Kollektivtrafik

Tunnelbana

Idag skriver Alliansföreträdare  från landstinget, Stockholms stad, Nacka och Värmdö en gemensam debattartikel i DN om utbyggnad av tunnelbana till Nacka. Det är väldigt bra att vi nu är överens i en viktig trafikpolitisk fråga som kommer att få stor betydelse för stockholmarna i framtiden som kommer att få tillgång till en ännu vassare kollektivtrafik framöver.

Folkpartiet har drivit på för utbyggnaden till Nacka, så idag är vi lite extra glada. Jag skrev tidigare om FP:s ställningstagande i frågan här.

Uppdatering:

Personligen är jag ju lite extra nöjd med att jag och andra Söderbor får ännu bättre kollektivtrafik med den nya linjen. Stationer både på östra Södermalm och i Hammarby sjöstad blir värdefulla tillskott. Och dessutom så mycket enklare för många som längtar till oss på Söder att ta tunnelbanan hit :-).

Det är många som uppmärksammar det nya tunnelbanebeskedet, t ex: Birgitta Rydberg, Rasmus Jonlund, Lotta Edholm, Anders Ekegren, Mark Klamberg, SvD, SVT,

Read more

Tunnelbana

Stockholms tunnelbanenät är själva hjärtat i Stockholms kollektivtrafik. Senast tunnelbanan byggdes ut var 1994, när Skarpnäcks station invigdes. Sedan dess har Stockholm växt ordentligt – i nuläget ökar Stockholmsregionens befolkning med 35 000–40 000 invånare om året. Det är hög tid att även tunnelbanan byggs ut.

Att förlänga blå linjen, som idag slutar abrupt i Kungsträdgärden, är ett logiskt komplement till dagens trafiksystem. Detta skulle även ge nya stationer på östra Södermalm och i Hammarby sjöstad, vilket kan bidra till avlastning av Slussen och Gullmarsplan.

En förlängning av blå linjen till Nacka finns med i Stockholmsöverenskommelsen, men bortom den finansieringsplan som sträcker sig till 2020. Folkpartiet har tidigare förespråkat att Nackabanan tidigareläggs. Idag skriver Erik Ullenhag, ordförande i Folkpartiets länsförbund, och Birgitta Rydberg, vice ordförande för Folkpartiet i Stockholms stad, att de begär mandat från Folkpartiet i Stockholms län att börja förhandla kring en finansiering och utbyggnad av blå linjen.

Jag välkomnar förstås det här initiativet. En utbyggnad av tunnelbanan behövs, men vi kan inte nöja oss med att dra streck på en karta utan vi måste också ha en seriös diskussion om finansieringen. En tunnelbana till Nacka beräknas kosta drygt 11 miljarder, och detta måste landstinget, kommunerna och staten samarbeta kring.

Read more

Trots ett ganska späckat program i S:t Petersburg så fanns det också lite ledig tid. Den ägnade jag åt att åka t-bana.

S:t Petersburg har en mycket vacker, ren och trivsam t-bana. Själva tågen var rätt slitna med många år bakom sig. Systemet med poletter som man köper i en särskild kassa känns inte heller helt modernt. Men stationern är verkligen sevärda. Vissa ser ut som balsalar med kristallkronor och marmor. Andra innehåller skulpturer och målningar som minner både om kommunismens propagandaestetik och om den rika kulturhistorian.

Lenin i storformat tittar strängt ut över perrongen

Ett av St Petersburgs palats? Nej, en t-banestation!

Read more

Drygt sju miljarder satsar Alliansen på för att rusta tunnelbanans röda linje. Satsningen innebär att det blir nya tåg som kan köras automatiskt, alltså utan förare. Det möjliggör tätare trafik (ca 1,6 minuter mellan tågen i stället för 2,5), vilket ger minskad trängsel. Dessutom kan personalen finnas ute på perrongerna och i vagnarna i stället för i förarhytten, vilket ger bättre service gentemot resenärerna.

I en debattartikel i DN idag berättar Folkpartiets Lennart Rohdin, förste vice ordförande i trafiknämnden, tillsammans med andra Alliansföreträdare om denna satsning. Trafiknämnden väntas fatta beslut på tisdag, ärendet i sin helhet finns på SLL:s hemsida.

Read more

Färdtjänstbil

Tidningen Veteranen spår att färdtjänstfrågorna kan bli heta valfrågor 2014. Kanske har de rätt. Det finns ett stort engagemang och samtidigt en frustration över att vi inte lyckas nå den flexibilitet och valfrihet som jag tror väldigt många färdtjänstkunder önskar.

Folkpartiet har, efter förslag från mig, tagit ställning för att lagen om valfrihet ska omfatta även färdtjänst, vilket inte är fallet idag.

Barbro Westerholm har motionerat i riksdagen i frågan. Nu hoppas jag att riksdagen tar frågan på största allvar. Mycket står på spel för en grupp människor vars frihet att resa är hotad.
Annars bör det verkligen bli en valfråga 2014.

Read more

Färdtjänstbuss

Folkpartiets landsmöte har ställt sig bakom min motion om kundval i färdtjänsten.

