Liberalerna

Blåklintar 665x320. Bild: Erika Jonés
Idag har vi tjuvstartat helgens stora kommunala riksmöte, vårens samling för folkpartister från hela landet. 700 personer träffas i Västerås för att utveckla och förnya politiken och vässa ledarskapet.

Själv ska jag bidra i arbetet med två seminarier om modernisering av hälso- och sjukvården och ett panelsamtal om hur vi kan stärka patienternas ställning. Detta gör jag i min roll som ordförande för Folkpartiets välfärdskommission. Det ska bli riktigt roligt. Dessutom sparkar vi igång arbetet med den sjukvårdspolitiska arbetsgruppen i morgon.

Det är mycket på gång i folkpartiet nu. Och jag känner mig mycket inspirerad, inte minst efter att ha lyssnat på Jan Björklund som talat om politisk förnyelse och vikten av att våra ompröva politiken men också om att betydelsen av att vi har en öppen och tillåtande debatt internt i partiet. Vårt partisekreterare Maria Arnholm inspirerade också när hon talade om hur vi ska vässa vår organisation för att stå väl rustade för valet 2018.

Read more

I lördags valdes jag till förbundsordförande för Folkpartiet i Stockholms län. Det är ett fint och viktigt uppdrag och ett stort förtroende som jag ska bära det med avvägd mix av ödmjukhet och beslutsamhet. Ödmjuk inför de utmaningar som vi ska möta för att rusta oss väl organisatoriskt såväl som politiskt under mandatperioden för att vara redo att möta väljarna med gott självförtroende. Och beslutsam när det gäller att driva liberal politik.

Nu blir det hårt arbete för att utveckla vår organisation och vår politik. Folkpartiet har satt igång en verklig förnyelseresa som jag är glad att jag får vara med och leda i Stockholms län men också i hela landet genom mitt uppdrag i välfärdskommissionen. Jag är ivrig att få sätta igång med att utveckla liberala svar på vår tids utmaningar. För mig är det särskilt angeläget att lyfta fram de viktiga frågorna om det vi sedan Bertil Ohlins dagar kallar ”det glömda Sverige”. Vi ska ge röst åt de sköra, åt de som lever i utsatthet. Närmast planerar vi att sätta igång ett fördjupat arbete kring hur vi kan arbeta mot den missär som breder ut sig på gator och torg bland människor som tigger. Det är verkligen ingen lätt fråga, men det är nödvändigt att söka politiska lösningar.

Det hat som jag känner börjat spira bland människor i vår välidigt priviligerade del av världen skrämmer mig och måste motas tillbaka. Samtidigt ska människor som känner berättigad oro för utvecklingen kunna få svar på frågorna om hur vi kommer tillrätta med andra människors utsatthet och hur den egna känslan av trygghet kan säkras.

Jag har nyligen läst många böcker om Katitzi för mina barn. Det är slående så lik situationen idag är med Katitzis. Vi bör på Söder och rör oss i samma kvarter som Katitzi gjorde när hon och familjen bodde i Tanto. Och i dag ser vi människor lika utsatta som hon en gång var. I en av böckerna nekas systrarna att gå i skolan. ”Men jag är inte rashatare, det skall du inte tro. Det är bara det att jag tycker att dom ska vara för sig och vi för oss, och Taikon flickorna ska ut ur min skola.” Så sa en av rektorerna som nekade dem skolgång. Ändå hade Sverige skolplikt även då. Jag undrar hur många människor som bär på liknande tankar idag när de ser de romska kvinnorna och männen be om våra slantar.

Du kan läsa mer Stocksholmsbloggen om vad jag sa i mitt korta tal strax efter att jag blev vald.

På årsmötet talade också Jan Björklund. Även han uppehöll sig kring människors utsatthet. Särskilt glad blev jag att han talade om kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Han pekade på hur dessa kvinnors frihet beskärs medan plågoandarna ofta kan fortsätta sina liv tämligen obehindrat. Vänsterns krav på halverade strafftider för förstagångsdömda skulle göra dessa kvinnor än mer utsatta. Där behövs en tydlig motkraft i ett liberalt, feministiskt parti. Några som ställer sig på de utsatta kvinnornas sida. Det ska vi göra! Jag håller med helt och hållet.

