- och sjukvårdssystemet: ”Primärvården utgör navet i en tillgänglig och sammanhållen hälso- och sjukvård. Den samarbetar ändamålsenligt med andra aktörer för att möta invånarnas behov. Primärvården följs upp, resurssätts och leds så att resultaten för invånarna ständigt förbättras.”

Strategisk inriktning för primärvården:

■ Tillhandahålla en primärvård med hög upplevd och faktiskt tillgänglighet, medicinsk kvalitet, kontinuitet och förtroende som kontinuerligt förbättras utifrån invånarnas behov.

■ Säkerställa effektiv resursanvändning, ändamålsenlig uppföljning och goda förutsättningar för vården att förbättra de medicinska resultaten för invånarna.

■ Ställa om till en mer förebyggande, hälsofrämjande och sammanhållen nära vård med invånaren som medskapare.

■ Utveckla, behålla, attrahera och uppgiftsväxla rätt kompetenser efter både nuvarande och framtida behov.

■ Skapa förutsättningar för att realisera de möjligheter en systematisk digitalisering ger.

Read more

Den 29 maj 1974 debatterades en ny abortlag i riksdagen. Med övervägande många ja-röster bifölls socialutskottet förslag. 1974 var en annan tid. Samhället hade en annan syn på kvinnors rättigheter och trots många liberala kämpar var den nya lagstiftningen inte given. I debatten diskuterades möjliga kompromisser och efter många timmar kom riksdagen så äntligen fram till ett beslut. Detta var en segerns dag för alla Sveriges kvinnor.

Den senaste tiden har vi hört många röster som ifrågasätter och hotar denna annars så givna frihet. Inte minst hotas den av röster som förespråkar vårdvägran, det vill säga att vårdpersonal kan vägra utföra aborter. I ett modern och progressivt samhälle som Sverige är detta oacceptabelt. Att vi år 2019 behöver försvara aborträtten är fruktansvärt, men nödvändigt. Jag kommer arbeta varje dag för att försvara kvinnors rätt till fria och säkra aborter.

Om ni vill läsa debatten i sin helhet hittar ni i riksdagens protokoll här och här.

Read more

De senaste dagarna har abortfrågan hamnat i den politiska hetluften. Kristdemokraternas EU-parlamentariker Lars Adaktusson har agerat på ett milt uttryckt abortkritiskt sätt. Och partiledaren själv Ebba Busch Thor har uttalat sig för att låta vårdpersonal vägra göra sina arbetsuppgifter i abortvården. Självklart reagerade många på detta. Nu försöker KD slingra sig ur den besvärliga debatten genom att som ett mantra inpränta att KD står bakom svensk abortlagstiftning. Men är det verkligen sant?

◾️KD:s riksdagsledamöter, bland andra Mikael Oscarsson, grundare av den svenska antiabortföreningen Ja till livet, motionerar regelbundet om att låta vårdpersonal slippa ge abortvård mm. De vill att regeringen ska driva på sjukvårdshuvudmännen att införa rätt till vårdvägran.

Partiledaren argumenterade också nyligen för rätten att vägra ge vård. Detta är inget harmlöst förslag, utan en väl beprövad metod som används av antiabortrörelsen i andra länder och som i förlängningen allvarligt kan påverka kvinnors möjlighet att få sina lagliga aborter utförda.

◾️Ebba Bush Thor har också argumenterat för att se över abortlagen i syfte att sänka abortgränsen.

Så agerar inte ett parti som står bakom den svenska aborträtten.

Det är 45 år sedan riksdagen beslutade om Sveriges liberala abortlagstiftning. Liberalerna var pådrivande och riksdagsledamot Ingegärd Frænkel (FP) sa i debatten:

”Till sist, herr talman! Abortfrågan är ett etiskt dilemma. Det hävdas från en del håll att just därför måste beslutet fattas av samhället och inte av kvinnan. Min övertygelse är att just av den anledningen, att problemet upplevs så djupt personligt, måste det vara den enskilda kvinnan själv som tar ansvar för sitt beslut. Andra kan ge henne stöd och bistånd. Men ingen annan än hon själv kan fatta beslutet.”

