Arbetsliv

Kvinnorna i svenska styrelser är alldeles för få – fortfarande. Det är förståeligt att fler efterfrågar kvotering. Men om ägarna vill, kan de ordna jämställda styrelser själva.

Färre än en av fyra styrelseledamöter i svenska bolag är kvinnor. De finns dessutom oftare i mindre bolag, och har lägre arvoden, än sina manliga kollegor. Problemet är välkänt sedan länge, och ändå händer så förtvivlat lite.

Kvotering som lösning väcker i denna situation ökat stöd – föga förvånande. Tidigare i veckan var det Europaparlamentet som bejakade EU-kommissionens förslag om 40 procent kvinnor i styrelserna till 2020 SvD. I dag är det en lång rad personer ur det svenska näringslivet som själva efterfrågar kvotering på DN Debatt

Fler kvinnor skulle sannolikt också innebära att styrelserna i övrigt också kan få större mångfald. I dag är det snarare en slående enfald – av samma vita medelålders män som har gått på samma skolor, känner samma personer vilket AllBright-stiftelsen visade i veckan, se t.ex. DN. Låt Anders och Johan få sällskap av fler Kristina, Fatima och Said!

De ägare som vill undvika ett lagstadgat kvoteringskrav har en enkel utväg: Se till att lösa problemet själva! Det är inte så svårt som en del verkar tro – eller vilja tro. I Stockholms läns landsting har vi uppnått jämställda styrelser, inte genom att kvotera, utan genom att medvetet söka efter både kvinnliga och manliga kandidater.

De kompetenta kvinnorna finns. Och deras kompetens behövs. Sverige och svenska företag har inte råd att undvara kunskapen, erfarenheten och idéerna hos halva befolkningen!

Birgitta Rydberg (FP) bloggar också om detta.

Read more

Landstingets särskilda lönesatsning på specialistsjuksköterskor utökas för att kunna omfatta ännu fler grupper. Ursprungligen avsattes 45 miljoner 2014 som skulle förstärkas med ytterligare 45 miljoner 2015. Den summan ökar vi nu på med ytterligare ca 14 miljoner per år, dvs. totalt ca 59 + 59 miljoner. Pengar som ligger kvar framöver.

Vården behöver fler kompetenta specialistsjuksköterskor på många strategiska områden i vården. Och barnmorskor, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker måste få betalt efter kompetens. Därför drev jag i landstingets budgetförhandlingar frågan om en lönesatsning för specialistsjuksköterskor. Jag fick gehör för detta, och i våras beslutade landstinget att genomföra en lönesatsning. Nu utökar vi alltså den satsningen, vilket ger oss möjlighet att höja lönerna för ännu fler sjuksköterskor.

Jag ger mig inte förrän också sjuksköterskor kan göra karriär, som märks på lönebeskedet. Detta är ingen engångssatsning utan pengar som kommer att finnas kvar framöver. För mig är den här lönesatsningen i högsta grad också en jämställdhetssatsning. En majoritet av dem som satsningen riktas mot är kvinnor med hög utbildning. Det känns bra att ta ett steg för att inte kvinnodominerade akademikeryrken ska släpa efter lönemässigt.

Vi har får få sjuksköterskor i Stockholm. Därför är jag glad att regeringen beslutat utöka sjuksköterskeutbildningen här. Vi behöver också fler barnmorskor här. Statistiken visar att det finns fler i Stockholm än i andra delar av landet, men vi behöver fler som vill arbeta i förlossningsvården. Vi vet att både sjuksköterskeyrket och barnmorskeyrket är populära och många söker sig till dessa utbildningar. För att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som många vill söka sig till och fortsätta arbeta för tror jag att en god löneutveckling har stor betydelse.