 

Jan Björklund talar om varför han är liberal. Han lyfter bland annat jämställdhetsfrågor.

 

 

 

Read more

Jag har utsetts till ordförande i Folkpartiets nya välfärdskommission. Kommissionen är ett led i partiets förnyelsearbete. Vi ska arbeta brett för att utveckla den svenska välfärden ur en rad olika perspektiv. Parallellt med välfärdskommissionen ska också en globaliseringkommission jobba. Den leder Mats Persson, riksdagsledamot från Skåne. Tillsammans ska vi bidra till att utveckla de liberala svaren på vår tids stora utmaningar.

Att leda välfärdskommissionen och utifrån ett socialliberalt perspektiv få leda ett politiskt utvecklings- och idéarbete där mandatet att ompröva och omdefiniera vårt partis politik är stor ser jag som en fantastisk utmaning som jag med glädje tar mig an.

Min utgångspunkt är självklart övertygelsen om varje människas unika möjlighet och kapacitet. Att alltid eftersträva att frigöra individens inneboende kraft ställer krav på samhället. Vi får aldrig ge upp om någon människas möjligheter. Samhällets uppgift är att ge förutsättningar att komma tillbaka och fortsätta vidare i livet. Det är därför den gemensamma välfärden behövs som ett verktyg för liberal politik.

Samspelet mellan ett fritt näringsliv och ett starkt offentligt åtagande har på många sätt lagt grunden för vårt välstånd och för det samhälle vi lever i. Den insikten kommer att vara bärande i kommissionens arbete.

Framtidens välfärd kommer att präglas av individuella förväntningar, krav på hög tillgänglighet, medicinska landvinningar som ger möjlighet att hjälp fler och stärka hälsan, en snabb teknikutveckling ger nya möjligheter till välfärdstjänster och förbättrad service och önskan om utvecklade välfärdstjänster riskerar att växa i snabbare takt än samhällets resurser.

Välfärdskommissionen ska söka svar på välfärdens utmaningar. Jag hoppas naturligtvis att många människor i Folkparitet och andra som delar vår grundläggande hållning vill bidra i arbetet med kunskaper och idéer. Och jag hoppas på en livaktig debatt.

Välfärdskommissionen består sammantaget av mig som ordförande och Gulan Avci, Maria Johansson, Roger Haddad, Barbro Westerholm, Christina Örnebjär, Staffan Werme.

Läs mer:

Mer info på Folkpartiets hemsida

Presskonferensen sändes av SVT

Debattartikel från Jan Björklund i DN

 

Read more

Landstingshuset höst
Hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen är landstingets viktigaste och tyngsta uppgifter. Folkpartiet har efter valet flyttat fram positionerna och tar nu huvudansvaret för hälso- och sjukvården. Vi behåller vår ledande ställning i kulturpolitiken och vi behåller vår starka position i trafikpolitiken.

Efter valet tidigare i höst har det politiska landskapet i Sverige och Stockholm förändrats. Det gäller också i Stockholms läns landsting: här kommer Folkpartiet och Alliansen att fortsätta styra, men i ett nytt parlamentariskt läge. Det ställer krav på hur vi organiserar arbetet och ledningen av landstinget. Det är viktigt att våra 43 000 medarbetare och de två miljoner stockholmare som vi finns till för, kan lita på att vi har en fungerande ledning.

Folkpartiet backade tyvärr ett par mandat i landstingsfullmäktige. Trots detta har vi lyckats flytta fram våra positioner inom Alliansen. Hälso- och sjukvården är landstingets allra största ansvarsområde med en skattefinansierad budget på över 50 miljarder kronor. Nu tar vi liberaler huvudansvaret för hela det området. Sjukvården var en tydlig prioritering från Folkpartiet och vår landstingsgrupp, och många ser det också som en viktig del i att stärka den socialpolitiska och socialliberala profilen.

Jag kommer att ta mig an uppdraget som hälso- och sjukvårdslandstingsråd med glädje men också med stort allvar. Vi har stora uppgifter framför oss: att förverkliga investeringarna för framtidens hälso- och sjukvård, att se till att vården har den kapacitet, kompetens och kvalitet som behövs för att ge alla invånare den trygga vård de har rätt till, i tid och på lika villkor.

