Arbetsliv

Idag skriver Dagens samhälle om invandrare som arbetar i kommuner och landsting. Jag har tidigare berättat om hur betydelsefullt det är för vården med den arbetskraft som har sina rötter i andra länder, t ex här.

Av artikeln kanske man får intrycket av att det bara handlar om läkare och att alla har sin utbildning med sig från ett annat land. De är självklart viktiga i vården, men det handlar också om många andra yrkesgrupper. Tandläkare är faktiskt det mest internationella yrket i landstinget. Det är förstås också så att väldigt många medarbetare med utländsk bakgrund har skaffat sig sin utbildning här i Sverige.

Artikel i Dagens samhälle

Vi står inför stora utmaningar i framtiden när det gäller kompetensförsörjning och vi ska tillvarata de goda resurser som finns på arbetsmarknaden. Vi måste också ta tag i frågan om möjligheterna för fler medarbetare att göra chefkarriär i landstinget.

Read more

Idag skriver ett antal äldreomsorgspolitiker tillsammans med Anders Knape, SKL:s ordförande, på DN Debatt om konsekvenserna av Arbetsmiljöverkets fyrkantiga syn på arbetsmiljön i äldreboenden.

Samma sak anser jag gäller för sjukvården där konsekvensen av Arbetsmiljöverkets beslut om 80 cm utrymme runt toaletter och sängar kan innebära att ett stort antal vårdplatser behöver avvecklas. Det finns ingen rimlighet i detta. Särskilt märkligt är deras beslut kring sängarna där de helt väljer att bortse från att sjukhussängarna har hjul och kan flyttas.

Arbetsmiljöverket verka inte bekymra sig om deras krav (som det för övrigt verkar oklart vad de baseras på, mer än en enda studie från 1979) leder till förödande konsekvenser för enskilda patienter på sjukhus eller äldre människor i äldreomsorgen. Men vi måste förstås väga arbetsmiljön mot människors behov av vård.

Läs artikeln här.

Read more

Vad är sjukhusets uppdrag för att utveckla en sjukvård i världsklass? Det var ämnet för den diskussion som jag var inbjuden att delta i igår, när Dagens Medicin anordnade en heldag med morgondagens sjukvård som tema.

I panelen fanns även Mikael Forss från Karolinska Universitetssjukhuset, Eva Pilsäter Faxner, SLSO, Niklas Sundler, Region Skåne, Gunnar Nemeth, Capio och Jan Pettersson, Telia.

Jag valde att lyfta fram personalens roll i utvecklingen av vården. Jag ser framför mig att vi i framtiden kanske kommer ha nya yrkeskategorier, med kompetenser i gränslandet mellan vård, teknik och ekonomi. Den utvecklingen kan vi främja på olika sätt i landstinget. Ett sätt är förstås att uppmuntra och stödja innovativa medarbetare. Här tror jag SLL Innovation kommer att spela en viktig roll. Jag tror också det behövs en förnyad syn på bisysslor. På sikt tror jag det gynna innovationsklimatet inom vården om vi är mer tillåtande mot medarbetare som t.ex. vill bedriva forskningsverksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete.

Jan Pettersson, jag och Niklas Sundler diskuterar morgondagens sjukvård.

En annan aspekt som är högaktuell när det gäller framtidens hälso- och sjukvård är hur vi stärker patienten som aktör i vården. I Folkpartiet driver vi att man borde ha större makt över sin journal. Gunnar Nemeth från Capio nämnde att i flera länder, t.ex. Frankrike, är det patienterna som ”äger” sina journaler. Det tycker jag är tecken på stor respekt för patientens integritet.

I rapporten Framtidens hälso- och sjukvård, som landstinget antog förra året, skriver vi att ”eHälsa ger … möjlighet att organisera och ge hälso- och sjukvård på ett nytt sätt där patientens och invånarens roll utvecklas mot ökad delaktighet och ansvarstagande för sin hälsa och vård”. I den ambitionen bör det förstås ingå att ge patienten makt över sin egen journal.

Read more

Idag anordnas WorkingLife 2012, ett forum för möten och diskussioner kring mångfald, jämställdhet – ja, ett bättre arbetsliv, helt enkelt.

Jag skulle varit där och deltagit i ett seminarium med rubriken Anställ kompetensen!, men har blivit sjuk och måste hålla mig hemma. Min medarbetare Jesper Svensson fick gå i mitt ställe, och han berättar följande:

Landstingets monter på WorkingLife.

