Kollektivtrafik

Regeringens slant till landstingen äts flerdubbelt upp av de rödgrönas ofinansierade budgetbeslut i vårt landstingsfullmäktige. Med ökad skatteutjämning blir det ännu värre. Det blir knappast mer pengar till vården med rödgrön politik.

En miljard mer till landstingen, var den stora nyheten inför dagens presentation av regeringens budgetproposition. Det låter förstås som väldigt mycket pengar. För Stockholms läns landsting skulle det motsvara cirka 200 miljoner kronor, fortfarande mycket pengar. Då ska man komma ihåg att stockholmarna själva via landstinget lägger 2 miljarder mer i år och ytterligare 1,8 miljarder nästa år på hälso- och sjukvården. Totalt är budgeten för hälso- och sjukvården i Stockholms län cirka 55 miljarder kronor.

En annan viktig siffra är skatteutjämningen, där landstingets kostnader ökar med över 660 miljoner kronor nästa år, nästan en fördubbling från 855 till 1 522 miljoner kronor. Pengar som stockholmarna säkert hellre hade lagt på sjukvård och kollektivtrafik.

Regeringspartierna och deras budgetpartner Vänsterpartiet har dessutom redan försvagat landstingets ekonomi kraftigt. Tillsammans med Sverigedemokraterna röstade de igenom en lägre månadstaxa i SL än vad vi hade föreslagit. Det betyder 700 miljoner kronor mindre i intäkter nästa år – mindre pengar till utbyggd och utökad kollektivtrafik, vilket nu slår mot bussresenärerna. Men också mindre pengar till sjukvård.

Regeringens 200 miljoner kronor kan knappast kallas satsning på sjukvården i Stockholms län.

Read more

Stockholmsregionen växer då det knakar. För att möta våra framtida behov av bra kommunikationer kommer tunnelbanan att byggas ut kraftigt.

35-4000 fler stockholmare varje år gör Stockholmsregionen till en av Europas snabbast växande storstäder. Det ställer stora krav på utbyggd infrastruktur. Den som vill bekanta sig mer med planerna för nya tunnelbanans utveckling kan få en snabb överblick genom en ny film.

Folkpartiet står självklart bakom utbyggnaden av tunnelbanan. Men vi vill se mer, t ex att den röda linjen förlängs till Täby.

 

Read more

De rödgröna har med stöd av Sverigedemokraterna röstat för en oförändrad taxa för SL-kortet. Det innebär att de gemensamt skapat ett ekonomiska underskott om 700 miljoner kronor. De har dock inget gemensamt förslag om hur detta ska täckas. De tvingar fram besparingar som kommer att drabba såväl resenärerna i SL som patienter och personal i hälso- och sjukvården. 

Alliansens budgetförslag var ett balanserat förslag som medgav satsningar på både sjukvård, trafik och kultur. Nu rycks en viktig del av finansieringen undan. Därför lägger nu Alliansens fram ett reviderat förslag till ramar för trafiknämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är verkligen inte lätt. Men en budget måste gå ihop på sista raden.

Det är tråkigt att Socialdemokraterna och den övriga oppositionen inte förmår ta sjukvården och trafiken på allvar. De använder landstingsfullmäktige för att bedriva en kortsiktigt populistisk linje men vet inte hur de ska ta ansvar för den situation de skapar. Genom att rycka undan 700 miljoner av kollektivtrafikens finansiering drabbas först och främst de många stockholmare som reser med SL – men oppositionens ansvarslöshet kommer tyvärr även att få konsekvenser för hälso- och sjukvården. Patienter och vårdpersonal får det tuffare nästa år på grund av det ansvarslösa beslut de rödgröna i dag har fattat med öppna ögon och med hjälp av Sverigedemokraterna.

Nytt förslag från Alliansen, framtvingat av de rödgröna tillsammans med SD:

För att få en laglig budget i balans föreslås landstingsfullmäktige besluta att ändra ramarna för nämnderna enligt följande:

  • Att tillskjuta 401 mkr i landstingsbidrag till trafiknämnden
  • Att uppdra till trafiknämnden att inarbeta besparingar på 299 mkr i slutlig budget som en följd av utebliven taxehöjning så att en ekonomi i balans uppnås
  • Att höja resultatkravet för Landstingsfastigheter Stockholm från 234,9 mkr till 334,9 mkr
  • Att höja resultatkravet för Stockholms läns sjukvårdsområde från 75,3 mkr till 100 mkr
  • Att minska landstingsbidraget till Hälso- och sjukvårdsnämnden med 64 mkr
  • Att öka finansnettot med 97 mkr

Årets resultat efter gjorda åtgärder uppgår till +1,7 mkr.

