Arbetsliv

Idag presenterade Jan Björklund, tillsammans med jämställdhetsminister Maria Arnholm, sitt nya initiativ för jämställdheten och utvecklingen av sjukvården. De vill inrätta karriärtjänster för sjuksköterskor, inspirerade av den tidigare reform med förstelärare i skolan. 5.000 kronor mer i månaden till de som väljs ut. Kompetens, utveckling och duglighet i arbete ska belönas.

Jag är mycket glad över initiativet. Det förstärker mitt arbete i Stockholm för att skapa en bättre löneutveckling för sjuksköterskor med specialistkompetens. Den enskilda medarbetaren i vården måste kunna påverka sin egen löneutveckling. Feminism utan socialism, är precis vad det handlar om.

Jag har tidigare skrivit om mitt och Folkpartiets arbete för höjda löner i Stockholm. Vi fick med oss övriga Alliansen på ett första steg i ett ordentligt lönelyft för sjuksköterskor där fokus är på löneutveckling och individuell lönesättning. Från Folkpartiets sida vill vi fortsätta att bygga ut satsningen. Dagens förslag ger oss än mer kraft i det lokala arbetet.

Läs mer om FP-förslaget om en ny jämställdhetsmiljard.

 

Read more

Folkpartiet vill se fler personalbostäder i landstinget
Jag och Folkpartiet föreslår idag att landstinget ska skapa fler moderna personalbostäder för våra framtida medarbetare. Karolinskaområdet i Solna är en plats där vi vill undersöka om personalbostäder kan byggas.

Folkpartiet föreslår att landstingets fastighetsbolag Locum ska undersöka hur vi kan skapa fler personalbostäder och vi vill att de särskilt tittar på möjligheterna vid Karolinska sjukhuset när många lokaler blir lediga där i samband med att nya sjukhuset öppnar om ett par år.

Idag har landstinget cirka 100 personalbostäder som används som en gräddfil in på bostadsmarknaden för nyanställda på sjukhusen. Tanken är att man bor där en tid medan man själv löser sin bostadssituation mer långsiktigt. Det är förstås ett stort hinder för många att flytta till Stockholm och börja jobba här när det är så svårt att hitta bostäder. Därför bör landstinget som en stor och modern arbetsgivare hjälpa till med en första bostadsmöjlighet i Stockholm.

SVT:s ABC uppmärksammar vårt förslag.

Kolla också på Stockholmsbloggen och Anders Ekegrens blogg.

Read more

Bra praktik viktigt för framtidens sjuksköterskor
Samarbetet mellan högskolorna och sjukvården kring den verksamhetsförlagda utbildningen måste bli bättre. Det är innebörden i ett uppdrag som produktionsutskottet idag gav till landstingsdirektören.

När jag träffar sjuksköterskestudenter får jag ibland signaler att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inte fungerar riktigt så bra som den borde. Ett skäl till detta är att hälso- och sjukvårdsverksamheterna ibland har svårt att erbjuda praktikplatser när flera utbildningsanordnare förlägger VFU-perioder samtidigt.

VFU är en viktig del av sjuksköterskornas utbildning, och för att VFU:n ska bli bra måste studenterna få en bra introduktion och ett positivt bemötande, en kreativ studiemiljö och god handledning. Detta ställer krav på en väl fungerande samverkan mellan utbildningsanordnare och den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen.

Regeringen har fattat beslut om en kraftig utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen under kommande år. Det är ett välkommet besked eftersom tillgången till sjuksköterskor har stor betydelse för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Men det gör det samtidigt ännu mer angeläget att samverkan kring VFU förbättras.

Därför gav produktionsutskottet, på mitt initativ, vid dagens möte i uppdrag till landstingsdirektören att ta fram förslag till åtgärder för förbättrad samverkan mellan utbildningsanordnare och vårdverksamheter, i syfte att säkerställa en välfungerande verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna i Stockholms län.

Som ordförande i produktionsutskottet ser jag detta som ett viktigt första steg för att ytterligare förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen i landstingets verksamheter, och därmed också göra framtidens nyexaminerade sjuksköterskor ännu bättre rustade för arbetslivet.

Read more

Barnmorska
Sverige har alltid varit ett invandringsland. De senaste årtiondenas invandrare jobbar ofta i vården. Öppenheten gör Sverige till ett bättre land.