Jag skrev en motion till Folkpartiets landsmöte om att vi ska verka för att kundval införs i färdtjänsten. Jag har skrivit om den här viktiga frågan tidigare här.

Glädjande nog har landsmötet ställt sig bakom mitt förslag och därmed ska Folkpartiet driva på för en lagändring så att färdtjänstens resenärer kan få välja vem de vill resa med genom kundval. Det betyder också att det finns en chans att rädda rullstolstaxi som annars hotas att avskaffas 2015 när nu gällande avtal går ut.

Att öka valfriheten är ett led i arbetet att förbättra färdtjänstens kvalitet och att ge resenärerna större makt i sin vardag. Nu hoppas jag att Folkpartiet kan få genomslag för detta i Alliansregeringen.

Såhär ser motionen som landsmötet bifallit ut:

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet ska verka för en lagändring som möjliggör kundval inom färdtjänsten

Liberala välfärdsreformer har gett medborgarna valfrihet på en rad områden. Dessvärre är dock fortfarande några viktiga samhällssektorer undantagna från valfriheten. Äldre människor och personer med funktionsnedsättningar som är beroende av ett anpassat resande genom färdtjänst är i dag i hög grad hänvisade till det som det politiker och tjänstemän valt åt dem. Det är hög tid att ta nästa steg för ökad frihet och egenmakt för dessa, ofta inte så röststarka, individer.

Färdtjänstens kunder borde ha rätt att resa lika fritt och spontant i sin vardag som vem som helst av oss andra. Inom färdtjänsten i Stockholm har rullstolstaxi varit den gångna mandatperiodens liberala succé. Det är en fantastisk utveckling som tydligt visar att det finns ett stort behov av ett mer flexibelt resande. Succén beror på att resenärerna i ett kundval fritt kan välja bland de godkända taxibolagen, i stället för den traditionella modellen med landstingets upphandling av ett begränsat antal vinnande bolag som vi sedan hänvisar resenärerna till.

Rullstolstaxins kundvalsmodell borde visa vägen för hela färdtjänsten. Förutsättningarna för ett kundval är goda: medvetna och kunniga resenärer som efterfrågar mer egen makt, och en välkänd marknad där det finns potentiella utförare/taxiföretag och där det går att fastställa en lämplig ersättning till alla utförare. När kunderna/resenärerna själva får mer makt kan de välja men också välja bort de företag de önskar. Det skapar självklart ett tryck på leverantörerna att alltid erbjuda tjänster av hög kvalitet.

Kundval skulle också kunna bli ett sätt att möta den minskade konkurrensen som vi ser på taximarknaden, inte minst i Stockholm där det i dag bara finns ett fåtal konkurrenskraftiga aktörer. Det rullar till synes omkring en mängd olika taxibilar i trafiken, men i verkligheten har flera av de olika varumärkena samma ägare. I praktiken finns två större taxiverksamheter i Stockholm: Taxi Stockholm (som i dag inte kör för färdtjänsten) och Fågelviksgruppen som äger såväl Tax  Kurir som Taxi 020 och dessutom Topcab, Botkyrka Taxi och Taxi Card med flera. Små lokala taxibolag har svårt att hävda sig på marknaden och slås lätt ut i stora upphandlingar av dem som har större finansiella muskler. Med kundval ger vi inte bara resenärer makten – vi ger också nya möjligheter för entreprenörer. Precis som vi har fått se nya vårdföretag, skulle fler och mindre taxiföretag kunna utvecklas och växa.

Tyvärr tycks nu en dom från kammarrätten sätta effektivt stopp för utvecklingen. Den kundvalslösning för specialfordonstrafiken som skulle bli nästa steg i valfrihetsarbetet anses strida mot lagen. Kundval i färdtjänsten är ingen rättighet och domstolen ser inget skäl att frångå den gamla vanliga LOUmodellen

som förutsätter att kommunerna eller landstingen är de som styr och ställer med resenärerna. Därmed går det inte att införa valfrihet i hela färdtjänsten och dessutom hotas den valfrihet som gäller i rullstolstaxi när nästa upphandlig måste göras inom några år.

Vårdvalsreformerna möjliggjordes genom den nya lagstiftningen om valfrihet, LOV. Men denna valfrihet omfattar bara det socialpolitiska området, medan färdtjänsten till denna del är trafiklagstiftningen. Slutsatsen borde vara enkel:

Utvidga LOV till att omfatta även färdtjänsten!

Read more

Ska man skratta eller gråta? Efter år av diskussioner och debatter, utredning och förslag och sedan ännu mera debatter, utredningar och förslag har nu Socialdemokraterna kommit fram till att det som behövs just nu är: ännu fler utredningar, förslag och debatter.

Jag menar att det nu är tid för beslut. Stadens och länets politiker är skyldiga stockholmarna att ta ansvar för en hållbar lösning för Slussen. Platsen förfaller allt mer och vi vet alla att något måste göras för dagens Slussen kan inte leva vidare i evighet. Resenärer och boende i området måste få se Slussen rustas och utvecklas.

