Sjukvård & hälsa

Stockholmarna ska ha tillgång till värdig, trygg och tillgänglig vård med kvalitet. Hälso- och sjukvården måste ständigt utvecklas och förändras. I Stockholm vill Liberalerna och hela Alliansen ta ansvar för framtidens utmaningar och föreslår därför en långtidsutredning om vården i Stockholms län fram till 2040. Patientmakt, digitalisering och rekrytering är viktiga frågor som ska tas upp i utredningen. Förändringar kräver kommunikation och samverkan med medarbetare och patienter.

Vården i Stockholms län håller en hög nivå men vi behöver fortsätta moderniseringen för att ge alla patienter den vård de har rätt att förvänta sig. Fler äldre, ökade förväntningar, strävan efter en mer jämlik hälsa, en snabb medicinsk och teknisk utveckling – det innebär stora möjligheter men kräver också förändringar av organisation, finansiering och arbetssätt. Vi ska dra erfarenheter av den nu pågående stora omställningen av vården, med ett förändringsarbete som tydligt involverar medarbetare och patienter. Därför ger vi uppdraget om en långtidsutredning om vården till 2040. Det finns många olika frågeställningar som behöver belysas i utvecklingsarbetet.

Stärk patientens ställning i vården. Vi ska ge utrymme för de patienter som vill och kan att forma sin egen vård. Vården ska vara präglad av kontinuitet och tillgänglighet. Individens möjligheter att ta ansvar för sin egen hälsa med stöd från vården behöver stärkas. Vi behöver också säkerställa den mångfald av vårdgivare som behövs för att möta patienternas behov.

Framtidens hälsoutmaningar måste mötas. Det gäller såväl den växande psykiska ohälsan som hur vården och omsorgen kring de sjuka äldre kan utvecklas så att den blir mer trygg och sammanhållen. Prevention, tidigare upptäckt av sjukdomar och därmed möjlighet till tidiga insatser är andra viktiga aspekter att belysa. Stockholms läns landsting behöver stå väl rustad för att möta framtida hot mot hälsan i form av epidemier, pandemier och ett förändrat klimat liksom av nya former av sjukdomar. Effekter av den allt mer utbredda antibiotikaresistensen behöver förebyggas.

Modernisera vården. Digitalisering och innovation ger fantastiska möjligheter som måste tillvaratas och användas för att utveckla vårdutbudet och ge patienterna en bättre service och goda möjligheter att själva vara aktörer i sin egen vård. Samtidigt måste moderna arbetsredskap erbjudas medarbetarna. Profession och patienter är de viktigaste resurserna när det gäller att utveckla och implementera nya innovativa lösningar. Den nödvändiga omställningen till den moderna, tiden som präglas av digitalisering måste fullföljas.

Säkra vårdens kvalitet och tillvarata kompetensen. För att ge de bästa förutsättningarna för patienten är det högsta grad avgörande att säkerställa möjligheterna till en fortlöpande förbättring av kvaliteten och kunskapsspridningen i sjukvården, liksom vårdprofessionens konstanta kompetensutveckling. En ödesfråga för sjukvårdens långsiktiga framgång är hur kompetensförsörjning ska säkras. Vårdens medarbetare måste vara en självklar del i formandet och genomförandet av utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdens långsiktiga finansiering behöver säkras. Lika viktigt är att resurserna i framtiden används för att på bästa sätt främja hälsa och ge vård av hög kvalitet där omställningen mot mer öppenvård och en stark primärvård är en naturlig del. Den kraftiga kostnadsutvecklingen inom vården behöver stagnera, och motsvaras av en lika hög kvalitetsstegring. Nödvändiga prioriteringar måste noga utredas och genomföras med modiga beslut. En växande administrativ belastning i vården får inte tillåtas sluka resurser. Styrningen av hälso- och sjukvården behöver utvecklas för att säkerställa att kvalitet och kostnadskontroll uppnås

Forskningens och utbildningens betydelse för ständig utveckling måste vara en självklar inriktning. Dess roll och möjlighet i det nya vårdlandskapet måste belysas och strategiska vägval göras för att forskningen ska vara en grundläggande del av hela sjukvårdssystemet och för att innovationer bättre ska kunna tillvaratas.

