Liberalerna

Människor som kommer hit på flykt från förföljelse och krig ska få chansen att starta ett nytt liv. Jag vill se Sverige som möjligheternas land för oss som lever här. Invandringen har genom historien berikat vårt land och bidragit till att lägga grunden för vårt välstånd och vår välfärd. Men vi har idag problem när det gäller integrationen av de flyktingar som kommit hit under senare tid. Detta är en av vår tids stora utmaningar. Liberalerna utvecklar just ni vår politik för ökad integration.

För att vi ska bli framgångsrika måste alla goda kravet tas tillvara. Civilsamhället med alla engagerade människor som ägnar sin fritid åt ett gemensamt engagemang tillsammans med andra är en kraft som vi talar för lite om i Sverige. Det civila samhället spelar en viktig roll när det gäller att främja nyanländas väg in i det svenska samhället. Det bidrar till att nya kontakter och mötesplatser skapas och är en omistlig del av vårt samhälle. Det offentliga ska samverka och bidra med finansiellt stöd till civilsamhället för integrationsinsatser. På kommunal nivå kan med fördel en integrationspott för mindre och enklare aktiviteter avsättas till föreningar och skolor. Å andra sidan ska vi inte stödja organisationer som motverkar integrationen. Både stat och kommun har ansvar att bättre följa upp hur offentliga medel används.

Ur mitt perspektiv är hälsofrågorna också centrala i integrationspolitiken. Ohälsa går hand i hand med utanförskap och följer boendesegregationen. Därför behöver vi utveckla sjukvården och se till att den finns tillgänglig där behoven är som störst, framförallt är det angeläget vad gäller primärvård och psykiatri.

Vi behöver också skydda barnen från att tvingas ta ett alltför stort ansvar i sina familjer. Det är exempelvis tyvärr alldeles för vanligt att barn får agera tolk åt sina föräldrar i sjukvården och i kontakter med myndigheter. Därför krävs det särskilda satsningar på fler bra tolkar. En annan viktig fråga som tas upp i programmet är att unga som kommer hit måste få bra tillgång till utbildning. Och att samhällsorientering ska vara obligatorisk. Detta för att öka förståelsen för de lagar och regler som gäller här. Vi vill också att unga ska ta del av sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

Fredrik Malm som tagit fram förslaget presenterar en del av förslagen på DNdebatt. Han lyfter fram flera viktiga områden i vårt programförslag, exempelvis att samhället måste stärka sin närvaro i utsatta områden. Trygghet och rättssäkerhet måste gälla alla i Sverige. Det krävs uthålliga insatser och kontinuerlig polisiär närvaro. Fler myndigheter och kommunala förvaltningar bör flyttas ut i dessa områden.

Jobb är nyckeln till integration och därför föreslår vi en ny anställningsform för unga och nyanlända, ska införas. Sveriges höga ingångslöner är negativt för sysselsättningen och integrationen. Kraven på att delta i etableringsinsatser måste stärkas. Vid frånvaro ska etableringsersättningen sänkas. För att få försörjningsstöd ska motprestation krävas.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck måste stärkas och permanentas. Det är också ett starkt inslag i förslaget. En ny nationell kartläggning ska göras. Det krävs ökade kunskaper inom myndigheter, i kommuner och landsting och inte minst i skolan. Mer stöd bör gå till organisationer som arbetar med hedersfrågor och till den jämställdhetsrörelse som vuxit fram i utsatta områden. Dessutom vill vi att utvisning alltid ska prövas när någon icke-svensk medborgare begår grova hedersrelaterade brott.

Om allt detta och mer därtill kan du läsa i vårt nya programförslag. Det är Liberalernas partistyrelse som lägger fram förslaget som vårt partiråd ska besluta om i mitten av november. Här hittar du programmet i sin helhet.

Read more

Svenska hälso- och sjukvård behöver moderniseras och utvecklas. Det kräver en tydlig styrning. Tyvärr har den statliga indelningskommittén lett in i en återvändsgränd när de uppifrån vill rita om regionkartan. Dagens 21 landsting/regioner föreslås ersätts av sex regioner av skiftande storlek. Allt ritat med statlig okänslighet för länens skiftande behov och önskemål. Regionernas viktigaste uppgift är att ansvara för hälso- och sjukvård. Ändå är det svårt att se hur förslaget förbättrar sjukvårdens förutsättningar och möter framtidens utmaningar.

