Sjukvård & hälsa

Samhällets arbete mot våldtäkter och sexuella övergrepp måste stärkas på flera plan. Friheten för dem som blivit offer för övergrepp kan stärkas betydligt genom bättre vård och stöd – inte bara i storstäderna.

Inför Liberalernas landsmöte skriver jag och Liberala kvinnor i Stockholms ordförande Charlotta Schenholm skriver i Dagens Medicin om vikten av att utveckla vården för de som drabbas.

Våldtäkter är bland de värsta kräkningar en människa kan utsättas för. Vårt samhälle måste lägga stor kraft på att förhindra att kvinnor, men också män och barn, utsätts för dessa vidrigheter. Förövare måste hittas och straffas. Friheten begränsas starkt av den oro och rädsla som många, inte minst kvinnor känner.

När någon ändå utsätts för våldtäkt måste hjälpen finnas där både snabbt och uthålligt. Övergreppen riskerar att få allvarliga och långsiktiga konsekvenser för såväl den fysiska som psykiska hälsan. När någon drabbas måste samhället stöd vara robust. Att den som utsatts för våldtäkt får en trygg vård och bra bemötande är oerhört viktigt både vid det akuta tillfället och under den tid som krävs därefter.

Liberalernas landsmöte i november föreslås nu efter ett medlemsinitiativ besluta att verka för flera insatser för att stödja och hjälpa offren för sexualbrott.

Akutvård för våldtagna i alla regioner. Idag finns särskilt mottagningar för våldtagna, exempelvis vid Södersjukhuset i Stockholm. Vi vill se utvecklat akut omhändertagande av våldtagna i alla Sveriges regioner, anpassade efter lokala förutsättningar som säkerställer att akutinsatser finns tillgängligt för alla som utsatts för våldtäkt. Särskilda mottagningar för våldtagna är ett av flera sätt som regioner kan organisera verksamheten på för att skapa ett omhändertagande präglat av både respekt och integritet och en bra och säker vård för dessa patienter.

Psykiska trauman måste behandlas. Vi vill se förbättrade möjligheter till behandling för människor som drabbas av posttraumatisk stressyndrom, PTSD, som är vanligt i samband med våldtäkt. Detta måste vara tillgängligt i hela landet för en jämlik vård.

Mer forskning om våldtäkt och våldtäktsoffer. Vi ser det som angeläget att stödja forskning på området och att vården är vetenskapligt förankrad.

Fler våldtäktsmän måste hittas och straffas. Att offer för våldtäkter får upprättelse genom effektivt polisarbete och fällande domar är viktigt för rättvisan, rättsmedvetandet och även för bearbetningen av övergreppet. Skulden ska placeras där den hör hemma, hos gärningsmännen. Offren måste kunna räkna med samhällets hjälp hela vägen – i rättsväsendet, vården och vardagen. De som utsatts för våldtäkt har rätt att återfå den frihet som finns i både fysisk och psykisk hälsa.

 

 

Read more

För första gången presenterar Världshälsoorganisationen WHO en rapport som visar att kultur har betydelse för hälsa. Jag var på plats i Helsingfors igår för att ta del av rapporten och försöka bidra med ett svenskt perspektiv på frågan. 

Forskningen om kopplingen mellan kultur och hälsa har de senaste åren tagit ett stort kliv framåt,
både nationellt och internationellt. Den visar att kultur har stora hälsofrämjande effekter inom en
rad olika områden. WHO släpper nu sin första rapport om evidensbaserade insatser med kultur och
hälsa i Europa. I Region Stockholm har konst och kultur sedan länge varit en naturlig del av hälso- och sjukvården. Med rapporten i ryggen är det än viktigare att vi fortsätter vårt arbete framåt.
Rapporten är den mest omfattande på kultur och hälsoområdet som hittills har presenterats i
Europa. Den kartlägger all akademisk litteratur inom området som finns publicerat på engelska och
ryska, vilket uppgår till 900 publikationer och refererar till över 3000 studier. Evidensen som
säkerställs i rapporten kommer att ligga till grund för förslag om hur man ytterligare kan integrera
kultur i hälsoarbetet i Europa.

