Jämställdhet

Kvinnorna i svenska styrelser är alldeles för få – fortfarande. Det är förståeligt att fler efterfrågar kvotering. Men om ägarna vill, kan de ordna jämställda styrelser själva.

Färre än en av fyra styrelseledamöter i svenska bolag är kvinnor. De finns dessutom oftare i mindre bolag, och har lägre arvoden, än sina manliga kollegor. Problemet är välkänt sedan länge, och ändå händer så förtvivlat lite.

Kvotering som lösning väcker i denna situation ökat stöd – föga förvånande. Tidigare i veckan var det Europaparlamentet som bejakade EU-kommissionens förslag om 40 procent kvinnor i styrelserna till 2020 SvD. I dag är det en lång rad personer ur det svenska näringslivet som själva efterfrågar kvotering på DN Debatt

Fler kvinnor skulle sannolikt också innebära att styrelserna i övrigt också kan få större mångfald. I dag är det snarare en slående enfald – av samma vita medelålders män som har gått på samma skolor, känner samma personer vilket AllBright-stiftelsen visade i veckan, se t.ex. DN. Låt Anders och Johan få sällskap av fler Kristina, Fatima och Said!

De ägare som vill undvika ett lagstadgat kvoteringskrav har en enkel utväg: Se till att lösa problemet själva! Det är inte så svårt som en del verkar tro – eller vilja tro. I Stockholms läns landsting har vi uppnått jämställda styrelser, inte genom att kvotera, utan genom att medvetet söka efter både kvinnliga och manliga kandidater.

De kompetenta kvinnorna finns. Och deras kompetens behövs. Sverige och svenska företag har inte råd att undvara kunskapen, erfarenheten och idéerna hos halva befolkningen!

Birgitta Rydberg (FP) bloggar också om detta.

Read more

Ordförandeklubba.

Illustration av en kvinna och en man. Jämställda. Landstingets bolags- och förvaltningsstyrelser är nu jämställda. Hälften av ledamöterna och ordförandena är kvinnor, hälften är män.

Den här veckan börjar med en bra nyhet: Min kollega Birgitta Rydberg (FP), sjukvårds- och jämställdhetslandstingsråd, berättar att i styrelserna för landstingets bolag och förvaltningar är det nu jämställt mellan män och kvinnor. Och det gäller såväl bland styrelseledamöterna som bland ordförandena.

Att det nu råder exakt jämställdhet (50/50) är inget mål i sig, däremot tycker jag det är viktigt att vi i landstinget arbetar aktivt för att hitta kompetenta och meriterade ledamöter i våra bolagsstyrelser – och den kompetensen finns hos både kvinnor och män.

”Genom att visa att jämställda styrelser är fullt möjliga hoppas jag att vi kan vara en förebild och en inspiration för andra”, säger Birgitta Rydberg och jag kan bara hålla med. Att styrelser i såväl offentliga som privata organisationer är någorlunda jämställda borde inte vara en nyhet – det borde vara en självklarhet.

SR intervjuar Meg Tivéus, ordförande för Folktandvården. Även SVT rapporterar. Läs också gärna mitt tidigare inlägg om jämställdhet i vården.

Read more

Stockholms läns landsting, budget 2014.

För att vara en attraktiv arbetsgivare och säkra framtidens hälso- och sjukvård gör landstinget en rad personalsatsningar nästa år. Bland annat satsas 20 miljoner kronor på fler ST-tjänster för att utbilda blivande läkare. I ett stort sjuksköterskelyft ingår både 22 miljoner till utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor, och en lönesatsning på 90 miljoner under två år mot samma målgrupp. 5 miljoner satsas på att rekrytera medarbetare med funktionsnedsättning. Landstinget signalerar också en positiv attityd till personalbostäder.

Framtidens vård handlar inte bara om att bygga nya sjukhus och fler vårdplatser. Viktigast av allt är att vi har rätt kompetens – att vi kan rekrytera och behålla nya, erfarna och kompetenta medarbetare. Därför har Folkpartiet drivit på för flera viktiga personalsatsningar i budgeten för 2014.