Idag har vi ett konkret förslag som jag tycker är bra, särskilt efter alla de bearbetningar som gjorts från ursprungsförslaget. Jag respekterar att inte alla tycker lika och med glädje bejakar det förslag som nu ligger. Även socialdemokraterna tyckte för ett år sedan att inriktningen var bra, vilket också var beskedet till väljarna. Nu har (S) bytt politik på ett förvirrat sätt och säger nej och stopp till den fortsatta processen är inte seriöst. Det känner jag ingen som helst respekt för. Med deras politik får vi inte bara en ytterligare förskjutning i tiden av förverkligandet av nya Slussen, de drar också igång en ny utredningsomgång som skulle kosta skattebetalarna stora summor pengar. Det är fullständigt ansvarslöst gentemot alla de människor som behöver en fungerande trafiklösning och en bra stadsmiljö i sin vardag.

Read more

Idag skriver Folkpartiets samtliga kommunalråd/gruppledare i länet tillsammans med landstingsrådet Birgitta Rydberg en artikel på DN-debatt. Ämnet är trafikinvesteringarna i Stockholmsregionen som måste tidigareläggas. De menar att vi måste fullborda Cederschiöldsöverenskommelsens första del och påbörja den andra delen (bl.a. med t-bana Nacka, spårlösning Täby/Danderyd) redan före 2019. Det är nödvändigt nu när regionen växer dubbelt så fort som högsta prognosen i regionplanen som låg till grund för överenskommelsen. Jag kan bara hålla med. Läs artikeln här.

Fler som bloggar: Birgitta Rydberg, Anders Ekegren, Malin Danielsson, Lotta Edholm, Lennart Gabrielsson, Lars Johansson, FP Järfälla, Peter Olevik Dunder

Read more

Landstingshuset, Stockholms läns landsting, SLL

Idag presenterar Alliansen sin budget för 2012. Det blir en kraftig förstärkning av hälso- och sjukvårdens budget och starka satsningar på kollektivtrafiken. Även kulturen får förstås ett bra påslag. Det finns tydliga avtryck av Folkpartiets profil i budgeten. Det känns riktigt bra.

Landstingets budget är så stor att det nästan är svårt att förstå vilka tal vi rör oss med. 2012 omfattar över 76 miljarder kronor. Investeringarna t.o.m. 2016 omfattar drygt 75,5 miljarder. 56 procent av investeringarna går till vården och 43 procent till trafiken. Landstingets finanser är stabila och ekonomin är stark vilket ger goda förutsättningar för såväl verksamheten som investeringarna.

Alliansen satsar 1,7 miljarder kronor mer på hälso- och sjukvården nästa år. Och dessutom görs alltså stora investeringar som inte minst ska ge många nya vårdplatser under kommande år. Dels satar vi förstås på Nya Karolinska sjukhuset och dessutom rustas ett antal av våra närsjukhus, som får vidgade uppdrag och kan ta emot fler patienter och avlasta akutsjukhusen. De kommande åren kommer investeringar göras i alla delar av sjukvården och på nästan alla våra sjukhus. Denna inriktning har varit viktig för oss i Folkpartiet och speglar väl det sjukvårdsprogram som vi gick till val på.

För oss är det också viktigt att ha ett tydligt hälsofokus. Tre nya specialiserade livsstilsmottagningar i norr, söder och mitt i länet ska hjälpa patienter som har starka medicinska skäl att ändra sina levnadsvanor, kring sådant som kost, motion och rökning. Vi avskaffar också alla avgifter för screeningprogram, det innebär att mammografi och bukaortascreening blir kostnadsfritt för patienterna vilket är en viktig förebyggande hälsoinsats.

Inom mitt eget ansvarsområde kan jag nämna kompetensförsörjningen som vi i budgeten slår fast är en viktig framtidsfråga. Bland annat betonar vi hur viktigt det är att ta vara på den resurs som utgörs av personer med utländsk bakgrund. Landstinget fortsätter satsa på egna utbildningar för specialistsjuksköterskor och utökat antal specialistutbildningstjänster för läkare.

Jag återkommer med mer information om kollektivtrafiken och inte minst kulturen.

Read more

Färdtjänstbil

Det är hög tid att färdtjänstens kunder får välja vem de vill åka med. Därför borde även färdtjänsten omfattas om lagen om valfrihet, LOV. Det skriver jag idag i en debattartikel i DN:s nätupplaga.

Inom Stockholms län införde vi valfrihet för rullstolstaxi förra mandatperioden, när jag var ordförande för Färdtjänstnämnden. Det blev en succé och gav rullstolsburna färdtjänstkunder möjlighet att resa mer spontant och fritt. Den friheten borde gälla för alla som åker färdtjänst! För att detta ska bli möjligt krävs lagändringar. Färdtjänsten omfattas nämligen inte av LOV eftersom den räknas som transport- snarare än socialpolitik. Jag hoppas att regeringen snarast tar tag i frågan.

Det är inte rimligt att en föråldrad lagstiftning ska hålla kvar de resande i en sorts centralstyrd planekonomi!

Read more