Folkpartiet kommer även fortsättningsvis ha två landstingsråd. Daniel Forslund blir min kollega med ansvar för innovationer, e-hälsa och IT-frågor. Det handlar också mycket om sjukvårdens framtidsfrågor – men innovationer behövs i hela landstingets verksamhet! Och det gäller inte bara teknik och dess tillämpningar utan även nya arbetssätt, att göra saker smartare. I grunden bygger det på medarbetarnas och vårdgivarnas idéer och engagemang.

Folkpartiet har också fått ansvar genom flera andra tunga poster. Förste vice ordförande i landstingsstyrelsen, med stort ansvar för ekonomi, styrning och ledning av landstingets samtliga ansvarsområden, blir Ninos Maraha. Vi behåller ordförandeskapet i folkhälso- och psykiatriberedningen och i kulturnämnden. Folkpartiet kommer även ha de näst högsta posterna för bland annat personalfrågor och ägarstyrning. Folkpartiet behåller också den tunga posten som trafiknämndens vice ordförande. Alla dessa presidieuppdrag är förenade med arvoderingar som gör det möjligt för de förtroendevalda att avsätta mycket tid för uppdragen.

I den nya politiska organisationen i landstinget görs en del förändringar. Bland annat skapas en helt ny nämnd med ansvar för regionplanering. En ny beredning under landstingsstyrelsen med ansvar för att tunnelbaneutbyggnad inrättas, liksom en beredning under trafiknämndens för trafikplanering. I dessa instanser har Folkpartiet självklart representanter. Sammantaget bedömer jag att Folkpartiet har goda möjligheter att verka med kraft inom alla tunga landstingspolitiska fält.

Totalt har Alliansen nio landstingsråd och den rödgröna oppositionen sex. Av de nio Allians-representanterna ägnar sig fyra helt åt hälso- och sjukvård (om man räknar in innovationslandstingsrådet helt och hållet). Två ägnar sig åt kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor. Tre har uppgifter som har att göra med övergripande ekonomiska frågor och ledningsfrågor: jämte finanslandstingsrådet, forskning och personalfrågor och fastigheter och investeringar. Mycket av detta berör förstås också vården – naturligt nog eftersom den omfattar den absoluta merparten av landstingets budget. Men till exempel investeringarna är också oerhört viktiga och strategiska på kollektivtrafikens område – inte minst de kommande åren, när vi gör en kraftig utbyggnaden och modernisering av Stockholms läns kollektivtrafik.

Slutligen: Att styra landstinget är fortsatt ett ansvar som huvudsakligen vilar på Alliansen, men i det nya parlamentariska läget har vi också ett ansvar för att samarbeta och söka breda överenskommelser.

Read more

Folkpartiet fick tio procent av väljarnas röster. Det är ett ok resultat givet opinionsläget i valrörelsens början, men vi ville förstås nå längre.

det skrämmer mig att partier färgade i olika nyanser sv brunt fått sådant starkt mandat av Europas väljare. Och att så många i Stockholm och resten av Sverige la sin röst på Sverigedemokraterna. Folkpartiet måste fortsätta stå upp för öppenhet och mångfald.

Men nu bjuder jag på en liten återblick på valrörelsen för den har varit fantastisk. Vi har fått tala om ideologi och grundläggande värderingar. Vi har mött och talat med väldigt många människor. Och vi har delat ut vårt material och hängt upp våra affischer i regn, kula vind och sol. Jag tror de flesta av oss har haft roligt nästan hela tiden.

Val

Valrörelse innehållet så mycket: grisknorrend, torgmöten med partiledare och kandidater, ännu flera möten och samtal, valsedelsutdelning valvaka och så vidare.

image

Idag började vi utvärdera vår valrörelse och planera för nästa med final i september – detta supervalår.

Read more

Höjda sjuksköterskelöner. bättre sjukhusmat. Bättre bemötande och ständigt kvalitetsarbete. Det är några av valets viktigaste frågor.  Kärleken, döden och livet är andra ämnen som avhandlats i raskt tempo. Dagens Nyheter intervjuar en makthavare från vare parti i landstinget. I dag är det min tur.