Sjuksköterskelyft

Landstingets budget innehåller flera satsningar på att utveckla sjuksköterskornas arbetsvillkor i vår organisation. Det kan beskrivas som ett led i det ”sjuksköterskelyft” som vi menar behövs.

  • Bättre löneutveckling för sjuksköterskor

Landstinget gör en lönesatsning om 90 miljoner kronor på två år för specialistsjuksköterskor.

  • Satsning på utbildning av specialistsjuksköterskor

Landstinget köper uppdragsutbildningar inom bristyrken som barn- och anestesisjuksköterskor. Det blir totalt cirka 100 platser 2014, för 22 miljoner kronor. Det innebär en kraftig utbyggnad om 40 procent, och en ökad satsning med 6 miljoner kronor jämfört med tidigare utbildningsomgångar.

  • Gör specialistutbildning mer attraktivt för sjuksköterskor!

För att långsiktigt säkra tillgången på specialistsjuksköterskor måste det blir mer attraktiv att vidareutbilda sig. En översyn över hur landstinget kan bidra till att det blir mer attraktiv för våra anställda att specialistutbilda sig ska göras.

Rekrytering
Utöver de satsningar som beskrivs ovan gör landstinget en rad andra åtgärder i syfte att förstärka rekryteringsarbetet, exempelvis:

  • Extra satsning på AT/ST-läkare

Landstinget satsar 20 miljoner kronor på extra AT- och ST-tjänster. Satsningen innebär att 80–90 fler ST-tjänster för blivande specialistläkare. Inom specialistläkarutbildningen kommer platserna att riktas till bristområden som psykiatri, allmänmedicin, barnmedicin och geriatrik.

  • Satsning på att rekrytering av medarbetare med funktionsnedsättning

Landstinget satsar 5 miljoner kronor på att stödja verksamheter att rekrytera kompetenta medarbetare med funktionsnedsättning.

  • Systematisk kompetensplanering omförs på bred front.

Kompetensplaneringsverktyget KOLL implementeras och it-stödet ProCompetence införs i landstingsorganisationen.

  • Landstinget ställer sig positivt till personalbostäder

Några av akutsjukhusen erbjuder nya medarbetare möjligheten att under en övergångsperiod hyra en bostad. Det är positivt att sjukhusen använder denna möjlighet vid rekrytering av såväl nya medarbetare som sommarvikarier. Det har funnits en tveksamhet till denna möjlighet tidigare men nu slår vi fast politiskt att vi ser positivt på detta.

  • Fortsatt satsning på 1.000 sommarjobb

I år har antalet sommarjobb utökats till 1.000 platser. Denna satsning fortsätter 2014 och därmed kan många tonåringar i länet få prova på att arbeta i landstingets verksamheter. Det ger oss möjlighet att visa på möjligheterna med ett framtida yrkesliv i vår organisation.

  • Ungdomsjobb

Genom ett centralt avtal mellan SKL och kommunal finns nu möjligheter skapa nya jobb för unga. Vi ser det som en möjlighet att skapa bra introduktion i arbetslivet även i vårt landsting.

Read more

Folkpartiet har länge argumenterat för vikten av att satsa på sjuksköterskornas löneutveckling. Idag kan jag berätta att vi i landstinget kommer att göra en lönesatsning som riktar sig till specialistsjuksköterskor på akutsjukhusen. 45 miljoner avsätts i budget för 2014 och lika mycket ytterligare året därpå. Det är en viktig satsning på jämställdhet och kompetens. Medarbetare med akademisk utbildning i offentlig sektor som bidrar till verksamhetens utveckling måste få en bättre löneutveckling.

Idag presenterar jag och allianskollegorna satsningen i Svenska Dagbladet.

Som personallandstingsråd är det självklart glädjande att vi nu fått gehör för vårt förslag att satsa på löneutvecklingen i vårt landsting för sjuksköterskor. Det är en strategisk satsning på ett viktigt framtidsyrke som behöver uppvärderas. Genom vår satsning om 90 miljoner kronor under två år ser jag som några första viktiga steg för att stärka lönerna i denna grupp, där cirka 90 procent av medarbetarna är kvinnor. Det är alltså en satsning för jämställdheten – men också för att hälso- och sjukvården ska kunna locka fler medarbetare i framtiden.