Genom århundradena har invandrare hjälpt till att bygga upp det svenska samhället och svenska företag. De har drivit industrier och gjort avtryck i vårt kulturliv. I dagens Sverige är det bland annat sjukvården som är beroende av de medarbetare som har utländsk bakgrund.

I Stockholms län är det 25 procent – var fjärde medarbetare – i vården som själva är födda utomlands, eller har föräldrar som är det.

Utan invandrare stannar vården. 3 av 10 läkare är utrikesfödda.

EU-kandidaten Jasenko Selimovic konstaterar att utan invandrare stannar vården.

Som liberal är det självklart för mig att människor som behöver skydd ska kunna få det i Sverige. En human flyktingpolitik handlar inte om egenintresse. Men en klok invandringspolitik ser också den tillgång som nya svenskar innebär. Som personallandstingsråd med ansvar för våra 43 000 anställda och vård för två miljoner stockholmare, vill jag också framhålla betydelsen av det öppna Sverige för vår välfärd.

Var fjärde vårdanställd har alltså utländsk bakgrund. För specifika yrkesgrupper är det ännu högre andelar.

  • Nästan varannan tandhygienist har utländsk bakgrund.
  • Fyra av tio tandläkare.
  • Fyra av tio specialistläkare.
  • Var tredje biomedicinsk analytiker.
  • Var femte undersköterska och sjuksköterska.
  • Och var femte psykolog.

Vi ska ta emot flyktingar och invandrare för att det är rätt. Men också för att det är klokt. Sverigedemokraterna, som tycker människor som redan bor här och gör nytta i till exempel vården, men inte vill ta emot fler, har bevisbördan. Som Jasenko Selimovic skriver i en läsvärd text på Stockholmsbloggen:

”För mig är det inte människors nytta som ska avgöra om de ska få en fristad i Sverige eller få möjligheten att söka en ny framtid här. Det handlar om humanism, om allas lika värde, om okränkbara rätten till asyl och om tron på den fria rörligheten inom EU. Men om Sverigedemokraterna vill tala om nytta för Sverige, är jag inte rädd för debatten.”

Ibland påstås det att vi inte har råd att ta emot flyktingar och invandrare. Jag skulle vilja säga tvärtom. Vi har inte råd att sluta oss mot omvärlden. Det för oss mindre som människor, och fattigare som land. I Sverigedemokraternas stängda Europa blir alla förlorare.

Read more

Plåster
Hur mycket tjänar sjuksköterskorna? Hur det såg ut i Stockholm i fjol berättade jag för en tid sedan här på bloggen. Nu har Vårdförbundet precis börjat berätta om sin lönestatistik för 2013. Stockholm har fortsatt högst löner för sjuksköterskor – men jag vill höja dem, och få fart på löneutvecklingen. Precis som Vårdförbundet verkar vilja.

 

4 procent, ökade lönerna i snitt för medlemmarna i Vårdförbundet, dvs barnmorskor och biomedicinska analytiker. Det är nästan dubbelt så mycket som löneökningarna i industrin (2,2 procent). Störst var lönelyftet för barnmorskor. I Stockholm ökade lönerna något mindre, med 3,7 procent, detta året innan vår lönesatsning på specialistsjuksköterskor – men vi har fortfarande klart högst löner i landet. Det ska vi också ha, och jag vill att de ska bli ännu högre.

”Ett steg i rätt riktning” kallar Vårdförbundet utvecklingen där barnmorskor, med sin längre utbildning, har fått störst löneökning, och jag kan bara hålla med – liksom om fortsättningen: ”Lönespridningen är under all kritik”.

Det har länge varit ett problem i vården, att sjuksköterskor inte har någon löneutveckling att tala om över tid, och sett till ansvar, utbildning och erfarenhet. Jag förstår frustrationen och att man kan reagera genom att vilja höja ingångslönerna – men jag är övertygad om att vi måste börja i andra änden. Därför har jag tagit initiativ till vår lönesatsning för specialistsjuksköterskor i Stockholm, 118 mkr i permanent utökning som görs under två år; och jag och Folkpartiet vill dessutom fördubbla den så att ännu fler specialistsjuksköterskor kan få ta del.

