Arbetsliv

Bra chefer viktiga för vården
Bra chefer är viktiga i alla verksamheter, inte minst inom vården. Därför har jag nu tagit initiativ till en strategi för utbildning av framtidens ledare.

I den komplexa hälso- och sjukvården ställs höga krav, inte minst på de nyckelpersoner som har chefspositioner och leder verksamheten. Som ledare har du ett ansvar för såväl ekonomi och budget som för bemanning och kompetensutveckling för att patienterna ska få den goda vård de förväntar sig.

När jag diskuterar ledarskap med medarbetare i vården så får jag ofta synpunkten att man saknar ledarskapsmoment i utbildningen. I ett möte med läkarföreningen Sylf fick jag veta att många yngre läkare är intresserade av att bli chefer i början av karriären, men att intresset ofta ebbar ut när man kommit in i yrkeslivet. Sylfs förslag är att ledarskapsutbildning ska bli ett tydligare inslag i läkares ST-tjänstgöring, vilket jag tycker är en intressant idé som bör prövas.

På mitt initiativ har produktionsutskottet nu begärt att landstinget tar fram ett förslag till strategi för utbildning av framtidens ledare inom hälso- och sjukvården. Vi understryker att ledarskap inom hälso- och sjukvården inte ska vara förbehållet någon särskild yrkesgrupp. Utgångspunkten ska vara den enskilda medarbetarens lämplighet, oavsett om man är t.ex. läkare, sjuksköterska eller kanske ekonom. Det är viktigt att ledarskapsstrategin strävar efter att främja utbytet mellan vårdens olika yrkesgrupper och bidrar till att gamla hierarkier bryts, till exempel genom att en ledarskapsutbildning har gemensamma moment för olika professioner.

Här kan du läsa hela skrivelsen som produktionsutskottet antog (även S, MP och V ställde sig bakom den).

Read more

Studiebesök i Järfälla
På Jakobsbergs sjukhus i Järfälla ryms flera välfungerande verksamheter, däribland en akademisk vårdcentral med omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet.

I fredags fick jag, tillsammans med Järfällas landstingskandidat Nikoletta Jozsa, möjlighet att besöka Jakobsbergs sjukhus och några av de olika verksamheter som landstinget driver där. Geriatriken har 80 vårdplatser (än så länge, ytterligare 12 planeras öppnas nästa år) och spelar en viktig roll i vårdkedjan genom att erbjuda specialistvård för sjuka äldre. Under studiebesöket fick jag lära mig att Stockholms län har den mest välutbyggda geriatriska vården i Europa, och ytterligare utbyggnad – totalt 500 geriatriska vårdplatser – kommer att ske inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård.

Som personallandstingsråd är jag förstås särskilt intresserad av hur kompetensförsörjningen fungerar i de verksamheter jag besöker. Den stora utbyggnaden av geriatriken kommer innebära ett stort behov av nyrekryteringar. På Jakobsbergsgeriatriken har man tredubblat antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning för att fler sjuksköterskestudenter ska få upp ögonen för att arbeta inom äldresjukvården. Inte långt från sjukhuset, i det som ska bli Barkarbystaden, planeras för ett stort antal nya bostäder. Dessa planer välkomnas, eftersom man hoppas kunna rekrytera nya medarbetare bland de nyinflyttade.

Vårdcentralen på Jakobsbergs sjukhus är en av Stockholms akademiska vårdcentraler. Tanken med akademiska vårdcentraler är att de ska bidra till att höja vårdkvaliteten för patienter genom att flytta utbildningsfrågor, kvalitetsarbete och forskning närmare personalen och studenterna i primärvården. Att studenternas undervisning sker nära verksamheten ger samtidigt inspiration att tänka nytt och tänka annorlunda.

Anna Starbrink och Christina Sundman.

Här får jag träffa patienten Tolvan, tillsammans med FoU-projektledaren Christina Sundman.

Ett exempel på nytänkande fick jag se i utbildningslokalerna. Där har kommit på en uppfinning åt övningsdockan Tolvan, vilket kommer göra studenternas träning betydligt mer verklighetstrogen. Tyvärr kan jag inte visa Tolvans nya kroppsdel, eftersom den än så länge är hemlig i väntan på att mönsterskyddas. Men det var roligt att se ännu ett exempel på hur studenters och medarbetares uppfinningsrikedom ständigt bidrar till att utveckla och höja kvaliteteten i vården.

Read more

Barnmorska
Vänsterpartiet måste ge besked: Varför vill de tvinga vårdföretagen att stänga? Och hur ska det gå för deras 18.000 anställda i Stockholm, när vänstern förbjuder deras arbetsgivare?

