Kollektivtrafik

Färdtjänstbuss

Idag rapporterar Ekot i Sveriges Radio att klagomålen på färdtjänsten ökat kraftigt. Som tidigare ordförande i färdtjänstnämnden i Stockholm är jag inte förvånad. Situationen riskerar dessutom att förvärras ytterligare eftersom lagstiftningen inte tillåter att de nödvändiga åtgärderna vidtas.

Inom område efter område får människor mer makt över välfärdstjänsterna. Men färdtjänsten står likt en klippa kvar i ett omodernt system som gör resenärerna till ett gods som ska låta sig transporteras. Färdtjänstsystemet fungerar inte längre. Det måste förändras, men lagstiftningen sätter stopp för modernisering som krävs.

Riksdagen måste se till att det blir lagligt att ge de enskilde större inflytande över sitt resande. Jag vill införa kundval i färdtjänsten så att resenären själv kan välja vilket taxibolag man vill anlita. Det skulle både innebära att taxibolagen får konkurrera om kunderna. Det om något skulle kunna främja ett bättre bemötande av kunderna. Idag får bolagen i praktiken resor tilldelade oavsett hur de beter sig. Jag är också övertygad om att detta skulle bli en viktigt reform för en sundare taximarknad. Idag rullar det omkring taxibolag med en lång rad varumärken på Stockholms gator. Men i praktiken är det ett litet fåtal aktörer som äger de olika bolagen. Konkurrensen är inte tillräckligt väl fungerande.

När jag var ordförande i färdtjänstnämnden tog jag initiativ till att införa rullstolstaxi. Det innebär att de resenärer som behöver sitta kvar i sin rullstol under resan numera kan välja själv bolag och har fått både ett större utbud och större egenmakt. Detta genom ett välfungerande kundvalsystem. Många har vittnat om vilket revolutionerande lyft i vardagen detta inneburit.

När reformen genomfördes skedde inga överklaganden, men sedan dess har frågan om kundval i färdtjänst prövats, rättsligt och det har därmed fastställts att kundval i färdtjänsten inte är förenligt med lagstiftningen. Det innebär att när avtalen löper ut för rullstolstaxi kommer resenärerna att tvingas finna sig i att deras välfungerande service försvinner och de hänvisas åter till ett gammalt stelbent system. Om inte lagen ändras.

Dagens lagstiftning sätter stopp för den bästa möjliga lösningen är föråldrad och alltför snäv. Anders Wijkman pekar i sin upphandlingsutredning på möjligheten att ändra lagen så att enskildas behov och val jämställs med rangordning och annan objektiv fördelningsgrund inom lagen om offentlig upphandling (LOU). Det borde kunna tillämpas på färdtjänsten.

Från vår sida vill vi gärna gå längre och ge enskilda färdtjänstkunder lagstadgad rätt att välja utförare, men utredningsförslaget är ett bra steg på vägen. Nu gäller det att frågan hanteras skyndsamt så att rullstolstaxi kan räddas i Stockholm och spridas till övriga landet.

Media: SR Ekot

Read more

Tunnelbana

Att förlänga röda linjen från Mörby vore det billigaste och enklaste sättet att dra tunnelbana till Täby och Arninge.

Länets nordostkommuner har den största andelen bilpendlare. Kollektivtrafiken behöver byggas ut, så att fler väljer bort bilen när de ska till jobbet. Därför borde tunnelbanans röda linje förlängas från Mörby till Täby och Arninge.

I dagens DN finns en artikel om tunnelbaneutbyggnaden. Där framgår det att Folkpartiet är rätt ensamma om att argumentera för en förlängning av tunnelbanan till Täby, detta trots att det skulle bli både billigare och enklare än att dra den via Solna, som det nu finns mycket långsiktiga tankar om. DN:s artikel visar att en ny tunnelbana till Täby/Arninge via Odenplan skulle kosta 18,5 miljarder, medan en förlängning av röda linjen stannar vid ca 7,8 miljarder kronor, dvs. mindre än halva kostnaden.

I Stockholmsförhandlingen om utbyggd tunnelbana var det Folkpartiet som drev på för att Täby skulle få tunnelbana så snabbt som möjligt. Vi kommer fortsätta argumentera för en utvecklad tunnelbana i nordost – vi ger oss inte förrän hela länet har bra kollektivtrafik.