Fakta: Lönesatsning på specialistsjuksköterskor

De specialiteter på sjukhusen som kommer att omfattas är barnmorskor, onkolog-, IVA-, operations-, barn- och anestesisjuksköterskor samt biomedicinska analytiker. Lönesatsningen ska ge minst 1.500 kronor/månad för de medarbetare som i särskilt hög grad bidrar till att uppfylla målen och utveckla verksamheten på sin arbetsplats. Det extra löneutrymmet ska komma utöver ordinarie lönerevision och fördelningen ska ske individuellt i förhandling på arbetsplatserna.

Uppdatering: Jag har fått frågor om tillgången på barnmorskor i landets olika delar. Så här ser det ut, enligt Socialstyrelsen: I Stockholm finns det 83 leg. barnmorskor per 100 000 invånare. Genomsnittet i landet är 74 barnmorskor per 100 000 invånare. Här finns länk till Socialstyrelsens rapport.

Jag personligen bedömer att vi behöver fler barnmorskor här inom förlossningsvården. En god nyhet är att Sophiahemmet Högskola fått tillstånd att starta barnmorskeutbildning.

Fler som skriver om satsningen: DNSveriges Radio, Ledarbloggen, Brigitta Rydbergs bloggSvd, Dagens Medicin

Read more

Vårdförbundet ville prata sjukvårdspolitik

I morse var jag inbjuden till Vårdförbundets Stockholmsstyrelse på frukostmöte, för att prata om Folkpartiets sjukvårdspolitik. Ett trevligt initiativ, och ett givande möte blev det.

Jag tog förstås tillfället i akt att berätta om några av de saker som Folkpartiet tycker är viktiga. Att vården är rätt bemannad, till exempel. Målsättningen måste vara att medarbetare arbetar med sådant som passar deras utbildning och kompetensprofil. En del arbetsuppgifter som läkare gör i dag skulle säkert kunna överföras till sjuksköterskor. På samma sätt finns det saker som sjuksköterskor gör som nog skulle kunna utföras av undersköterskor eller andra yrkeskategorier. En fråga som jag tog upp är hur vi från landstingets sida skulle kunna utveckla vårdvalet så att sjuksköterskornas kompetens tillvartas bättre. Jag fick direkt flera uppslag från vårdförbundet där ersättningsmodellerna borde kunna utvecklas.

Lön och karriär är en annan viktig fråga. Det verkar som att bästa sättet att göra karriär och höja sin lön inom sjukvården är att bli chef – det vill säga att inte längre ägna sig i samma utsträckning åt patientarbete och omvårdnad utan i stället börja administrera. Bra chefer och ledare är jätteviktiga i vården, men det måste finnas andra attraktiva karriärvägar.

Lönefrågan driver vi på flera nivåer i Folkpartiet – jämställdhetsminister Maria Arnholm har t.ex. i en intervju med tidningen Vårdfokus sagt att hon ser lönefrågan som den viktigaste jämställdhetsfrågan just nu. Och i Stockholms landsting har jag initierat en lönesatsning på 90 miljoner kronor för bl.a. specialistsjuksköterskor.

Diskussionen handlade också andra övergripande frågor. Hur kan ersättningssystemet utvecklas för att bli mer resultatorienterat? Hur kan sjukvården organiseras för att säkerställa att patienterna får bästa möjliga bemötande? Hur kan vi utveckla vårdvalet utifrån de utmaningar som visar sig. Framtidens hälso- och sjukvård innebär förändringar i hälso- och sjukvården och det är angeläget att medarbetarna involveras i dessa processer och är väl informerade. Där behöver ledarskapet och styrningen i organisationen förstärkas. Vårdförbundet och dess medlemmar har mycket att bidra med i det sammanhanget.

För oss i Folkpartiet har hälso- och sjukvården alltid varit en viktig fråga. Vår sjukvårdspolitik finns samlad på nätet, i vårt sjukvårdspolitiska program. Men politiken utvecklas förstås kontinuerligt, inte minst genom möten med patienter, anhöriga och, som idag, företrädare för medarbetarna i vården. Morgonens frukostmöte med Vårdförbundet var givande, och förhoppningsvis lyckades jag också förmedla en tydlig bild av Folkpartiets åsikter om hälso- och sjukvården.

