Kollektivtrafik

Nu lämnar jag uppdraget som ordförade i färdtjänstnämnden. Jag passade på att summera något av det vi åstadkommit under perioden i fullmäktiges budgetdebatt och pekade samtidigt på några utvecklingsområden för framtiden. Läs här:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Efter snart fyra år som ordförande i färdtjänsten är det dags att summera, men också att titta framåt. Vi kan vara stolta och på många punkter nöjda med utvecklingen av färdtjänsten.

Vi har infört rullstolstaxi – alltmer populär och uppskattad som resform. Detta är nog den reform jag själv känner mig mest stolt över, eftersom det underlättat resandet mycket för en i övrigt rätt utsatt grupp resenärer, rullstolsburna.

Kvalitetsarbetet har tagit flera stora steg framåt, genom utvecklad ersättningsmodell, förarutbildningar och mycket annat. Här har handikapp- och pensionärsorganisationernas företrädare bidragit med konstruktiv dialog. Arbetet har börjat ge resultat i form av bättre tidpassning, färre klagomål, kortare väntetider i telefonköer och så vidare.

Friare resetilldelning, en ökning med mer än 40 procent. Nu framgår det i budgeten att nya trafiknämnden ska jobba vidare för att utveckla resetilldelningen ytterligare. Det är viktigt, menar jag, eftersom det ökar resenärernas frihet.

Ett modernare beställningssystem, internetbokning har införts så att resenärerna får större frihet och ökad kontroll över sitt resande. Detta är ett komplement till telefonbaserade systemet.

Kundtjänstens telefontid fördubblas så nu kan kunderna nå kundtjänst när de behöver, även på kvällar och helger.

Vi har också tagit första steget mot ett samgående med SL. Nästa steg blir att färdtjänsten i sin helhet blir en del av den nya trafiknämnden. Det är en viktigt förändring som markerar vi att färdtjänsten är en del av det totala kollektivtrafikutbudet. Vi tar också ett steg bort från särbehandling och exkludering och betraktar färdtjänstens kunder på lika villkor som SLs kunder, så långt det är möjligt. 

När jag säger att jag är nöjd menar jag förstås inte att allt är perfekt. Det finns mycket att jobba vidare med. En huvudfråga framöver bör vara att göra hela kollektivtrafiken alltmer tillgänglig. Målet måste vara att ingen stoppas från att resa med ordinarie kollektivtrafiken till följd av avhjälpbara tillgänglighetshinder. Att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla vore den yttersta frihetsreformen för väldigt många människor.

Vi kommer alltid att behöva tillhandahålla färdtjänst för dem som trots allt inte kan resa med den ordinarie kollektivtrafiken och då är det självklart nödvändigt att färdtjänstresande fungerar så bra som möjligt.

En annan viktig utvecklingsfråga framöver är att öka resenärernas frihet genom kundval. Just nu prövas frågan om kunderna kan få den här makten när det gäller specialfordonsresor, efter ett överklagande från en tänkbar leverantör. Landstinget bör dock, oavsett utgången av denna prövning, självklart ställa sig på resenärerna sida och fortsätta driva frågan om mer makt till resenärerna. Kanske får vi ta en debatt för att få till stånd ändrad lagstiftning för att göra det möjligt.

Jag önskar nu alla engagerade politiker som tar över ansvaret för de viktiga färdtjänstfrågorna all lycka och framgång och med detta yrkar jag bifall till Landstingsstyrelsens förslag.

Read more

Här sitter jag och väntar på att mötet ska börja

På ordförandestolen

Igår samlades färdtjänstnämnden till sitt allra sista möte. Det är inte bara dags att byta ut nämndens ledamöter efter mandatperioden, nämnden läggs ner och en ny ordning uppstår där färdtjänstens alla delar samlas i den nya trafiknämnden och blir därmed fullt ut jämställd med övriga kollektivtrafiken. Det innebär att min vision om en sammanhållen organisation för trafiken blir verklighet. När man blickar framåt verkar fyra år vara en lång tid, men i backspegeln märker man hur fort det gått. I januari 2007 tillträdde nämnden. Jag missade nämndens allra första möte eftersom min lilla dotter Maj skulle komma till världen i just de dagarna. När jag nu ser min snart fyraåring skutta omkring inser jag hur fort tiden gått.