Landstingets personaldirektör Maria Englund höll ett inledningsanförande där hon berättade om vårt mångfaldsarbete, och hur det bidrar till att stärka tillväxten i regionen. Det beläggs även i forskningen, vilket Lennart Nordfors från Gullers grupp kunde berätta om när han gav en sammanfattning av forskningen på mångfaldsområdet. Maria Englund underströk också en annan viktig sak: Mångfald i vården är en kvalitetsfråga. Patienterna har olika bakgrunder och erfarenheter, då bör det återspeglas bland vårdpersonalen.

Ambitionen måste vara att människor ska arbeta på det de är bra på och utbildade för, då tar man vara på deras kompetens på bästa sätt. Frederick Scholander från Taxi 020 berättade att de har många taxiförare med hög utbildning. De behöver ofta stärka sina svenskkunskaper för att kunna jobba med de yrken de är utbildade för.

Personaldirektör Maria Englund och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) frågas ut av moderatorn John Chrispinsson.

Personaldirektör Maria Englund och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) frågas ut av moderatorn John Chrispinsson.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) berättade om regeringar på området. Ett exempel är att man vill förenkla översättning och validering av utländska betyg, vilket vi välkomnar från landstingets sida. Även Erik Ullenhag betonade betydelsen av mångfald: Det gör Sverige rikt. I en globaliserad värld bidrar människor med utländsk bakgrund till att bygga broar till marknader i andra länder.

På min blogg kan du läsa mer om hur landstinget jobbar med mångfaldsfrågor, se bland annat här, här och här.

Read more

Södersjukhuset

Igår skrev Svenska Dagbladet om situationen på Södersjukhuset. Jag och mina kollegor i landstingspolitiken är förstås väl medvetna om att sjukhusets lokaler inte räcker till och dessutom uppfyller de inte kraven som måste kunna ställas på en modern sjukvård och en god arbetsmiljö. Vi har därför beslutat att bygga om och utveckla Södersjukhuset (och andra sjukhus i länet) och för detta satsar vi många miljarder kronor.

Jag själv känner inte igen mig helt i intervjun och jag har försått att flera andra inte heller upplever artikeln som helt korrekt. Jag tar verkligen inte lätt på vårdplatsfrågan och tror verkligen inte alls att man kan lösa alla problemen plättlätt med lite god vilja. Tvärt om krävs investeringar och ett omfattande arbete för att sjukhuset ska stå bättre rustat i framtiden. Däremot är jag imponerad av sjukhusets förmåga att under rådande omständigheter hitta praktiska lösningar, som t ex de tio nya platserna på akuten som nyligen öppnats och den nya verksamheten Se och behandla som startade tidigare i år.

Självklart ska vi bygga framtidens sjukhus så att det har kapacitet att ta emot patienterna som vi bedömer kommer att söka sig dit i framtiden. Utvecklingen av akuten syftar till att kapaciteten på sjukhuset i framtiden ska vara betydligt bättre än idag. Exakt hur framtidens vård på Södersjukhuset och övriga sjukhus ska se ut är inte klart ännu. Det är en process som pågår. Exakta volymen är därmed inte heller klar, men en bedömning är att nya akuten på SÖS ska kunna ta emot drygt 180 000. Den uppfattning jag fått efter flera samtal med SÖS ledning är att man ser positivt på den investering som planeras och att detta är lösningen på skurens kapacitetsproblem.

Idagens SvD dundrar förstås S och MP ut och kräver en plan för framtidens hälso- och sjukvård. Den planen finns i form av Framtidens hälso- och sjukvård.

Read more

Idag skriver Dagens Medicin om Arbetsmiljöverkets beslut att förbjuda vårdverksamhet i lokalerna på Södersjukhuset och Södertälje sjukhus om inte kraven på 80 cm avstånd mellan sängen och väggen uppfylls.

De begriper ju lika väl som jag att våra omfattande investeringar inte kan vara klara på så kort tid som de ger oss. De är dessutom inkonsekventa och accepterar en rimligt tidsfrist innan kravet på utrymme i hygienutrymmen blir skarpt. Där får vi på oss till 2017. Men när det gäller sängarna har förbudet i Södertälje redan trätt i kraft och för SÖS gäller det från maj nästa år.

Arbetsmiljöverket säger i Dagens Medicin att de inte tänker kommentera kritiken. Det är ju sig rätt märkligt att de inte kan eller vill motivera sina beslut inför personal, patienter och allmänhet.

