Färdtjänst

Färdtjänstbuss

Idag rapporterar Ekot i Sveriges Radio att klagomålen på färdtjänsten ökat kraftigt. Som tidigare ordförande i färdtjänstnämnden i Stockholm är jag inte förvånad. Situationen riskerar dessutom att förvärras ytterligare eftersom lagstiftningen inte tillåter att de nödvändiga åtgärderna vidtas.

Inom område efter område får människor mer makt över välfärdstjänsterna. Men färdtjänsten står likt en klippa kvar i ett omodernt system som gör resenärerna till ett gods som ska låta sig transporteras. Färdtjänstsystemet fungerar inte längre. Det måste förändras, men lagstiftningen sätter stopp för modernisering som krävs.

Riksdagen måste se till att det blir lagligt att ge de enskilde större inflytande över sitt resande. Jag vill införa kundval i färdtjänsten så att resenären själv kan välja vilket taxibolag man vill anlita. Det skulle både innebära att taxibolagen får konkurrera om kunderna. Det om något skulle kunna främja ett bättre bemötande av kunderna. Idag får bolagen i praktiken resor tilldelade oavsett hur de beter sig. Jag är också övertygad om att detta skulle bli en viktigt reform för en sundare taximarknad. Idag rullar det omkring taxibolag med en lång rad varumärken på Stockholms gator. Men i praktiken är det ett litet fåtal aktörer som äger de olika bolagen. Konkurrensen är inte tillräckligt väl fungerande.

När jag var ordförande i färdtjänstnämnden tog jag initiativ till att införa rullstolstaxi. Det innebär att de resenärer som behöver sitta kvar i sin rullstol under resan numera kan välja själv bolag och har fått både ett större utbud och större egenmakt. Detta genom ett välfungerande kundvalsystem. Många har vittnat om vilket revolutionerande lyft i vardagen detta inneburit.

När reformen genomfördes skedde inga överklaganden, men sedan dess har frågan om kundval i färdtjänst prövats, rättsligt och det har därmed fastställts att kundval i färdtjänsten inte är förenligt med lagstiftningen. Det innebär att när avtalen löper ut för rullstolstaxi kommer resenärerna att tvingas finna sig i att deras välfungerande service försvinner och de hänvisas åter till ett gammalt stelbent system. Om inte lagen ändras.

Dagens lagstiftning sätter stopp för den bästa möjliga lösningen är föråldrad och alltför snäv. Anders Wijkman pekar i sin upphandlingsutredning på möjligheten att ändra lagen så att enskildas behov och val jämställs med rangordning och annan objektiv fördelningsgrund inom lagen om offentlig upphandling (LOU). Det borde kunna tillämpas på färdtjänsten.

Från vår sida vill vi gärna gå längre och ge enskilda färdtjänstkunder lagstadgad rätt att välja utförare, men utredningsförslaget är ett bra steg på vägen. Nu gäller det att frågan hanteras skyndsamt så att rullstolstaxi kan räddas i Stockholm och spridas till övriga landet.

Media: SR Ekot

Read more

Färdtjänstbil

Tidningen Veteranen spår att färdtjänstfrågorna kan bli heta valfrågor 2014. Kanske har de rätt. Det finns ett stort engagemang och samtidigt en frustration över att vi inte lyckas nå den flexibilitet och valfrihet som jag tror väldigt många färdtjänstkunder önskar.

Folkpartiet har, efter förslag från mig, tagit ställning för att lagen om valfrihet ska omfatta även färdtjänst, vilket inte är fallet idag.

Barbro Westerholm har motionerat i riksdagen i frågan. Nu hoppas jag att riksdagen tar frågan på största allvar. Mycket står på spel för en grupp människor vars frihet att resa är hotad.
Annars bör det verkligen bli en valfråga 2014.

Read more

Färdtjänstbuss

Folkpartiets landsmöte har ställt sig bakom min motion om kundval i färdtjänsten.