Inför att lagen stiftades var möjligheten för vårdpersonalen att slippa utföra aborter enigt den nya lagen om det stod i strid mot den personliga övertygelsen uppe på bordet som en pragmatisk lösning, men det betonades också att sjukvårdshuvudmännen måste garantera tillgången till abort. Idag har de flesta helt lämnat tanken på att den som tar anställning inom den del av vården dör aborter utförs skulle kunna få vägra utföra sina arbetsuppgifter.

Det är självklart legitimt för KD som är ett konservativt parti på kristen grund att vara mot en mycket liberal aborträtt. Men det lågintensiva hackande på aborträtten bakom en yta av bejakande av kvinnors rätt att besluta om sin kropp är försåtligt. Och att dessutom ha mage att säga sig stå för en ny borgerlig feminism är verkligen att lägga ut dimridåer.

Liberalerna har drivit på för och försvarat den svenska abortlagstiftningen genom decennierna. Det är en självklar uppgift för oss att fortsätta slåss för kvinnors frihet och rätt att bestämma över sin kropp.

Read more

Som mamma är tanken på att ens egna eller andras barn skulle utsättas för sexuella övergrepp förfärlig. Men som politiker kan jag göra en del för att förbättra för dem som utsätts. Och det är tyvärr alltför många. För snabb och rätt hjälp vill Liberalerna och den blågröna majoriteten i Region Stockholm skapa ett särskilt mottagande för barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp.

Under vintern har jag besökt tre Barnahus i Stockholms län och fört samtal med många kunniga personer, inte minst representanter från Barnskyddsteamet på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är imponerad över deras arbete och stolt över barn kan få så professionellt och tryggt bemötande. Men självklart finns det mer som kan utvecklas och jag har fått flera viktiga insikter genom att lyssna på professionen.

Region Stockholm ska nu se över hur omhändertagandet av utsatta barn kan förbättras och hur
Barnskyddsteamets uppdrag kan utvecklas för att inkludera att ta hand om de barn som misstänkts
ha utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt i ett akut skede. Ungefär 120 barn under 13 får varje år vård efter sexuella övergrepp, men mörkertalet är stort. Vi vill att alla barn som kommer till vården och där man misstänker sexuella övergrepp, ska tas om hand av specialister.

I dag finns Karolinskas barnskyddsteam på tre s k Barnahus i Stockholms län. På dessa Barnahus samlas kompetens från rättsväsende och sjukvård. Många barn som kan ha utsatts för sexuella övergrepp kommer dock troligen till vården på barnakuter, närakuter eller jourmottagningar. Tonåringar och vuxna tas om hand på mottagningen för våldtagna på Södersjukhuset.

Ungefär 120 barn under 13 år (och 250 barn 13-17 år) vårdas varje år med diagnosen sexuellt övergrepp. Ungefär 300 fall av sexuella övergrepp mot barn under 12 år polisanmäls varje år. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beräknar samtidigt ett stort mörkertal och att det i verkligheten kan handla om 1 000 barn per år som utsätts för sexuella övergrepp.

I alla fall av sexuellt våld är det viktigt att kunna se tecknen, ställa rätt frågor och snabbt ge rätt stöd – både för den drabbades fysiska och psykiska hälsa, och för rättsprocessen. Mörkertalen måste minska och alla barn ska få rätt hjälp direkt. Därför föreslår vi ett utvidgat uppdrag för Karolinskas barnskyddsteam, som därmed skulle kunna fungera också som en särskild mottagning för barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp.

Svt gjorde ett inslag om detta.

Read more

Idag slog vi upp portarna till Liberalernas valstuga på Soltorget vid Plattan. Kom gärna förbi och heja på våra kandidater och volontärer. Fråga och EU eller säg din egen mening. Imorgon vrider vi upp stämningen ännu ett snäpp genom att hänga upp affischer med våra Europavänliga budskap.