Read more

Idag inleder Liberalerna sitt landsmöte. Vi kommer att anta en ny politik och en bärande del i detta är att säkra, utveckla och modernisera välfärden.

Ökat bidragsberoende och satsningar på subventioner av allt från elcyklar till husbyggen på en redan överhettad byggmarknad får går före kärnan i välfärden. Välfärdspolitiken har slarvats bort av den rödgröna regeringen. Deras prioritering ger ett hårdare samhälle där vårdköer tillåts växa och människors försörjning hellre får ske genom bidrag än med fler enklare jobb.

Det behövs en liberal samhällsvision där välfärden är starkast för dem som är skörast. Just de blir än mer utsatta när vårdköerna växer, när stödet till funktionshindrade dras in och när äldre inte får den omsorg de behöver. När välfärden inte lever upp till förhoppningarna om det yttersta skyddsnätet och människor känner otrygghet blir det till skada för hela samhället. Utvecklingen måste brytas.

Vi ska forma en framtid för Sverige där människor kan leva och utvecklas, förverkliga sina drömmar och ta ansvar för sina liv. En framtid där välfärdstjänsterna ger trygghet och skapar möjlighet för människors frigörelse. På vårt landsmöte slår vi fast vår liberala politik som vi med stolthet kan gå till val på.

Sjukvården måste bli trygg och tillgänglig. Liberalerna har alltid varit pådrivande för mångfald i vården. Nu är det dags att ta nästa steg. Istället för regeringens försök att motarbeta privata vårdföretag måste vi öppna möjligheter för fler att bidra till vårdutbudet. Därför ska privata vårdgivare få möjlighet att etablera sig inom specialistvård i hela landet, genom att lagen om valfrihet (LOV) användas i alla landsting. De många och långa sjukskrivningarna är ett nederlag för svensk välfärd. Pengar som idag används till passiv sjukskrivning skulle kunna göra stor nytta i vården och få människor tillbaka till jobb och egen försörjning. Därför föreslår vi en utökad modell där försäkringskassan och sjukvården bättre samordnar resurserna.

Självständighet för människor med funktionsnedsättning. Den liberalt präglade handikappreformen från 90-talet undergrävs och riskerar nu att helt slås sönder. När inte ens andning anses vara ett grundläggande behov och till och med Försäkringskassan varnar för effekterna av ännu ett domstolsutslag är det en gåta att regeringen fortsätter sin hjärtlösa retorik om pågående utredning och antydningar om fusk med assistansersättning. Personlig assistans ger frihet och värdighet. Den måste räddas. Men vi vill mer än så. Sverige måste höja ambitionerna när det gäller såväl fysisk tillgänglighet som möjligheter på arbetsmarknaden för fler.

Äldres vård och omsorg måste hållas ihop. Äldre människor far illa av att vård och omsorg inte håller ihop och ger ett starkt skyddsnät. Varje sjuk äldre måste få en ansvarig läkare som ser till helheten och driver vårdinsatserna framåt. Det eviga hänvisandet vidare med förväntan om att de anhöriga ska stå för samordningen är inte hållbart och värdigt de äldre.

Digitalisera välfärden. Den moderna tidens möjligheter med digitalisering och artificiell intelligens måste tillvaratas som verktyg för att stärka individers egenmakt och reformera välfärdstjänsterna. 1900-talets stolta investeringar i infrastruktur har betytt mycket för vårt välstånd och för välfärden. Men gårdagens satsningar löser inte framtidens problem. Nu måste den digitala infrastrukturen byggas i hela landet. Därför behövs ett nationellt åtagande att tillsammans med landsting och kommuner investera i framtidens digitala infrastruktur.

