Sjukvård & hälsa

Idag skriver jag i Länstidningen tillsammans med min partikamrat Ninos Maraha från Södertälje om sjukhusmaten.

Det drar ihop sig till beslut om mat- och måltidspolitiken i landstinget.  För Södertäljes del betyder det konkret att nuvarande avtal om mat­leveranser inte förlängs. I stället ska Södertälje sjukhus utreda frågan om eget sjukhuskök, i samband med den övriga om- och tillbyggnaden som planeras för sjukhuset. Utgångspunkten är att mat och måltider i vården måste bli betydligt bättre än i dag.

Read more

Idag presenterar Folkpartiet i landstinget en rapport om hur barnsjukvården kan utvecklas. Kravet på att vi ska rädda Astrid Lindgrens barnsjukhus, som uppmärksammades av DN idag) är en del av denna rapport. Men den innehåller en hel del andra angelägna förslag också.

Det blir allt fler barn i vår växande region och de och deras föräldrar ska kunna lita på att de erbjuds den bästa vården när det behövs. Ett område som vi ser behöver uppmärksammas särskilt är allergivården. Bland annat behövs fler allsergiläkare. Födoämnesallergier ökar men behandlingarna går också framåt, och vi behöver utbilda fler allergiläkare som kan använda de senaste metoderna

Folkpartiets förslag för en bättre hälso- och sjukvård för barnen

 • Behåll Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna (ALB Solna) och flytta in den högst specialiserade barnsjukvården på Nya Karolinska Solna (NKS).
 • Behåll Sachsska Barnsjukhuset och Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge.
 • Inför vårdval för öppen barnmedicinsk vård.
 • Inför vårdval för första linjens barnpsykiatri.
 • Inför sanktioner kommuner och landsting som inte följer överenskommelser om barn som behöver särskilt stöd (BUS).
 • Fler hembesök till sjuka barn.
 • Mer avancerad hemsjukvård för svårt sjuka barn.
 • Fler ST-läkartjänster inom allergologi.
 • Utred om det ytterligare går att förbättra innehållet, öka samarbetet och höja kvaliteten av omhändertagandet vid de tre barnahusen i Stockholms län.
 • Satsa på ett VITS-projekt i Stockholms län för barn med neuropsykiatriska problem.
 • Öka internetbaserade medicinska kontroller och behandlingar för unga.
 • Förbättra övergången från barnsjukvård till vuxenvård vid både psykisk och somatisk sjukdom eller funktionsnedsättningar.
 • Satsa mer på habilitering för barn och unga.
 • Öka antalet neuropsykiatriska utredningar och förbättra omhändertagandet av de barn som får en diagnos.
 • Öka den specialiserade ätstörningsvården.
 • Öka öppettiderna på ungdomsmottagningarna.
 • Förebygg övervikt och fetma hos barn och ungdomar och öka möjligheten till behandling av barn med fetma

Vår rapport i sin helhet hittar du här: Barnrapport

Birgitta Rydberg bloggar också om detta.

Read more

Idag talar Birgitta Rydberg i DN (ej på nätet) klarspråk om att Astrid Lindgrens barnsjukhus måste finnas kvar i framtiden. Folkpartiet tar nu ställning för att sjukhuset ska finnas kvar i Solna. Även Sachsska Barnsjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge, och nyföddhetsvården på Danderyds sjukhus ska förstså finnas kvar.

 

 

Read more

Kulturnämnden beslutar om bidrag till scenkonst för barn och unga

Idag har Produktionsutskottet fattat en rad viktiga beslut för att förbättra maten och måltiderna i vården.

Ärendet ska nu vidare till Landstingsfullmäktige för slutgilitigt beslut. Det hela innebär att vi nu antar en vision för mat och måltider i vården:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting en god smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Närstående och medföljande ska kunna köpa varm mat dygnet runt.

