Sjukvård & hälsa

Det var en tuff valdebatt där tonläget kring sjukvården ibland var väldigt högt. Och i fullmäktige har det fortsatt i samma anda i eftervalsdebatten. Socialdemokraterna på ena sidan och den blågröna koalitionen på andra sidan. Ofta har det handlat om resurserna till vården där oppositionen talat starkt för mer pengar till vården.

Men nu när det är vardag och den vanliga, lite gnetiga ordningen med budgetberedning visar det sig att skillnaden mellan majoritetens förslag om vården och Socialdemokraternas är 75 miljoner kronor, på en budget som totalt omsluter mer än 100 miljarder. Socialdemokraterna vill spara 75 miljoner kronor på hälso- och sjukvårdsnämndens budget jämfört med vad majoriteten föreslår.

Inom vårdbudgeten flyttar de däremot runt pengar. 400 miljoner ska tas från den öppna specialistvården som drivs i form av vårdval, där patienter får välja vilken vårdgivare de önskar gå till när de har behov av vård. Denna valfrihet har stört Socialdemokraterna länge och nu vill de alltså klippa till. Men det är förstås inte valfriheten som kostar pengar, det är vården. Det kan till exempel vara gynekologer, som Socialdemokraterna tidigare föreslagit inte lägre ska erbjudas med vårdval. Om man drar ner på specialistvård utanför sjukhusen så måste man räkna med att patienterna som har behov av vården kommer till sjukhusen istället. Det är svårt att se vad vi skulle vinna med det.

Snart är det dags för fullmäktige att besluta om budgeten. Det kommer att bli en intressant debatt, tror jag. Ideologiskt om valfrihet och patientens ställning i vården. Och säkert också om pengar, men där är som sagt skillnaden minimal, vilket säkert inte hindrar att retoriken blir hård.

Här hittar du partiernas budgetförslag för Region Stockholm.

Read more

Liberalers uppgift är att driva på för liberala reformer och ta kampen mot antiliberala krafter. Inget annat.

Vi bygger allianser med partier som vi kan finna en tillräcklig värdegemenskap med och som ger oss utrymme att förverkliga vår politik. Det kräver förhandlingar och kompromisser. Vi ger och tar.

Att Liberalerna ingått Januariavtalet betyder att Sverige nu får många angelägna liberala reformer på plats – skattesänkningar, fastläkarreform, utveckling av skolan med mera. Och det innebär att vi håller ytterlighetspartierna V och SD borta från inflytande. Det är jag stolt över.

Ibland höjs röster, oftast från människor till höger som aldrig röstat på Liberalerna, för att vi ska ”samtala” med SD. Visst, småprata på bara i hissen eller i lunchkön i riksdagsresturangen. Men vad som egentligen avses är naturligtvis politiska samtal och förhandlingar om politiska vägval. Men sådana samtal vore förödande. SD befinner sig långt ut på ytterkanten, och varje kompromiss med dem innebär således att vi skulle förflytta vår position i den riktningen. Att de däremot då och då röstar på samma förslag som vi i riksdagen är oproblematiskt. Det är anpassningen av Liberalernas politik till SDs agenda som med tiden skulle urvattna våra värderingar. Å andra sidan är det svårt att se varför SD skulle vilja kompromissa med oss, vi står ju även ur deras perspektiv längst ifrån varandra.

Detta är inte enbart ett teoretiskt resonemang. I dagspolitiken är det högst påtagligt hur avgrundsdjup skillnaden är mellan Liberalerna och SD. I Region Stockholm visar SD sina rätta takter med ett antal rent främlingsfientliga godbitar för de riktiga kärntrupperna. Här är ett axplock:

 • Hembesöksprogrammet för nyfödda barn i socioekonomiskt utsatta områden ska bort. Det gör stor nytta för barns hälsa i områden där den är som sämst, men för SD är barnen eller en jämlik hälsa inget argument – nej, hembesöksprogram är ett ”förtäckt invandringsbidrag”.

