Sjukvård & hälsa

När någon skadats svårt och livet inte går att rädda kan organdonation bli en fråga att ta ställning till för de anhöriga. Nyligen besökte jag Karolinska sjukhuset i Solna för att lära mig mer om organdonation.

Jag fick följa en patients väg från ambulansintaget vid akutmottagningen vidare till röntgen och intensivvård. Vissa patienter kommer till sjukhuset via helikopter med svåra hjärnskador och tas om hand i en traumaverksamhet där varje sekund är viktig. Det kan handla om patienter som drabbats av propp eller blödning i hjärnan. Andra kanske råkat ut för en trafik- eller dykolycka. Fallolyckor är också vanliga. Många patienters liv går att rädda, men andra mister sitt, trots att de alla får avancerad vård.

Genom hela vården betonas starkt att det är fullt fokus på patientens liv och hälsa. Men ibland kommer man till en punkt när livet inte går att få tillbaka och patienten är hjärndöd, vilket fastställs med stor noggrannhet.

Det måste vara en fruktansvärd situation för de anhöriga. Många av oss har kanske uttryckt en vilja att donera våra organ. Men andra kvar inte sagt något tydligt som gör att anhöriga vet vad hon eller han önskat. Men detta är en fråga som då kan ställas. Tänk så viktigt att vi pratar om detta med våra nära och kära.

Donation av organ kan innebära ett långt liv och en fantastiskt förbättrad livskvalitet för andra människor. Jag personligen tycker det är en trösterik tanke.

Under mitt besök blev det tydligt hur betydelsefullt det är med medarbetare med stor kompetens kring donation, exempelvis sjuksköterskor med specialistkompetens som kan föra de viktiga samtalen med anhöriga, koordinatorer som kan matcha en mottagare med de organ som finns tillgängliga och förstås skickliga team genom hela vården.

Till hösten ska vi i hälso- och sjukvårdsnämnden ta ställning till hur transplantationsverksamheten kan utvecklas. Besöket på Karolknska i Solna gav verkligen en fördjupad insikt i donationsfrågan.


 

Read more

Geriatrik vård, dialys, vårdcentral och mycket annat ryms i Löwenströmska sjukhuset som är ett av de mindre sjukhusen i länet. Landstinget har nu rustat sjukhuset för att kunna möta vårdbehoven för många år framöver.

I förra veckan besökte jag Löwet tillsammans med min kollega Paul Lindquist (M) och flera lokala Allianspolitiker. Vi fick se de moderna vårdmilköerna hos geriatriken och dialysverksamheten, och dessutom kika in i det nya ventilationsrummet. Att allt fungerar som det ska ”bakom kulisserna” är avgörande för att vården ska ha så goda förutsättningar som möjligt.

I samband med upprustningen har fler enkelrum skapats i geriatriken, det vill säga äldrevården. Det ger goda förutsättningar för säker och värdig vård där både smittspridning kan minska och integriteten förstärkas.

Det är landstingets bolag Locum som ansvarat för upprustningen. Det är framförallt en teknisk upprustning som gjorts men även vårdmiljöerna har fått ett ytmässigt lyft som jag hoppas patienter och medarbetare ska trivas bra med.

Read more

I tisdags hade jag den stora glädjen att ”klubba” beslutet att utöka vårdvalet för intensivträning för personer med rörelsenedsättning. Det innebär att konduktiv pedagogik kan bli tillgängligt även för vuxna. Hittills har enbart barn och ungdomar haft denna möjlighet, men nu ökar vi friheten att välja även för vuxna. Jag vet att detta har varit mycket efterlängtat av många berörda.

Anna Starbrinks foto.

Ibland, som idag, är det extra roligt att vara ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden!

Läs mer om beslutet här.

Bilden är från Move & Walk i Solna som erbjuder konduktiv pedagogik för barn med rörelsenedsättning. Nu får de, och andra aktörer, även möjlighet att erbjuda detta för vuxna. 

Read more

I dagarna är det tio år sedan Stockholms läns landsting fattade beslut om att införa vårdval. Det är en tioåring som nu står inför spännande förändringar. Vi liberaler går till val på att försvara och stärka patienternas frihet.

Med vårdvalen har stockholmarna kunnat märka en rejäl skillnad i vardagen – oavsett om det handlar om att få telefonkontakt eller en tid att besöka husläkaren, att få snabb hjälp hos logoped för barn med språksvårigheter, få sin smärtande höftled utbytt, eller någon av alla de andra insatser man kan behöva, inom över 30 vårdval.

Tio år med kortare väntetider och mer makt till patienterna

I juni 2007 togs beslut om vårdval i landstingsfullmäktige. 1 januari 2008 öppnade de första vårdvalsverksamheterna. Det har inneburit att stockholmarna idag kan få en vård som utgår från patienten, som formas efter individens behov och inte tvärtom. Det kan handla om att kunna besöka en vårdcentral i nära anslutning till sin arbetsplats men inte minst om att slippa de köer som tidigare präglat stora delar av den icke-akuta vården. Vårdvalet har dessutom inneburit att vården är en bättre arbetsplats för många.