Read more

Idag presenterar Alliansen budget för 2016 i Stockholms läns landsting. Budgeten har en tydlig folkpartiprofil med fler viktiga satsningar på hälso- och sjukvård, trafik och kultur.

Vi är inne på tredje mandatperioden med Folkpartiet och Alliansen vid rodret i landstinget. Det är också den första budgeten där jag ansvarar för hälso- och sjukvården. God ordning och reda och en ansvarsfull hushållning gör att vi nu kan göra flera viktiga satsningar på hälso- och sjukvården.

Sjukvårdsbudgeten ökar med 1,8 miljarder kronor (3,3 procent) nästa år och det betyder att vi kan förstärka både akutsjukhusen och vården utanför sjukhusen, framförallt vårdcentraler. En riktad satsning på primärvården görs också om 75 miljoner kronor.

Vi fortsätter att investera i hälso- och sjukvården för att kunna möta framtidens behov i den växande region som ska leverera vård till allt fler. Även äldre människor ska få mer egenmakt genom att vi inför vårdval i geriatriken.

Jag vill också nämna den stora satsningen på investeringar i vårdens IT. Detta handlar om både arbetsmiljö, förbättrad service med e-hälsotjänster och att stärka patientsäkerheten. Läs gärna vad Dagens Medicin skriver om detta. 

Även på trafiksidan tar vi viktiga utvecklingssteg. Budgeten förstärks med 295 miljoner kronor, men för att klara den kraftiga utbyggnaden som vi ser behövs kommer även SL-kortet att bli dyrare. Vi måste ta höjd för den största expansionen av tunnelbanan på 40 år och se till att drifta Citybanan för mer och bättre pendeltågstrafik. Arbetet med att förverkliga Spårväg syd, utveckla Roslagsbanan och göra om 4:ans buss till spårväg fortsätter också.

Kulturbudgeten förstärks med 4 procent. Den största delen av detta går till kulturnämnden och bland annat Konserthusets fortsatta utveckling. En del läggs också in i sjukvårdsbudgeten för att skapa utrymme för mer kultur i vården.

Här hittar du Alliansens budgetförslag 2016.

Read more

Just nu pågår landstingsfullmäktige. Beslut om hur vi ska använda landstingets resurser på bästa sätt ska fattas under två dag. Det hela inleddes med en allmänpolitisk debatt.

Jag lyfte fram både valfriheten och vikten av att utveckla bemötandet i och upplevelsen av vården. Och naturligtvis betydelsen av att få såväl kollektivtrafiksatsningarna som Förbifarten på plats. Hälsa, är mitt ledord i debatten. Ungefär så här talade jag:

Ordförande, fullmäktige och åhörare

Vi har ett nytt politiskt landskap i Sverige. Om några månader kan detta landskap ha skiftat igen. Det politiska läget i riket påverkar naturligtvis förutsättningarna för oss här i Stockholm i allra högsta grad. Men tack och lov, fru ordförande, bestämmer vi en hel del själva här i landstingsfullmäktige. Och i landstingspolitiken och den här budgeten måste hälsa vara det högst prioriterade.

Vi har lagt fram ett budgetförslag med en förbättrad hälsa för medborgarna i huvudfokus och en stabil landstingsekonomi, väl fungerande sjukvård och kollektivtrafik som verktyg för att uppnå detta.

***

Patientens makt och inflytande över sin egen vård och sin egen vardag är central för att stötta hälsan och välbefinnandet. Den tillfälliga regeringens ambitioner att försämra valfriheten har dessbättre schabblats bort. Nu får väljarna som sagt var möjlighet att säga sitt om saken vid det planerade extra valet i mars. Jag tänker – i min nya roll som hälso- och sjukvårdslandstingsråd arbete för att utveckla valfriheten och skapa förutsättningar för fler – inte färre – att erbjuda vård.