Det är självklart så att inte allt man önskar får plats i en intervju, men jag tycker att det blev ett samtal om viktiga frågor. Kompetensförsörjningen och mitt krav på höjda löner med fokus på bra löneutveckling för både vårdens och jämställdhetens skull, kändes bra att få lyfta fram. Och mitt engagemang för bra mat och trivsamma måltider i vården blev tydligt, tycker jag. Jag fick också tillfälle att säga något om vikten av ett fungerande kvalitetsarbete. Psykiatrins utveckling, där jag bland annat vill se fler psykologer på vårdcentralerna hann vi bara snudda vid. Och behovet av ett strategiskt arbete för fler innovation som kan komma patienterna till del, hann vi inte ens prata om.

Detta är några centrala frågor för mig. Men självklart finns det många fler. Vilka tycker du är valets viktigaste frågor?

Jag åt sjukhusmat på Södersjukhuset. De har ordnat en fin miljö och ett trevligt, omtänksamt bemötande. Men maten måste bli bättre. Det är också sjukhuset ambition.

Jag åt sjukhusmat på Södersjukhuset. De har ordnat en fin miljö och ett trevligt, omtänksamt bemötande. Men maten måste bli bättre. Det är också sjukhuset ambition.

Read more

Årsrika människor. Visst är det fina ord? Det är min partikamrat Barbro Westerholm som myntat begreppet och det handlar om att se äldre människor som rika på år och därmed erfarenhet, kompetens och kraft. Det är ett förhållningssätt som jag gillar. Just nu jobbar vi i Folkpartiet med att lyfta fram olika frågor om hur synen på äldre – de årsrika – borde förändras i vårt samhälle.

I sjukvården lyfter jag gärna fram att var och en ska få bli sedd och bemött utifrån sina egna behov och önskemål. Jag brukar säga att man ska få vara människa – inte bara patient – i vården. Det gäller förstås alla. Men vi vet att de årsrika ofta behöver med vård än vi som ännu inte skapat oss samma rikedom av livet. Bättre mat och måltider är en viktig fråga för mig. Jag blir bedrövad när jag ser att väldigt många äldre lider av undernäring mitt i vårt överflöd. Det beror inte på att det inte finns mat, men på att måltiderna ofta är torftiga och inte alls den höjdpunkt på dagen som det borde vara. Låt var och en bestämma mer själv över sina måltider. Mat ska kryddas med passion och serveras med kärlek. Läs mer om hur jag vill göra sjukhusmaten bättre här.

farmor

När man är sjuk eller behöver omsorg på ett äldreboende är det förstås viktigt att man får upprätthålla sina sociala kontakter och vara så aktiv som man själv vill. Då är tillgången till sociala medier viktigt, men inte alltid självklart. Jag har föreslagit att sjukhusen ska utrustas med läsplattor så att patienterna både kan surfa, maila och använda olika e-hälsotjänster. Dessutom kan sjukvården förbättra sin service genom att använda läsplattor för att enkelt tillgängliggöra information. Här berättar jag mer om förslaget om surfplattor i vården. 

skype

Självklart finns det andra, och kanske till synes större frågor, att ta sig an för att skapa bra förutsättningar för ett gott liv för årsrika människor. En grundläggande fråga är att se varje människa som en individ med egna behov och önskemål som måste ses och respekteras. Jag presenterade en rapport om hur vi vill skapa bättre bemötande i och upplevelsen av vården. Det omfattar förstås inte minst de äldre patienterna. Här hittar du mer information om rapporten. En central fråga är rätten till integritet och självbestämmande. En annan är rätten att slippa dö ensam om man inte så önskar.

Följ gärna vårt arbete på stockholmsbloggen.se

Read more

Ibland ställs jag inför frågan: Är du feminist? Såklart jag är feminist. Jag vill att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter. Men jag kallar mig hellre kvinnosakskvinna. Jag är så tacksam för vad de modiga, kraftulla, liberala kvinnorna gjorde. De som var före oss. Jag vill verka i deras anda.

Stridbara liberaler och rösträttskvinnor som Selma Lagerlöf, Anna Whitlock och Cecilia Widerström drev fram reformer som förbättrade kvinnors liv på ett konkret och påtagligt sätt.

Anna Whitlocks samskola gav flickor, så väl som pojkar, möjlighet att utbilda sig och ta examen. Hon var också initiativtagare till Kvinnornas konsumtionsförening Svenska Hem vars syfte var att samla kvinnor för att tillsammans skapa tillgång till mat av bra kvalitet och dessutom skapa bra arbetsvillkor för kvinnorna som jobbade för organisationen. Hon var också rösträttsrörelsens första ordförande.