Jag menar att många sjuksköterskor tjänar för dåligt i förhållande till sin kompetens. Det gäller framför allt sjuksköterskor med specialistutbildning och erfarenhet, vars kunskaper och bidrag till verksamhetsutvecklingen inte märks tillräckligt väl i plånboken. Den sammanpressade lönestrukturen i vården har lång tradition – men dåliga traditioner är till för att brytas.

Alliansen gör en riktad satsning för att höja lönerna för specialistutbildade sjuksköterskor och andra inom definierade bristyrken på akutsjukhusen. Satsningen omfattar 45 miljoner 2014 som utökas med ytterligare 45 miljoner 2015. Hela gruppen specialistsjuksköterskor i bristyrkena på akutsjukhusen omfattar drygt 3.000 personer. Utslaget på hela gruppen motsvarar Alliansens satsning cirka 1.500 kronor per person och månad, men ska fördelas individuellt.

Vilka som berörs och hur utrymmet fördelas avgörs av lönesättande chef utifrån kriterier som ska utarbetas. Satsningen ska gå utöver den ordinarie löneöversynen och ge ett påtagligt lönepåslag för sjuksköterskor som är särskilt kompetenta och erfarna, och som i hög grad bidragit till verksamheternas mål.

Alliansen ser satsningen som ett led i arbetsgivarens ansvar för att vårda det gällande kollektivavtalet med Vårdförbundet, som i korthet bland annat innebär att arbetsgivarna har ett ansvar för att utveckla den lokala lönebildningen och den individuella lönesättningen så att kompetens, resultat och bidrag till verksamhetens mål premieras i löneutvecklingen.

Läs gärna mitt tidigare inlägg om vikten av att uppgradera bland andra sjuksköterskorna. Även mina kollegor Birgitta Rydberg (FP) och Torbjörn Rosdahl (M) bloggar. Dagens Medicin och Vårdfokus skriver om satsningen.

Rättelse: Det är ännu inte spikat vilka specialistgrupper som omfattas. Det blir en fråga att diskutera vidare. Utgångspunkten är specialistsjuksköterskor inom bristområden.

Read more

Jämställdhetsminister Maria Arnholm och jämställdhetsstrategen Karin Schenck-Gustafsson pratar jämställdhetsarbete i vården.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm och jämställdhetsstrategen Karin Schenck-Gustafsson pratar jämställdhetsarbete i vården.

Igår besökte jag tillsammans med min kollega Birgitta Rydberg och jämställdhetsminister Maria Arnholm Danderyds sjukhus och deras smärtrehabiliteringsverksamhet, där enhetschefen Åsa Arvidsson och hennes kollegor Britt-Marie Öberg, överläkare och Kristina Moa, kurator tog emot. Vi fick en mycket intressant genomgång av delar av landstingets jämställdhetsarbete och inte minst hur Smärtrehabiliteringsverksamheten uppmärksammar att många kvinnor, men också förstås män, utsätts för våld i nära relationer. Fysisk, sexuell och/eller psykologiskt våld tidigt i livet eller i de pågående relationerna påverkar i hög grad hur svårt smärta drabbar. Man har funnit förfärande många människor som lider av smärta och som bär med sig bistra erfarenheter av våld. Själva blir jag så upprörd över det faktum att så många kvinnor och barn utsätts för våld.

Nu bygger Stockholms läns landsting upp ett kunskapscentrum för våld i nära relationer. Kvinnor är alltför ofta utsatta för våldet, liksom barn. Men vi ska inte heller glömma de män som utsätts eller utsattes som barn. Att öka kunskaperna och jobba för att bryta destruktiva mönster och strukturer är en självklart viktig fråga. Carina Gyllner Bergmar leder arbetet vid centrumet och hon presenterade sitt arbete.