Dagens Medicin, artikeln finns ej på nätet

Såhär ser jag på saken: Landstinget ska fullfölja besluten om att bygga om båda de aktuella sjukhusen och för övrigt de flesta andra också, för att leva upp till kraven på moderna och bra vårdmiljöer för både patienter och personal. Det tar sin tid. Det är inte rimligt att vi fram till dess ska ta 300 000 kronor från vården och ge till en statlig myndighet varje gång det är t ex 78 cm mellan väggen och sängen. Det är inte heller rimligt att vi ska kraftigt dra ner på antalet vårdplatser för att klara Arbetsmiljöverkets krav.

 

Read more

400 fler personer med utländsk bakgrund har fått jobb i landstinget. Allt fler av landstingets anställda har utländsk bakgrund – och invandrarna spelar allt större roll för att vi har en bra vård i Stockholmsregionen.

Våra anställda med utländsk bakgrund har det senaste året blivit mer än 400 personer fler. Tandläkare är det vårdyrke där vi har flest anställda med utomeuropeisk bakgrund.

Dagens Nyheter uppmärksammar att fler invandrare fått jobb i vården.

Som en av Stockholmsregionens största arbetsgivare har landstinget ett stort ansvar för en arbetsmarknad där alla får en chans att få jobb på sina meriter. Att vårdens anställda speglar andelen med utländsk bakgrund bland invånarna rätt väl gör att vården bättre kan lösa sin uppgift gentemot alla dessa invånare. I slutänden är det naturligtvis patienterna som är viktigast, och utan invandrarna kollapsar vården.Vi arbetar aktivt för att ge personer i Sverige med utländsk läkarutbildning jobb, och är så vitt jag vet det enda landsting som erbjuder provtjänstgöring med lön och handledning för läkare med utbildning från utanför EU. Vi är också det första landsting som efter granskning har godkänts av DO för att leva upp till diskrimineringslagens krav.

FAKTA: Invandrare i vården
2011 var utrikesfödda 24,5 procent av landstingets knappt 43.000 anställda, eller drygt 10.500 personer. 2010 var motsvarande andel 23,8 procent av drygt 42.300 anställda eller knappt 10.100 personer. 2006, var andelen 22,4 procent Antalet med utländsk bakgrund har mellan 2010 och 2011 ökat med 4,4 procent (ca 440 personer), medan antalet anställda totalt har ökat med 1,4 procent (ca 600 personer).

Länk till DN:s artikel. Även Dagens Medicin skriver.

Read more

Nya Karolinska Solna.

Vårdfokus uppmärksammar i en artikel mina synpunkter på Arbetsmiljöverkets beslut under den missvisande rubriken: ”Politiker hotar stänga vårdplatser efter krav på bättre arbetsmiljö”. Det är ju helt tvärt om.

Arbetsmiljöverket förbjuder vid vite vårdverksamhet i lokalerna om inte deras krav uppfylls. Mitt besked är att vi självklart måste hålla sjukhuset öppet och erbjuda alla vårdplatser. Patienternas behov av vård går inte att skjuta upp.

Som jag sagt så många gånger, t.ex. här, här och här, är arbetsmiljön viktig och behöver förbättras. Jag ifrågasätter inte heller Arbetsmiljöverkets bedömning av hur en bra arbetsmiljö ska se ut. Jag ifrågasätter det seriösa i att besluta om förbud att använda vårdplatserna, inom en så kort tidsrymd när de vet att vi inte har någon möjlighet att leva upp till kraven.

För att skapa moderna och bra vårdmiljöer för patienterna och personalen har landstinget därför beslutat om rekordstora mångmiljardinvesteringar i sjukhusen. I precis det läget, när investeringsbesluten faktiskt finns på plats, väljer Arbetsmiljöverket att fatta beslut som de vet att sjukhusen inte kommer att leva upp till. Det är just detta som gör mig frustrerad och irriterad.

Våra stora investeringar och utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård är grannlaga uppgifter som förberetts under flera år av Alliansen. Oppositionen försöker nu plocka billiga poänger genom att svepande säga vad de tycker om mig (vad de inte berättar är att de inte lyfte ett finger för att förbättra läget när de själva hade makten), utan att berätta hur det tycker att sjukhusen ska kunna hantera Arbetsmiljöverkets nya beslut. Vänsterpartiet har lättat sitt hjärta i frågan och verkar tycka att Arbetsmiljöverkets linje är helt okej. Sossarna har varit ute med samma budskap. Även den fackliga organisationen Vårdförbundet hejar på Arbetsmiljöverket.