2013 var snittlönen för sjuksköterskor i Stockholm 30 911 kronor/månad, nästan 1 500 kronor mer än rikssnittet 29 576 kronor. För sjuksköterskor exklusive dem på chefspositioner var snittlönen 29 982 kronor, över 1 000 kronor över rikssnittet 28 767. För barnmorskor (exkl chefer) var snittet 32 989, återigen nästan 1 500 kronor över rikssnittet som låg på 31 537 kronor.

Långsiktigt krävs naturligtvis att lönesättningen förändras i stort. Det är långsiktigt bättre än återkommande politiskt initierade satsningar; det vi nu gör är att försöka få igång utvecklingen. Jag noterar den aktivitet som pågår med att utveckla kompetenstrappor och annat på akutsjukhus hör i länet. Det gäller att arbetsgivarna och facket ser till att det tar fart!

Read more

Anna Starbrink intervjuas utanför Karolinska Universitetssjukhuset
Genom ett särskilt sommarpaket gör Alliansen nu en storsatsning för att säkerställa en trygg och säker sjukvård under sommarperioden.

Vi vet att hälso- och sjukvården har utmaningar inför sommaren på grund av det rådande kärva rekryteringsläget. Därför presenterade Alliansen idag ett sommarpaket på 60 miljoner kronor.

Förutom pengarna innebär paketet att en särskild ”sommargeneral” ska tillsättas. Den personen ska koordinera och samordna sommarsjukvården, ha den senaste informationen om läget i sjukvården och ha ansvar för fördelning av de pengar som vi nu skjutit till. Därutöver blir det en omfattande informationskampanj, för att hjälpa stockholmarna att söka sig till rätt vårdinstans direkt. Särskilda insatser planeras för invånare som inte har svenska som förstaspråk

Även inför sommaren 2013 gjordes en stor satsning, vilket föll väl ut. Kapaciteten i förlossningsvården utökades, äldresjukvården kunde hålla öppet i högre grad, ambulanssjukvården förstärktes med särskilda sjukvårdstransporter, den kommunala samverkan förbättrades och samordningen kring vårdplatserna stärktes. Dessa åtgärder ledde till att sjukvården fungerade väl, och erfarenheterna från 2013 tar vi förstås med oss till 2014.

Genom det här sommarpaketet på 60 miljoner kronor ger vi nu sjukhusen ett rejält resurstillskott för att kunna ha fler vårdplatser öppna under sommaren. Exakt hur pengarna ska användas blir en fråga för sommargeneralen att besluta, i dialog med sjukhusen, men målet är självklart att skapa förutsättningar för kortare väntetider för patienterna och mer tid för landstingets medarbetare att vårda patienterna under den hektiska semesterperioden.

 

fler som uppmärksammar satsningen: SVT, Direktpress, Sveriges Radio

Read more

Höjda sjuksköterskelöner. bättre sjukhusmat. Bättre bemötande och ständigt kvalitetsarbete. Det är några av valets viktigaste frågor.  Kärleken, döden och livet är andra ämnen som avhandlats i raskt tempo. Dagens Nyheter intervjuar en makthavare från vare parti i landstinget. I dag är det min tur.

Det är självklart så att inte allt man önskar får plats i en intervju, men jag tycker att det blev ett samtal om viktiga frågor. Kompetensförsörjningen och mitt krav på höjda löner med fokus på bra löneutveckling för både vårdens och jämställdhetens skull, kändes bra att få lyfta fram. Och mitt engagemang för bra mat och trivsamma måltider i vården blev tydligt, tycker jag. Jag fick också tillfälle att säga något om vikten av ett fungerande kvalitetsarbete. Psykiatrins utveckling, där jag bland annat vill se fler psykologer på vårdcentralerna hann vi bara snudda vid. Och behovet av ett strategiskt arbete för fler innovation som kan komma patienterna till del, hann vi inte ens prata om.

Detta är några centrala frågor för mig. Men självklart finns det många fler. Vilka tycker du är valets viktigaste frågor?

Jag åt sjukhusmat på Södersjukhuset. De har ordnat en fin miljö och ett trevligt, omtänksamt bemötande. Men maten måste bli bättre. Det är också sjukhuset ambition.

