Arbetsliv

Vilket samhälle vill vi leva i? Det är det höstens val handlar om. För mig är det självklart, jag vill leva i ett öppet samhälle som har plats för många olika människor med många olika bakgrunder men med en vilka att leva gott tillsammans i storstsden. Men det finns också en hel del tydliga tecken på att invandrarna i vårt län berikar vårt samhälle. Faktiskt så mycket att vår stad skulle stanna utan invandrare.

Enligt SCB körs fyra av tio bussar och spårvagnar av invandrare. Om man tittar lite närmare på statistiken är det troligt att siffrorna kommer att förstärkas kraftigt kommande år. De yngre bussförarna är i ännu högra grad invandrare. Vem ska köra bussen i framtiden?

Jag och folkpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken kraftigt och det betyder fler jobb för buss- och tågförare. Vi vill också ha en öppen stad som välkomnar fler. Stockholm mår bra av invandring!

 

Read more

Stockholms läns landsting måste bli bäst på att använda IT:s möjligheter i vården. Det behövs ett ambitiöst upprustningsprogram för vårdens administrativa system och de medicinska sekreterana behöver uppvärderas.

Trots att Sverige är ett av de länder med högst läkartäthet, så talas det i debatten om läkarbrist. En förklaring till att svenska sjukhusläkare tar emot förhållandevis få patienter är att mer än hälften av läkarnas arbetstid går åt till annat än patientarbete.

I en debattartikel skriver jag och landstingsledamoten Hans Åberg (FP) hur vi vill ändra på detta. Det behövs ett ambitiöst upprustnigsprogram för vårdens administrativa stöd och IT-system. Stockholms läns landsting ska bli bäst på att använda IT:s möjligheter i vården.

På kort sikt bör anslagen till vårdens IT-system utökas, för att lösa akuta problem och utveckla nödvändiga standardrutiner. På längre sikt bör automatisk inrapportering till kvalitetssystem införas. Onödiga inloggningar och dubbeldokumentering måste tas bort.

Vårdens personal ska få fortbildning för att IT-stödens potential att kunna frigöra tid för patienten ska kunna realiseras. Därutöver är det viktigt att läkare och sjuksköterskor får ett tydligt administrativt stöd i de medicinska sekreterarna. Vi behöver utbilda fler och anställa fler medicinska sekreterare – vårdens administrativa proffs.

Läs hela artikeln på Dagenssamhalle.se.

Read more

Nu stiger valtemperaturen. Och intresset för valets viktiga frågor ökar hos allmänheten. För oss som kandiderar är det förstås en väldigt spännande tid. De frågor som jag arbetat med länge och på flera områden kunnat genomföra viktiga förändringar ska nu synliggöras än mer.

Idag berättar jag och min partivän Jonas Andersson i Västra Götaland att vi vill fortsätta satsa på sjuksköterskornas löner. I Stockholm där jag sitter med i majoriteten har jag redan kunnat genomföra första steget i vad som måste bli en omfattande och långsiktig lönesatsning. Jonas Andersson, som är i opposition har lagt fram förslag i samma andra där, men inte fått gehör hos den styrande majoriteten. Läs gärna några av mina tidigare inlägg här, här och här om vikten av att höja sjuksköterskornas, barnmorskornas och biomedicinska analytikers löner. Jonas Andersson har tidigare skrivit om vikten av ökad lönespridning på sin blogg.

 

 

Read more

Stockholm har relativt gott om läkare. Vi satsar på bristspecialiteter – och på att alla läkare ska få mer tid att träffa patienter.

Vården i Stockholms län är väl utbyggd. Det visar sig inte minst av vår höga läkartäthet. Som bloggaren Cornucopia skriver har Stockholm, och andra landsting där Alliansen och Folkpartiet styr, fler läkare per capita än rödgrönt styrda landsting. De senaste åren har vi anställt fler läkare men ökningen per capita är inte lika stor som i övriga Sverige – vilket förstås hänger samman med att utgångsläget var så starkt. Det råder knappast någon generell läkarbrist i Stockholm.