 • Resursfördelning till vården utifrån patientgruppens behov ska ändras, eftersom det kan råka träffa någon med invandrarbakgrund. Care Need Index (CNI) är ett socioekonomiskt mått som baseras på sju variabler med betydelse för hälsa. En av variablerna är ”utlandsfödda”. SD vill utreda hur detta kan försvagas. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den som har störst behov ha företräde till vård, men för SD är födelseland viktigare än vårdbehov.

 • Indraget tolkstöd i vården, ingår också i SD:s politik. Om man varit här en tid och inte lärt sig tillräcklig svenska för att kunna diskutera exempelvis sin cancerbehandling eller andra medicinska frågor så får man stå sitt kast, i SD:s iskalla värld. Har man inte råd med egen tolk så får man hålla sig frisk. Men kommunikation är en del av vården, inte minst i känsliga och stressiga situationer där det kan handla om svåra besked, och förmåga att ta till sig av läkares ordinationer är ofta helt nödvändig. Att förneka svårt sjuka tolkhjälp är både cyniskt och kontraproduktivt.

På punkt efter punkt har SD ansträngt sig för att klämma åt invandrare och vinnlägga sig om att säkerställa att vården inte ska lyfta ett finger för hälsan hos den som har rötter i ett annat land. Det är inhumant – och det är antiliberala. Med sådan partier har vi inget att diskutera.

Jag har skrivit om detta även i en debattartikel i Aftonbladet.

Read more

Liberalernas landsmöte föreslås besluta om att injektionsrum i beroendevården bör prövas. Syftet är att förbättra hälsan och minska dödsoffren vid sprutmissbruk. Det är en vidareutveckling av sprututbytesprogrammen.

Vi vill säkerställa att sprutor inte delas för att minimera smittspridning, att vi minskar risken för död i överdoser och att vi kan nå fler droganvändare med vårdens och socialtjänstens insatser. Det handlar om hälsa för en mycket utsatt grupp och i förlängningen förhoppningsvis en väg ut ur missbruk.

Liberala ungdomsförbundet har motionerat till Liberalernas landsmöte om att införa injektionsrum, ett förslag som partistyrelsen bejakar.deras ordförande Romina Pourmokhtari kommenterar förslaget:

– Vården för missbrukare måste utgå från evidens, vad vi vet fungerar. Injektionsrum har funnits länge i flera andra länder och det finns inga tecken på att det ökar missbruk, utan däremot minskar hälsoriskerna. Sverige måste minska narkotikadödligheten och injektionsrum är ett viktigt steg.

Injektionsrum väntas också innebära minskad droganvändning i offentlig miljö.

Fakta och bakgrund

Förslaget om injektionsrum innebär att man ska genomföra regionala försök för att se hur verksamheten kan fungera i Sverige. Så här skriver partistyrelsen i sitt förslag till landsmötet:

”Liberalerna har länge drivit på införandet av sprututbytes­verksamhet runt om i landet. Det är ett arbete som måste fortsätta. När det gäller injektionsrum vore detta ett nytt inslag i svensk beroendevård, men exempel finns i andra länder. Beroendevården behöver utvecklas och vila på evi­dens. Partistyrelsen ser därför med intresse på möjligheten att någon region går före och prövar frågan utifrån målgrup­pens behov i anslutning till sprututbytesverksamhet. Utifrån detta bör sedan lärdomar dras innan vi kan ta ställning till att särskilda injektionsrum införs brett i hela landet. Upp­sökande insatser utvecklas för närvarande runt om i lan­det, exempelvis genom mobila hälsomottagningar. Det är en utveckling som Liberalerna ska fortsätta att verka för.”

Injektionsrum finns ibland annat Danmark, Norge, Spanien och Schweiz (där det började 1986). Erfarenheter från runtom i världen visar att injektionsrum har inneburit omedelbar förbättring av hygien och säkert användande – minskar mönster kring smittspridning av HIV och hepatit. En studie i Sydney visar att det var färre 112-samtal kopplade till överdos när man öppnade sina injektionsrum (avlasta akutvården). Summerat: fördelen är ökad och säkrad hygien kring bruk (särskilt bland brukare som ofta använder), ökad tillgång till vård och socialtjänst och minskad ”offentlig” droganvändning. Det finns ingen forskning som visar att tillgången till injektionsrum ökar drogbruk eller frekvens av injektion.