Read more

Ny hbt-utbildning ökar kunskaper och motverkar fördomar

Nu stärker landstinget arbetet med kompetensutveckling kring hbt. En ny webbutbildning för landstingets personal ska bidra till att alla medborgare får ett respektfullt bemötande.

På Folkpartiets initiativ antog Stockholms landsting i december 2011 en heltäckande hbt-policy. Det var vi först i landet med. Skälet är att homo-, bisexuella och transpersoner ibland får ett sämre eller annorlunda bemötande – ibland på grund av fördomar, ibland på grund av okunskap. Ett viktigt syfte med hbt-policyn är att öka kunskapen om hbt-personer, och en åtgärd för att åstadkomma detta är den webbaserade hbt-utbildning som nu är klar.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen och RFSL. Den vänder sig till alla anställda – oavsett om det är i vården eller i kollektivtrafiken – inklusive privata företag som har avtal med landstinget. Alla som arbetar i landstinget förväntas ha kunskap om hbt-policyn! Webbutbildningen är ett verktyg för att öka kompetensen i de här frågorna och säkerställa att alla som kommer i kontakt med landstinget bemöts på ett öppet och respektfullt sätt.

Igår berättade SVT:s ABC-nyheter om hbt-utbildningen, som är ett erbjudande till landstingets verksamheter. De får också möjligheter att söka ett särskilt ekonomiskt stöd för kompletterande utbildning. Men det är chefen för respektive verksamhet som ansvarar för att verksamheten motsvarar de krav på bra bemötande med mera som finns i hbt-policyn.

Det första sjukhuset som implementerat hbt-policyn är Danderyds sjukhus, där all personal utbildas i hbt-frågor. Sjukhuset kommer också arrangera seminarier i samarbete med RFSL. Läs gärna mer om Danderyds sjukhus arbete med hbt-policyn i deras pressmeddelande.

Jag är mycket glad att hbt-utbildningen nu är färdig. Den är en viktig del i genomförandet av hbt-policyn och jag hoppas den ska bidra till att ingen möts av fördomar eller okunskap i mötet med landstinget.

Min kollega Birgitta Rydberg, som varit drivande i denna fråga, bloggar också om hbt-utbildningen. Läs även Folkpartiets pressmeddelande: Landstingets personal ska hbt-utbildas.

Read more

Intresset för att utbilda sig till specialistsjuksköterska är stort på Stockholms sjukhus. Det visar söktrycket på landstingets uppdragsutbildningar. Nu startar också en ny utbildning i nyföddhetsvård.

Landstinget fortsätter satsa på egen vidareutbildning för fler specialistsjuksköterskor. Nu startas en helt ny utbildning där sjuksköterskor kan vidareutbilda sig i neonatologi, inom ramen för sin anställning. Totalt utökas satsningen till 100 platser för 22 miljoner kronor.

Söktrycket är högt till de utbildningar till specialistsjuksköterskor som tidigare aviserats. Totalt har 225 personer sökt till 76 platser som operations-, IVA- eller barnsjuksköterskor.

Vi behöver specialiserade sjuksköterskors kompetens på många håll i vården. Vår helt nya utbildning för neonatal-sjuksköterskor är en rejäl satsning på bättre vård för de sköraste nyfödda barnen – och på sjuksköterskors möjligheter att utvecklas i jobbet.

Att många sjuksköterskor vill utveckla sin kompetens, ta större ansvar och bidra till att utveckla vården glädjer mig oerhört. Fler sjuksköterskor ska kunna göra karriär. Därför utbildar vi fler specialistsjuksköterskor i egen regi, och därför genomför vi de kommande två åren en riktad lönesatsning på 90 miljoner.