Läs även Stockholmsbloggen: Folkpartiet vill dra tunnelbanan snabbaste vägen till Täby

Read more

Det blir en kraftig utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. Det berättar Alliansens partiledare i Dagens Nyheter. Det är utmärkt att Allianspartierna nu enats om flera viktiga satsningar. Det kommer att få stor betydelse för länets fortsatta utveckling. Från Folkparitets sida ser vi detta som viktiga steg. Men vi vill mer.

Stockholmarna kan nu se framemot stora satsningar på utbyggd spårbunden kollektivtrafik. Detta tillsammans med den kraftiga utbyggnad av bostäder som samtidigt planeras ger goda möjligheter för länet att fortsätta växa och utvecklas. Infrastrukturen i vårt län har under mycket lång tid varit eftersatt, så dagens besked är självklart mycket välkommet. Satsningarna innebär:

  • Det blir en tunnelbana till Karolinska sjukhuset på en egen bana. Det har varit viktigt för oss i Folkpartiet att inte avgrena gröna linjen eftersom det redan i dag är ett stort resenärstryck där. Den nya tunnelbanan kommer att gå vidare även till Friends arena.
  • Det blir tunnelbana till Nacka, via Sofia/Södermalm. En förlängning av Blå linjen från Kungsträdgården till Nacka Forum, med nya stationer vid Hammarby Sjöstad, Sickla, Saltsjö-Järla och Nacka Forum. Det innebär en avsevärd förbättring för såväl Nackabor som för de som bor på östra Södermalm och i Sjöstaden som därmed få en ny förbindelse.
  • Genom en förlängning av blå linjen till Gullmarsplan knyts ihop förlängningen med grön linje.
  • Blå linje förlängs också i andra änden från Akalla till Barkarby station.

Från Folkparitets sida välkomnar vi förstås den förstärka tunnelbanan. Vi ser dock ett behov av att gå vidare och fortsätta utveckla den spårbundna kollektivtrafiken ännu mer. Vi vill snabbt komma igång med t-bana till Täby genom en förlängning av röda linjen. För att klara kapaciteten och förbättra innerstadstrafiken vill vi göra om 4:ans busslinje till spårväg. Vi ger oss inte förrän stockholmarna får mer kollektivtrafik på spår. 

Även min landstingsrådskollega Birgitta Rydberg bloggar om tunnelbanesatsningen: Trafikpaket för Stockholm: Nu är vi på spåret och Detaljer om tunnelbanan. Även borgarrådet Lotta Edholm bloggar.

Read more

Stockholm behöver mer spårtrafik

Det behövs mer spårbunden kollektivtrafik i Stockholms län. Folkpartiet accepterar en tunnelbana till Hagastaden. Därmed finns förutsättningar för en långsiktig, bred majoritet bakom ett sådant beslut. Men det behövs mer än så, exempelvis en t-bana till Täby och en spårvagnslösning där 4:ans buss idag går.

Inom Folkpartiet har vi länge varit öppna för ett spårvägsalternativ från Odenplan till Hagastaden och Nya Karolinska sjukhuset. Spårtrafik ovan jord är tryggt, kapacitetsstarkt och inte lika dyrt som tunnelbana. Samtidigt har förstås även tunnelbanan sina fördelar, inte minst vad gäller kapaciteten.

För att nå en så bred och demokratiskt förankrad uppgörelse som möjligt har nu partiet internt enats om att acceptera en tunnelbana till Hagastaden. Om regeringens förhandlingsperson skulle föreslå en sådan lösning kommer vi alltså att ställa oss bakom den.

För Folkpartiets del är det dock viktigt att en tunnelbana till Hagastaden inte dras i form av en avgrening av en grön linje. Det skulle innebära väsentligt försämrad kapacitet västerut. En tunnelbana till Hagastaden måste därför bli en egen bana, som inte stjäl kapacitet från befintligt tunnelbanenät.

Vi menar också att det krävs fler satsningar på kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Tunnelbana till Nacka bör förstås byggas så fort som möjligt, liksom en förlängning av blå linjen norrut till Barkarby. Det är också angeläget att kollektivtrafiken till Täby och Nordost förstärks, därför bör Stockholmsförhandlingen utmynna i en lösning som tar sikte på tunnelbana till Täby genom at den röda linjen förlängs från Mörby.