Låt integrationen lösa demografiutmaningen. Sverige har tagit emot ett stort antal människor på flykt och gör därmed en viktig humanitär insats. Det är självklart en påfrestning att under kort tid ta emot ett stort antal människor. Man kan välja att se det som en konflikt mot en stark välfärd, eller rent av som en möjlighet. Det avgörs av hur väl vi lyckas med integrationen. Sveriges demografiska utveckling innebär att vi behöver fler människor som arbetar och bidrar till vårt välstånd. Vi behöver inte minst fler som kan och vill arbeta inom välfärdstjänsterna. De offentligfinansierade verksamheterna bör kunna vara föregångare när det gäller att erbjuda enklare jobb, exempelvis som vårdbiträden.

Vårt samhälle förändras och vi ställs inför nya utmaningar som kräver liberala lösningar formade i socialliberal människo- och samhällssyn. När tryggheten för de allra mest utsatta är i fara är Liberalerna redo att ta strid för välfärden.

Anna Starbrink, ordförande Liberalernas välfärdskommission

Texten är tidigare publicerad i Tidningen Nu.

Läs gärna DNs ledare om Liberalernas politik för en modern psykiatri.

Read more

Jan Björklund (L) och Anna Starbrink (L)

Patienter med psykisk sjukdom måste få lika bra omhändertagande och lika stort inflytande som patienter i den övriga sjukvården. En modern psykiatri tar stor plats i Liberalernas förslag till ny sjukvårdspolitik.

Bland annat föreslås flera viktiga förändringar för att utveckla vården vid psykisk sjukdom/ohälsa. Vi vill se särskilda psykiatriambulanser i hela landet och möjlighet för patienter att själva välja när de behöver läggas in på en psykiatrisk klinik. Det är två viktiga förslag.  Vi vill också att psykiatrins patienter alltid ska ha rätt till evidensbaserad behandling. Sjukvårdsgruppens förslag har fått stöd av partistyrelsen inför helgens landsmöte.

Psykisk ohälsa och sjukdom innebär fortfarande ett stigma i vårt samhälle. Samtidigt är psykiska besvär nu den största orsaken till ohälsa. Patienter som behöver psykiskt stöd och psykiatrisk vård ska kunna få det på lika goda villkor som när det är kroppen som krånglar. Vi måste försvara och förstärka friheten för personer med psykisk sjukdom.

Till helgen håller Liberalerna sitt landsmötet och vi ska ta ställning till en rad politiska förslag. Jag har lett arbetet med sjukvårdspolitiken som är ett av de mest omfattande politikområdena som landsmötet ska behandla.

Personer med akut psykisk sjukdom blir i dag i normalfallet hämtade av polisen, till exempel vid risk för självmordsförsök. Det är ovärdigt och dessutom dålig användning av samhällets resurser. Självklart borde de som kommer ha kompetens kring psykisk sjukdom – precis som vanliga ambulanser. Psykiatrisk akutbil har prövats med framgång i Stockholm och måste införas i alla landsting och regioner.

I vården av personer med psykisk sjukdom är individuellt bemötande och känslan av makt över den egna situationen av stor betydelse. Psykiatrin har gjort en lång resa mot bättre bemötande och större inflytande för de individuella patienterna. Liberalernas programgrupp föreslår att s.k. självvald inläggning erbjuds av psykiatrin i hela Sverige.

Många patienter kan leva ett välfungerande vardagsliv, med hem och jobb, större delen av tiden. Ibland behövs dock lite större insatser från vården, att man får dra sig undan till tryggheten på en heldygnsvårdavdelning. Med självvald inläggning kan patienter bestämma över in- och utskrivningar. Det har prövats framgångsrikt och visar sig minska behovet av tvångsåtgärder. Det ersätter inte andra vårdinsatser men vore en viktig möjlighet för många med psykisk sjukdom att få ett bättre liv.

Liberalerna slår vakt om vetenskapen i vården. Endast evidensbaserade behandlingar ska få erbjudas, och vård endast ges av legitimerad personal. Ett sådant skydd behövs också i psykiatrin. Patientsäkerhetslagen beskriver i dag ett antal diagnoser som måste behandlas av legitimerad personal, bl.a. cancer och smittsamma sjukdomar – dock inte psykiska sjukdomar. Det vill Liberalerna ändra på.