Ulrika Gellerstedt från personalstrategiska avdelningen och jämställdhetsstrategen och professorn Karin Schenck Gustafsson berättade om de arbete som görs inom landstinget både när det gäller jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Karin grundade centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet för drygt 10 år sedan och har sedan dess sätt en viktigt utveckling där kvinnors och mäns olika behov av medicinska insatser idag uppmärksammas allt mer, men än återstår mycket att göra. Hon lyfte särskilt fram behovet av mer kunskaper kring medicinering.

Ulrika berättad bland annat om den certifierade jämlikhets- och jämställdhetsutbildning som alla chefer i landstinget erbjuds och som ges kontinuerligt. Ur dessa utbildningar har många goda förslag utvecklats kring konkret jämställdhetsarbete i praktiken.

Två engagerade liberala feminister lyssnar och lär om jämställdhet i vården. Maria Arnholm och Birgitta Rydberg.

Två engagerade liberala feminister lyssnar och lär om jämställdhet i vården. Maria Arnholm och Birgitta Rydberg.

Read more

Idag samlas många liberala politiker i Västerås där Folkparitet håller Liberalt riksmöte.

Lennart Gabrielsson, ordförande i kommunalpolitiska rådet, inleder med ett starkt och engagerat tal om jämställdhet och kvinnors rättigheter – det är ju Internationella kvinnodagen. Och i Folkpartiet omfattar jämställdhetsengagemanget alla – kvinnor, män, unga och gamla.

Lennart talar klarspråk om mäns våld mot kvinnor. Hans budskap är tydligt: Vi måste göra mer!

Stärk skyddet för våldsutsatta kvinnor. Inför en omvänd kommunarrest så att män som slår bevakas och kontrolleras istället för att kvinnor ska behöva leva med skräcken och ständigt vara på flykt.

Stärk kvinnojourerna och ge dem bra förutsättningar att verka i hela landet. Idag saknas kvinnojourer i 100 kommuner. Socialstyrelsens krav på att kommunerna ska upphandla verksamheterna får inte slå undan benen på jourerna.

Lennart skriver, tillsammans med bland andra vår nya liberala jämställdhetsminister Maria Arnholm i Expressen, om hur vi kan bekämpa våldet mot kvinnor. 17 kvinnor blir varje år ihjälslagna i Sverige. Det måste få ett slut.

Read more

Idag anordnas WorkingLife 2012, ett forum för möten och diskussioner kring mångfald, jämställdhet – ja, ett bättre arbetsliv, helt enkelt.

Jag skulle varit där och deltagit i ett seminarium med rubriken Anställ kompetensen!, men har blivit sjuk och måste hålla mig hemma. Min medarbetare Jesper Svensson fick gå i mitt ställe, och han berättar följande:

Landstingets monter på WorkingLife.

Landstingets personaldirektör Maria Englund höll ett inledningsanförande där hon berättade om vårt mångfaldsarbete, och hur det bidrar till att stärka tillväxten i regionen. Det beläggs även i forskningen, vilket Lennart Nordfors från Gullers grupp kunde berätta om när han gav en sammanfattning av forskningen på mångfaldsområdet. Maria Englund underströk också en annan viktig sak: Mångfald i vården är en kvalitetsfråga. Patienterna har olika bakgrunder och erfarenheter, då bör det återspeglas bland vårdpersonalen.

Ambitionen måste vara att människor ska arbeta på det de är bra på och utbildade för, då tar man vara på deras kompetens på bästa sätt. Frederick Scholander från Taxi 020 berättade att de har många taxiförare med hög utbildning. De behöver ofta stärka sina svenskkunskaper för att kunna jobba med de yrken de är utbildade för.

Personaldirektör Maria Englund och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) frågas ut av moderatorn John Chrispinsson.

Personaldirektör Maria Englund och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) frågas ut av moderatorn John Chrispinsson.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) berättade om regeringar på området. Ett exempel är att man vill förenkla översättning och validering av utländska betyg, vilket vi välkomnar från landstingets sida. Även Erik Ullenhag betonade betydelsen av mångfald: Det gör Sverige rikt. I en globaliserad värld bidrar människor med utländsk bakgrund till att bygga broar till marknader i andra länder.

På min blogg kan du läsa mer om hur landstinget jobbar med mångfaldsfrågor, se bland annat här, här och här.