***

”Vad kan du ha att läsa som är så viktigt?” Den frågan fick Gärd Johansson när hon som patient inom geriatriken bad att få sin trasiga lampa utbytt. Gärd accepterade inte detta bemötande utan berättade modigt om sina upplevelser.

Otrivsam miljö, tråkig mat och en attityd att hon nog inte riktigt vet själv vad hon kan och vill. Just den upplevelsen delar nog hon med många andra. Men hennes berättelse har bidragit till att öka medvetenheten både hos politiker och i sjukvården.

Jag menar att du och jag ska få fortsätta vara de hela och fullvärdiga människor som vi är även när vi blir sjuka. Vi ska aldrig reduceras till att vara bara en patient eller en diagnos. Jag har fortfarande kontakt med Gärd lite då och då och hon har inspirerat mig att arbeta vidare med flera angelägna frågor för att göra sjukvården värdig och mänsklig. En sådan är att skapa läkande vårdmiljöer. Det måste vara ambitionen när vi nu bygger vidare på framtidens hälso- och sjukvård med stora investeringar. Men också måltiderna, konsten och kulturen ska ha en plats i sjukvården och där bidra till den mänskliga upplevelsen.

***

Barncancervården måste utvecklas. Ingen kan vara nöjd när barn som behöver sin cancervård i Stockholm måste resa till Uppsala eller Linköping för att få behandling. Självklart måste Astrid Lindgrens sjukhus först och främst se till att barnen får den medicinskt bästa vården. Och det har ibland inneburit resor och vistelser borta. Men ALB måste utöka sin egen kapacitet och öppna fler vårdplatser. Det har de också gjort på senare tid, men har en bra bit kvar till målet. Sjukhusets uppdrag är tydligt, och de arbetar med frågan. Jag har personligen fört dialog med barncancerfonden och föräldrar till barn med cancer och försäkrat mig om att de är delaktiga i arbetet och få vara med och forma processen. Det är en högt prioriterad uppgift för såväl sjukhuset som för hälso- och sjukvårdsnämnden att barncancervården utvecklas.

***

Ledamöter, En tillgänglig sjukvård av bra kvalitet är en förutsättning för att hjälpa människor att återfå sin hälsa. Men hälsa i sig skapas inte främst inom vården. Där måste samhällets olika delar verka i samma riktning. En fungerande kollektivtrafik minskar stress, ger mer tid och mer livskvalitet åt medborgarna. Det är ett gott skäl att fullfölja planerna på utbyggd tunnelbana och fortsätta spårvägsnätets utveckling, där bland annat buss 4 i innerstan bör bli spårväg. Från Folkparitets sida vill vi också förlänga den röda t-banelinjen norr ut mot Täby-Arninge.

Men det behövs inte bara ny trafik. De stationer och hållplatser vi har måste vara trivsamma och får inte förslummas. Rulltrappor som står stilla, nedklottrade gångstråk och sunkiga miljöer duger inte. Ett av stegen vi tar mot en trivsammare miljö i kollektivtrafiken är rökfria perronger i tunnelbanan.

Ordförande. Även bilen behövs för att många människor ska få sin vardag att fungera. Den osäkerhet som råder kring Förbifarten och det slöseri som regeringen ägnar sig åt genom att förhala beslutet om Förbifarten skadar regionen. Jag hoppas att riksdagen snart fattar ett klokt beslut om Förbifarten. Stoppet har hittills kostat skattebetalarna 213 miljoner kronor. Fyra nya miljoner per dag som går åt till ingenting. Vi får inte en enda meter ny räls, inte en växel, inte ens en liten närtrafikbuss. Vi får ingenting för de pengarna.

Stockholms län är Sveriges ekonomiska motor. Den funkar bäst om vi släpper upp handbromsen på Förbifarten, Slussen och Bromma flygfält, gasar kraftigt när det gäller kollektivtrafikutbyggnader och håller ratten stadigt mot framtiden. Varken kraftiga vänster- eller högersvängar är den bästa vägen framåt.

***

Ordförande, jag ser fram emot två dagar av intensiv debatt om hälso- och sjukvården, trafiken, kulturpolitiken och säkert mycket annat. När vi sedan går till beslut har vi med Alliansbudgeten möjlighet att få en inriktning på plats som svarar på regionens och invånarnas behov.