Utöver kulturens hälsofrämjande effekter lyfter rapporten kulturens betydelse för behandling av
psykisk och fysisk ohälsa. Här kan du läsa mer om WHOs rapport.

 

Read more

Hälsa är bland det viktigaste vi människor har. När den sviktar förlorar mycket annat sin mening samtidigt förlorar vi också en del av vår kraft och vår frihet. Därför ser jag hälsa som en central frihetsfråga.

Nu presenterar jag ett nytt liberalt initiativ: Hälsa för frihet! Ambitionen är att samla kunskap och idéer för att utveckla en modern reformagenda för att stärka människors frihet genom hälsa i hela landet.

I Sverige har vi på många sätt en god folkhälsa, men det finns uppenbara problem som behöver mötas med moderna, liberala reformer. Segeregationen och ohälsan går hand i hand. Det behövs kraftfulla insatser i områden där hälsan är som sämst. Den psykiska ohälsan är alarmerande. Idag är det den vanligaste sjukskrivningsorsaken och vi ser att problemen finns redan i unga åldrar. Svenska barn rör sig för lite och barnfetman är ett stort bekymmer. Den ofrivilliga ensamheten är ett allvarligt problem som både skadar livskvaliteten och starkt bidrar till ohälsa. Listan över hälsoutmaningarna kan tyvärr köras lång.

Hälsa är personligt. Vi bestämmer själva hur vi ska leva våra liv. Och vi får ta ansvar för de val av livsstil vi gör, samtidigt påverkas människors hälsa av många yttre faktorer. För oss liberaler är den personliga friheten kärnvärdet framför andra. Hur bedriver man då en liberal politik för hälsa?

Hälsa bygger på egna livsval – men också på en mängd andra faktorer, medfödda och i vår omgivning. Vilka förutsättningar får vi för hälsa i vårt arv, i vår uppväxt och i vår miljö? Hur kan vi förbättra dem? Goda förutsättningar för hälsa kräver ett liberalt svar.

Har alla personer lika goda förutsättningar för hälsa? Svaret är som vi vet nej. En jämlik hälsa kräver ett liberalt svar.

Får den som söker hjälp för ohälsa också hjälp till hälsa? Fungerar hälso- och sjukvården hälsofrämjande? Gör vi allt för att upptäcka ohälsa i tid? Förebyggande och hälsofrämjande arbete kräver ett liberalt svar.

Är det enkelt att göra de kloka livsvalen som främjar ens hälsa, eller är det krångligt och dyrt? Görs åtgärderna för hälsa där de gör störst nytta – också utanför hälso- och sjukvården? Ett samhälle byggt för hälsa kräver ett liberalt svar.

Är kostnaderna för ohälsan lätt att bära, mänskligt och ekonomiskt? Även här är svaret nej. Hälsoekonomi – på både individuell och samhällelig nivå – kräver liberala svar.

Finns rätt kunskap om hälsa och livsstil, eller råder förvirring kring motstridiga budskap och falska nyheter? Att sprida kunskap om hälsa, och rusta människor med kunskap, kräver ett liberalt svar.

Värderar vi psyket på samma nivå som det fysiska måendet? Finns samma kunskap och stöd när det är själen, istället för kroppen, som gör ont? Psykisk hälsa för alla åldrar kräver liberala svar.

Det allra viktigaste budskapet för liberaler är dock: Hälsa stärker friheten för människor. Ohälsa begränsar vår frihet och förmåga. Att denna ofrihet drabbar så ojämlikt är något vi liberaler aldrig kan acceptera; vi måste se det glömda Sverige, som märks i ohälsosamma levnadsvanor, sjukdomsstatistik och dödlighet. Var och en ska ha verktygen och utrymmet att göra kloka val. Var och en ska ha möjlighet att leva ett liv med så god hälsa som möjligt utifrån just sina förutsättningar.