Jag skrev en motion till Folkpartiets landsmöte om att vi ska verka för att kundval införs i färdtjänsten. Jag har skrivit om den här viktiga frågan tidigare här.

Glädjande nog har landsmötet ställt sig bakom mitt förslag och därmed ska Folkpartiet driva på för en lagändring så att färdtjänstens resenärer kan få välja vem de vill resa med genom kundval. Det betyder också att det finns en chans att rädda rullstolstaxi som annars hotas att avskaffas 2015 när nu gällande avtal går ut.

Att öka valfriheten är ett led i arbetet att förbättra färdtjänstens kvalitet och att ge resenärerna större makt i sin vardag. Nu hoppas jag att Folkpartiet kan få genomslag för detta i Alliansregeringen.

Såhär ser motionen som landsmötet bifallit ut:

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet ska verka för en lagändring som möjliggör kundval inom färdtjänsten

Liberala välfärdsreformer har gett medborgarna valfrihet på en rad områden. Dessvärre är dock fortfarande några viktiga samhällssektorer undantagna från valfriheten. Äldre människor och personer med funktionsnedsättningar som är beroende av ett anpassat resande genom färdtjänst är i dag i hög grad hänvisade till det som det politiker och tjänstemän valt åt dem. Det är hög tid att ta nästa steg för ökad frihet och egenmakt för dessa, ofta inte så röststarka, individer.

Färdtjänstens kunder borde ha rätt att resa lika fritt och spontant i sin vardag som vem som helst av oss andra. Inom färdtjänsten i Stockholm har rullstolstaxi varit den gångna mandatperiodens liberala succé. Det är en fantastisk utveckling som tydligt visar att det finns ett stort behov av ett mer flexibelt resande. Succén beror på att resenärerna i ett kundval fritt kan välja bland de godkända taxibolagen, i stället för den traditionella modellen med landstingets upphandling av ett begränsat antal vinnande bolag som vi sedan hänvisar resenärerna till.

Rullstolstaxins kundvalsmodell borde visa vägen för hela färdtjänsten. Förutsättningarna för ett kundval är goda: medvetna och kunniga resenärer som efterfrågar mer egen makt, och en välkänd marknad där det finns potentiella utförare/taxiföretag och där det går att fastställa en lämplig ersättning till alla utförare. När kunderna/resenärerna själva får mer makt kan de välja men också välja bort de företag de önskar. Det skapar självklart ett tryck på leverantörerna att alltid erbjuda tjänster av hög kvalitet.

Kundval skulle också kunna bli ett sätt att möta den minskade konkurrensen som vi ser på taximarknaden, inte minst i Stockholm där det i dag bara finns ett fåtal konkurrenskraftiga aktörer. Det rullar till synes omkring en mängd olika taxibilar i trafiken, men i verkligheten har flera av de olika varumärkena samma ägare. I praktiken finns två större taxiverksamheter i Stockholm: Taxi Stockholm (som i dag inte kör för färdtjänsten) och Fågelviksgruppen som äger såväl Tax  Kurir som Taxi 020 och dessutom Topcab, Botkyrka Taxi och Taxi Card med flera. Små lokala taxibolag har svårt att hävda sig på marknaden och slås lätt ut i stora upphandlingar av dem som har större finansiella muskler. Med kundval ger vi inte bara resenärer makten – vi ger också nya möjligheter för entreprenörer. Precis som vi har fått se nya vårdföretag, skulle fler och mindre taxiföretag kunna utvecklas och växa.

Tyvärr tycks nu en dom från kammarrätten sätta effektivt stopp för utvecklingen. Den kundvalslösning för specialfordonstrafiken som skulle bli nästa steg i valfrihetsarbetet anses strida mot lagen. Kundval i färdtjänsten är ingen rättighet och domstolen ser inget skäl att frångå den gamla vanliga LOUmodellen

som förutsätter att kommunerna eller landstingen är de som styr och ställer med resenärerna. Därmed går det inte att införa valfrihet i hela färdtjänsten och dessutom hotas den valfrihet som gäller i rullstolstaxi när nästa upphandlig måste göras inom några år.