Jag och Romina blev intervjuade av Sveriges radio igår.

Fler som uppmärksammar förslaget: SVT.

 

Read more

I dag presenterade den blågröna majoriteten sin budget för Region Stockholm. I budgeten görs tydliga prioriteringar av kärnverksamheterna, samtidigt som höga krav ställs på effektiviseringar. Det krävs när konjunkturen mattas av och regionens kostnader för skatteutjämningen chockhöjs. Detta är den tuffaste budgetprocess jag upplevt som landstings/regionråd därför att det kräver insikt om lägets allvar och mycket noggranna prioriteringar. 

Den blågröna koalitionen i Region Stockholm lägger fram sin andra budget under mandatperioden. Utgångspunkten för budgeten är den plattform som koalitionen enades om efter valet om som beskriver vad som ska göras fram till 2022.

När nu konjunkturen viker och ekonomin mattas av väntar utmaningar. Ovanpå detta slår förändringar i skatteutjämningen hårt mot regionen. Region Stockholm går från att betala en miljard 2019 till att betala totalt 4,2 miljarder när systemet är fullt utbyggt år 2023. 4,2 miljarder motsvarar 6000 sjuksköterskor, 1 400 nya bussar eller tre fjärdedelar av länets vårdcentraler.

Den blågröna majoritetens utgångspunkt är dock oförändrad, vi kommer fortsätta att prioritera en vård och kollektivtrafik av hög kvalitet med god tillgänglighet för invånarna.

Budgeten i siffror

 • Budgeten uppfyller balanskravet och uppgår till cirka 108 miljarder kronor för 2020.
 • Det budgeterade resultatet är 311 miljoner kronor, resultatet exklusive omställningskostnader är 461 miljoner kronor.
 • Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp.
 • Nämnderna tillförs 80,2 miljarder kronor i anslag i budgeten för 2020. Det är ca 2,1 miljarder (2,6 procent) kronor mer än i budgeten för 2019 och är möjligt tack vare god ekonomisk hushållning.
 • Hälso- och sjukvården tillförs i budgeten 65,7 miljarder kronor i för 2020, vilket är 1,7 miljarder (+2,6 procent) mer än i budgeten för 2019
 • Kollektivtrafiken tillförs 11,0 miljarder kronor i budgeten för 2020 vilket är 356 miljoner (+3,3 procent) kronor mer än i budgeten för 2019.
 • Taxorna inom kollektivtrafiken höjs med 40 kronor till 930 kronor för ett 30-dagarskort i januari 2020 (Taxan för 2019 är 890 kr). Rabatterat pris blir 620 kronor.
 • Kostnaden för 30-dagarsperiodkorten i Waxholmsbolagets trafik höjs till 930 kr för vuxna och till 620 kr för pensionär, ungdom och student.
 • Kollektivtrafikens totala intäkter, inklusive biljettintäkter, beräknas öka med ca 280 miljoner kronor mellan 2019 och 2020. Här är även färdtjänsten inräknad.
 • Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 14,9 miljarder kronor varav 4,6 miljarder kronor i vården och dess lokaler samt 10,3 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.
 • Investeringsplanen omfattar 123,2 miljarder kronor de närmaste tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.

Idag kommenterade jag och mina gruppledarkollegor i koalitionen budgetförslaget:

 • Stockholms län har bäst konkurrenskraft i Europa och är snabbt växande. Men regeringen förstår tyvärr inte att 35 000 fler invånare per år kräver sitt. Vi har tuffa förutsättningar framöver med vikande konjunktur och 3,2 mdkr i ökad utjämning. Det finns därför inga extra pengar, vi måste nu själva spara, prioritera och effektivisera för att klara våra framtida utmaningar och samtidigt fortsätta ge länets invånare en tillgänglig vård och kapacitetsstark kollektivtrafik. Vi vänder på alla stenar och ska se över lokalkostnader, minska administration och vässa våra inköp. Kort sagt, varje skattekrona måste användas smart, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).
 • Vi får inte misslyckas en gång till att få riksdag och regering att lyssna på Stockholmregionens behov. I en vikande konjunktur är det än viktigare att Stockholmsregionen talar med en samlad röst i avgörande tillväxtfrågor, särskilt när det gäller behoven av infrastruktur och tillgång till bostäder. Stockholms förmåga att vara en hållbar tillväxtregion hänger på att vi inte ses som en spargris man kan slå sönder. Vilket är precis så vi uppfattar förslaget till ny kommunal kostnadsutjämning, säger tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C).
 • Vårdcentraler och digitalisering fortsätter vara tydliga prioriteringar för oss. Stockholmarna ska vara trygga i att snabbt kunna få kontakt med vården, ha friheten att kunna välja sin egen husläkare, och att möjligheten att kunna möta vården digitalt. Då stärker vi patientens ställning och använder dessutom vårdens resurser effektivt med vård i tid och på rätt nivå, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).
 • Den budget vi nu presenterar läggs fram i en orolig tid. Vi går in i en lågkonjunktur med inbromsad tillväxt och fallande sysselsättning. I ett sådant läge prioriterar Region Stockholm välfärdens kärna. Geriatrikplatserna byggs ut med 224 nya platser för att möta en åldrande befolkning och fler äldre kommer få tillgång till vaccin, säger vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD).
 • Vi prioriterar klimatfrågan och fortsätter i ett tufft läge att bygga för framtiden. Med den här budgeten säkrar vi fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken. Det blir nya spår, fler stationer och mer bussar, säger miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).
Read more

Södertälje sjukhus har genomgått en omfattande ut- och ombyggnation. Nu har ännu en milstolpe nåtts när den totalrenoverade vårdbyggnaden äntligen är klar. Det firade sjukhuset med en invigningsceremoni. Det kändes hedrande att få medverka. Bandet klipptes av några av sjukhusets medarbetare som arbetar intensivt med att ta de nya lokalerna i bruk.

De ljusa, trivsamma enkelrummen på sjukhuset blir ett lyft för patienterna.

Jag höll ett tal där jag betonade sjukhusets viktiga roll i Stockholmsregionens sjukvård och de goda vårdmiljöernas betydelse.

Ett sjukhus är en viktig plats för livets stora skeenden. Glädje och sorg. Liv och död. Och Södertälje sjukhus är en viktig del av länets vårdutbud. Med sin strategiska placering i syd utgör sjukhuset en trygghet för invånarna här och en punkt där utveckling av vård drivs framåt. För ett par år sedan invigdes den nya akutmottagningen, förlossningen och operationssalar. När den nya vårdbyggnaden med 120 moderna vårdplatser successivt tas i bruk, markerar det ytterligare ett viktigt steg i sjukhusets utveckling. En ny era i sjukhuset tar sin början. Utveckling manifesteras förstås inte bara i byggnader utan i ännu högre grad i hög kompetens nya arbetssätt, digitala möjligheter, och mycket annat.

Sjukhuset är som sagt inte bara väggar, tak och yta. Det är framförallt den samlade kompetensen som gör sjukhuset. Sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och många andra. Det som är välfärdens kärna. De som gör vården möjlig. Varje dag möter de patienter och skapar de största värden – Hälsa. Bot, Lindring. Värdighet. Jag är stolt över den vård som skapas här, över den utveckling som sker, och över den omvårdnad som patienterna får.

I ett samspel med länets hela vårdutbud utvecklas hälso- och sjukvården för invånarna och vi rustar oss för att möta framtidens krav. Att få hjälp på rätt nivå är en kvalitetsfråga för patienten och en resursfråga för vårt samhälle. Därför arbetar vi i Region Stockholm tillsammans med många olika aktörer för att skapa en vårdstruktur som ska säkra en tillgänglig vård av hög kvalitet för den växande befolkningen i länet.

Alla delar behövs – från en väl utbyggd primärvård som hjälper oss patienter i vardagen, till specialiserad vård för olika sjukdomar och tillstånd, till akutsjukvård som här på Södertälje sjukhus. Men förändringen möjliggör en bättre hälso- och sjukvård nu och i framtiden.

Vi är lika delar stolt och tacksamhet över den vård som skapas här i Södertälje och följer med intresse den fortsatta utvecklingen.

Ett varmt tack till alla er som på många olika sätt bidragit till att vårt nya sjukhus. Tack!