Vi har hunnit få en hel del gjort i färdjtänstnämnden. Bland det viktigaste är utökningen av resetilldelningen (och ja, jag vet att många ville att vi skulle nå ännu längre) införandet av rullstolstaxi (vilket bra samarbete det blev med många berörda organisationer!), arbetet med kvaliteten i färdtjänsten (jag tänker på t ex nätbaserade tester för förare, teknikutveckling och att vi avbröt samarbetet med Moldavien), förbättrade tidpassningen och omorganisationen där färdtjänsttrafiken blivit en del av SL/trafiknämndens verksamhet. Det finns förstås möjlighet att göra den här listan mycket längre.

Ibland har jag känt mig otillräcklig när vi vet att önskemålen och visionerna når längre än vad som just då varit möjligt att uppnå. Men jag inser också att det är så det måste vare. Ett tryck på ständig utveckling, att vi alltid har några steg kvar att ta, är en förändringskraft som ger styrka i det politiska arbetet.

Men en sak är alldeles säker. Utan alla kontakter med handikapp- och pensionärsorganisationerna och de kompetenta tjänstemän skulle vi inte uppnått särskilt mycket. Jag tycker att färdtjänstnämnden fungerat väl och att samarbetet varit konstruktivt. Även de gånger vi tyckt lite olika har vi kunnat fatta beslut med respekt för varandra. Det är en styrka i politiskt arbete.

Det är inte utan vemod jag nu lämnar färdtjänstfrågorna. En bättre skola i politiskt arbete kan man nog inte få än den vi nu lämnar. I färdtjänsten finns komplexiteten och engagerade brukare, en tyst och ofta skör grupp resenärer vars röst inte är så stark och just därför kräver att man lyssnar noga. Där finns också ständiga utvecklingsmöjligheter och många kompetenta medarbetare och samarbetspartners. Det kommer jag att sakna.     

Vi avslutade vårt arbete i nämnden med att äta en god middag med italienskt tema. Underhållningen stog begåvade sångare från Kungsholmens gymnasium för. Jag passade förstås på att tacka alla politikerkollegor och tjänstemän för gott samarbete. 

Här är Alliansgänget som styrt färdtjänsten

Alliansgruppen i färdtjänstnämnden

Jag håller tal på vår avslutningsmiddag

Håller tal, tackar förvaltningen och kollegorna i nämnden. Snart väntar italiensk buffé som avslutningsmiddag.

Read more

Färdtjänsten står inför förändringar genom landstingets nya budget. Det gäller för övrigt hela trafikområdet. En ny trafiknämnd bildas där ansvaret för all kollektivtrafik samlas, inklusive färdtjänsten. Därmed fullföljs min vision om en sammanhållen organisation för färdtjänsten och övriga kollektivtrafiken. Det innebär att den kvarvarande färdtjänstnämnden, vars uppdrag är myndighetsutövning, blir en del av den nya trafiknämnden där ett utskott för detta inrättas.

Förändringen markerar att färdtjänsten är en del av kollektivtrafikutbudet i Stockholms län och att färdtjänstens kunder ska kunna resa på så lika villkor som möjligt jämfört med övriga kollektivtrafikresenärer. Det signalerar färre särlösningar för människor med funktionsnedsättningar som kollektiv och mer inkluderande förhållningssätt och en tydlig inriktning att göra all kollektivtrafik tillgänglig så långt möjligt är. Detta bör på sikt kunna kombineras med en mer individanpassad service för dem som trots allt även i framtiden är beroende av att resa med färdtjänsten.  