För liberaler är två principer viktiga: Respektera individens frihet. Och utgå från aktuell kunskap. Våra förslag ska värna människors integritet och utgå från vetenskap. Det finns anledning till framtidstro – också en viktig liberal egenskap. Digitalisering och forskningens framsteg ger oss ständigt nya verktyg. En liberal politik för hälsa ska vara fri från pekpinnar och full av modernitet.

Vi behöver ett program för hälsa för hela Sverige. Hälsa som ökar människors frihet. 

Läs gärna en artikel i Svd Där jag berättar mer om initiativet.

Read more

Snart är det premiär för min nya podd. Jag kommer att samtala med flera intressanta och kunniga personer i höstens avsnitt.

I första avsnittet möter jag Barbro Westerholm. Hon har haft ett finger med i spelet i många avgörande skeenden inom hälsa och vård under ett halvt sekel. Och ofta har hon varit på rätt ställe i rätt ögonblick för att kunna påverka utvecklingen. Det började på 60-talet med neurosedynskandalen, men ännu är hon inte i mål. Politik är ett maratonlopp brukar hon säga. Och Barbro Westerholm fortsätter framåt.

Den 15 november är det premiär. Hoppas du vill lyssna.

Read more

Sjukhus är viktiga platser. Liv och död, oro, glädje, hopp och sorg. Vård, lindring och bot. Existentiellt. En sådan plats behöver gestaltas med omsorg. Konsten spelar en stor och viktigt roll för att skapa en värdig vårdmiljö för patienter och anhöriga. Och en kreativ och professionell miljö för medarbetare, studenter och forskare.

På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en lång rad framstående konstnärer fått sätta sin prägel. Här kan du läsa mer om konsten på Karolinska i Solna.

När sjukhuset invigdes i hedrande närvaro av kungen och drottningen hölls ceremonin i den stora entréhallen där Stenbrottet av Andreas Eriksson har en central placering. En fantastisk målning, tycker jag.

 

Konst har en viktig plats i det nya sjukhuset

 

Rum för stillhet är en plats för stillhet och bön dit är alla välkomna oavsett religiös åskådning. Vackert!

Read more

Det var en tuff valdebatt där tonläget kring sjukvården ibland var väldigt högt. Och i fullmäktige har det fortsatt i samma anda i eftervalsdebatten. Socialdemokraterna på ena sidan och den blågröna koalitionen på andra sidan. Ofta har det handlat om resurserna till vården där oppositionen talat starkt för mer pengar till vården.

Men nu när det är vardag och den vanliga, lite gnetiga ordningen med budgetberedning visar det sig att skillnaden mellan majoritetens förslag om vården och Socialdemokraternas är 75 miljoner kronor, på en budget som totalt omsluter mer än 100 miljarder. Socialdemokraterna vill spara 75 miljoner kronor på hälso- och sjukvårdsnämndens budget jämfört med vad majoriteten föreslår.

Inom vårdbudgeten flyttar de däremot runt pengar. 400 miljoner ska tas från den öppna specialistvården som drivs i form av vårdval, där patienter får välja vilken vårdgivare de önskar gå till när de har behov av vård. Denna valfrihet har stört Socialdemokraterna länge och nu vill de alltså klippa till. Men det är förstås inte valfriheten som kostar pengar, det är vården. Det kan till exempel vara gynekologer, som Socialdemokraterna tidigare föreslagit inte lägre ska erbjudas med vårdval. Om man drar ner på specialistvård utanför sjukhusen så måste man räkna med att patienterna som har behov av vården kommer till sjukhusen istället. Det är svårt att se vad vi skulle vinna med det.

Snart är det dags för fullmäktige att besluta om budgeten. Det kommer att bli en intressant debatt, tror jag. Ideologiskt om valfrihet och patientens ställning i vården. Och säkert också om pengar, men där är som sagt skillnaden minimal, vilket säkert inte hindrar att retoriken blir hård.

Här hittar du partiernas budgetförslag för Region Stockholm.