Vårdvalsreformerna möjliggjordes genom den nya lagstiftningen om valfrihet, LOV. Men denna valfrihet omfattar bara det socialpolitiska området, medan färdtjänsten till denna del är trafiklagstiftningen. Slutsatsen borde vara enkel:

Utvidga LOV till att omfatta även färdtjänsten!

Read more

Färdtjänstbil

Det är hög tid att färdtjänstens kunder får välja vem de vill åka med. Därför borde även färdtjänsten omfattas om lagen om valfrihet, LOV. Det skriver jag idag i en debattartikel i DN:s nätupplaga.

Inom Stockholms län införde vi valfrihet för rullstolstaxi förra mandatperioden, när jag var ordförande för Färdtjänstnämnden. Det blev en succé och gav rullstolsburna färdtjänstkunder möjlighet att resa mer spontant och fritt. Den friheten borde gälla för alla som åker färdtjänst! För att detta ska bli möjligt krävs lagändringar. Färdtjänsten omfattas nämligen inte av LOV eftersom den räknas som transport- snarare än socialpolitik. Jag hoppas att regeringen snarast tar tag i frågan.

Det är inte rimligt att en föråldrad lagstiftning ska hålla kvar de resande i en sorts centralstyrd planekonomi!

Read more

Nu lämnar jag uppdraget som ordförade i färdtjänstnämnden. Jag passade på att summera något av det vi åstadkommit under perioden i fullmäktiges budgetdebatt och pekade samtidigt på några utvecklingsområden för framtiden. Läs här:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Efter snart fyra år som ordförande i färdtjänsten är det dags att summera, men också att titta framåt. Vi kan vara stolta och på många punkter nöjda med utvecklingen av färdtjänsten.

Vi har infört rullstolstaxi – alltmer populär och uppskattad som resform. Detta är nog den reform jag själv känner mig mest stolt över, eftersom det underlättat resandet mycket för en i övrigt rätt utsatt grupp resenärer, rullstolsburna.

Kvalitetsarbetet har tagit flera stora steg framåt, genom utvecklad ersättningsmodell, förarutbildningar och mycket annat. Här har handikapp- och pensionärsorganisationernas företrädare bidragit med konstruktiv dialog. Arbetet har börjat ge resultat i form av bättre tidpassning, färre klagomål, kortare väntetider i telefonköer och så vidare.

Friare resetilldelning, en ökning med mer än 40 procent. Nu framgår det i budgeten att nya trafiknämnden ska jobba vidare för att utveckla resetilldelningen ytterligare. Det är viktigt, menar jag, eftersom det ökar resenärernas frihet.

Ett modernare beställningssystem, internetbokning har införts så att resenärerna får större frihet och ökad kontroll över sitt resande. Detta är ett komplement till telefonbaserade systemet.

Kundtjänstens telefontid fördubblas så nu kan kunderna nå kundtjänst när de behöver, även på kvällar och helger.

Vi har också tagit första steget mot ett samgående med SL. Nästa steg blir att färdtjänsten i sin helhet blir en del av den nya trafiknämnden. Det är en viktigt förändring som markerar vi att färdtjänsten är en del av det totala kollektivtrafikutbudet. Vi tar också ett steg bort från särbehandling och exkludering och betraktar färdtjänstens kunder på lika villkor som SLs kunder, så långt det är möjligt. 

När jag säger att jag är nöjd menar jag förstås inte att allt är perfekt. Det finns mycket att jobba vidare med. En huvudfråga framöver bör vara att göra hela kollektivtrafiken alltmer tillgänglig. Målet måste vara att ingen stoppas från att resa med ordinarie kollektivtrafiken till följd av avhjälpbara tillgänglighetshinder. Att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla vore den yttersta frihetsreformen för väldigt många människor.