Jag tycker därför att de alla bör besvara några centrala frågor:

  • Är det rimligt att ta stora summor pengar från vården och skicka till Arbetsmiljöverket, för att sjukhusen inte – hur de än vänder och vrider på saken – kan leva upp till verkets beslut? På vilket sätt förbättrar det arbetsmiljön?
  • Å andra sidan: Om sjukhuset skulle dra ner på vårdplatserna i de volymer som skulle behövas för att leva upp till verkets krav, vad säger de då om att motsvarande antal arbetstillfällen försvinner? En vårdplats är ju inte bara en säng, de förutsätter också kompetenta medarbetare. Försvinner sängen så försvinner ju rimligen även behovet av personalen.

Dessutom bör V och S svara på om vilken väg de anser att landstinget nu ska gå:

1. Vi överklagar Arbetsmiljöverkets beslut för vi inte tycker att det är rimligt att dränera vården på vitespengarna. Pengarna behövs för patienter och personal på våra sjukhus.

2. Nöjt säga okej, Arbetsmiljöverket har fattat rimliga och bra beslut så vi betalar gärna stora belopp i vite alternativt drar ner kraftigt på vårdplatser och därmed personal under den tid det tar innan de stora byggprojekten står klara.

För mig är svaren självklara. Men hur är det för oppositionen?

Read more

Södersjukhuset

Idag skriver DN (ej på nätet) om Arbetsmiljöverkets beslut att förbjuda vårdverksamhet i lokalerna från och med maj nästa år om inte avståndet mellan sängarna och väggarna är 80 cm.

Arbetsmiljöverket (AMV) har sedan en tid tillbaka hårdgranskat svenska sjukhus och riktat kritik mot bl.a. för trånga arbetsutrymmen, runt patientsängar och i toalettutrymmen. Kraven som ställs är avstånd mellan säng och vägg på minst 80 cm och fritt arbetsutrymme på båda sidor om toalettstol/duschsäng på minst 80 cm. I Stockholms län har sådan kritik riktats mot bl.a. Södertälje sjukhus och Södersjukhuset.

Södertälje sjukhus står inför det omedelbara hotet att från 1 oktober inte kunna bedriva vård i sina lokaler om inte dessa villkor uppfylls, vilket jag berättat om här.

Nu har turen alltså kommit till Södersjukhuset, ett av Nordens största akutsjukhus. Arbetsmiljöverket har beslutat om förbud för Södersjukhuset att från 2 maj 2013 placera sängar med patienter om det inte finns utrymme om minst 0,8 meter på båda långsidorna, vid hot om vite om 300.000 kronor varje gång som förbudet överträds.

För att uppfylla dessa krav och skapa utrymmen i befintliga lokaler måste 225 av 642 sängplatser tas bort. Över en tredjedel av vårdplatserna måste alltså stängas. Och detta på ett sjukhus som redan är hårt pressat av det starka patienttrycket.

Arbetsmiljön för medarbetarna är något landstinget och sjukhusen tar på största allvar. Problemen med många av våra sjukhuslokaler har dock en lång historia och åtgärdas inte så enkelt, om vi samtidigt ska klara uppgiften att ge vård till invånarna i Stockholms län. Hur mycket jag än önskar att vi kunde lösa problemen med ett enkelt handgrepp så krävs det betydligt mer, inte minst mer tid.

För att skapa moderna, väl fungerande vårdmiljöer har landstinget tagit ett historiskt stort investeringsbeslut som omfattar alla akutsjukhus och en rad närsjukhus. Målet är att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård, men också en radikalt förbättrad arbetsmiljö för personalen. Över hälften av tillskottet om 850 nya vårdplatser kommer att vara enkelrum. Befintliga vårdplatser och avdelningar byggs samtidigt om.

Landstingets investeringar i Södersjukhuset omfattar 3,2 miljarder: En ny byggnad för akutmottagning och operationsavdelning. En ny vårdbyggnad för vårdavdelningar. Byggnaderna ska stå klara 2017–2018.

Våra stora investeringar är en långsiktig satsning på att lösa problemen. Att på kort sikt tvinga fram omfattande neddragningar av vården på akutsjukhusen, som i praktiken innebär att hela sjukhusens verksamhet riskeras, är inte ansvarsfullt. Arbetsmiljöverket borde istället kunna arbeta konstruktivt med oss som arbetsgivare och fastighetsägare, för en långsiktig förändring. 