Jag åt sjukhusmat på Södersjukhuset. De har ordnat en fin miljö och ett trevligt, omtänksamt bemötande. Men maten måste bli bättre. Det är också sjukhuset ambition.

Read more

Folkpartiets ambition är att höja sjuksköterskornas löner. Det första steget har tagits genom lönesatsningen på specialistsjuksköterskor. Men hur mycket tjänar sjuksköterskor i Stockholm i dag?

Vårddebatten handlar mycket om behovet av sjuksköterskor – och om sjuksköterskornas löner. Folkpartiet vill höja lönerna och framför allt se en god löneutveckling där utbildning, ansvar och erfarenhet premieras. För att kunna föra en konstruktiv diskussion kring detta är det bra att veta hur löneläget ser ut idag. Enligt färsk statistik, som jag låtit landstingets personalavdelning ta fram, tjänar en grundutbildad sjuksköterska i snitt 27 972 kronor i månaden, med 32 750 kronor för tiondelen högst avlönade. För IVA-sjuksköterskor är siffrorna 32 996 respektive 37 725 kronor, och för barnmorskor 33 025 respektive 38 000 kronor.

Medellön sjuksköterskor i SLL 2013

För mig är det viktigt att det ska gå att göra karriär även som sjuksköterska. Löneläget är kanske lite annorlunda än många tror utifrån debatten, men jag tycker ändå inte att den individuella lönesättningen fått så tydligt genomslag som jag önskar. För att få fart på utvecklingen tog jag och Folkpartiet initiativ till en lönesatsning på specialistsjuksköterskor, vilken genomförs under 2014 och 2015. Denna satsning omfattar 118 miljoner i permanent ramhöjning. Från Folkpartiets sida ser vi detta som ett första steg – vi vill att satsningen ska fortsätta och fördubblas. Ansvar och kompetens ska löna sig!

Read more

Sjuksköterskor ska ha bättre betalt, och kunna göra karriär med en bra löneutveckling. Landstingets lönesatsning stärker den individuella lönesättningen.

Idag skriver tidningen Vårdfokus om landstingets stora satsning på höjda löner för specialistsjuksköterskorna. En del medarbetare framför kritik mot att satsningen inte omfattar alla. Jag har dock redan från början varit tydlig med att syftet med satsningen är att stärka den individuella lönesättningen. För knappt ett år sedan skrev jag här på bloggen att ”satsningen ska ge ordentliga lönepåslag till särskilt erfarna och kompetenta specialistsjuksköterskor i bristyrken på akutsjukhusen”.

Min uppfattning är att de olika sjukhusen måste bli bättre på individuell lönesättning. Jag tycker inte att landstingets olika verksamheter nått tillräckligt lång när det gäller att skapa en bra lönespridning och möjligheter för sjuksköterskor att göra karriär. Alltför ofta tycks det som bästa sättet att höja sin lön är att antingen lämna det patientnära arbetet för att satsa på administration eller en chefposition. Eller att byta jobb för att då kunna förhandla sig till en bättre lön. Jag menar att detta är dåligt för sjukvården och ett ansvar för mig som personallandstingsråd att göra något åt. Medarbetarna i landstingets veksamheter måste få bättre möjligheter att påverka sin egen utveckling, både kompetensmässigt och lönemässigt. Därför är regelverket för lönesatsningen utformat så att det inte går att ”smeta ut” pengarna genom att ge lite till alla; i stället har vi slagit fast att minsta individuella påslag ska vara 1 500 kr.

Även om många argumenterar väl för ökad lönespridning och individuell lönesättning så inser jag naturligtvis att när vi på allvar tar rejäla kliv i den riktningn så blir det kontroversiellt eftersom alla inte behandlas lika. Men ska vi lyckas förändra lönestrukturen måste det oundvikligen märkas. Det är inte någon snabb och enkel lösning, men det är dags nu. Vi måste orka gå från ord till handling.

I Vårdfokus artikel säger sig en företrädare för Vårdförbundet vara kritisk till satsningen. Det förvånar mig något. Sedan satsningen blev offentlig har jag uppfattat att Vårdförbundet sett positivt på den. ”Det här känns bra … Satsningen är på rätt väg”, sade ordföranden för Vårdförbundet i Stockholm till Vårdfokus för ett år sedan. Även när jag träffat företrädare för Vårdförbundet och diskuterat lönestasningen och annat har jag fått beskedet att den är ett steg i rätt riktning. Samtidigt har Vårdförbundet hela tiden betonat att de vill se andra reformer också, vilket förstås är precis vad man ska förvänta sig av ett engagerat förbund.