Liberalerna säger nej till den statliga indelningskommitténs förslag om nya storregioner. I diskussionen om regionindelning saknas ofta ett medborgarperspektiv. Det förslag som nu ligger på bordet präglas i hög utsträckning av en byråkratisk syn på länsindelning, sjukvård och transporter. Att ha en djupt uppslitande process i denna fråga riskerar att minska tilltron till demokratin. Den enskilda individens rätt till t ex en jämlik sjukvård som fungerar väl över hela landet lyser med sin frånvaro.

Att stöpa om Sveriges administrativa indelning är ingen lätt uppgift. För att det ska bli framgångsrikt måste det finnas en vilja lokalt att gå in i nya regionsamarbeten. Ur liberalt perspektiv är det svårt att se det rimliga i att med tvång uppifrån tvinga samman län till storregioner mot den berörda befolkningens vilja. Samtidigt är det rimligt att anta att flera landsting skulle ha nytta av ett större befolkningsunderlag och att samordna sin sjukvårdsstruktur i ett större område. Något färre men vassare sjukvårdshuvudmän vore bra för vårdens utveckling. Vi ser i Stockholm exempelvis stora möjligheter med vårt redan etablerade samarbete med Gotland och vill gärna fördjupa detta.

För Stockholms läns del vill Liberalerna gärna först och främst bilda en egen region, vilket innebär att många av länsstyrelsens uppgifter förs över till landstinget.

Vårt ställningstagande mot indelningskommitténs förslag ska dock inte hindra att de landsting som genom egna initiativ önskar bilda region för möjlighet att göra det.

Oavsett vad som sker med regionindelningen saknar vi tankar från regeringens sida hur vi kan stärka svensk hälso- och sjukvård. Den står sig väl i internationella jämförelser av kvalitet och kostnadseffektivitet. Samtidigt finns det brister när det gäller att inkludera patienterna i vården, i kontinuitet och i tillgänglighet.

I Liberalerna ska vi nu fortsätta diskutera hur vi ser att vården bäst utvecklas. Den viktigaste maktförskjutningen i hälso- och sjukvården är den som ger patienten en starkare ställning med utökade möjligheter till egenmakt. Liberalerna måste fortsätta slåss för den enskilda människans rätt till säker, tillgänglig och modern hälso- och sjukvård.

Fakta om indelningskommitténs förslag

Indelningskommittén föreslår att riksdagen före valet 2018 fattar beslut om tre nya storregioner:

  1. Norrlands län (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län)
  2. Svealands län (Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län)
  3. Ett utvidgat Västra Götalands län (dagens Västra Götalands län plus Värmlands län)

I ett nästa steg föreslår indelningskommittén att Stockholms och Gotlands län ska slås ihop till en storregion, att Hallands län införlivas i Västra Götaland, att Blekinge län och Skåne län bildar en storregion samt att Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län bildar en storregion.

 

Read more

Idag har Liberalerna i riksdagen presenterat sin budgetmotion. Inriktningen är tydlig. Det gäller att sträckan människors möjlighet till utbildning, jobb och utveckling. Det är också viktigt att rusta Sverige som det möjligheternas land det ska vara för alla.

Egentligen är förutsättningarna goda. Sverige är mitt i en högkonjunktur, men istället för att använda tillfället till att stärka svensk ekonomi för framtiden vill regeringen driva igenom en illa underbyggd budget med fokus på bidragsökningar som försämrar landets ekonomi. Det är fel väg att gå om man vill säkra en bra utveckling och en hållbar ekonomisk hushållning.

Det krävs istället en politik för att stärka både människors och landets utveckling. Utbildning är vägen framåt och en arbetsmarknads som ger fler möjlighet till jobb och egen försörjning måste prioriteras högt. Dessa perspektiv är helt avgörande för att vi ska klara integrationen.

Här har ni kortversionen av Liberalernas budgetmotion:

SKOLAN FÖRST – L SATSAR 43 MILJARDER
En framgångsrik skola är centralt för Sveriges framtid. Med sjunkande kunskapsresultat och många nyanlända krävs stora satsningar på skolan. Höjda lärarlöner och fortbildning av lärarna. Liberalerna föreslår förlängd skolplikt och halverat sommarlov för nyanlända för att möta integrationsutmaningen. Fler undervisningstimmar i grundskolan och fler matematiktimmar i högstadiet. En kommission för ordning och reda bör inrättas.