Vi kommer alltid att behöva tillhandahålla färdtjänst för dem som trots allt inte kan resa med den ordinarie kollektivtrafiken och då är det självklart nödvändigt att färdtjänstresande fungerar så bra som möjligt.

En annan viktig utvecklingsfråga framöver är att öka resenärernas frihet genom kundval. Just nu prövas frågan om kunderna kan få den här makten när det gäller specialfordonsresor, efter ett överklagande från en tänkbar leverantör. Landstinget bör dock, oavsett utgången av denna prövning, självklart ställa sig på resenärerna sida och fortsätta driva frågan om mer makt till resenärerna. Kanske får vi ta en debatt för att få till stånd ändrad lagstiftning för att göra det möjligt.

Jag önskar nu alla engagerade politiker som tar över ansvaret för de viktiga färdtjänstfrågorna all lycka och framgång och med detta yrkar jag bifall till Landstingsstyrelsens förslag.

Read more

Här sitter jag och väntar på att mötet ska börja

På ordförandestolen

Igår samlades färdtjänstnämnden till sitt allra sista möte. Det är inte bara dags att byta ut nämndens ledamöter efter mandatperioden, nämnden läggs ner och en ny ordning uppstår där färdtjänstens alla delar samlas i den nya trafiknämnden och blir därmed fullt ut jämställd med övriga kollektivtrafiken. Det innebär att min vision om en sammanhållen organisation för trafiken blir verklighet. När man blickar framåt verkar fyra år vara en lång tid, men i backspegeln märker man hur fort det gått. I januari 2007 tillträdde nämnden. Jag missade nämndens allra första möte eftersom min lilla dotter Maj skulle komma till världen i just de dagarna. När jag nu ser min snart fyraåring skutta omkring inser jag hur fort tiden gått.

Vi har hunnit få en hel del gjort i färdjtänstnämnden. Bland det viktigaste är utökningen av resetilldelningen (och ja, jag vet att många ville att vi skulle nå ännu längre) införandet av rullstolstaxi (vilket bra samarbete det blev med många berörda organisationer!), arbetet med kvaliteten i färdtjänsten (jag tänker på t ex nätbaserade tester för förare, teknikutveckling och att vi avbröt samarbetet med Moldavien), förbättrade tidpassningen och omorganisationen där färdtjänsttrafiken blivit en del av SL/trafiknämndens verksamhet. Det finns förstås möjlighet att göra den här listan mycket längre.

Ibland har jag känt mig otillräcklig när vi vet att önskemålen och visionerna når längre än vad som just då varit möjligt att uppnå. Men jag inser också att det är så det måste vare. Ett tryck på ständig utveckling, att vi alltid har några steg kvar att ta, är en förändringskraft som ger styrka i det politiska arbetet.

Men en sak är alldeles säker. Utan alla kontakter med handikapp- och pensionärsorganisationerna och de kompetenta tjänstemän skulle vi inte uppnått särskilt mycket. Jag tycker att färdtjänstnämnden fungerat väl och att samarbetet varit konstruktivt. Även de gånger vi tyckt lite olika har vi kunnat fatta beslut med respekt för varandra. Det är en styrka i politiskt arbete.

Det är inte utan vemod jag nu lämnar färdtjänstfrågorna. En bättre skola i politiskt arbete kan man nog inte få än den vi nu lämnar. I färdtjänsten finns komplexiteten och engagerade brukare, en tyst och ofta skör grupp resenärer vars röst inte är så stark och just därför kräver att man lyssnar noga. Där finns också ständiga utvecklingsmöjligheter och många kompetenta medarbetare och samarbetspartners. Det kommer jag att sakna.     

Vi avslutade vårt arbete i nämnden med att äta en god middag med italienskt tema. Underhållningen stog begåvade sångare från Kungsholmens gymnasium för. Jag passade förstås på att tacka alla politikerkollegor och tjänstemän för gott samarbete. 

Här är Alliansgänget som styrt färdtjänsten

Alliansgruppen i färdtjänstnämnden

Jag håller tal på vår avslutningsmiddag

Håller tal, tackar förvaltningen och kollegorna i nämnden. Snart väntar italiensk buffé som avslutningsmiddag.