I morse intervjuades Vänsterledaren Jonas Sjöstedt i P1-morgon. Återigen gick han till attack mot vårdföretagen. Dessa företag drabbas ständigt av vänsterns glödande hat, trots att de ofta bedriver en mycket uppskattad verksamhet, med nöjda brukare och patienter.

Vänstern försöker framställa sin politik som ett angrepp på riskkapitalister. Men så ser inte verkligheten ut. 9 av 10 aktörer i vårdsektorn är småföretag med färre än 20 anställda! Det är dessutom en bransch med många kvinnor i ledande befattning: drygt hälften av vård- och omsorgsföretagen leds av kvinnor, jämfört med knappt en tredjedel i näringslivet i stort.

Bara i Stockholm är 18.000 personer anställda i privata vårdföretag. 1,1 miljon stockholmare har valt en privat husläkarmottagning eller MVC. Menar Vänsterpartiet verkligen allvar med att tvinga alla dessa verksamheter att slå igen? Vad är vänsterns besked till de 18.000 medarbetarna? Hur ska det gå för dem, när Vänsterpartiet förbjuder deras arbetsgivare?

Read more

Vilket samhälle vill vi leva i? Det är det höstens val handlar om. För mig är det självklart, jag vill leva i ett öppet samhälle som har plats för många olika människor med många olika bakgrunder men med en vilka att leva gott tillsammans i storstsden. Men det finns också en hel del tydliga tecken på att invandrarna i vårt län berikar vårt samhälle. Faktiskt så mycket att vår stad skulle stanna utan invandrare.

Enligt SCB körs fyra av tio bussar och spårvagnar av invandrare. Om man tittar lite närmare på statistiken är det troligt att siffrorna kommer att förstärkas kraftigt kommande år. De yngre bussförarna är i ännu högra grad invandrare. Vem ska köra bussen i framtiden?

Jag och folkpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken kraftigt och det betyder fler jobb för buss- och tågförare. Vi vill också ha en öppen stad som välkomnar fler. Stockholm mår bra av invandring!

 

Read more

Stockholms läns landsting måste bli bäst på att använda IT:s möjligheter i vården. Det behövs ett ambitiöst upprustningsprogram för vårdens administrativa system och de medicinska sekreterana behöver uppvärderas.

Trots att Sverige är ett av de länder med högst läkartäthet, så talas det i debatten om läkarbrist. En förklaring till att svenska sjukhusläkare tar emot förhållandevis få patienter är att mer än hälften av läkarnas arbetstid går åt till annat än patientarbete.

I en debattartikel skriver jag och landstingsledamoten Hans Åberg (FP) hur vi vill ändra på detta. Det behövs ett ambitiöst upprustnigsprogram för vårdens administrativa stöd och IT-system. Stockholms läns landsting ska bli bäst på att använda IT:s möjligheter i vården.

På kort sikt bör anslagen till vårdens IT-system utökas, för att lösa akuta problem och utveckla nödvändiga standardrutiner. På längre sikt bör automatisk inrapportering till kvalitetssystem införas. Onödiga inloggningar och dubbeldokumentering måste tas bort.

Vårdens personal ska få fortbildning för att IT-stödens potential att kunna frigöra tid för patienten ska kunna realiseras. Därutöver är det viktigt att läkare och sjuksköterskor får ett tydligt administrativt stöd i de medicinska sekreterarna. Vi behöver utbilda fler och anställa fler medicinska sekreterare – vårdens administrativa proffs.

Läs hela artikeln på Dagenssamhalle.se.

Read more

Nu stiger valtemperaturen. Och intresset för valets viktiga frågor ökar hos allmänheten. För oss som kandiderar är det förstås en väldigt spännande tid. De frågor som jag arbetat med länge och på flera områden kunnat genomföra viktiga förändringar ska nu synliggöras än mer.

Idag berättar jag och min partivän Jonas Andersson i Västra Götaland att vi vill fortsätta satsa på sjuksköterskornas löner. I Stockholm där jag sitter med i majoriteten har jag redan kunnat genomföra första steget i vad som måste bli en omfattande och långsiktig lönesatsning. Jonas Andersson, som är i opposition har lagt fram förslag i samma andra där, men inte fått gehör hos den styrande majoriteten. Läs gärna några av mina tidigare inlägg här, här och här om vikten av att höja sjuksköterskornas, barnmorskornas och biomedicinska analytikers löner. Jonas Andersson har tidigare skrivit om vikten av ökad lönespridning på sin blogg.

 

 

Read more

Stockholm har relativt gott om läkare. Vi satsar på bristspecialiteter – och på att alla läkare ska få mer tid att träffa patienter.