FLER ENKLA JOBB – FÖR INTEGRATIONENS SKULL 
Vi säger nej till regeringens påhittade jobb, och satsar i stället på riktiga jobb. Sverige behöver lägre trösklar in på arbetsmarknaden då våra höga ingångslöner leder till att unga och nyanlända inte får sitt första jobb. Liberalerna har föreslagit startjobb – en ny och enkel anställningsform för nyanlända och ungdomar med en lön på mellan 14 000 kronor och 16 000 kronor i månaden. Liberalerna står upp för det strävsamma Sverige och vill sänka marginalskatterna och göra det mer lönsamt att arbeta och ta ansvar.

TRYGGHET I HELA LANDET – 2500 FLER POLISER 
Att säkerställa människors trygghet är en av statens huvuduppgifter. Man ska kunna lita på att polisen finns där när den behövs och polisen måste ges förutsättningar att utföra sitt arbete. Vi föreslår 2 500 fler poliser, 5 000 beredskapspoliser, fler civilanställda, en satsning på polislöner och 500 miljoner för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

VÄLFÄRDSMILJARDER SKA GÅ TILL VÄLFÄRDEN 
Regeringens välfärdsmiljarder är ospecificerade och riskerar därför att till stor del täcka underskott i misskötta kommuner i stället för att nå människor i vardagen. Vi öronmärker våra satsningar för att pengarna ska komma välfärden till del. Det handlar om en LSS-miljard för att värna dem som behöver samhällets stöd allra mest. Liberalerna föreslår även en ny kömiljard, satsningar på fler vårdbiträden och specialistsjuksköterskor samt kraftigt höjt bostadstillägg för pensionärer. Dessutom går vi inte med på regeringens besparingar på insatser för människor som bär på hiv.

SVERIGE ÄR VÄRT ATT FÖRSVARA
Ryssland agerar mer aggressivt och nyckfullt. Svenskt försvar behöver förstärkas. Vi föreslår fler Jas-plan, återinförd värnplikt, stärkt försvarsförmåga på Gotland och Natomedlemskap. Anslagen till försvaret måste kraftfullt höjas jämfört med den otillräckliga nivån i försvarsöverenskommelsen. Liberalerna vill att försvarsanslagen ökar med 13,6 miljarder fram till 2020 jämfört mot regeringen.

 

Read more

Fler människor i arbete och en väg bort från bidragsberoende. Det är, menar jag, en av de viktigaste frågorna för att stärka individen och öka hens frihet.

Det krävs åtgärder för en mer välfungerande arbetsmarknad med lägre trösklar för de som har svårt att komma i jobb, och det krävs åtgärder för att minska det passiva bidragsberoendet. Idag presenterar Jan Björklund och Mats Persson ett förslag som innebär att kommuerna ska kräva motprestationer, det vill säga olika former av aktiviteter, för försörjningsstöd till följd av arbetslöshet.

I Stockholms stad har Liberalerna varit pådrivande för detta och där finns Jobbtorgen som innebär att man bryter passiviteten och sysslolösheten och får människor in i ett aktivare liv och ger stöd för att komma vidare i jobb. Nu kräver L att liknande verksamheter ska finnas på flera håll i landet. Därmed fullföljer vi och konkretiserar vår politik i partiprogrammet.

För att inte fastna i utanförskap ska unga socialbidragstagare med arbetsförmåga mötas av höga för- väntningar. Den enskilde ska erbjudas tidiga insatser eller vägledning. Kommunen ska ställa tydliga krav på den enskilde att genomgå praktik, utbildning eller att söka arbete, även utanför kommun- gränsen. Om en ung socialbidragstagare med arbetsförmåga inte lever upp till de krav som kommunen eller arbetsförmedlingen ställer bör ersättningen minskas.    Ur partiprogrammet

Utanförskapet som arbetslöshet kan medföra ger en förfärlig social utsatthet som vi måste bekämpa. Att få jobb och egen försörjning är frihet och makt att forma livet. Jag har svårt att se något viktigare för människors egenmakt.