Selma Lagerlöf var en betydelsefull gestalt i rösträttsrörelsen och deltog i det upprop som gjordes inför bildandet av Folkparitet.

Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare och engagerade sig starkt för kvinnors hälsa och för bättra sociala villkor som liberal lokalpolitiker.

Demokratiskt inflytande, rätten till självständiga liv, möjlighet att utbilda sig att försörja sig själv och få del av ett den framväxande välfärdens fördelar. Förbättrad kvinnohälsa, med tillgång till säkra förlossningar och makt över sin egen kropp och barnafödande. Det är frågor som vi kan tacka våra föregångare för. Men målet är inte nått. Kvinnokampen måste fortsätta.

3,6 miljoner kronor. Så mycket skiljer det mellan mäns och kvinnors livslöner.

Aborträtten ifrågasätts och hotas i allt fler länder runt om oss.

Kvinnors inflytande i olika viktiga samhällssektorer är marginaliserat, det gäller inte minst där pengarna finns. Börsbolagens styrelser är fortfarande pinsamt ojämställda och man kan fortfarande höra förklaringen att kvinnor  saknar kompetens. Ändå är det fler kvinnor än män som är välutbildade och flickorna är det lättare i dagens skola än pojkarna. Där har vi ett annat jämställdhetsproblem.

Att Kvinnor utsätts för våld och våldtäkter är fortfarande för vanligt och känslan av att det är svårt att få upprättelse i rättssystemet är utbredd.

Allt detta gör mig stridslysten. I den tradition som rejäla, liberala kvinnorsakskvinnor tog sig an utmaningarna i början av 1900-talet vill jag föra kampen för jämställdhet vidare.  Jag vill förändra och kunde kvinnorna i 1900-talets början. Så kan vi – kvinnor och män – idag också.

Själv sitter jag på en maktposition där jag kan bidra till förändring. Jag har satt igång en lönesatsning med fokus på löneutveckling för den kvinnodominerade sjuksköterskegruppen. Utbildning och utveckling av både sig själv och verksamheten ska löna sig. En satsning på arbetsmiljön i vården har jag också bidragit med, liksom möjlighet för fler att utbilda sig till specialistsjuksköterskor.

Tillgången till trygga och säkra förlossningar är en annan viktig fråga. Där jag och folkpartiet drivit på för att bygga ut förlossningsvården i Stockholms län. Planering för en ny förlossningsavdelning på St Görans sjukhus pågår och redan nu i dagarna öppnar den nya avdelningen på Sophiahemmet som innebär ett bra tillskott. Barnmorskor i Stockholms läns landsting får också möjlighet till ett bra lönepåslag genom lönesatsningen.

Makt och inflytande är fortfarande en viktig kvinnofråga, men också en kvalitetsfråga för verksamheterna, anser jag. Med jämställda styrelser får vi bredare perspektiv och tillgång till flera erfarenheter som bidrar till verksamheterna. Därför är jag stolt över att vi i landstinget s k professionella styrelser har jämn könsfördelning.  Och jag vakar som en hök över styrelsernas sammansättning. De är och ska vara jämställda.Det handlar om stora mångmiljardbolag och jag hoppas innerligt att detta kan inspirerar även näringslivet. Jag är optimist för jag ser vilken stark generation kvinnor som nu nått en bit i karriären och är redo att axla tyngre uppgifter på toppositioner. Om några år är förmodligen diskussionen om bristande kvinnorepresentation i näringslivets bolagsstyrelser passé – men bara om vi anstränger oss och ställer krav.

Idag är det internationella kvinnodagen. Det är värt att fira många liberala jämställdhetssegrar genom Sveriges historia men det är också en dag att uppröras över att jämställdheten ännu infattar hela samhället och att så många flickor och kvinnor världen över far så förfärligt illa just därför att de är kvinnor. Än är det tid för kvinnokamp!

Read more

Igår nåddes vi av nyheten om att en romsk kvinna från Rumänien drabbades av missfall och blev ifrågasatt på akuten när hon sökte vård. Hon saknade Europeiskt sjukvårdskort och id-handlingar och frågan om vem som skulle betala sjukvårdskostnaden om 11000 kronor blev en diskussion. Det måste vara glasklart att alla som behöver får akutvård.