Read more

Liberalers uppgift är att driva på för liberala reformer och ta kampen mot antiliberala krafter. Inget annat.

Vi bygger allianser med partier som vi kan finna en tillräcklig värdegemenskap med och som ger oss utrymme att förverkliga vår politik. Det kräver förhandlingar och kompromisser. Vi ger och tar.

Att Liberalerna ingått Januariavtalet betyder att Sverige nu får många angelägna liberala reformer på plats – skattesänkningar, fastläkarreform, utveckling av skolan med mera. Och det innebär att vi håller ytterlighetspartierna V och SD borta från inflytande. Det är jag stolt över.

Ibland höjs röster, oftast från människor till höger som aldrig röstat på Liberalerna, för att vi ska ”samtala” med SD. Visst, småprata på bara i hissen eller i lunchkön i riksdagsresturangen. Men vad som egentligen avses är naturligtvis politiska samtal och förhandlingar om politiska vägval. Men sådana samtal vore förödande. SD befinner sig långt ut på ytterkanten, och varje kompromiss med dem innebär således att vi skulle förflytta vår position i den riktningen. Att de däremot då och då röstar på samma förslag som vi i riksdagen är oproblematiskt. Det är anpassningen av Liberalernas politik till SDs agenda som med tiden skulle urvattna våra värderingar. Å andra sidan är det svårt att se varför SD skulle vilja kompromissa med oss, vi står ju även ur deras perspektiv längst ifrån varandra.

Detta är inte enbart ett teoretiskt resonemang. I dagspolitiken är det högst påtagligt hur avgrundsdjup skillnaden är mellan Liberalerna och SD. I Region Stockholm visar SD sina rätta takter med ett antal rent främlingsfientliga godbitar för de riktiga kärntrupperna. Här är ett axplock:

 • Hembesöksprogrammet för nyfödda barn i socioekonomiskt utsatta områden ska bort. Det gör stor nytta för barns hälsa i områden där den är som sämst, men för SD är barnen eller en jämlik hälsa inget argument – nej, hembesöksprogram är ett ”förtäckt invandringsbidrag”.

 • Resursfördelning till vården utifrån patientgruppens behov ska ändras, eftersom det kan råka träffa någon med invandrarbakgrund. Care Need Index (CNI) är ett socioekonomiskt mått som baseras på sju variabler med betydelse för hälsa. En av variablerna är ”utlandsfödda”. SD vill utreda hur detta kan försvagas. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den som har störst behov ha företräde till vård, men för SD är födelseland viktigare än vårdbehov.

 • Indraget tolkstöd i vården, ingår också i SD:s politik. Om man varit här en tid och inte lärt sig tillräcklig svenska för att kunna diskutera exempelvis sin cancerbehandling eller andra medicinska frågor så får man stå sitt kast, i SD:s iskalla värld. Har man inte råd med egen tolk så får man hålla sig frisk. Men kommunikation är en del av vården, inte minst i känsliga och stressiga situationer där det kan handla om svåra besked, och förmåga att ta till sig av läkares ordinationer är ofta helt nödvändig. Att förneka svårt sjuka tolkhjälp är både cyniskt och kontraproduktivt.

På punkt efter punkt har SD ansträngt sig för att klämma åt invandrare och vinnlägga sig om att säkerställa att vården inte ska lyfta ett finger för hälsan hos den som har rötter i ett annat land. Det är inhumant – och det är antiliberala. Med sådan partier har vi inget att diskutera.

Jag har skrivit om detta även i en debattartikel i Aftonbladet.

Read more

Liberalernas landsmöte föreslås besluta om att injektionsrum i beroendevården bör prövas. Syftet är att förbättra hälsan och minska dödsoffren vid sprutmissbruk. Det är en vidareutveckling av sprututbytesprogrammen.

Vi vill säkerställa att sprutor inte delas för att minimera smittspridning, att vi minskar risken för död i överdoser och att vi kan nå fler droganvändare med vårdens och socialtjänstens insatser. Det handlar om hälsa för en mycket utsatt grupp och i förlängningen förhoppningsvis en väg ut ur missbruk.