SL har inom flera områden nått långt, men det återstår ändå mycket att göra för att t ex alla stationer ska vara tillgängliga. Det kräver också ett nära samarbete med kommunerna så att inte bara hållplatser och stationer är tillgängliga utan också vägen fram till kollektivtrafiken.

I budgeten framgår att Färdtjänsten ska jobba vidare med kvalitetsutveckling och öka valfriheten. Det framgår också att nämnden ska sträva efter att göra resandet friare och öka resetilldelningen. Det är, som jag ser det, några helt centrala frågor för att utveckla färdtjänstverksamheten i framtiden.

Min egen period som färdtjänstpolitiker lider mot sitt slut. I december leder jag mitt sista sammanträde och sedan lämnas den politiska rodret över till trafiknämnden. Det är med visst vemod jag lämnar färdtjänstfrågorna men det är dags för mig att gå vidare. Jag har fått nya stora utmaningar att ta tag i och med mig i mitt nya uppdrag har jag massor av kunskaper och erfarenheter som arbetet i färdtjänstnämnden gett mig.

Read more

Landstingets budget omfattar många, många miljarder kronor som används till framförallt vård och kollektivtrafik. Idag har Alliansens budgetförslag för 2011 presenterats. Sammantaget är det en budget med tydlig socialliberal profil: Fokus på vårdens kvalitet, tillgänglighet och valfrihet, bejakande av teknikutveckling med ökad e-hälsa, förstärkt arbete för det glömda Sverige genom t ex psykiatrin, öppenhet för fler invandrare i vården, utvecklat jämställdhetsarbete och fortsatta satsningar på kulturen.

 Vård för 45,5 miljarder kronor

Budgeten för området hälso- och sjukvård ökar sin budget med 4 % eller 1,7 miljarder kronor och uppgår till totalt 45,5 miljarder kronor. Stockholmarna blir allt fler och därmed behöver också vårdplatserna utökas.

Mera vårdval!

Vårdvalet uppskattas av många patienter, men valfriheten måste utvecklas. Redan 2011 blir det vårdval inom vaccination och hörapparatsutprovning. Sedan väntar hudsjukvård, reumatologi, ögonsjukvård, öron- näsa-hals, allergologi, gynekologi, primärvårdsrehabilitering och sjukgymnastik, samt peruker. Vi ska dessutom utreda vårdval för öppenvårdspsykiatri, palliativ vård (i livets slutskede) och obesitasoperationer (överviktsoperationer).

S:t Görans sjukhus

Sjukhuset drivs idag av Capio som Sveriges enda privat drivna akutsjukhus. Om ett par år löper avtalet ut och då ska sjukhusverksamheten upphandlas på nytt. Sjukhuset ska dessutom byggas ut. Upphandlingen av S:t Göran kommer att vara en av mandatperiodens riktigt stora frågor.

E-hälsa

En hjärtefråga för FP är att utveckla e-tjänster i vården. Vi har talat om att alla bör få ett ”eget rum på nätet” där alla information om individen finns samlad och som man själv ”äger”.

I budgeten framgår att vi sätter igång e-hälsaarbetet med flera nya e-tjänster kopplade till Vårdguiden. Det finns många vinster att göra med utvecklad e-hälsa. Bland annat kan vi sänka trösklarna till vården som har med tid och bekvämlighet att göra.

Ett område som känns särskilt angeläget att tillvarata moderna teknikens möjligheter är inom läkemedelsfältet där man snabbt kan få fram läkemedelslistor för patienterna och koppla en förbättrad service som t ex att man ska kunna hitta aktuella recept med mera.