Det Stockholm behöver är fler läkare inom vissa specialiteter, som psykiater, allergologer, geriatriker och patologer. Där gör vi också särskilda satsningar med utökning av ST-tjänsterna, dvs. de utbildningstjänster som de blivande specialistläkarna går efter sin allmäntjänstgöring.

Nu är antalet läkare kanske inte så intressant för invånarna – utan var de finns och vad de gör. Vad Stockholm och andra landsting och vårdgivare därför behöver göra är att ge läkarna förutsättningar att ägna sig åt mer patientarbete. Vi har sett många exempel på hur få patienter svenska läkare träffar under sina arbetsdagar; sjukhusläkare så få som två per dag!

Arbetssätt behöver fortsätta förändras – och läkarna avlastas mycket av pappersarbetet. Den viktiga administrationen, som behövs för kvalitet och patientsäkerhet, sköts bättre av administrativa proffs. Därför är det dags för en renässans för de medicinska sekreterarna.

Read more

Jag vill leva i ett samhälle präglat av öppenhet och mångfald där många olika människor kan ta plats och leva tillsammans. Som personallandstingsråd ser jag också behovet av kompetent arbetskraft i vården.

En mycket stor andel av vårdens medarbetare i Stockholm har rötter i andra länder. Tre av tio läkare är invandrare och deras kompetens är omistlig för att vi alla ska ha tillgång till en väl fungerande sjukvård av hög kvalitet. Valet i september handlar om värderingar. Vilket samhälle vill vi leva i? Jag röstar för öppenhet.

Men det är också en fråga om hur vår välfärd som organiseras och hur vi ska bemanna vården. Det är också ett gott skäl att rösta för öppenhet inse att vården kollapsar utan invandrare. Stockholm mår bra av invandring!

I Stockholm anstränger vi oss för att utländska läkare från länder utanför EU snabbt ska kunna börja jobba här. Det har jag bloggat om tidigare här och även här.

Read more

Sjuksköterska är ett populärt yrke – så populärt att det är kö till utbildningen. Jag är glad för att Folkpartiet i regeringen har sett till att utbildningsplatserna blir fler och att satsningen görs i Stockholm.

Vårdens och patienternas behov av kunnig personal är stor. Sjuksköterskorna har blivit fler i vården de senaste åren, men de behöver bli ännu fler. Därför är det glädjande att intresset för sjuksköterskeutbildningen är så stort. Det går flera sökande per plats; så många att platserna bara räckt till 4 av 10 behöriga sökande i Sverige de senaste åren.

Målet med en högskoleutbildning är förstås inte att alla sökande ska få plats. Det är positivt för sjuksköterskeyrket och för vården med ett stort intresse, som också höjer kvaliteten och gör yrket mer attraktivt. Men fler än 4 av 10 borde få plats – de behövs i vården!

Lyckligtvis, tack vare Folkpartiet i regeringen, byggs sjuksköterskeutbildningen nu ut. Och det sker i Stockholm, där vi haft färre utbildningsplatser sett till befolkningen. Förra året kunde jag tillsammans med vår partiledare och utbildningsminister Jan Björklund presentera 240 nya platser i Stockholm.

Samtidigt fortsätter vi arbetet för att göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt, med löneutveckling och vidareutbildning för specialistsjuksköterskor med mera.

Sveriges Radio rapporterar i dag om det stora antalet sökande till sjuksköterskeutbildningarna.

Read more

Idag presenterar jag Folkpartiets nya jämställdhetsrapport för landstinget. Vi föreslår en lång rad åtgärder för att stärka jämställdheten.

En av mina huvudfrågor som jag slagits hårt för i Alliansen är att genomföra en lönesatsning på specialustsjuksköterskor. Den satsning som nu görs måste följas av fler.

Rätt till heltid är en annan viktig fråga. Det är dock inte vanligt att medarbetare tvingas jobba deltid. Men för de som drabbas är det förstås ett stort och allvarligt problem. Att locka fler att välja heltid är en annan viktig jämställdhetsfråga för mer ekonomiskt jämlika villkor mellan kvinnor och män i samhället. Därför är arbetsmiljöfrågorna också en central jämställdhetsfråga som vi lyfter fram i rapporten.

Det finns gott om jämställdhetsutmaningar att ta sig an i såväl kollektivtrafiken som i hälso- och sjukvården. Du hittar rapporten i sin helhet här.