Read more

Färdtjänsten står inför förändringar genom landstingets nya budget. Det gäller för övrigt hela trafikområdet. En ny trafiknämnd bildas där ansvaret för all kollektivtrafik samlas, inklusive färdtjänsten. Därmed fullföljs min vision om en sammanhållen organisation för färdtjänsten och övriga kollektivtrafiken. Det innebär att den kvarvarande färdtjänstnämnden, vars uppdrag är myndighetsutövning, blir en del av den nya trafiknämnden där ett utskott för detta inrättas.

Förändringen markerar att färdtjänsten är en del av kollektivtrafikutbudet i Stockholms län och att färdtjänstens kunder ska kunna resa på så lika villkor som möjligt jämfört med övriga kollektivtrafikresenärer. Det signalerar färre särlösningar för människor med funktionsnedsättningar som kollektiv och mer inkluderande förhållningssätt och en tydlig inriktning att göra all kollektivtrafik tillgänglig så långt möjligt är. Detta bör på sikt kunna kombineras med en mer individanpassad service för dem som trots allt även i framtiden är beroende av att resa med färdtjänsten.  

SL har inom flera områden nått långt, men det återstår ändå mycket att göra för att t ex alla stationer ska vara tillgängliga. Det kräver också ett nära samarbete med kommunerna så att inte bara hållplatser och stationer är tillgängliga utan också vägen fram till kollektivtrafiken.

I budgeten framgår att Färdtjänsten ska jobba vidare med kvalitetsutveckling och öka valfriheten. Det framgår också att nämnden ska sträva efter att göra resandet friare och öka resetilldelningen. Det är, som jag ser det, några helt centrala frågor för att utveckla färdtjänstverksamheten i framtiden.

Min egen period som färdtjänstpolitiker lider mot sitt slut. I december leder jag mitt sista sammanträde och sedan lämnas den politiska rodret över till trafiknämnden. Det är med visst vemod jag lämnar färdtjänstfrågorna men det är dags för mig att gå vidare. Jag har fått nya stora utmaningar att ta tag i och med mig i mitt nya uppdrag har jag massor av kunskaper och erfarenheter som arbetet i färdtjänstnämnden gett mig.

Read more

Färdtjänstbuss

Folkpartiet driver på för utbyggnad av närtrafiken i länet.

Redan under hösten kan fem nya linjer starta i:

  • Nynäshamn
  • Västerort Bromma/Vällingby (2 nya linjer)
  • Norra Solna
  • Täby

Det bli närtrafik med små bussar som kan köra in i bostadsområden och hämta upp resenärerna vid porten. Det är bara att ringa och säga att man vill åka med nästa tur. Enkelt och smidigt.

Read more

Idag läste jag i Metro om en kvinna som avvisades från bussen av föraren som inte hade lust att backa så att hon skulle kunna komma ombord med sin rullstol. Föraren passade dessutom på att bjäbba med resenären om att hon borde åka färdtjänst istället. Jag blir så trött.

Självklart är hon välkommen att resa med färdtjänst, men det är ju så klart mycket bra om hon istället får åka med bussen. Det är ju det som är hela tanken med det öppna, tillgängliga och inkluderande samhälle som jag tror de flesta önskar sig. Det spelar naturligtvis mycket liten roll hur fina beslut och hur mycket skattepengar vi beslutar att satsa på att göra Stockholm och kollektivtrafiken tillgänglig för alla, om det sedan sitter en trist förare i bussen och visar sin makt och sina unkna gamla värderingar om vem som ska få åka med ”hans” buss.

Jag förutsätter att just den här föraren radikat ändrar inställning eller ägnar sitt liv åt något annat än serviceyrken. Busslink har ett stort ansvar för att utbilda sina förare i bemötandefrågor och tydligen lite vanligt hyfs och vett.

Läs Metro här.

Read more