Psykiatri

Psykiatrin är ett annat fält där folkpartiets engagemang är lite extra stort. Där blir det fortsatt utveckling av patienternas inflytande. Kraven på vetenskaplig evedens i psykiatrin ska vara skarpa. Äldrepsykiatrin är ett område som behöver fortsatt uppmärksamhet, inte minst kring depressioner och suicidprevention. Neuropsykiatri och ätstörningsvård är två områden där vi har satsat mycket de gångna åren och kommer att behöva fortsätta bygga ut kraftigt.

Själv är jag ju ansvarigt landstingsråd för personal. Ibland brukar man ju kalla personalen för verksamhetens viktigaste resurs. Men det är lite missvisande, tycker jag. Personalen är ju själva verksamheten, sen finns det förstås en massa teknik och lokaler och styrdokument som hjälper till, men vården är summan av medarbetarnas insatser.

En av de stora utmaningarna framöver blir att rekrytera kompetent personal till vården. I detta sammanhang lyfter vi fram utländsk vårdpersonal som en mycket viktigt resurs. Det behövs ett idogt arbete för att möjliggöra att fler med utländska utbildningar snabbt ska kunna börja arbeta i vårt landsting. Det behövs också bra karriärvägar för vårdens personal och ett starkt inflytande.

Jämställdhet

Att vi ska ha ett aktivt jämställdhetsarbete är självklart för mig. En nyhet i budgeten är att vi nu stärker jämställdhetsarbetet. En särskild central jämställdhetsfunktion inrättas som bl.a. ska ta del av aktuell forskning, stödja och sprida den, samt framför allt stödja alla landstingets verksamheter i att utveckla integrerade arbetssätt.

Kulturen

Kulturnämnden får också en utökad budget om 5 miljoner konor och har sedan maktskiftet 2006 därmed fått 50 miljoner fler kronor till sitt förfogande. En prioriterad uppgift blir att få till ett flerårigt avtal med Konserthuset, som landstinget är huvudfinansiär för. Vi står också inför det efterlängtade öppnandet av Palatset för barn och ungdomskultur, som har och ska fortsätta få landstingets stöd. Jag tror det blir en av höjdpunkterna i Stockholms kulturliv 2011. Det ska bli roligt att som kulturlandstingsråd ta mig an kulturpolitiken.

Läs också Birgitta Rydbergs blogg

Read more

Färdtjänstbuss

Folkpartiet driver på för utbyggnad av närtrafiken i länet.

Redan under hösten kan fem nya linjer starta i:

  • Nynäshamn
  • Västerort Bromma/Vällingby (2 nya linjer)
  • Norra Solna
  • Täby

Det bli närtrafik med små bussar som kan köra in i bostadsområden och hämta upp resenärerna vid porten. Det är bara att ringa och säga att man vill åka med nästa tur. Enkelt och smidigt.

Read more

Idag läste jag i Metro om en kvinna som avvisades från bussen av föraren som inte hade lust att backa så att hon skulle kunna komma ombord med sin rullstol. Föraren passade dessutom på att bjäbba med resenären om att hon borde åka färdtjänst istället. Jag blir så trött.

Självklart är hon välkommen att resa med färdtjänst, men det är ju så klart mycket bra om hon istället får åka med bussen. Det är ju det som är hela tanken med det öppna, tillgängliga och inkluderande samhälle som jag tror de flesta önskar sig. Det spelar naturligtvis mycket liten roll hur fina beslut och hur mycket skattepengar vi beslutar att satsa på att göra Stockholm och kollektivtrafiken tillgänglig för alla, om det sedan sitter en trist förare i bussen och visar sin makt och sina unkna gamla värderingar om vem som ska få åka med ”hans” buss.

Jag förutsätter att just den här föraren radikat ändrar inställning eller ägnar sitt liv åt något annat än serviceyrken. Busslink har ett stort ansvar för att utbilda sina förare i bemötandefrågor och tydligen lite vanligt hyfs och vett.

Läs Metro här.