En fråga som är särskilt viktig för mig som bor i Stockholms innerstad, där trängseln är som störst, är att stombusslinjer konverteras till spårväg. Linje 4 är högprioriterad; den har 70 000 resenärer varje dag. Även Tvärbana Norr till Ursvik liksom Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö bör inrymmas i paketet.

Metro och SVT:s ABC rapporterar om Folkpartiets ställningstagande. Andra som bloggar om detta: Birgitta Rydberg, Jessica Ericsson, Anders Ekegren, Rasmus Jonlund, Folkpartiet i Sundbyberg

Read more

Skärgårdsbåt

Det blev inget beslut om sjötrafikupphandlingen på dagens sammanträde med trafiknämnden. Ordföranden valde att dra tillbaka ärendena.

Ända sedan upphandlingen påbörjades, utan politiskt stöd, i slutet av förra året har Folkpartiet varit kritiska. Vi har haft farhågor som gäller att sjötrafiken riskerar bli sämre, att utrymmet för de mindre rederierna minskar och att risken för en monopolsituation ökar.

Vi tror absolut att båttrafiken i skärgården kan utvecklas, och därför har vi tidigare ställt oss positiva till en upphandling med ett sådant syfte. Men vi har aldrig gått med på att starta en upphandling som försämrar skärgårdstrafiken, som undergräver näringslivet och en levande skärgård, och som riskerar att skapa en monopolliknande situation. Vid dagens sammanträde med trafiknämnden yrkade Folkpartiet avslag på förslaget om tilldelningsbeslut till dem som lämnat anbud i den aktuella upphandlingen. Då en majoritet av nämndens ledamöter tycktes gå på Folkpartiets linje, valde nämndens ordförande att dra tillbaka ärendena.

Folkpartiet vill nu att Trafikförvaltningen snabbt tar fram en strategi för hur skärgårdstrafiken ska kunna fortsätta tills vidare med minst lika bra trafikutbud som tidigare. Sedan är det dags att ta tag i en långsiktig lösning som verkligen innebär en utveckling och förbättring av sjötrafiken, för alla dem som bor i, besöker och driver verksamhet i skärgården.

Läs även Birgitta Rydbergs blogg om detta.

Read more

Västan

Över en miljon passagerare har rest med skärgårdstrafiken i sommar. Ett rekord som visar hur viktigt det är att trafikutbudet inte försämras.

Idag rapporterar DN (ej på nätet) att 1 018 800 passagerare reste med Waxholmsbolagets skärgårdstrafik i sommar. Det är första gången miljongränsen passeras; det tidigare rekordet, från 2003, var på 973 400 resenärer.

Ett viktigt skäl till rekordet är förstås den fina sommaren. Men det visar också på skärgårdens attraktivitet som besöksmål. Många av de bofasta i skärgården driver näringsverksamheter som är beroende av besökare för att gå runt. Därför är det viktigt med ett bra trafikutbud till skärgårdens öar.

I landstinget pågår för närvarande en upphandling av skärgårdstrafiken. Folkpartiet har länge varit kritiska till upphandlingen, eftersom vi befarar att den kommer att medföra minskat trafikutbud. Jag har bloggat om detta tidigare, till exempel här. Dagens artikel i DN ger ännu ett gott argument för att vi inte ska gå med på försämringar i trafikutbudet. Tvärtom ska vi ha en välutbyggd skärgårdstrafik, så att skärgården kan se fram emot många fler rekordsomrar!

Read more

Stella Fare talar vid dagens demonstration

Beslut om fler pendelbåtslinjer i Stockholm – och fortsatt kamp för en bra skärgårdstrafik. Det har varit en intensiv dag för Folkpartiets trafikpolitiker.

Folkpartiet har länge arbetat för att kollektivtrafiken ska bli bättre på att ta vara på vattenvägarnas möjligheter. Vi vill se smarta, snabba och citynära pendelbåtslinjer, som kan komplettera och avlasta den landburna kollektivtrafiken – och skapa nya resmönster och möjligheter.

Idag har arbetet gett resultat. Trafiknämnden har nämligen beslutat att det blir en ny pendelbåtslinje mellan Ulvsunda och Södersjukhuset, enligt den utredning som Trafikförvaltningen gjort.

Förslag till ny pendelbåtslnje mellan Ulvsunda och Södersjukhuset.