Den nya utbildningen för medarbetare på Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset omfattar ett 20-tal platser och är två år lång. Förutom grundläggande behörighet i barn- och ungdomsmedicin studeras neonatologi och verksamhetsintegrerat lärande och utbildningen leder till en magisterexamen. Teori varvas med tjänstgöring på kliniken vilket innebär ett verksamhetsintegrerat lärande, att de nya specialistsjuksköterskorna blir en del av gruppen och att deras inskolning på arbetsplatsen redan är klar när utbildningen är färdig.

Stockholms läns landsting genomför sedan flera år egna utbildningsprogram där anställda sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. I nästa omgång ingår totalt 100 platser och budgetsatsningen utökas till 22 miljoner kronor (budgetår 2014). Utöver neonatal-utbildningen har 76 tjänster/platser fördelats på specialiteterna operation, intensivvård (IVA) och barn. Söktrycket till dessa platser är följande:

  • Operation: 60 sökande till 18 platser.
  • Barn: 91 sökande till 28 platser.
  • IVA: 104 sökande till 30 platser.
Read more

I en intervju med Sveriges Radio berättar jag om min syn på hälsa och friskvård i arbetslivet.

Mitt uppdrag som landstingsråd innebär en hel del möten och skrivbordsarbete. Men mitt i all stress är det viktigt att också hitta tid för fysisk aktivitet. Jag tränar sedan ett par år på ett gym och har nu även börjat med simning, för att få lite variation.

I samband med landstingets stora stegtävling tidigare i år skrev jag att vi som arbetsgivare måste stötta våra medarbetare att ta hand om sig själva genom friskvårdsaktiviteter. För egen del vet jag att nästa år kommer bli särskilt intensivt, med val både i juni och september. Då är det särskilt viktigt att inte glömma bort träningen. Sveriges Radio har intervjuat mig om och andra politiker om våra tankar om träning och hälsa så här ett år innan valet. Intervjun kan du höra på Sveriges Radios hemsida.

Read more

Idag skriver jag tillsammans med mina partikamrater Birgitta Rydberg och Hans Andersson i Norrtelje tidning om hur vi vill förbättra vården genom satsningar på kompetensen.

Vi tar upp behovet av rätt kompetens för att utveckla hälso- och sjukvården i Roslagen och övriga länet.

Vår utgångspunkt är att alla ska kunna förvänta sig en trygg och bra hälso- och sjukvård när länet växer och inte minst befolkningen i Roslagen ökar. Därför måste sjukvården byggas ut så att behoven kan mötas. Närmare 900 vårdplatser tillkommer i länet. Sjukhus moderniseras. Roslagen har vikta delar av sjukvårdsutbudet i länet, både för bofasta i Roslagen och för den stora sommarbefolkningen.

Rätt kompetens i tillräcklig omfattning är nödvändigt för att vi ska klara att fylla den växande sjukvårdskostymen med en verksamhet av hög kvalitet som kommer invånarna till del. Läs mer i vår artikel i Norrtelje tidning.

 

Read more

Anna Starbrink (FP), Ulla Lyreborg och Helena Zander Ögren, LSF.

Att informationen i sjukjournalerna är korrekt är en patientsäkerhetsfråga. Här spelar de medinska sekreterarna en viktig roll.

I måndags träffade jag representanter för en av vårdens viktiga yrkesgrupper: de medicinska sekreterarna. Det är inte en så stor grupp – i Stockholms landsting har vi drygt 1 600 medicinska sekreterare, jämfört med drygt 12 000 sjuksköterskor eller 6 500 läkare. Men de fyller en viktig uppgift i vården, inte minst genom att se till att den information som skrivs in i patienternas journaler blir korrekt.

Helena Zander Ögren och Ulla Lyreborg från förbundet LSF berättade för mig att det är mycket populärt att utbilda sig till medicinsk sekreterare (eller läkarsekreterare/vårdadministratör, som yrket också kallas). Den YH-utbildning som finns i Huddinge hade till exempel 150 sökande till 25 platser. Kanske inte så konstigt – hela 98 procent av dem som gått utbildningen får jobb!