Liberala ungdomsförbundet har motionerat till Liberalernas landsmöte om att införa injektionsrum, ett förslag som partistyrelsen bejakar.deras ordförande Romina Pourmokhtari kommenterar förslaget:

– Vården för missbrukare måste utgå från evidens, vad vi vet fungerar. Injektionsrum har funnits länge i flera andra länder och det finns inga tecken på att det ökar missbruk, utan däremot minskar hälsoriskerna. Sverige måste minska narkotikadödligheten och injektionsrum är ett viktigt steg.

Injektionsrum väntas också innebära minskad droganvändning i offentlig miljö.

Fakta och bakgrund

Förslaget om injektionsrum innebär att man ska genomföra regionala försök för att se hur verksamheten kan fungera i Sverige. Så här skriver partistyrelsen i sitt förslag till landsmötet:

”Liberalerna har länge drivit på införandet av sprututbytes­verksamhet runt om i landet. Det är ett arbete som måste fortsätta. När det gäller injektionsrum vore detta ett nytt inslag i svensk beroendevård, men exempel finns i andra länder. Beroendevården behöver utvecklas och vila på evi­dens. Partistyrelsen ser därför med intresse på möjligheten att någon region går före och prövar frågan utifrån målgrup­pens behov i anslutning till sprututbytesverksamhet. Utifrån detta bör sedan lärdomar dras innan vi kan ta ställning till att särskilda injektionsrum införs brett i hela landet. Upp­sökande insatser utvecklas för närvarande runt om i lan­det, exempelvis genom mobila hälsomottagningar. Det är en utveckling som Liberalerna ska fortsätta att verka för.”

Injektionsrum finns ibland annat Danmark, Norge, Spanien och Schweiz (där det började 1986). Erfarenheter från runtom i världen visar att injektionsrum har inneburit omedelbar förbättring av hygien och säkert användande – minskar mönster kring smittspridning av HIV och hepatit. En studie i Sydney visar att det var färre 112-samtal kopplade till överdos när man öppnade sina injektionsrum (avlasta akutvården). Summerat: fördelen är ökad och säkrad hygien kring bruk (särskilt bland brukare som ofta använder), ökad tillgång till vård och socialtjänst och minskad ”offentlig” droganvändning. Det finns ingen forskning som visar att tillgången till injektionsrum ökar drogbruk eller frekvens av injektion.

Jag och Romina blev intervjuade av Sveriges radio igår.

Fler som uppmärksammar förslaget: SVT.

 

Read more

I dag presenterade den blågröna majoriteten sin budget för Region Stockholm. I budgeten görs tydliga prioriteringar av kärnverksamheterna, samtidigt som höga krav ställs på effektiviseringar. Det krävs när konjunkturen mattas av och regionens kostnader för skatteutjämningen chockhöjs. Detta är den tuffaste budgetprocess jag upplevt som landstings/regionråd därför att det kräver insikt om lägets allvar och mycket noggranna prioriteringar. 

Den blågröna koalitionen i Region Stockholm lägger fram sin andra budget under mandatperioden. Utgångspunkten för budgeten är den plattform som koalitionen enades om efter valet om som beskriver vad som ska göras fram till 2022.

När nu konjunkturen viker och ekonomin mattas av väntar utmaningar. Ovanpå detta slår förändringar i skatteutjämningen hårt mot regionen. Region Stockholm går från att betala en miljard 2019 till att betala totalt 4,2 miljarder när systemet är fullt utbyggt år 2023. 4,2 miljarder motsvarar 6000 sjuksköterskor, 1 400 nya bussar eller tre fjärdedelar av länets vårdcentraler.

Den blågröna majoritetens utgångspunkt är dock oförändrad, vi kommer fortsätta att prioritera en vård och kollektivtrafik av hög kvalitet med god tillgänglighet för invånarna.