Tillsammans med sjukhusdirektör Christophe Pedroletti och fastighetsregionrådet Charlotte Broberg gläds jag åt de fina vårdmiljöerna.

Read more

Rätt vård på rätt nivå – det handlar ofta om att du ska kunna få vården nära dig, och helst hos en läkare och på en mottagning som du själv väljer. Vården ska vara snabb och enkel att nå när man behöver den – det handlar om både trygghet och frihet. Därför jobbar vi med att mer vård ska finnas utanför de stora sjukhusen.  I Region Stockholm fortsätter vi att gå mot det hållet.

Häromdagen skrev jag om hur fler barn ska få avancerad sjukvård i hemmet. I dag kan jag berätta om att utvecklingen fö framtidens hälso- och sjukvård fortsätter för både planerade och akuta vårdbesök. Det handlar om specialistläkare och närakuter.

Allt fler av de specialistläkarbesök vi gör, görs utanför de stora sjukhusen. Det gäller alltså öppenvårdsbesök på en mottagning där man behöver träffa en specialist, men inte behöver läggas in på en sjukhusavdelning eller på något annat sätt har behov av storsjukhusets resurser.

Allt fler akuta besök görs på närakuterna för barn och vuxna. Det betyder snabbare och bättre hjälp för fler, som annars hade kunnat få vänta i flera timmar på de stora sjukhusakuterna. Närakuterna har kapacitet att ta hand om de flesta akuta tillstånd, medan de stora akutsjukhusen därmed kan fokusera på de svårast sjuka och skadade.

Så här ser det ut i siffror, från hälso- och sjukvårdsnämndens delårsbokslut: Specialistläkarbesök utanför akutsjukhus ökade sin andel med 1,1 procentenheter under januari-juli 2019, jämfört med 2019.

Närakutbesöken ökade kraftigt under 2018 och ökningen fortsätter, om än i långsammare takt, hittills under 2019. Tillsammans med husläkarjourerna tog närakuterna vid slutet av juli emot nästan hälften (49,2) av de akuta besöken.

Read more

Förtroende är viktigt för ett fungerande samhälle. Vi ska kunna lita på varandra och på våra viktiga samhällsinstitutioner. Tillit bygger trygghet och skapar frihet. Bland det viktigaste är att vi kan lita på vården – att den finns när vi behöver den, att den håller hög kvalitet, och att vi får ett bra bemötande. Därför är det så roligt att se hur förtroendet för vården stiger igen.

60 procent av stockholmarna har förtroende för vården enligt den senaste vårdbarometern. Det är en ökning med tre procentenheter. Det betyder mycket i den här typen av frågor.

Särskilt roligt är att förtroendet är allra högst bland dem som själva varit patienter i vården. Alla som jobbar i vården är verkligen värda ett stort tack, denna och alla andra dagar.

Samtidigt ser vi att sjukare personer har lägre förtroende för vården. Det kan förstås hänga ihop med att man inte kunnat få så mycket bot eller lindring som man hade önskat och hoppats på. Vi har en fantastisk vård men trots medicinska framsteg finns det alltid situationer där vården inte kan göra mer.

Vad kan vi då göra för att öka förtroendet ytterligare? Att primärvården fungerar bra är viktigt för många – tillgängligheten, att man snabbt kan få en tid på vårdcentralen när man behöver, och kontinuiteten, att man kan bygga upp ett förtroende med och för den vårdpersonal man träffar. Och just detta jobbar vi extra mycket med: Att stärka vårdcentralerna – och att ge alla stockholmare möjligheten att välja sin egen fasta husläkare.

Read more

Barnsjukvården i Region Stockholm ska utvecklas. Huvudinriktningen är att mer vård flyttar ut från de stora sjukhusen. Bland annat satsas 10 miljoner kronor på att ge upp till 125 fler barn utbyggd avancerad hemsjukvård.

Fler barn ska få hemsjukvård. Sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet (SABH) föreslås byggas ut med 125 vårdtillfällen om 1 000 vårddagar per år till en kostnad av ca 10 miljoner kronor. Utbyggnaden innebär en ökning om 12,5%.