Psykiatrins patienter ska ha rätt till ett fullgott skydd mot kvacksalveri och humbug. Patientsäkerhetslagen måste förstärkas så att personer med psykisk sjukdom inte riskerar att under sken av ”vård” utsättas för behandlingsmetoder som saknar vetenskaplig grund.

Här är några av våra förslag för en bättre vård psykiatrin patienter: 

Några viktiga förslag om psykiatrin i Liberalernas förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program finns nedan. Sjukvårdsprogrammet i sin helhet ska behandlas på landsmötet i november 2017.

 • Psykiatrisk akutmobilitet, så kallade psykiatriambulanser, ska spridas över hela landet för att möta människor i kris och självmordssituationer.
 • Möjligheterna med självvald inläggning inom psykiatrin, där patienten själv bestämmer över sina in- och utskrivningar, ska erbjudas i hela landet. Målet är att minska behovet av tvångsåtgärder, då dessa i många fall beror på att patienterna är för sjuka när de kommer till sjukhuset och vårdtiden blir då ofta längre än vad som hade behövts.
 • Genom en stärkt patientlag ska psykiskt sköra personer skyddas från kvacksalveri och behandlingsmetoder som saknar vetenskaplig grund. Det finns flertalet terapier vid psykisk ohälsa som inte är grundade på vetenskap och som utövas av personer som inte har hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper. Risken är stor att psykiskt instabila personer far illa och inte får adekvat behandling. 5 kap i patientsäkerhetslagen regler att enbart hälso- och sjukvårdspersonal får diagnostisera och behandla vissa sjukdomstillstånd, som cancer. Vi vill att detta även ska omfatta psykiatrins patienter.

Bilden är tagen när jag och Jan Björklund presenterade sjukvårdspolitiska programmet inför landsmötet.

Read more

Kökapning i Stockholm! Nu presenterar Alliansen i Stockholmslandstinget ett initiativ för att kapa vårdens köer. Sedan regeringen la en våt filt över de privata vårdgivarna och avskaffade kömiljarden har köerna växt sig orimligt långa i landet. Stockholm ligger bättre till än rikssnittet, men vi är inte nöjda förrän köerna är väck. 

Alliansen i Stockholms läns landsting inför nu en egen ”kömiljard”. I budgeten för 2018 tillförs ytterligare en halv miljard kronor (vilket skulle motsvara drygt två statliga kömiljarder). Vårdköerna ska kortas, både på husläkarmottagningarna och på akutsjukhusen. Detta för att på egen hand möta regeringens avskaffande av den nationella kömiljarden, vilket försämrat tillgängligheten till vård i hela landet.

Stockholmarnas sjukvård ska vara trygg, flexibel och ha hög tillgänglighet. Därför fortsätter vi arbetet med att stärka primärvårdens ställning som människors huvudsakliga och första ingång i vården. Med den här satsningen ger vi husläkarna möjlighet att ge patienterna i Stockholms län bättre tillgänglighet till vården.

Sammanlagt tillförs ytterligare en halv miljard kronor i 2018 års budget för att korta köerna både på husläkarmottagningarna och på akutsjukhusen:

160 miljoner tillförs husläkarmottagningarna för att stärka vårdgivarnas incitament att leva upp till vårdgarantin, och kan exempelvis handla om ändrade öppettider, nya och utvecklade arbetssätt, rekrytering av personal eller webb-tidbokning. Detta ska bidra till en mer tillgänglig primärvård och på så sätt minska trycket på närakuter och akutmottagningar. Satsningen är långsiktig och sträcker sig över flera år.

340 miljoner tillförs akutsjukhusen för att åstadkomma en långsiktig nivåsänkning i köerna för besök och behandling. Ett arbete har påbörjats där sjukhusen aktivt samarbetar och hjälper varandra genom att erbjuda varandra avlastning där det för tillfället finns tillgänglig kapacitet. Det är dock inte tillräckligt för att korta köerna i så stor omfattning som Alliansen önskar. För att påskynda detta och korta köerna tillförs 340 miljoner som en engångsinsats. Prioriterade områden för att korta köerna är barnsjukvården och cancervård.