Read more

Idag presenterade Jan Björklund, tillsammans med jämställdhetsminister Maria Arnholm, sitt nya initiativ för jämställdheten och utvecklingen av sjukvården. De vill inrätta karriärtjänster för sjuksköterskor, inspirerade av den tidigare reform med förstelärare i skolan. 5.000 kronor mer i månaden till de som väljs ut. Kompetens, utveckling och duglighet i arbete ska belönas.

Jag är mycket glad över initiativet. Det förstärker mitt arbete i Stockholm för att skapa en bättre löneutveckling för sjuksköterskor med specialistkompetens. Den enskilda medarbetaren i vården måste kunna påverka sin egen löneutveckling. Feminism utan socialism, är precis vad det handlar om.

Jag har tidigare skrivit om mitt och Folkpartiets arbete för höjda löner i Stockholm. Vi fick med oss övriga Alliansen på ett första steg i ett ordentligt lönelyft för sjuksköterskor där fokus är på löneutveckling och individuell lönesättning. Från Folkpartiets sida vill vi fortsätta att bygga ut satsningen. Dagens förslag ger oss än mer kraft i det lokala arbetet.

Läs mer om FP-förslaget om en ny jämställdhetsmiljard.

 

Read more

Folkpartiet vill se fler personalbostäder i landstinget
Jag och Folkpartiet föreslår idag att landstinget ska skapa fler moderna personalbostäder för våra framtida medarbetare. Karolinskaområdet i Solna är en plats där vi vill undersöka om personalbostäder kan byggas.

Folkpartiet föreslår att landstingets fastighetsbolag Locum ska undersöka hur vi kan skapa fler personalbostäder och vi vill att de särskilt tittar på möjligheterna vid Karolinska sjukhuset när många lokaler blir lediga där i samband med att nya sjukhuset öppnar om ett par år.

Idag har landstinget cirka 100 personalbostäder som används som en gräddfil in på bostadsmarknaden för nyanställda på sjukhusen. Tanken är att man bor där en tid medan man själv löser sin bostadssituation mer långsiktigt. Det är förstås ett stort hinder för många att flytta till Stockholm och börja jobba här när det är så svårt att hitta bostäder. Därför bör landstinget som en stor och modern arbetsgivare hjälpa till med en första bostadsmöjlighet i Stockholm.

SVT:s ABC uppmärksammar vårt förslag.

Kolla också på Stockholmsbloggen och Anders Ekegrens blogg.

Read more

Bra praktik viktigt för framtidens sjuksköterskor
Samarbetet mellan högskolorna och sjukvården kring den verksamhetsförlagda utbildningen måste bli bättre. Det är innebörden i ett uppdrag som produktionsutskottet idag gav till landstingsdirektören.

När jag träffar sjuksköterskestudenter får jag ibland signaler att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inte fungerar riktigt så bra som den borde. Ett skäl till detta är att hälso- och sjukvårdsverksamheterna ibland har svårt att erbjuda praktikplatser när flera utbildningsanordnare förlägger VFU-perioder samtidigt.

VFU är en viktig del av sjuksköterskornas utbildning, och för att VFU:n ska bli bra måste studenterna få en bra introduktion och ett positivt bemötande, en kreativ studiemiljö och god handledning. Detta ställer krav på en väl fungerande samverkan mellan utbildningsanordnare och den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen.

Regeringen har fattat beslut om en kraftig utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen under kommande år. Det är ett välkommet besked eftersom tillgången till sjuksköterskor har stor betydelse för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Men det gör det samtidigt ännu mer angeläget att samverkan kring VFU förbättras.

Därför gav produktionsutskottet, på mitt initativ, vid dagens möte i uppdrag till landstingsdirektören att ta fram förslag till åtgärder för förbättrad samverkan mellan utbildningsanordnare och vårdverksamheter, i syfte att säkerställa en välfungerande verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna i Stockholms län.

Som ordförande i produktionsutskottet ser jag detta som ett viktigt första steg för att ytterligare förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen i landstingets verksamheter, och därmed också göra framtidens nyexaminerade sjuksköterskor ännu bättre rustade för arbetslivet.

Read more