Ett annat förslag är att säkerställa att det ska löna sig att arbeta, även för den med försörjningsstöd. Jobbstimulansen i försörjningsstödet bör utvidgas till 40 procent för att öka drivkraften att gå från bidrag till arbete. Alliansregeringen införde 2014 en jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet så att en person med försörjningsstöd under två år får behålla 25 procent av en inkomstökning. Det är detta som nu föreslås utökad till 40 procent.

läs mer om förslagen här: DNdebatt.

 

Read more

En ung kvinna i Hedemora har misshandlats och trakasserats för att hon inte lever eller klär sig traditionellt. Jag känner henne inte personligen, men vi är medlemmar i samma parti. Sådan lycka att hennes lokala partivänner reagerar med kraft och arrangerar en manifestation mot våld och förtryck i nästa vecka.

L i Hedemora är ett litet men modig partigrupp. Jag är stolt över att vara med i samma parti.

Jag följer politiken i Hedemora på distans med visst intresse, eftersom jag ofta är i Hedemora på lediga helger och sommarveckor. Vi har vårt fritidshus där och njuter av den vackra naturen, stillheten och kulturutbudet som finns i omgivningarna. Jag har noterat att det inte bara är en idyllisk plats med spännande i historia i södra Dalarna. Det finns mörkare sidor också. Sverigedemokraterna är relativt starka här och i min brevlåda hittar jag ibland förfärliga informationsblad från högerextremister. Nu har vi fått se en annan mörk sida där extremister kräver att en kvinna ska inrätta sig i en traditionell livsstil. Hedersförtryck ska vi aldrig acceptera. Tack Liberalerna i Hedemora för att ni säger ifrån. Ni förtjänar allas respekt!

Läs mer här: DT

Bilden är från en av alla vackra sommarkvällar jag upplevt i Hedemora.

Read more

Regeringen slår med exakt precision mitt i själva kärnan av välfärdsstaten, stödet för dem som behöver det som mest. Den personliga assistansen – människor med funktionsnedsättnings nödvändiga stöd för frihet och självständighet. Budgetpropositionen innebär att åtstramningarna fortsätter. De vill uppenbarligen svälta ut assistansen utan hänsyn till de stora behov som människor med funktionsnedsättning ofta har. 

Assistansersättningen höjs med orimligt låga 1,05%. Så liten höjning har aldrig tidigare givits till personliga assistansen. Det är bara ungefär två tredjedelar av den höjning som regeringen aviserade förra året för av mandatperioden. Vi vet att löneökningarna ligger högre och det innebär självklart stora problem som kommer att drabba de som har behov av assistansen men också de många som har sin sysselsättning och försörjning genom arbetet som personlig assistent.

Nu måste Liberaler och andra som förstår värdet av den personliga assistansen kliva ut på barrikaderna och kräva att LSS räddas. Det handlar främst om enskilda individers frihet. Men det handlar också om vilket samhälle vi vill ha. Ska vi tvinga undan människor med funktionsnedsättning till ett mindre aktivt liv där gruppboende eller beroende av hemtjänst då och då blir det stöd samhället erbjuder. Eller ska vi använda välfärden till att säkra att även den som har funktionsnedsättning kan verka med full kraft, arbeta, delta i kulturlivet och i demokratin. Det är om detta LSS handlar.

Välfärdens viktigaste uppdrag är att bidra till människors frihet och självständighet. Det uppdraget tar inte regeringen på allvar när människor med funktionsnedsättning blir den nya budgetregulatorn.

Bilden är från i lördags då Liberalerna ordnade möte på Medborgarplatsen om LSS. LSSs ”pappa” Bengt Westerberg var där, liksom vår partiledare Jan Björklund, Maria Johansson som leder partiets arbete med att utveckla politiken för människor med funktionsnedsättning, riksdagsledamoten Bengt Eliasson med flera. 

Read more

Mina uttalanden och mitt agerande tidigare i veckan om partiets situation har skapat en enorm debatt. Det förutsåg jag naturligtvis, men det är överväldigande och jobbigt att vara med om en sådan orkan i media, framförallt på twitter och facebook. Men för mig har det också varit viktigt. Jag vill också säga att jag fått fantastiskt fint stöd från många som hört av sig. Det vill jag tacka för.