Tillsamman besökte Alliansens gruppledare vårdcentralen vid Brommaplan för att berätta om satsningen. Vårdcentralen är populär och får allt fler listade patienter. God tillgänglighet, bra möjligheter att boka på nätet och ett gott bemötande, är receptet för framgång här.

Läs gärna mer en artikel om vår satsning här.

Svenska Dagbladets Fredrik Mellgren intervjuar mig och Irene Svenonis (M), även Ella Bohlin (KD) och Gustav Hemming (C) var med från Allinansen.

Read more

Med hjälp av vaccin kan vi erbjuda ett skydd mot allt från vardagliga smittor till livsfarliga epidemier. Skyddet skapas genom att så många som möjligt är vaccinerade. Då stoppas smittspridningen innan den ens har börjat. Att vaccinera sig är frivilligt men rekommendationen från sjukvården ska alltid vara att man ska följa det vaccinationsprogram som finns.

Idag uppmärksammar Dagens Nyheter att flera anställda vid en barnavårdscentral på Södermalm ger råd om vaccinationer som strider mot barnhälsovårdens riktlinjer. Det pågår sedan tidigare en granskning av just den här verksamheten och de brister som nu synliggjorts är mycket allvarliga och måste få konsekvenser. Jag behöver dock invänta resultatet från den pågående granskningen innan jag kan ta ställning till om avtalet med verksamheten kan sägas upp. Granskningen kommer vara färdig under de närmaste veckorna.

För mig är det självklart att alla barnavårdscentraler ska följa de riktlinjer som finns och att alla föräldrar ska få god och rätt information. Även om vaccinationerna är frivilliga så är rekommendationen från sjukvården och myndigheter att man ska följa det vaccinationsprogram som finns. Vaccinet fyller bara sitt syfte om många är vaccinerade. Att vaccinera sig och sina barn handlar därför inte bara om att skydda sig själv, utan även om att förhindra att andra drabbas av farliga sjukdomar.

De föräldrar som väljer att inte låta sina barn vaccineras riskerar inte bara sina egna barns hälsa, utan även andras – barn som av olika skäl inte kunnat vaccineras, för att de till exempel inte tål vaccinet eller ännu inte fyllt 18 månader och därmed ännu inte haft möjlighet att få vaccinet. Det är ett enormt ansvar som de här föräldrarna tar på sig när de aktivt väljer bort vaccinet för sina barn.

Tillsammans med min partikollega i Stockholms stad, Lotta Edholm, har jag tidigare föreslagit att de föräldrar som aktivt väljer att inte vaccinera sina barn inte ska kunna räkna med att fritt få välja förskola. Istället ska en bedömning utifrån risk för smittspridning vara vägledande vid placering av dessa barn. De barn som av medicinska skäl inte kunnat få sin vaccination ska dock få dispens. Du kan läsa mer om vårt förslag här.

 

Read more

För eller emot vårdval? För mig är det en konstig fråga. Vårdvalet är bara ett verktyg, för att ge patienter större makt över sin situation. Och för att fler ska kunna få vård i tid. Hos husläkarna är det tydligt att vårdvalet har lett till mer vård för dem med störst behov.

I januari 2008 startade de första vårdvalen i Stockholms län. När vi sammanfattar resultaten ser vi ökad tillgänglighet till vård och starkare ställning för patienterna. Stockholmarna har fått ökad makt över sin hälsa och viktiga beslut i sin vardag tack vare vårdvalen. Invånarna i Stockholms län har också fått tillgång till ett betydligt större vårdutbud och vård i tid.

Men vi är inte nöjda. Utvecklingen av vårdval behöver bland annat sikta på kontinuitet, innovation och ökad jämlikhet.

När man lyssnar på den politiska oppositionen målas vårdvalen upp som det stora hotet mot vården. Det är väldigt märkligt, av två anledningar. För det första är vårdval bara ett verktyg – en avtalsform. Det bygger på att alla vårdgivare får erbjuda patienterna vård, inom de ramar landstinget fastställer, och så länge man uppfyller våra högt ställa kvalitetskrav. Det viktiga är alltså hur dessa avtal och kvalitetskrav utformas.