Budgeten i siffror

 • Budgeten uppfyller balanskravet och uppgår till cirka 108 miljarder kronor för 2020.
 • Det budgeterade resultatet är 311 miljoner kronor, resultatet exklusive omställningskostnader är 461 miljoner kronor.
 • Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp.
 • Nämnderna tillförs 80,2 miljarder kronor i anslag i budgeten för 2020. Det är ca 2,1 miljarder (2,6 procent) kronor mer än i budgeten för 2019 och är möjligt tack vare god ekonomisk hushållning.
 • Hälso- och sjukvården tillförs i budgeten 65,7 miljarder kronor i för 2020, vilket är 1,7 miljarder (+2,6 procent) mer än i budgeten för 2019
 • Kollektivtrafiken tillförs 11,0 miljarder kronor i budgeten för 2020 vilket är 356 miljoner (+3,3 procent) kronor mer än i budgeten för 2019.
 • Taxorna inom kollektivtrafiken höjs med 40 kronor till 930 kronor för ett 30-dagarskort i januari 2020 (Taxan för 2019 är 890 kr). Rabatterat pris blir 620 kronor.
 • Kostnaden för 30-dagarsperiodkorten i Waxholmsbolagets trafik höjs till 930 kr för vuxna och till 620 kr för pensionär, ungdom och student.
 • Kollektivtrafikens totala intäkter, inklusive biljettintäkter, beräknas öka med ca 280 miljoner kronor mellan 2019 och 2020. Här är även färdtjänsten inräknad.
 • Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 14,9 miljarder kronor varav 4,6 miljarder kronor i vården och dess lokaler samt 10,3 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.
 • Investeringsplanen omfattar 123,2 miljarder kronor de närmaste tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.

Idag kommenterade jag och mina gruppledarkollegor i koalitionen budgetförslaget:

 • Stockholms län har bäst konkurrenskraft i Europa och är snabbt växande. Men regeringen förstår tyvärr inte att 35 000 fler invånare per år kräver sitt. Vi har tuffa förutsättningar framöver med vikande konjunktur och 3,2 mdkr i ökad utjämning. Det finns därför inga extra pengar, vi måste nu själva spara, prioritera och effektivisera för att klara våra framtida utmaningar och samtidigt fortsätta ge länets invånare en tillgänglig vård och kapacitetsstark kollektivtrafik. Vi vänder på alla stenar och ska se över lokalkostnader, minska administration och vässa våra inköp. Kort sagt, varje skattekrona måste användas smart, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).
 • Vi får inte misslyckas en gång till att få riksdag och regering att lyssna på Stockholmregionens behov. I en vikande konjunktur är det än viktigare att Stockholmsregionen talar med en samlad röst i avgörande tillväxtfrågor, särskilt när det gäller behoven av infrastruktur och tillgång till bostäder. Stockholms förmåga att vara en hållbar tillväxtregion hänger på att vi inte ses som en spargris man kan slå sönder. Vilket är precis så vi uppfattar förslaget till ny kommunal kostnadsutjämning, säger tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C).
 • Vårdcentraler och digitalisering fortsätter vara tydliga prioriteringar för oss. Stockholmarna ska vara trygga i att snabbt kunna få kontakt med vården, ha friheten att kunna välja sin egen husläkare, och att möjligheten att kunna möta vården digitalt. Då stärker vi patientens ställning och använder dessutom vårdens resurser effektivt med vård i tid och på rätt nivå, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).
 • Den budget vi nu presenterar läggs fram i en orolig tid. Vi går in i en lågkonjunktur med inbromsad tillväxt och fallande sysselsättning. I ett sådant läge prioriterar Region Stockholm välfärdens kärna. Geriatrikplatserna byggs ut med 224 nya platser för att möta en åldrande befolkning och fler äldre kommer få tillgång till vaccin, säger vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD).
 • Vi prioriterar klimatfrågan och fortsätter i ett tufft läge att bygga för framtiden. Med den här budgeten säkrar vi fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken. Det blir nya spår, fler stationer och mer bussar, säger miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).
Read more