Nu beskrivs det som att Liberalerna är i en medial kris. Jag vill dock påstå att vi har en intern kris som pågått i ett par år. Det är den vi måste lösa. Jag har försökt vara ansvarsfull som ledamot av partistyrelsen och som adjungerad i partiledning. Jag har bidragit till kompromisser, givit och tagit. Jag har argumenterat för mina åsikter och sedan stått upp för den linje som utmejslats, även när jag haft personliga invändningar. Jag har gjort det därför att vi är ett parti som måste agera som just ett parti. Vi är inte bara passionerade, liberala individer och frejdiga debattörer. Vi har ett ansvar för att leda Liberalerna.

Jag har i den här frågan agerat utifrån min roll som partistyrelseledamot utifrån vad jag tror är bäst för partiet. Jag är vald till partistyrelsen av landsmötet och jag ser det som mitt ansvar att försöka förändra det som inte fungerar.

Idag har frågan väckts om min roll som förbundsordförande i Stockholms län. Visst svider det när partivänner kritiserar och och arga i media. Jag har inte gjort detta för min egen popularitets skull. Då skulle jag istället fortsätta vara tyst.

Jag vill gärna fortsätta som ordförande i förbundsstyrelsen men det är förstås medlemmarnas sak att avgöra.  På vårt årsmötet står alla platser i styrelsen till förfogande och då ska våra medlemmar bestämma vem som ska vara vår ordförande.

 

 

 

 

Read more

Liberalens behöver förändras. Vi är inte nöjda med senaste valresultatet och vi genomför ett omfattande utvecklingsarbete av såväl organisation, formspråk och självklart framförallt politiken. Vi omprövar vissa frågor och vi formar nya ställningstaganden för samtidens och framtidens utmaningar. Jag är själv i högsta grad en del av detta arbete genom att jag leder partiets välfärdskommission och ingår i partistyrelsen.

Jag ska ärligt berätta att det tufft ibland i politiken. Vi har och ska ha en aktiv interndebatt i sakfrågor men vi måste också ha ett fungerande ledarskap. Hos oss kallas detta yttersta ledarskap partiledningen, en liten krets som valts att leda partiet tillsammans med vår partiledare. Jag är adjungerad till denna partiledning. Där ska vi diskutera öppet och livligt olika frågor och vi ska staka ut riktningen framåt, förbereda politiska ställningstaganden och föra förtroliga samtal – alltid med stark lojalitet till vårt parti.

Att få vara med och leda partiet är ett förtroende och ett ansvar. Det går inte att samtidigt vara en fri debattör som väljer egna handlingsvägar och utspel som står i strid med de förslag som utmejslats. Enligt min uppfattning måste man välja vilken roll man vill ha. Rollen som del i ledarskapet i partiet eller den fria debattörens.

När vi i Liberalernas partistyrelse diskuterat förslaget om att inte tillåta flera konfessionella friskolor, som alltså var väl förankrat i partistyrelsen, presenterades detta av en mindre grupp med Jan Björklund i spetsen. Då väljer en ledamot, Birgitta Ohlsson, att angripa förslaget offentligt, utan att ens förvarna om detta. Det skapar en omöjlig situation. 

Det är dessutom inte första gången hon väljer att agera på egen hand utan att följa de spelregler som gäller i de fall någon vill driva en egen linje. Försommarens omröstning om migrationsfrågan i riksdagen är ett annat exempel där agerandet ledde till att bilden av partiets ställningstagande för barnfamiljernas rätt till återförening blev otydlig.

Jag har därför, efter noggrant övervägande, sagt att jag tycker att Birgitta Ohlsson ska lämna partiledningen. Där måste det finnas ett förtroligt samarbete. Det gör det inte idag. 

Att säga som jag gör i Ekot är naturligtvis inte enkelt. Vi är ju partivänner och jag står ofta nära Birgitta i politiska sakfrågor, även om jag i denna fråga delar partistyrelsens uppfattning. Men detta handlar inte om politiska sakfrågorna. Det handlar om ledarskap och möjligheten för Liberalerna att agera och formulera en tydligt politik. Som det fungerar nu blir det omöjligt för väljarna att förstå partiets åsikter. Så kan vi inte ha det.

Read more