För det andra har vårdvalen medfört stora förbättringar som borde vara tydliga för alla. Köer och väntetider har kapats, ibland nästan försvunnit. Höft- och knäledsoperationer, logopedhjälp för barn med språksvårigheter, och en rad andra vårdområden: Vårdvalen är en huvudförklaring till att vården i Stockholms län är bäst i landet på att uppfylla vårdgarantin för specialistvård.

Att avskaffa vårdval innebär inte bara att man avskaffar patienternas frihet att välja. Det betyder också att man avskaffar eller allvarligt försvårar vården för dessa patienter. Färre kommer få vård i tid.

Den som vill avskaffa vårdval måste svara på en fråga: Hur ska ni lösa vården för dem som behöver byta ut sin höft- eller knäled? Hur ska ni se till att barnen som har språksvårigheter inte återigen behöver vänta i månader eller ännu längre på att få hjälp av en logoped? Hur ska ni hindra att de långa väntetider som fanns innan vårdvalen, återkommer?

Vårdvalen kostar pengar. Det är självklart att det är dyrare att ge människor vård än att låta dem stå i kö (åtminstone på kort sikt…) När Socialdemokraterna och andra vill spara på vårdvalen betyder det inget annat än att spara på vården. Att ransonera vården.

Självklart ska vi ha kontroll över kostnader och kostnadsutveckling. Vi har under tio år återkommande följt upp och utvecklat olika vårdval, och anpassat ersättningssystem.

En av de stora förändringarna gäller husläkarverksamheten, där vi förändrat resurserna ännu mer ska utgå från vars och ens individuella vårdbehov. Redan tidigare har det varit tydligt att läkarbesöken ökat mest för personer med lägst inkomster.

Nu vill vi gå vidare och göra vården ännu mer modern i att svara upp mot enskilda människors vårdbehov och utveckla nya former av både digitala kontaktmöjligheter och innovativa sätt att till exempel minska vårdrelaterade infektioner eller antibiotikaresistensen. Därför har vi tagit initiativ till en större översyn av vårdvalens utformning.

Nedan finns några fakta om två aktuella rapporter, om vårdvalen generellt och om husläkarverksamheten (dvs vårdcentralerna).

Vårdval 10 år – viktigaste punkterna från rapporten

Effekter av vårdvalen

En genomlysning av de studier som finns visar att vårdval ger effekt på det huvudsakliga syftet – att låta vården koncentreras utifrån patienten som individ.

Förbättrad tillgänglighet

Stärkt ställning för patienten

Exempel finns på minskade samhällskostnader och kortare operationsköer samt färre komplikationer inom t.ex. höft- och knäoperation.

Kostnadsökningen återspeglar ökad vård – och sannolikt ett eftersatt vårdbehov.

Förbättringsområden

Vårdval påverkar inte jämlikheten negativt men inte heller positivt – de positiva effekterna av vårdval kan spridas till fler. 2016 och 2017 gjordes förändringar av ersättningssystemen till primärvården, för att styra resurserna tydligare utifrån patienters individuella vårdbehov med hjälp av index (ACG och CNI), samtidigt som patienternas valfrihet värnas.

Kontinuiteten har inte påvisat förbättrats av vårdval – i de områden där det är extra viktigt är det värdefullt att se hur styrningen mot kontinuitet kan förbättras. Det gäller t ex hemsjukvård (ska överföras till kommunerna, Alliansen föreslår gemensamt vårdval för äldres vård och omsorg), ASIH, husläkarverksamheten.

Innovationsutrymmet: Det finns inom flera vårdval exempel på hur arbetet med att minska biverkningar av vården, t.ex. vårdrelaterade infektioner och blödningar efter operation stimulerats av avtalsformen. Detta behöver säkerställas inom fler områden.

Läs mer här.

Husläkarbesöken ökade mest hos dem med lägst inkomst

När vårdvalet för husläkarverksamheten har följts upp, visas att läkarbesöken har ökat mest i de områden som har lägst medelinkomst i länet. År 2008, när vårdvalet startade, var besök per invånare 1,53 och 2016 var siffran 1,62. För dem med högst medelinkomst i länet ökade läkarbesöken under samma tid från 1,45 läkarbesök per invånare till 1,46.