De medicinska sekreterarna är på sätt och vis en lite undanskymd grupp, och det var ett av skälen till att jag ville träffa dem. Jag tycker nämligen det finns skäl att lyfta fram de medicinska sekreternas särskilda kunskaper och den roll de spelar i hälso- och sjukvården. I det personalpolitiska program som vi arbetar med i Folkpartiet menar vi att vårdadministration kräver sin kompetens och ska skötas professionellt – det är en patientsäkerhetsfråga. De medicinska sekreterarna ska användas som ett värdefullt stöd för de medicinska teamen i hälso- och sjukvården.

I framtiden kommer det bli allt vanligare att patienterna har tillgång till sina journaler via internet. Då blir det än viktigare att informationen som finns där är tydlig och begriplig. Här kommer de medicinska sekreterarna att ha en viktig funktion och därför är det angeläget att vården ser denna yrkesgrupp som en resurs i egenskap av administrativa experter.

Read more

Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola har fått klartecken att starta barnmorskeutbildning. Ett välkommet besked nu när förlossningsvården byggs ut.

Regeringen har beslutat att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Regeringen delar därmed Universitetskanslersämbetets bedömning att högskolan väl uppfyller kvalitetskraven för att få ge utbildningen. Tillståndet börjar gälla direkt.

Det behövs fler förlossningsplatser i Stockholm med tanke på det ökande antalet födslar i vårt län. Enligt planerna ska en ny förlossningsklinik startas vid Sophiahemmet, och från Folkpartiets sida skulle vi gärna se att även S:t Görans sjukhus borde få en förlossningsklinik. De nya förlossningsplatserna – både på nya BB Sophia och på andra förlossningskliniker i länet – behöver förstås bemannas av kompetenta medarbetare och därför är det välkommet att fler barnmorskor nu kan utbildas. Det är ett bra besked för framtidens föräldrar i Stockholm!

Read more

Det finns ett stort behov av att anställa sjuksköterskor i Stockholm. Men det sköts bäst av verksamheterna. Jag tar avstånd från den sortens omodern centralplanering, som Miljöpartiet föreslår.

Sedan 2009 har antalet sjuksköterskor i Stockholms sjukvård ökat med nära 500, och hundratals sjuksköterskor nyanställs varje år. Självklart kommer sjukhusen att vilja fortsatt anställa många av årets kompetenta sommarvikarier – risken att en sjuksköterska ska behöva gå arbetslös är så gott som obefintlig. Miljöpartiet slår därför in öppna dörrar med sitt dyra förslag, som SvD rapporterar om, att anställa sommarvikarier året runt. Vad vården och patienterna i Stockholm allra minst behöver är en omodern, centralstyrd personalpolitik. Jag skulle aldrig drömma om att gå in och ge direktiv till sjukhusens professionella ledningar hur de ska hantera sin bemanning.

Problemet för vården är inte brist på resurser. Däremot skulle vi behöva fler sjuksköterskor. Staten behöver utbilda fler sjuksköterskor i Stockholmsregionen. Vården behöver också bli en ännu bättre arbetsgivare – också sjuksköterskor ska kunna göra karriär, med utbildning och mer ansvar. En karriär- och lönesatsning på sjuksköterskor är en av Alliansens viktigaste framtidssatsningar i den personalpolitik som jag ansvarar för.

Att det finns jobb för sjuksköterskor i Stockholms län framgår inte minst på landstingets jobbportal, www.jobb.sll.se. Men det måste finnas utrymme för verksamheterna att själva bedöma vilken kompetens de behöver, och hur många de behöver anställa. I en modern hälso- och sjukvård måste vi ge det förtroendet till verksamhetsledningarna. Jag tänker inte låta landstinget återgå till den sortens gammaldags, centralstyrda lösningar som Miljöpartiet efterfrågar.

Read more