 

Read more

Stockholms nya tunnelbana
Från landstingets sida är vi alltid beredda att förhandla med staten om mer resurser till kollektivtrafiken. Men vi är inte beredda att äventyra de överenskommelser som gjorts om Förbifarten och utbyggd tunnelbana.

Efter förra årets förhandling med Alliansregeringen och kommuner i Stockholms län gjordes en historisk överenskommelse om utbyggd tunnelbana i Stockholms län. Genom införandet av trängselskatter, från 2016 även på Essingeleden, delfinansieras såväl tunnelbaneutbyggnaden samt bygget av Förbifart Stockholm.

Från landstingets sida är vi tydliga med att vi inte vill bidra till att äventyra de viktiga infrastruktursatsningarna i Stockholm. När regeringen nu säger att man vill ”omförhandla” de överenskommelser som redan gjorts är vårt besked att vi står fast vid vårt ord. Investeringar i infrastruktur är kostsamma och kräver långsiktighet för att resurserna ska räcka, och från Alliansens sida oroas vi över att vänsterregeringen nu vill dra undan mattan för viktiga satsningar som Förbifarten och tunnelbaneutbyggnaden.

Det nya rödgröna styret har fått en minst sagt svajig start, och osäkerheten är nu stor kring de nödvändiga infrastruktursatsningarna i Stockholm. Hur länge ska Slussen fortsätta stå och förfalla, nu när ombyggnaden stoppats? Hur blir det med Bromma flygplats? Och är det rimligt att skattebetalarna får betala 4 miljoner om dagen när Förbifarten försenas?

I dag skriver jag, tillsammans med landstingsråd från övriga Allianspartier, att vi givetvis är beredda att förhandla om ytterligare resurser till att bygga ut kollektivtrafiken i regionen, men inte på premissen att redan ingångna överenskommelser om bygget av Förbifarten och utbyggd tunnelbana inte längre gäller. Innan nya resurser säkras från staten finns inte skäl att diskutera omförflyttning från ett viktigt projekt till ett annat. Förbifarten och tunnelbanan är inte förhandlingsbara.

Read more

I mitten av augusti påbörjades bygget av ett av våra största infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm. Förbifarten är en två mil lång vägförbindelse som ska binda samman de norra och södra delarna av länet.

När Stockholmsregionen växer måste också infrastrukturen byggas ut. Därför har Alliansen fattat beslut om en historisk utbyggnad av Stockholms tunnelbana, utbyggd tvärbana och nya pendelbåtssatsningar. Men även övrig infrastruktur måste hänga med. Därför har vi nu påbörjat bygget av Förbifart Stockholm.

Idag måste bilar och bussar som ska åka mellan söder och norr åka genom centrala Stockholm, företrädesvis via den hårt belastade Essingeleden. Genom bygget av Förbifarten utökas kapaciteten och med en beräknad restid på 15 minuter kommer avståndet mellan norra och södra länsdelarna kortas avsevärt för t.ex. viktiga transporter och arbetsresor. Även kollektivresenärerna kommer kunna dra nytta av Förbifarten; SL planerar redan för en ny stombusslinje som ska knyta samman Täby/Arninge i norr med Tyresö i söder, via Vällingby och Skärholmen.

En ytterligare aspekt på Förbifarten är att den bidrar till att minska störningskänsligheten i Stockholms trafiksystem, vilket är en trygghet vid olyckor (något vi påmindes om 2005 när pontonkranen Lodbrok kolliderade med Essingebron). Att bygga Förbifarten beräknas kosta knappt 28 miljarder kronor, något som till 80 procent tas via biltrafiken i form av trängselskatter.

Trots att byggplanerna för Förbifarten gått långt är detta en het valfråga. Vid en eventuell rödgrön regering är utgången högst oklar.  När Förbifarten planeras vara färdigbyggd år 2025 kommer ytterligare en pusselbit i den välbehövliga utbyggnaden av Stockholms infrastruktur att vara lagd. Trafiken väntas flyta bättre och Essingeleden avlastas. Vi i Folkpartiet driver dessutom att även östra delen av länet ska få en avlastande trafikled i form av Österleden. Det måste finnas bra möjligeter att ta sig från norr till söder och från söder till norr – förbi Stockholms innerstad, inte igenom den.

Read more

Spårväg city. Foto: Janne Danielsson
Blå busslinje 4 har många resenärer och bör bli först ut när Stockholms stombusslinjer konverteras till spårväg.