Rapporten om systemeffekter av den reviderade ersättningsmodellen för husläkarverksamheten med basal hemsjukvård visar också effekter av förändringar i ersättningssystemen 2016 och 2017:

 • Färre läkarbesök (än tidigare år med vårdval, fortfarande fler än innan vårdval) – men längre läkarbesök. Och fler sjuksköterskebesök.
 • Drygt fyra av fem vårdcentraler har startat äldremottagning. Nästan varannan har startat astma/KOL-mottagning.
 • Påbörjade förändrade arbetssätt, enklare sökorsaker hanteras med exempelvis egenvårdsrådgivning.
 • Ingen övervältring av besök till andra vårdformer syns.

När vårdval?

Vårdval är särskilt lämpligt när valmöjligheter för patienter är viktigt, uppdraget tjänar på flexibilitet och när konkurrens är en fördel. Fokus nu på att som beställare verka för att dels mäta, dels styra mot bättre medicinska resultat och patientupplevd kvalitet samt säkrad jämlikhet.

Read more

När vi kommer upp i åren ökar ofta behovet av vård och stöd från vår omgivning. Drygt 15 000 personer i vårt län varje månad är inskrivna i hemsjukvård. Många vill och kan leva kvar länge i sina egna hem, men behöver hjälp från såväl hemtjänst som hemsjukvård. Det betyder att det kan bli många aktörer och mycket ”spring” hemma hos de äldre. När det är olika huvudmän riskerar äldre hamna i kläm, om det gnisslar här och var i samverkan. Det vill vi ändra på. Våra äldres behov av trygg vård och omsorg ska sättas i främsta rummet. 

Just nu pågår arbetet med att hitta en bra lösning tillsammans med kommunerna för att samordna huvudmannaskapet kring hemsjukvården så att den kopplas ihop med den kommunala omsorgen. Från landstingsalliansen är det jag, Irene Svenonius och Marie Ljungbers-Schött från moderaterna och Ella Bholin (KD) som driver på för förändringen. Idag ska vi träffa kommunernas representanter för fortsatt dialog.

Det är inte vi som patienter, oavsett ålder, som ska anpassa oss, eller behöva samordna vården. Det är vården som ska kretsa kring oss, utgå från våra behov, och samordna sig. Det blir extra viktigt om man är äldre, har många krämpor och större behov av trygg vård.

Hemtjänst är ett kommunalt ansvar, medan hemsjukvården är landstingets. Det delade ansvaret är inte till gagn för de äldre. Övriga Sverige har gått före och visat på de goda effekter som kan uppstå för sjuka äldre i eget boende vid en genomtänkt och klok kommunalisering av hemsjukvården. Det är en väg som vi gärna slår in på tillsammans med de 26 kommunerna i Stockholms län.

Just nu pågår förhandlingar mellan landstinget och kommunerna om ett överförande av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Målet är huvudmannaskapsförändring och skatteväxling den 1 januari 2020. 

Vi behöver gemensamt mellan landsting och kommuner ha en vision för de äldres vård och omsorg i Stockholms län. En vision som utgår från de äldres önskemål och behov av en sammanhåller vård och omsorg i det egna hemmet. Från båda sidor behöver vi sedan tänka över integreringen av hemsjukvård och äldreomsorg och samarbetet med primärvård, geriatrik och akutsjukvård.

Det är viktigt att reformen inte bara flyttar på en ansvarsgräns och leder till ett nytt dike mellan kommuner och landsting. Vi måste uppnå förbättringar i vardagen för våra äldre i hemsjukvården. Vi är övertygade om att det blir ett bättre helhetstänkande runt behövande äldre om såväl hemtjänsten som hemsjukvården inklusive rehabilitering i bostaden tillhör samma organisation. Kommunerna behöver enas om en modell för förändringen, samtidigt som det praktiska arbetet efter överföringen naturligtvis kan skilja sig åt beroende på kommun. 