Jag har full förståelse för att fackförbundens roll inte är att hylla politikers beslut. Men kritiken mot lönesatsningen, som är på 118 miljoner och såvitt jag vet den största som landstinget gjort på deras medlemmar, kommer lite oväntat. Inte minst eftersom lönesatsningen syftar till att stärka den ambition som finns i kollektivavtalet, dvs. att kunskap och delaktighet i verksamhetsutvecklingen ska premieras.

Det är viktigt att sjukhusen fortsätter arbeta med åtgärder för att göra sjuksköterskeyrket attraktivt. Det handlar om att tydliggöra karriärvägar och hur man kan utvecklas i sitt yrke. Och, förstås, om att lönen ska följa med i utvecklingen. Lönesatsningen är ett led i detta. Mitt mål, som jag skrev i onsdags, är att sjuksköterskor ska ha bättre betalt, och kunna göra karriär med en god löneutveckling.

Read more

Den lönesatsning jag drivit igenom är ett första steg för att lyfta sjuksköterskornas löner. Mitt mål är att vården ska vara en arbetsplats där man kan göra karriär och ha en god löneutveckling.

Sjuksköterskor är verkligen värda bättre betalt. Det handlar om en rimlig lön för ett viktigt och ansvarsfullt arbete, och det är också en jämställdhetsfråga. Offentliganställda kvinnor med högskoleutbildning behöver ett lönelyft! Därför har jag, sedan jag fick det politiska ansvaret, arbetat för att vi ska kunna höja sjuksköterskors löner. Men jag vill inte göra någon kortsiktig, enkel lösning – vi behöver förändra lönesättningen i grunden. Det handlar om få till stånd en god löneutveckling. DN skriver idag om lönerna i sjukvården (ej på nätet). Av rubriken kan man få bilden att många sjuksköterskor blir helt utan löneökning i år. Det stämmer inte. Alla omfattas naturligtvis av den årliga löneöversynen. Men däremot omfattas inte alla av den extra satsning som görs på specialistsjuksköterskor eftersom den fördelas med individuell lönesättning.

Det är orimligt att erfarenhet, ansvar och utbildning betalar sig så dåligt för sjuksköterskor och framför allt specialistsjuksköterskor. Därför måste vi få en verkligt individuell lönesättning. I grunden är det ett ansvar för de direkta arbetsgivarna, dvs. respektive sjukhus och vårdgivare, men inom landstinget har jag tagit initiativ till en lönesatsning för specialistsjuksköterskor. Inriktningen för denna extra lönesatsning har tagits fram i dialog med akutsjukhusen, och satsningen görs utifrån bristyrken, erfarenhet och ansvar, för medarbetare som utvecklar sin kompetens och verksamheten.

Individuell lönesättning innebär att alla inte får samma lön, utan att kompetenta medarbetare som särskilt bidrar till verksamhetens utveckling får mer betalt. Alla sjuksköterskor omfattas dock naturligtvis av de ordinarie lönerevisionerna. De 118 miljonerna som jag lyckades få med de andra Allianspartierna på vill jag och Folkpartiet dubbla kommande mandatperiod. Jag vill skicka signalen till alla om arbetar i Stockholms läns landsting att som anställd har man goda möjligheter att påverka sin egen lön och göra karriär.

Sjuksköterskor ska självklart också ha en bra ingångslön. Stockholm har länge legat högst både vad gäller sjuksköterskelöner och det är en position som jag tycker är rimlig för huvudstadsregionen. Eftersom vården i Stockholm växer kraftigt, har vi anställt många nyutexaminerade de senaste åren vilket han ha påverkat snitt- och medianlöner. I Vårdförbundets senaste statistik, från november 2012, ligger Stockholms läns landsting på 29 088 kr/mån i snitt, och rikssnittet är 27 839 kr/mån.

Mitt huvudmål står fast: Sjuksköterskor ska ha bättre betalt, och kunna göra karriär med en god löneutveckling.

Uppdatering: Nu finns DN-artikeln på nätet.

Read more