De senaste tio åren har vi ständigt utvärderat och i vissa fall gjort ganska stora förändringar, bl.a. av ersättningssystemet i husläkarverksamheten. Nu är det dags för mer genomgripande förändringar. Jag och Liberalerna vill se ”Vårdval 2.0”, som innebär översyn inom fem områden.

1. Vården ska förbättra patientens hälsa

All vård ska utgå från dina behov som patient, oavsett om du har akuta, långsiktiga, enkla eller mer komplicerade vårdbehov. Vårdens kvalitet ska följas noggrant och redovisas öppet.

 • Ersättningsmodeller och uppföljning ska bättre styra mot kvalitet och resultat för patienterna.
 • Vårdens kvalitet ska följas noggrant och redovisas öppet. Redovisning till kvalitetsregister ska stärkas och resultaten ska återrapporteras.
 • Utfall ska mätas och där det är möjligt ska en viss andel av ersättningen kopplas till kvalitetsmått.
 • Ersättningsnivåer ska vara likvärdiga inom hela vården, så att åtgärder som lika gärna kan utföras på en vårdcentral ersätts likvärdigt om de utförs inom specialistvården.
 • Ersättningsmodeller ska, där det är lämpligt främja egenvård och ett hälsofrämjande förhållningssätt från vården.

2. Vården ska hålla hög kvalitet

Alla patienter ska kunna dra nytta av medicinska framsteg. All vård ska ha kontakt med forskning. Läkare och sjuksköterskor ska kunna utbildas i hela vården.

 • Vårdgivare ska delta i forskning och utbildning.
 • Patienter som vårdas inom vårdval ska kunna delta i forskningsstudier.
 • Utbildning av framtidens medarbetare – läkare, sjuksköterskor mfl -ska vara en angelägenhet för hela vårdsystemet, inklusive vårdvalen. (Ny modell presenteras efter sommaren)
 • Samverkan ska vara god med universitetssjukhusen samt med de akademiska specialistcentra som utvecklas.
 • Innovationer ska främjas genom möjlighet att söka medel ur en utökad innovationsfond.
 • Vården ska utgå från aktuell kunskap – kunskapsstyrningen ska förstärkas.

3. Vården ska alltid hänga ihop 

Du som patient ska kunna lita på att vården fungerar för dig, på alla nivåer – och olika delar av vården vet vad de andra delarna gör. Du som patient ska kunna få största delen av vården i nära anslutning till din husläkare, t ex stöd av en kurator eller psykolog, enklare provtagning, läkemedelsrådgivning men även kanske råd av en fysioterapeut. För äldre ska det finnas ett särskilt vårdval – fortfarande med husläkaren som samordnare i nära kontakt med den specialiserade äldresjukvården och alla andra delar av vården, även i kommunerna, som du som äldre kan behöva.

 • Patienter ska ha rätt till fast läkarkontakt på vårdcentralen, i första steget omfattar det sjuka äldre.
 • Husläkarens ska vara navet i vården. Koordination mellan vårdområden stärks
 • Ansvaret för uppföljning och återkoppling vid remittering ska tydliggöras. Husläkaren får ett stärkt uppdrag för att koordinera vårdförlopp där flera professioner samverkar
 • Remiskrav kan prövas för fler vårdområden
 • Uppdragen inom vissa vårdval förändras så att de knyts tätare till vårdcentralerna. Vårdområden struktureras om för en mer sammanhållen primärvård.

4. Vården ska vara enkel att nå

Mindre onödigt pappersarbete för läkarna och sjuksköterskorna betyder mer tid för dig som patient. För patienten ska det vara självklart att alla åtgärder och besök enbart motiveras av patientens vårdbehov.

 • Patienten ska enkelt hitta rätt vårdnivå och rätt vårdgivare.
 • Vi ska eftersträva ett gott vårdutbud i hela länet.
 • Bättre guidning på 1177Vårdguiden till rätt vårdnivå och vårdgivare. Öppna jämförelser och patienternas egna omdömen.
 • Digitala vårdmöten utvecklas.
 • Vården måste bli lika digital som patienterna.

5. Minska krånglet

Mindre onödigt pappersarbete för läkarna och sjuksköterskorna betyder mer tid för dig som patient. För patienten ska det vara självklart att alla åtgärder och besök enbart motiveras av patientens vårdbehov. SLL ska bli ett effektivare landsting och eftersträva effektivitet även i relationerna till vårdgivare och patienter.

 • Kontrollen kring följsamhet till avtal ska vara god och det ska vara lätt att göra rätt.
 • Den digitala utvecklingen ska säkerställas och underlätta för samverkan mellan vårdens olika delar.
 • En administrationskonsekvensbeskrivning vid varje beslut som påverkar vårdgivarna ska göras.