Valkampanj är bland det roligaste som finns för politiska nördar som jag. Det är intressant att följa i media och det är fantastiskt att möta intresserade väljare på gator och torg. Det känns lite extra angeläget den här gången eftersom det kanske fortfarande inte är alla som snappat upp att det är val i maj. Vi är ju vana att gå till valurnorna i september. Dessutom upplever jag att många människor är nyfikna på EU men inte riktigt har nåtts av så mycket information om vilka frågor som är aktuella i valet. Det blir det ändring på nu när valrörelsen går in i sin mest intensiva fas.

Tre veckor kvar till valet!

Read more

Det fria ordet är avgörande för demokratin. Den liberala rörelsen föddes i kampen för rätten att fritt få säga sin mening. Modiga liberaler från 1700-talet och framåt har tagit strid för den pressfrihet som vi tar för självklar i dag i Sverige. Men alldeles självklar är inte yttrandefriheten. Tvärt om den måste vårdas, värnas och främjas. Idag är det pressfrihetens dag.

För mig är det fria ordet en del av ryggmärgen. Det är något att både bevaka för vår demokrati men också något att själv bruka. Det har jag alltid försökt göra. När jag var liten gjorde jag och mina kompisar egna tidningar som vi spred till föräldrar och vänner. Vi skrev om lokala händelser, vilka artister vi gillade och saker som vi ville ändra på. Som ung jobbade jag en sommar för Liberala Nyhetsbyrån och rapporterade bland annat från FNs kvinnokonferens i Kina. Och jag har engagerat mig i tidskrifter som Liberala Ungdomsförbundets Radikalt Forum, Liberal Debatt och suttit i styrelsen för Expo, när fantastisk Stieg Larsson ledde redaktionen. Som kulturchef i Uppsala fick jag sedermera glädjen att bidra till att Uppsala anslöt sig till de städer som ger en fristad åt förföljda författare och skribenter. Och i dag får jag fortsätta mitt engagemang som kulturpolitiskt ansvarigt regionråd i Stockholm. Det fria ordet är kort sagt min ständiga följeslagare genom livet.

Men nu är jag rätt oroad. På många platser går utvecklingen åt fel håll. EU-länder så som Ungern och Irland går mot strängare restriktioner av det fria ordet. Utanför Europas gränser ser vi Kina som ett exempel där pressfriheten är starkt begränsad. Vi ser också hur enskilda skribenter som bloggare begränsas och hur journalister hindras från att arbeta.

Det är vårt gemensamma ansvar att skydda våra demokratiska rättigheter. Alla EU-länder måste följa demokratiska principer, om inte måste vi ställa tydliga krav. Systematiska kränkningar ska exempelvis kunna leda till indragna EU-stöd och i särskilt allvarliga fall indragen rösträtt i EU:s ministerråd. Det är en fråga som Liberalerna arbetar för. Men pressfriheten måste försvaras – varje dag, överallt.

Read more

Kultur och hälsa hänger ihop. Idag vet vi att musik, bildkonst, dans och så vidare stimulerar våra sinnen och kan bidra till välbefinnande och exempelvis förbättrad rehabilitering. Nyligen fick ett projekt där VR-teknik används för att bota agorafobi (torgskräck) en fin utmärkelse. Det är fint exempel på när kultur och sjukvård kan förenas i utvecklingen av nya vårdformer till patienterna.

I Region Stockholm har vi skapat ett kompetenscentrum för Kultur och hälsa och vi samarbetar med karolinska institutet som bildat ett nytt centrum för kultur, kognition och hälsa.

För den som är nyfiken och vill veta mer om området kultur och hälsa vill jag tipsa om Den kulturella hjärnan där mycket kunskap samlas genom ett samarbete mellan KI och Region Stockholm. Bland annat kan man lära sig mer om vad dans kan ha för betydelse för parkinsonsjuka, det är rätt fascinerande: ”Flera forskargrupper runt om i världen utvecklar metoder att behandla patienter med Parkinsons sjukdom med olika former av dans. De har i kontrollerade studier visat att dansterapier kan bromsa utvecklingen av många symptom, och till och med ge kliniskt betydelsefulla förbättringar av balans och kontroll över de egna rörelserna.” 

Och här finns en riktigt fin film som visar vad musik kan betyda för en person som tappat många av sina förmågor och är allvarligt sjuk.

Read more