Det måste finnas en självklart rätt till vård i ett så utsatt läge. Fakturan borde naturligtvis den rumänska staten stå för, men det är rimligen en administrativ fråga. I praktiken går det till så att patienter från EU-länder visar sitt Europeiska sjukvårdskort och så skickas fakturan för vården till rätt instans. Om man saknar sådant kort och inte kan legitimera sig så får man fakturan i handen. Det är förstås meningen att man ska betala men i praktiken avskrivs väldigt många sådana fakturor därför att den enskild inte har några pengar och därför att det land de kommer ifrån inte tar ansvar för sina medborgare. Det finns rätt väl fungerande regler och rutiner för vård i andra EU-länder. De fungerar för mig och för de flesta andra. Men för de grupper som marginaliseras och exkluderas i hemländer så till den grad att de lever i fullständigt utanförskap har det betydligt svårare. Det är en tragedi som EU måste ta tag i.

Jag bygger detta blogginlägg uteslutande på mediauppgifter. Men det är viktigt att jag och övriga landstingsledningen snabbt får en rapport om vad som inträffat på sjukhuset i detta aktuella fall. Jag har därför begärt information om vad som hänt.

Utgångspunkten måste förstås vara att alla som behöver akutsjukvård ska få det. Om mediauppgifterna stämmer är det allvarligt. Jag föreslår att Karolinska sjukhuset skickar fakturan till Rumäniens ambassad. När det gäller romer från Rumänien vet vi att de tillhör en mycket utsatt grupp som diskrimineras på ett fruktansvärt sätt av den rumänska staten. Det är en fråga som måste hanteras på Europeisk nivå och vi bör på olika sätt sätta stor press på landet att ta ansvar för sina medborgare. Diskrimineringen som dessa människor utsätts för i Rumänien riskerar uppenbarligen att förfölja dem ända in på svenska sjukhus.

SVT uppmärksammade händelsen. Fler som skriver: Expressen

Uppdatering: Karolinska sjukhuset har gjort en kort kommentar till händelsen.

Read more

I en ny rapport ger Folkpartiet flera förslag på hur patientbemötandet kan bli bättre. Volontärer bör införas, för att ingen ska riskera att behöva dö ensam.

Jag vill lyfta de mjuka värdena i vården. När man blir sjuk behöver man inte bara rätt medicin och rätt behandling. Man behöver också omtanke och ett bra bemötande.

I den bemötanderapport som Folkpartiet tagit fram ger vi flera förslag på hur patienterna och deras anhöriga kan stärkas i vården. Ett gott bemötande gör oftast också den medicinska prognosen bättre. Vi föreslår därför att vårdgivarnas ersättning till viss del borde påverkas av hur patienterna upplever vården.

Ett annat förslag är att öka inslaget av volontärer, inte minst i livets slutskede. Det är en tanke jag haft ända sedan min egen mamma blev svårt sjuk för drygt sju år sedan. Hon bodde i Dalarna, men jag hade flyttat till Stockholm.

Även om jag visste att hon fick en god vård, så kände jag en oro för att ingen skulle finnas där om hon skulle gå bort. Då hade det känts tryggt om det hade funnits volontärer som kunde sitta vid min mammas sida de stunder jag själv inte fanns där. Jag menar att alla människor ska kunna känna tryggheten i vetskapen om att man inte behöver dö ensam.

Självklart handlar detta inte om att ersätta de professionella medarbetarna i vården. Det handlar om att komplettera, och öppna upp för andra kompetenser. Och om att se kraften i det civila samhället. Så har man gjort på Danderyds sjukhus – där finns en uppskattad volontärverksamhet som stöttar patienter i livets slutskede. Detta bör spridas till alla sjukhus.

Med fler volontärer i vården skulle fler känna sig sedda och trygga. Danderydsmodellen borde spridas till alla sjukhus och till äldresjukvården. Vi får inte ge oss förrän ingen behöver dö ensam.

Här hittar du Folkpartiets nya rapport om hur vi vill arbeta för att patienterna ska få ett så gott bemötande som möjligt i vården.

Uppdatering: läs gärna Hans Åbergs blogg. Fler som uppmärksammar detta: Socialforum 

Read more