6. Fler och bättre vårdval

När det finns tillräckligt befolkningsunderlag och kapacitet, har vårdval tre stora fördelar:

 • Vissa vårdval justeras för en bättre samordning – vissa behöver länkas samman eller slås ihop
 • Nya vårdval ska utvecklas i syfte att: Öka valmöjlgiheterna för individer, främjar mångfalden av vårdgivare samt öka kontinutieten och flexibilitet.
 • Nya vårdval inom alla områden där det är lämpligt, exempelvis: Senionrvård, gastro, internmedicin…

Vårdvalet är en pigg tioåring – som kommer fortsätta växa men också förändras. Det blir färre men bredare vårdval i framtidens hälso- och sjukvård. Liberalerna och jag kommer att gå till val på att försvara människors frihet att välja i vården. Vårdval ska utvecklas – inte avvecklas.

Read more

Under veckan som gick beslutade landstingsfullmäktige om budget för nästa år. Det är på sätt och vis slutet på en lång process som pågått hela vården att mejsla fram Alliansens gemensamma budgetförslag som sedan beslutas av fullmäktige. Men det är lika mycket början på en ny fas då vi ska förverkliga flera av våra idéer. 

Alliansen har inte majoritet i fullmäktige och därför är det alltid spännande att se om de rödgröna lyckats både enats sinsemellan och dessutom fått med Sverigedemokraterna på sin linje. Det mesta gick Alliansens väg, men på några punkter fick vi avslag på våra förslag, inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde innebär det att reumatiker inte heller i framtiden kan få den valfrihet som vårdval skulle ha möjliggjort.

Jag skrev tillsammans med Allianskollegorna en debattartikel i Dagens samhälle som sammanfattar några av de viktigaste besluten som budgetbehandlingen innebar. Läs gärna här. Continue reading Mer vård, mindre byråkrati

Read more

Landstingshuset

Idag startar det viktiga budgetsammanträdet i landstingsfullmäktige. I två dagar ska vi fatta beslut och lägga fast riktningen för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, landstingets kultursatsningar och den regionala utvecklingen. För tolfte året i rad har Liberalerna och Alliansen presenterat en budget med ordning i ekonomin och fortsatta satsningar på valfrihet i vården, utveckling och framtidstro. Så här inledde jag budgetdebatten:

Ordförande, fullmäktige,

Stockholm är en fantastisk region. Stockholm står för utveckling och frihet. Vi som bor här visade prov på öppenhetens Stockholmsanda efter den fruktansvärda terrorattacken på Drottninggatan. #OpenStockholm blev vår gemensamma kanal för omtanke, medmänsklighet och praktiskt problemlösande.

Continue reading Framtidsbudget för en fantastisk region

Read more

Vilken härlig nationaldag. Nu är Sverige som vackrast. Jag har firat alldeles privat tillsammans med min familj med tårta och promenad i vackra Bredäng.

Sverige är värt att fira en dag som denna. Förutom allt det vackra och härliga som hör just denna årstid till är det förstås viktigt att då och då reflektera över det stora i att få leva här i öppenhet, demokrati och jämställdhet. Det är sannerligen inget att ta för givet. Inte heller tror jag att alla delar upplevelsen av att livet i Sverige är enkelt. Vi vet ju alla att förtryck, utanförskap och kvinnohat är närvarande även hos oss. Men idag vill jag fira det fina som jag förknippar med Sverige – du gamla, du fria!

Read more

Alla pratar om digitalisering och vilka möjligheter som skapas för en bättre framtid i vårt samhälle, i sjukvården och i våra liv. Det inspirerar. I Estland har man tagit flera viktiga språng och använder innovation  och digitala lösningar för dagens och morgondagens utmaningar. Det ville vi titta närmare på. 

I veckan resta jag till Tallinn tillsammans med min landstingsrådskollega Daniel Forslund och våra medarbetare Jesper Svensson och Rasmus Jonlund. Vi reste dit för att lära oss om den spännande och intensiva utveckling som skett och fortsätter i Estland. Det är verkligen ett förändringsbenäget samhälle som insett kraften i digitaliseringen.

Vi besökte bland annat Tallinn Science Park Technopol och deras Connected Health Cluster. Det är ett landsomfattande partnerskap mellan många aktörer som alla är engagerade i att utveckla nya hälsolösningar. Genom bland annat en särskild fond och en företagsinkubator  främjar de entreprenörskap i Estland. I området finns 200 företag – allt från små start-ups till Skype. Deras egen inkubator omfattar 25 företag som får chansen att etablera sig och börja växa.

På eftermiddagen besökte vi företaget Nortal som grundats i Estland men nu arbetar internationellt med digitala lösningar för bland annat hälsosektorn. De beskrev den snabba utvecklingen med digitaliseringen men också de utmaningar som finns för att skapa användbara digitala lösningar i komplexa organisationer och system.

Read more