Från landstingets sida anser vi att tillfället måste tas att dessutom skapa en än tryggare  och mer sammanhållen vård för de äldre invånarna. Vi vill gärna samverka med de kommuner som så önskar om ett gemensamt större omsorgs- och vårdutbud riktat till de äldre genom ett nytt vårdval – vårdval senior. Vi vill gå framåt med kvalitet, valfrihet och kontinuitet för de äldres vård och omsorg.

Vi ser fram emot att tillsammans med Stockholms läns kommuner finna en väg framåt till en lyckad förändring av huvudmannaskapet för hemsjukvården. 

 

Read more

Så befriande och sorgligt på samma gång att översköljas av så många kvinnors berättelser om erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp på sociala medier under hashtaggen #metoo.

Jag visste att det var vanligt och i mina personliga samtal med vänner har den fasansfulla insikten sjunkit in. Jag har aldrig mött en kvinna som säger att hon varit förskonad. Alla tycks dela erfarenheten av opassande, förminskande kommentarer med sexuell anspelning, eller obehagliga tillmälen som”jävla hora” eller ”luder” från främmande män i offentliga miljöer. Några har försatts i hotfulla, skrämmande situationer och ytterligare några har utsatts för direkta, fysiska övergrepp och våldtäkter.

Detta gör att vi inte bara delar erfarenhet av sexuella trakasserier och övergrepp. Vi har också alla fått vår frihet beskuren. Och detta är så vanligt att många av oss lärt oss ta detta för givet. Vår frihet begränsas därför att vi blivit rädda. Personligen åker jag inte tunnelbana själv sent på kvällarna.

Några händelser jag bär med mig i minnet:

Blottaren i min barndom som försökte få småtjejerna på stranden att titta på honom, vi sprang därifrån men vågade inte berätta för någon vuxen.

Rädslan när några tonårskillar började gå efter mig och kommentera mitt utseende. Jag var kanske 11 år. Ungefär som min dotter är nu.

Mannen som satte sig alldeles för nära på tunnelbanan, som tryckte sitt ben mot mitt lår och sa att jag inte behöver vara rädd, han vet vad en kvinna som jag behöver och han kan följa mig hem. Då frös jag till is av rädsla.

Mannen på Mariatorget som en helt vanlig dag tyckte det var rimligt att kalla mig för ”milf” och samtidigt göra obcena gester och föreslå att vi skulle ha sex. Då blev jag inte rädd men arg och frågade om han verkligen trodde sig var kapabel. Han lommade svärandes iväg och jag kände mig rätt smutsig.

Detta är bara några exempel från mitt eget liv.

Jag är så glad att vi nu tillsammans uppmärksammar detta och talar om våra erfarenheter. Jag ser att många män också reagerar och upprörs över deras vänners, kollegors, systrars, döttrars berättelser. Detta är viktig, kanske rent av den vändpunkt som behövs. Om de bra männen ser vad som sker och förstår att de måste säga ifrån mot övergreppen kan vi förhoppningsvis nå förändring. Det hoppas jag för min dotters och alla andra flickors skull. #metoo

Read more

Vård i tid och utan krångel, ett gott bemötande, hög medicinsk kvalitet. Det är vad många förväntar sig i vårt välfärdssamhälle. För att det ska vara möjligt att leva upp till finns en sak som är viktigare än det mesta: Kompetenta medarbetare med utrymme att göra ett gott arbete – vårdproffs som får vara proffs!

Det behövs gemensamma nationella ansträngningar för att säkra kompetensen i vården. Tillsammans med riksdagsledamoten Pats Persson och regionrådet Gilbert Tribo skriver jag idag om behovet av reformer med Skåne som utgångspunkt. Men liknande situation råder i landet i stort.

Liberalerna föreslår en rad satsningar på kompetens i sin budgetmotion i riksdagen:

 • Allmänläkarlyftet – utbildningssatsning för primärvården.
 • Karriärtjänster för sjuksköterskor.
 • Utbildning ska löna sig även för vårdens medarbetare – sjuksköterskor ska inte betala statlig skatt.
 • Stimulanspengar för fler vårdbiträden.
 • Investeringsfond för vårdens digitala infrastruktur.

Läs gärna mer i vår artikel i Kvällsposten.

 

Read more