Förslag till ny pendelbåtslinje mellan Ulvsunda och Södersjukhuset.

Folkpartiet har även drivit igenom att landstinget ska planera för en skyttellinje mellan Kungsholmen, Söder och City. Den kommer att gå snabbt och kan bli ett populärt alternativ bl.a. för de som vill kombinera sin kollektivtrafikresa med cykel. Läs gärna mer om Folkpartiets pendelbåtsförslag på folkpartiet.se/sll.

Innan Trafiknämnden sammanträdde ägde en demonstration rum framför landstingshuset. Det var Facebookgruppen Manifestation mot upphandlingen av skärgårdstrafiken som kommit för att protestera mot den omskrivna skärgårdsupphandlingen.

Anna Starbrink deltar i manifestation mot sjöktrafikupphandlingen.

Här deltar jag i manifestationen mot sjötrafikupphandlingen.

Från Folkpartiets sida var det Stella Fare som mötte deltagarna i demonstrationen, som till stor del bestod av oroliga skärgårdsbor och sjöfolk. Hon höll ett anförande där hon klargjorde att Folkpartiet länge varit kritiska mot det sätt som upphandlingen genomförts på.

Vår ambition är att skärgårdstrafiken ska bli bättre, inte sämre. Innan vi fått garantier för det kan vi inte ställa oss bakom ett tilldelningsbeslut. Detta har vi klargjort vid ett flertal tillfällen, t.ex. i denna debattartikel i SvD, och Stella Fare var också mycket tydlig om detta idag. Folkpartiet kommer inte att svika skärgården!

Läs gärna Stella Fares blogg, där hon skriver om pendelbåtslinjer och skärgårdsdemonstration. Res- och Trafikforum uppmärksammar att Folkpartiet vill ha fler pendelbåtar.

Read more

Skärgårdsbåt

Folkpartiets inställning i frågan om upphandling av skärgårdstrafiken har varit tydlig sedan länge: Vi kan inte gå med på en lösning som innebär försämringar för boende, besökare och näringsliv i skärgården.

I en debattartikel i SvD kritiserar Socialdemokraterna den pågående upphandlingen av skärgårdstrafiken. Man berömmer sig för att ha startat en Facebookgrupp och skriver att Folkpartiet ”sent omsider” vaknat upp i den här frågan. Vilket förstås är nonsens; Folkpartiet framförde synpunkter på upphandlingen redan förra hösten, i samband med att upphandlingsunderlaget skickades ut.

Folkpartiet vill skapa förutsättningar för en god utveckling av sjötrafiken så att boende och företagare får bra förutsättningar att leva och verka i skärgården. En väl genomförd upphandling kan skapa förutsättningar för detta, men den pågående sjötrafikupphandlingen uppfyller inte våra krav. Vi delar oron bland de många boende och företagare som påtalat brister och krävt förbättringar.

Vi i Folkpartiet vill bl.a. att följande krav uppfylls:

  • Förbättrade turlistor, som minst uppfyller dagens nivå. Vi är mest oroade över det stora mellersta trafikområdet.
  • Säkerhet mot risken för en monopolliknande situation och säkerställande av de mindre rederiernas möjlighet att fortsätta verka och bidra till en bra sjötrafik.
  • En tydlig roll för det historiska tonnaget, ångbåtarna Norrskär och Storskär, och Västan. De ska gå i ordinarie trafik och inte tillbringa onödigt långa tider vid kaj.
  • Strömkajen ska förbli ett nav för skärgårdstrafiken.

Idag skriver mina partikamrater en replik på Socialdemokraternas debattartikel i SvD. Där utvecklar de ytterligare våra ståndpunkter. De är också tydliga med att vi inte kommer medverka till ett upphandlingsresultat som inte uppfyller våra krav.

Läs gärna vad min kollega Birgitta Rydberg skrivit i ämnet.

Read more

Beslut om trängselskatt bör fattas regionalt

Trängselskatten bör bli mer flexibel och beslutas regionalt, anser Folkpartiet.

I slutet av juni presenterades Stockholmsförhandlingens inriktning för att sy ihop en utbyggnad av kollektivtrafik och bostäder i Stockholms län. Förhandlingspersonerna var då tydliga med att intäkterna från trängselskatten bör öka.