– Ingen ska behöva tillbringa mer tid än nödvändigt på stora sjukhus – och allra minst barn. Vi vill att vården ska finnas så nära barnen som möjligt och att även svårt sjuka barn ska kunna bo hemma och ha ett vardagsliv i sin kända miljö i så stor utsträckning som möjligt. Därför kommer vi satsa på en utbyggnad av avancerad sjukvård i hemmet.

Fler barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) ska drivas inom vårdvalet. Nya vårdgivare står beredda att ta över i Sollentuna, Bromma och Huddinge. Genom vårdval kan vi erbjuda barn och familjer både valfrihet och en tillgänglighet till barn- och ungdomsmedicinska insatser runtom i Stockholmsregionen.

Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus får samtidigt ett nytt uppdrag för öppenvårdsmottagningar utanför sjukhus för de barn som ändå behöver sjukhusens resurser. Nuvarande mottagningar i Liljeholmen, Nacka och Farsta blir sådana sjukhusanslutna BUMM-mottagningar. Södersjukhuset behåller dessutom en BUMM inom vårdval i Handen för att säkra vårdutbudet där. Södertälje sjukhus får ett kombinerat vårdvals- och sjukhusuppdrag för BUMM, för att säkra sjukhusets totala barnverksamhet inklusive förlossningsvård.

Förslaget om ny strukturen för barnsjukvården kommer att behandlas på hälso- och sjukvårdsnämnden 26 september. Mitti uppmärksammar förslaget.

Read more

Nu är det äntligen klart att Liberalerna, Centerpartiet och regeringen kommit överens om att införa HPV-vaccin för pojkar. Det är ett resultat av budgetförhandlingarna inom Januariavtalet. En riktigt bra sak som Liberalerna önskat länge.

Nu kan alla Sveriges pojkar snart vaccineras mot HPV och därmed bidra till hälsan för sig själva och sina framtida partners. HPV är ett virus som kraftigt ökar risken för livmoderhalscancer, därför infördes vaccination av flickor 2010. Men idag vet vi att HPV även har ett samband med en rad cancerformer som även drabbar män. 300 män och 700 kvinnor drabbas varje år av HPV-relaterad cancer. HPV-vaccin i allmänna vaccinationsprogrammet är alltså en riktigt viktig och bra insats som räddar liv.

Läs gärna min och Barbro Westerholms artikel från 2018 om vikten av att införa vaccination mot HPV även för pojkar. Barbro brukar säga att politik är som ett maratonlopp. Det gäller att vara uthållig och kämpa på, så kan man nå resultat. Det har vi gjort nu. Äntligen!

På bilden minglar jag och Barbro i ett helt annat sammanhang.

Read more

Ett av de största hälsobekymren är att så många barn och unga mår psykiskt dåligt. Rapporterna om kraftig ökning av psykisk ohälsa har vi fått vänja os vid under flera år. I den nya statsbudgeten som Liberalerna varit med och utarbetat finns en en ökad satsning på insatserna mot barn och ungas psykiska ohälsa.

Att stärka människors hälsa är en frihetsfråga. Psykisk ohälsa begränsar och håller tillbaka människor och det är förstås särskilt allvarligt när det drabbar barn. Därför är insatser för ökad hälsa en god investering.

Redan alliansregeringen tog initiativ till nationella satsningar på att förebygga och motverka psykisk ohälsa. Men mer måste till. Därför utökar staten nu satsningen för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa med 300 miljoner kronor per år 2020–2022.

En köfri barn- och ungdomspsykiatri i hela landet är målet. Därför behöver psykiatrin förändras och utvecklas. Inte minst gäller det den psykiska hälsovården på vårdcentralerna, det som brukar kallas första linjens psykiatri där många med lättare psykiska problem måste kunna få snabb hjälp så att den specialiserade psykiatrin inom BUP får tid att ägna sig åt dem med större problem.

Liberalerna gick in i januariavtalet för att driva igenom liberala reformer och samtidigt hålla de populistiska ytterlighetspartierna borta från makten. Nu kan vi bocka av en viktig fråga på vår agenda att stärka barn- och ungdomspsykiatrin för att stärka ungas hälsa.

 

Read more