Read more

Artikel i tidningen Nu

I veckan nummer av Nu argumenterar jag mot Nyamko Sabunis förslag om gynkontroller av flickor. Det borde vara en ryggmärgsreflex för varje liberal jämställdhetspolitiker att slåss för kvinnors absoluta rätt att besluta över sin egen kropp. Även Peter Kjällkvist och Martin Ängeby skriver i samma ämne. Tyvärr finns inte artiklarna på nätet, men min artikel kan du läsa här:

Kvinnans rätt till sin kropp

Folkpartiet måste stå upp för kvinnors rätt till kroppslig integritet. Att vår jämställdhetsminister inte inser detta är förbluffande. Vi måste försvara varje kvinnas – och mans – rätt att besluta över sin egen kropp.

Continue reading Kvinnans rätt till sin kropp

Read more

Vi är inte alltid överens i mitt parti. Och nu är jag verkligen inte överens med Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister.

Hon är starkt engagerad i frågan om hur vi kan få stopp på könsstymningen av flickor. Det är naturligtvis en högst angelägen ambition. Men ändamålen får inte helga medlen. Tonårsflickors integeritet är också viktig att skydda. Därför säger jag nej till Sabunis förslag om obligatoriska gynkontroller på tonårsflickor. Staten ska inte ha rätt att kontrollera min dotters underliv. Som liberal reagerar jag starkt mot att öka statens övervakning och kontroll av det vi uppfattar som det mest privata. Se inslag i TV4.

Nyamko Sabuni hänvisar till att pojkars könsorgan undersöks i skolhälsovården. Jag undrar ändå om hon inte är fel ute här. För det första är skolhälosvårdens uppgift, enligt 14 kap. 2 § skollagen, främst förebyggande. Och det rimmar ju illa med att kontrollera könsorganen för att upptäcka brott när det redan är för sent. Sen var det ju det där med obligatoriskt. Enligt samma lag 3 § ska varje elev i grundskolan erbjudas att genomgå minst tre allmänna hälsokontroller. Alltså inte tvingats till det.

Jag kan inte heller hitta i Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården att undersökning av pojkars könsorgan ingår i programmet. I en genomgång av skolhälsovårdens generella insatser som Svenska skolläkarföreningen och Riksföreningen för skolsköterskor gjorde inför Socialstyrelsens arbete med nya riktlinjer framgår att ”enligt tidigare anvisningar (SÖ 1985) skulle undersökning av testiklarna på pojkarna ingå i hälsokontrollen i årskurs 1 och undersökning av förhuden en gång under skoltiden. Kommunenkäten visar att i 61 procent av kommunerna så genomförs en sådan undersökning av pojkarnas könsorgan, flertalet i förskoleklass eller i årskurs 1.”

Man säger vidare att de bekymmer med testiklarna som en del pojkar har borde kunna upptäckas vid de upprepade undersökningarna på BB och BVC och det borde med noggranna rutiner vara möjligt att diagnostisera till-ståndet före skolåldern, med undantag för de fall där testikeln vandrat upp igen. Information till föräldrarna om observans på detta tillstånd borde vara tillräckligt för att identifiera dessa fall. Det verkar som Socialstyrelsen var lyhörda här, för jag hittar inte undersökning av pojkars könsorgan i deras riktlinjer.

Vi ska vara mycket försiktiga med att använda tvångsmedel i vården. Det är bara i oerhört speciella fall det får användas och det handlar om faran för det egna och andras liv. För mig är det fullständigt förbluffande att en liberal minister lanserar ett förslag om ett så stort ingrepp i unga kvinnors personliga integritet.

Jag hoppas att Jan Björklund står fast vid sitt tydliga avståndstagande från Nyamkos idéer på det här området från förra gången hon var ute i samma ärende innan hon blev minister. ”Förslaget har inte lagts fram av partiet utan av en enskild partimedlem vilket också denna klart uttalade när hon presenterade det. Partiet står inte bakom förslaget.” Så sa han då. Jag förutsätter att han står fast vid det.

Uppdatering: Läs gärna Lotta Edholms blogg i samma ämne.

Read more