Jag begriper inte hur det kan gynna arbetsmiljön att sjukhusen ska betala 300 000 kronor varje gång Arbetsmiljöverkets förbud överträds. Sammantaget kan det bli astronomiska belopp. Alla vet att vi inte kommer att kunna göra annat än fortsätta erbjuda vården i de lokaler som finns, men pengarna måste tas någonstans. Jag för min del menar att de gör mer nytta i vården än hos Arbetsmiljöverket. Dessutom förstår jag inte hur det kan gynna personalen att arbetsmiljöverket hotar deras arbetsplats. Om vi skulle dra ner vårdplatserna med en tredjedel minskar naturligtvis också arbetstillfällena.

Med patienternas bästa för ögonen är det orimligt att stänga ned nödvändig vård. Vi kommer förstås att överklaga beslutet och patienterna kan känna sig trygga med att vården kommer att upprätthållas.

Read more

Att erbjuda medarbetarna i sjukvården en bra arbetsmiljö är självklart en viktigt uppgift för landstinget som arbetsgivare. Viljan att skapa moderna, funktionella vårdmiljöer för såväl patienter som medarbetare är bakgrunden till de omfattande investeringar som landstinget beslutat genomföra vid bland annat Södertälje sjukhus.

Ett gediget arbete har gjorts av sjukhusets medarbetare och andra i landstinget för att kunna fatta väl grundade beslut om de sammantagna mångmiljardinvesteringarna som ligger framför oss och knyts ihop i det vi kallar Framtidens hälso- och sjukvård. Parallellt med detta har ett lika gediget och nitiskt arbete pågått hos Arbetsmiljöverket som granskat sjukhusen i landet och funnit att mycket behöver förbättras. Glädjer de sig åt att beslut nu är fattade och resurser avsatta för de nödvändiga investeringarna? Det vet jag inte. Men jag konstaterar att de beslutat att förbjuda sjukhuset att bedriva vården om inte vissa krav uppfylls redan den 1 oktober 2012. Krav som inte går att uppfylla förrän det nya sjukhuset är färdigbyggt.

Kraven består i att det måste vara 80 centimenters avstånd från väggen till sängen. Punkt och slut. Om inte detta följs förbjuds vårdverksamheten vid vite. Södertälje sjukhus har många år på nacken och uppfyller inte dagens krav. Det finns helt enkelt inte det önskvärda utrymmet i rummen, med mindre än att man plockar bort några sängar. Närmare bestämt cirka hälften (45) av sängarna i de berörda utrymmena (där det finns 101 vårdplatser idag). Att sängarna har hjul och faktiskt är flyttbara för personalen som behöver utrymme för att kunna göra sitt jobb spelar ingen roll.

Jag tror att de flesta förstår att ett sjukhus inte låter sig byggas om på några månader. Men Arbetsmiljöverket framhärdar. Effekten blir att sjukhuset åter hotas av nedläggning. Den här gången är det inte ett politiskt hot, som det varit när den tidigare socialdemokratiska majoriteten inte kunde se sjukhusets värde. Den här gången är det en statlig myndighet.

Missförstå mig inte. Arbetsmiljöfrågorna är viktiga och vår ambition är att erbjuda den modernaste arbetsmiljön man kan tänka sig på länets sjukhus. Men det tar en tid att åstadkomma. Jag kan inte se någon realistisk möjlighet hur mycket vi än skulle vilja att leva upp till myndighetens krav. För att snabbt möta kravet på fler centimetrar måste vårdplatser flyttas runt och stora investeringar måste göras i snabba, tillfälliga lösningar – men inte ens då är det säkert man kan få fram de utrymmen som behövs. Det är inte heller ett vettigt sätt att använda våra gemensamma ekonomiska resurser. Pengar är som bekant en begränsande faktor och måste tas från något annat och närmast till hands ligger förstås att kapa de höga ambitionena för den långsiktiga utvecklingen av vårdmiljöerna. Det kan inte gynna arbetsmiljön på lång sikt.

Nu vädjar jag till Arbetsmiljöverket att tänka om. Ge oss chansen att utveckla vårdmiljöerna för både personal och patienter. Samarbeta med sjukhusen för att hitta lösningar för verksamheterna här och nu gör att vi kan fortsätta erbjuda patienter vård – även i Södertälje. Alternativet är mycket allvarligare.

SVT:s ABC uppmärksammar frågan, se här. Även Sveriges Radio P4 uppmärksammar frågan.

Read more