Folkpartiet anser att Stockholms stombusslinjer ska uppgraderas till spårvagn, och att vi ska börja med linje 4. Stombusslinje 4 är den stombusslinje i Stockholms som flest reser med. Omkring 65 000 passagerare kliver på 4:an varje dag, vilket kan jämföras med SJ, som har 100 000 resenärer per dag – i hela Sverige.

Det finns flera fördelar med spårvagn jämfört med att bibehålla busstrafiken. En modern spårvagn rymmer mer än dubbelt så många passagerare som en buss. Eftersom spårvagnen går på jämn räls är komforten i regel högre. Spårvagnen är strukturerande – en spårvagnslinje dras inte om så lätt – samtidigt som den är flexibel och kan gå i blandtrafik, på egen bana, på gågator osv. Spårvagnen har ofta bättre framkomlighet än bussar (det är inte många som felparkerar på rälsen) vilket gör att medelhastigheten blir högre än för bussen. Med tanke på att Sverige är ett land med lång vinter är det positivt att spårvagnen är bra på att ta sig fram även när snön fallit.

Planer på att konvertera linje 4 till spårväg fanns med redan i 2007 års Stockholmsöverenskommelse. Tack vare att Folkpartiet är en pådrivande kraft har landstingets trafiknämnd nu beslutat att planarbetet för att ersätta stombusslinje 4 med spårväg ska vara prioriterat. Allt fler städer inser fördelarna med moderna spårvagnslinjer. Sedan 1980 har 100 städer runtom i världen byggt nya spårvagnsnät. I Stockholm finns ett klart behov av mer kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik. Folkpartiet kommer att verka för att konverteringen av linje 4 ska påbörjas redan under kommande mandatperiod.

Read more

Vilket samhälle vill vi leva i? Det är det höstens val handlar om. För mig är det självklart, jag vill leva i ett öppet samhälle som har plats för många olika människor med många olika bakgrunder men med en vilka att leva gott tillsammans i storstsden. Men det finns också en hel del tydliga tecken på att invandrarna i vårt län berikar vårt samhälle. Faktiskt så mycket att vår stad skulle stanna utan invandrare.

Enligt SCB körs fyra av tio bussar och spårvagnar av invandrare. Om man tittar lite närmare på statistiken är det troligt att siffrorna kommer att förstärkas kraftigt kommande år. De yngre bussförarna är i ännu högra grad invandrare. Vem ska köra bussen i framtiden?

Jag och folkpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken kraftigt och det betyder fler jobb för buss- och tågförare. Vi vill också ha en öppen stad som välkomnar fler. Stockholm mår bra av invandring!

 

Read more

Pendelbåt

En framgång för Folkpartiet kommer snart sjösättas: Nästa år kommer två nya pendelbåtslinjer att trafikera centrala Stockholm.

Landstingets trafiknämnd kommer i nästa vecka att fatta beslut om att trafikera två nya pendelbåtslinjer i Stockholm:

  • Skyttellinjen Söder Mälarstrand–Kungsholmstorg–Klara Mälarstrand
  • Linjen Ulvsunda–Södersjukhuset, via Solna strand, Huvudsta, Minneberg, Hornsbergs strand, Alvik, Lilla Essingen, Hornstull och Årstadal.

Stockholmsbloggen säger Stella Fare (FP), vice ordförande i trafiknämnden, att Stockholms vatten inte bara är vackra utan också skapar möjligheter för attraktiv kollektivtrafik. Det är konstigt att vi inte fått båtbussar i Stockholm tidigare, tycker hon.

Beslutet i trafiknämnden innebär att de båda pendelbåtslinjerna beläggs med allmän trafikplikt. När det beslutet är fattat ska sedan trafiken upphandlas, och de första båtarna börjar gå i juli 2015. SL-kortet ska gälla på de nya pendelbåtarna.

Folkpartiet har länge drivit frågan om fler pendelbåtar på Stockholms vatten. Det är därför väldigt glädjande att SL-trafiken nu kommer att utvecklas med två båtlinjer som har goda förutsättningar att bli populära färdmedel för arbetspendlare.

Se även intervjun med Stella Fare i SVT:s ABC. Se även information om Trafiknämndens sammanträde.

Read more