Vården i Stockholms län är väl utbyggd. Det visar sig inte minst av vår höga läkartäthet. Som bloggaren Cornucopia skriver har Stockholm, och andra landsting där Alliansen och Folkpartiet styr, fler läkare per capita än rödgrönt styrda landsting. De senaste åren har vi anställt fler läkare men ökningen per capita är inte lika stor som i övriga Sverige – vilket förstås hänger samman med att utgångsläget var så starkt. Det råder knappast någon generell läkarbrist i Stockholm.

Det Stockholm behöver är fler läkare inom vissa specialiteter, som psykiater, allergologer, geriatriker och patologer. Där gör vi också särskilda satsningar med utökning av ST-tjänsterna, dvs. de utbildningstjänster som de blivande specialistläkarna går efter sin allmäntjänstgöring.

Nu är antalet läkare kanske inte så intressant för invånarna – utan var de finns och vad de gör. Vad Stockholm och andra landsting och vårdgivare därför behöver göra är att ge läkarna förutsättningar att ägna sig åt mer patientarbete. Vi har sett många exempel på hur få patienter svenska läkare träffar under sina arbetsdagar; sjukhusläkare så få som två per dag!

Arbetssätt behöver fortsätta förändras – och läkarna avlastas mycket av pappersarbetet. Den viktiga administrationen, som behövs för kvalitet och patientsäkerhet, sköts bättre av administrativa proffs. Därför är det dags för en renässans för de medicinska sekreterarna.

Read more

Jag vill leva i ett samhälle präglat av öppenhet och mångfald där många olika människor kan ta plats och leva tillsammans. Som personallandstingsråd ser jag också behovet av kompetent arbetskraft i vården.

En mycket stor andel av vårdens medarbetare i Stockholm har rötter i andra länder. Tre av tio läkare är invandrare och deras kompetens är omistlig för att vi alla ska ha tillgång till en väl fungerande sjukvård av hög kvalitet. Valet i september handlar om värderingar. Vilket samhälle vill vi leva i? Jag röstar för öppenhet.

Men det är också en fråga om hur vår välfärd som organiseras och hur vi ska bemanna vården. Det är också ett gott skäl att rösta för öppenhet inse att vården kollapsar utan invandrare. Stockholm mår bra av invandring!

I Stockholm anstränger vi oss för att utländska läkare från länder utanför EU snabbt ska kunna börja jobba här. Det har jag bloggat om tidigare här och även här.

Read more

Sjuksköterska är ett populärt yrke – så populärt att det är kö till utbildningen. Jag är glad för att Folkpartiet i regeringen har sett till att utbildningsplatserna blir fler och att satsningen görs i Stockholm.

Vårdens och patienternas behov av kunnig personal är stor. Sjuksköterskorna har blivit fler i vården de senaste åren, men de behöver bli ännu fler. Därför är det glädjande att intresset för sjuksköterskeutbildningen är så stort. Det går flera sökande per plats; så många att platserna bara räckt till 4 av 10 behöriga sökande i Sverige de senaste åren.

Målet med en högskoleutbildning är förstås inte att alla sökande ska få plats. Det är positivt för sjuksköterskeyrket och för vården med ett stort intresse, som också höjer kvaliteten och gör yrket mer attraktivt. Men fler än 4 av 10 borde få plats – de behövs i vården!

Lyckligtvis, tack vare Folkpartiet i regeringen, byggs sjuksköterskeutbildningen nu ut. Och det sker i Stockholm, där vi haft färre utbildningsplatser sett till befolkningen. Förra året kunde jag tillsammans med vår partiledare och utbildningsminister Jan Björklund presentera 240 nya platser i Stockholm.

Samtidigt fortsätter vi arbetet för att göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt, med löneutveckling och vidareutbildning för specialistsjuksköterskor med mera.

Sveriges Radio rapporterar i dag om det stora antalet sökande till sjuksköterskeutbildningarna.

Read more

Idag presenterar jag Folkpartiets nya jämställdhetsrapport för landstinget. Vi föreslår en lång rad åtgärder för att stärka jämställdheten.

En av mina huvudfrågor som jag slagits hårt för i Alliansen är att genomföra en lönesatsning på specialustsjuksköterskor. Den satsning som nu görs måste följas av fler.

Rätt till heltid är en annan viktig fråga. Det är dock inte vanligt att medarbetare tvingas jobba deltid. Men för de som drabbas är det förstås ett stort och allvarligt problem. Att locka fler att välja heltid är en annan viktig jämställdhetsfråga för mer ekonomiskt jämlika villkor mellan kvinnor och män i samhället. Därför är arbetsmiljöfrågorna också en central jämställdhetsfråga som vi lyfter fram i rapporten.

Det finns gott om jämställdhetsutmaningar att ta sig an i såväl kollektivtrafiken som i hälso- och sjukvården. Du hittar rapporten i sin helhet här.

Read more