Read more

Idag skriver DN (i papperstidningen) om Folkpartiets proram för en utvecklad färdtjänst i Stockholms län. I programmet föreslår vi bland annat kundval i hela färdtjänsten. Jag menar att det skulle öka valfriheten för resenärerna kraftigt och samtidigt tvinga taxibolagen att konkurrera varje dag om kunderna genom att hålla hög kvalitet i servicen och bemötandet. Vi föreslår också att taket i antalet resor slopas. Läs gärna mer här.

Landstingsrådet Birgitta Rydberg bloggar också om detta.

Read more

Nu har tidningen Din färdtjänst nått alla färdtjänstens kunder. Jag ombads att skriva en artikel om hur jag ser på färdtjänstens utveckling.

I övrigt kan man läsa om den utvecklade rullstolstaxiverksamheten. Dessutom pryder jag, tillsammans med Samtrans VD Jan Pelli, omslaget. Jag vet inte om jag har vind i seglen. Men i håret har jag det definitivt… Se själv: 20457_Din_Fardtjanst.

Läs gärna min artikel här:

Färdtjänst i utveckling

Alla vill ha färdtjänst med god kvalitet. Men vad är det egentligen? I grunden är det förstås den  upplevelse som en enskild resenär har av färdtjänsten.

Jag tror att det finns många olika ingredienser i en färdtjänst med god kvalitet. De t handlar förstås om att bilarna ska komma i tid och att förarna ska hitta till rätt adress utan krångel. Men det innebär också att man ska få ett vänligt och korrekt bemötande, att beställningen ska fungera bra attt man känner sig trygg och att man får relevant information och mycket annat. Allt detta är sådant som ständigt måste utvecklas.

Under senare år har ett intensivt kvalitetsarbete skett och mycket har gjorts för att förenkla och förbättra för resenärerna. Även om det alltid finns utrymme för förbättringar så kan vi läsa av den positiva utvecklingen i det faktum att fler resenärer är nöjda med sina resor, att tidpassningen blivit bättre, att det går snabbare att få sitt färdtjänsttillstånd och att resetilldelningen ökat med mera. Rullstolsburna resenärer har fått en egen service som vi kallar Rullstolstaxi. Allt detta inspirerar och sporrar mig och nämnden att jobba vidare med utvecklingsarbetet. Samtidigt måste fler människor kunna röra sig fritt utan att enbart vara hänvisade till färdtjänsten. Därför spelar alla de nya närtrafiklinjerna som startat under senare år en viktig roll, liksom alla de åtgärder som sker för att förbättra tillgängligheten i såväl SL-trafiken som i kommunerna.

Målet måste vara att alla ska kunna resa utifrån sina egna förutsättningar utan att begränsas av olika tillgänglighetshinder.

Anna Starbrink (FP)
Ordförande i färdtjänstnämnden

Read more

I början av nästa år införs kundval i färdtjänsten för dem som reser med specialfordon. Äntligen, kan jag tillägga.

Just nu pågår en upphandling inför ett nytt avtal med företag somvill köra specialfordon för färdtjänstens räkning. Med utgångspunkt från framgångarna med Rullstolstaxi kommer hela specialfordonsverksamheten att få kundval. Det betyder att den enskilde resenären själv bestämmer vilket företagde vill resa med. Om någon inte vill välja själv så går det bra att ringa ett centralt nummer och beställa en bil.

Fördelarna är förstås många. Kunden eller resenären  får mer makt över sin vardag när de själva bestämmer vilka de vill resa med och därmed också vilka de inte vill resa med. Och bolagen tvingas konkurrera om kunderna och får därmed all anledning att ge utmärkt service till kunderna.

Jag tycker detta är toppen. I nästa steg bör kundval införas i hela färdtjänsten så att alla kunder själva får välja. Det skulle kunna bli ett lyft för hela färdtjänstverksamheten och framförallt för resenärerna. Det vill ja ta i tu med direkt efter valet i höst. Men det kräver förstås att FP och Alliansen får fortsätta styra landstinget.

Read more