Med anledning av detta har DN kontaktat de politiska partierna för att fråga hur de ställer sig till detta. Eftersom inte allt ryms i tidningen (dagens artikel finns ej på nätet) redovisar jag här Folkpartiets ståndpunkt lite mer utförligt:

Trängselskatten är en regional delfinansiering. Eftersom den huvudsakligen betalas av stockholmare bör den inte ses som en del av statens finansiering utan som ett bidrag från regionen. Staten bör finansiera kollektivtrafikutbyggnaden till 50 procent (alltså oräknat trängselskatten).

Trängselskatten ska beslutas regionalt. Beslutsmakten över trängselskatten bör flyttas från riksdagen till de folkvalda i regioner och landsting. Utöver driftskostnaderna ska varenda krona av trängselskatten gå till trafikinvesteringar i Stockholmsregionen.

Trängselskatten kan höjas. Vi utesluter inte höjningar av skatten, framför allt i högtrafik. Dessutom bör man utreda möjligheterna att ta ut avgifter vid fler skärningspunkter, till exempel genom snitt i innerstaden. Trängselskatten bör göras mer flexibel för att i ännu högre grad kunna styra trafiken. Hela tiden utifrån att man kan utforma ett pålitligt system som också skyddar den personliga integriteten.

Vi kan tänka oss avgift på Essingeleden, men bara om det är kopplat till att vi kommer få till stånd nya nord-sydliga förbindelser: Förbifarten och Österleden.

Trängselskatten ger ett överskott på drygt 600 miljoner kronor årligen, som används för trafikinvesteringar i Stockholms län enligt en överenskommelse mellan staten och regionen. Undersökningar visar att trafiken i Stockholm har minskat med ca 20 procent sedan skatten infördes och koldioxidutsläppen har minskat med mellan 3 och 14 procent, enligt KTH. Att fler väljer att cykla, gå eller åka kollektivt är en självklar målsättning för framtiden, och trängselskatten bidrar till att det målet nås.

Även min kollega Birgitta Rydberg bloggar om detta.

Read more

Tunnelbana till Nya Karolinska, Barkarby, Nacka och blå linje till Hagsätra är förslagen i det nya Stockholmspaket som presenterats idag. Tyvärr saknas en viktig del: tunnelbana till Täby.

2013 års Stockholmsförhandling, som leds av förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, lägger idag fram sina tankar om fler bostäder och utbyggd kollektivtrafik i Stockholms län på DN Stockholmsdebatt.

Folkpartiet har länge förespråkat utbyggd spårtrafik – både tunnelbana och spårväg – och för drygt ett år sedan tog vi ställning för att tunnelbana till Nacka bör vara en prioriterad satsning. Detta har också varit ett ingångsvärde i Stockholmsförhandlingen, som nu även föreslår tunnelbana till Solna/Nya Karolinska och Barkarby samt att tunnelbanans Hagsätragren avgrenas och blir en del av den blå linjen. Folkpartiet tycker förslaget är en bra utgångspunkt för fortsatta diskussioner. Vi vill dock inte stänga dörren för en spårvägslösning till Nya Karolinska; det skulle sannolikt bli billigare än en tunnelbana och därmed frigöra resurser för andra angelägna satsningar.

Detta ”Stockholmspaket” kommer att kosta ungefär 17 miljarder kronor och förutsätter att både stat, kommuner, landstinget och privata aktörer är med och finansierar. Nu ska förhandlingar mellan parterna påbörjas, och förhandlingspersonerna räknar med att byggandet kan komma igång redan 2016 om förhandlingarna faller väl ut.

Från Folkpartiets sida välkomnar vi att planerna på utbyggd tunnelbana nu blivit mer konkreta. Dock saknar vi en viktig länk: tunnelbana till Täby. I nordöstra Stockholms län sker en kraftig utbyggnad och där finns möjlighet till många nya bostäder. Roslagsbanan byggs ut för fullt men dess kapacitet kommer sannolikt inte att räcka i framtiden när Täby och andra kommuner expanderar.

Detta är en del av länet där många tar bilen till jobbet, och om vi ska kunna ändra på det måste det finnas bra förbindelser till centrala Stockholm. En förlängning av röda linjen till Täby skulle kunna bidra till detta.

Även min kollega Birgitta Rydberg bloggar. Se även Stockholmsförhandlingens hemsida.

ppdatering: DN skriver om FPs förslag om t-bana till Täby.

Read more