För att nå denna vision har vi också fastställt en strategi som innebär att: 

 • Alla verksamheter ska bedriva ett strategiskt och operativt nutritionsarbete.
 • Alla patientmåltider ska utformas för att uppnå en positiv måltidsupplevelse som helhet. FAMM (Måltidens fem aspekter) kan vara en lämplig utgångspunkt
 • Alla patienter ska kunna välja mat och dryck samt när man vill äta.
 • Närstående och medföljande ska kunna köpa mat dygnet runt.
 • Alla verksamheter ska ha fokus på att höja kompetensen hos relevanta yrkesgrupper om matens och näringens betydelse för patienters tillfrisknande och rehabilitering.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska tillagningskök alltid utredas som ett alternativ.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska de utformas för att skapa förutsättningar för en stimulerande måltidsmiljö och optimal nutritionsbehandling.
 • SLL ska verka för att FoU-medel avsätts till patientnära forskning om nutritionsbehandling, ätstödjande åtgärder och utvärdera modeller för att förbättra måltidssituationen samt om hälsoekonomiska effekter av en utvecklad måltidssituation.
 • Förvaltningen ska under hösten 2016 sammanfatta det arbete som skett för att uppnå visionen i en rapport.
 • Alla vårdverksamheter inom SLL ska självständigt kunna hantera kommande frågor om kostförsörjning.

Dessutom ska ett nätverk inrättas för erfarenhetsutbyte kring måltider inom landstinget. De ska arbeta med bland annat inspirerande aktiviteter, utbildningsinsatser, dialog med patientorganisationer med mera.

God mat.

God mat.

Arbete med utvecklingen av mat och måltider i vården uppmärksammas i media: Se här SvD, Radio Stockholm,

Read more

Just nu pågår Folkpartiets Liberala riksmöte i Västerås. Jan Björklund inledde med ett lysande tal om våra socialliberala uppdrag.

Genom att ta upp internationalism, demokratisträvanden, jämställdhet, värdig äldreomsorg, rätten för var och en att forma sitt liv och kampen för HBTQ-personers rättigheter, innovationer och forskningens betydelse ringade han in vara stora och viktiga utmaningar.Jan Björklund i dubbel upplaga. Dubblet så bra.

Efter detta inspirerande tal var det min tacksamma uppgift att försöka kanalisera engagemanget till konkrata frågor genom ett seminarium om hälso- och sjukvården. Jag höll det tillsammans med min kollega i Västra Götaland Jonas Andersson. Starkare patienter – liberala idéer för framtidens hälso- och sjukvård. Vi tog upp fyra områden där vi ser att det finns en uppgift för liberaler att stärka den enskilda människan i vården: Mångfalden och valfriheten i vården, den enskilda människans rätt till integritet, vårdens kvalitet och de läkande vårdmiljöerna. Det blev en mycket givande diskussion i den (nästan) fullsatta seminariesalen.

Nu har jag lämnat de liberala vännerna i Västerås. De får fortsätta sitt riksmöte utan mig. Resten av helgen är det mina barn som gäller. När jag nu sitter här på tåget mot Stockholm känner jag mig riktigt nöjd och glad över denna dag och alla fina möten som gett mig många viktiga tankar och idéer i det fortsatta arbetet med att utveckla vår politik ytterligare.

Min seminariekompis Jonas Andersson, regionråd i Västra Götalande (i tillfällig opposition)

Read more

Idag tog jag tunnelbanan till Kista för att kampanja lite med mina folkpartikompisar. Vi delade ut information om hur vi vill utveckla vården och omsorgen för äldre. För landstingets del förespråkar vi en utbyggnad av geriatriken (äldresjukvården). En annan fråga som berör många äldre är mat och måltider i vården. En stor andel av de äldre lider av undernäring och för att komma till rätta med det behöver vi lyfta frågan om mat och måltider ytterligare. Folkpartiet föreslår också en förbättrad kontroll och uppföljning av all äldreomsorg – såväl kommunalt driven som den som drivs av privata aktörer. Det är alltid kul att vara ute bland människor och prata politik!

Ann-Katrin Åslund och jag sprider liberala budskap i Kista!

Read more

ASIH ger svårt sjuka patienter livskvalitet

Igår ordnade jag ett möte med en grupp engagerade folkpartister som fördjupar sig kring olika vårdfrågor. Temat för mötet var Vård i hemmet. Vår gäst Fredrik Sandlund, som är verksamhetschef för ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Långbro Park, berättade om deras arbete och vad styrkorna med denna vårdform är.

ASIH är en fantastisk möjlighet för många svårt sjuka att kunna få vård i hemmet, istället för på sjukhus. Det kan handla om cancerpatienter och andra som drabbas av långvarg sjukdom. Jag föreställer mig att det är en mycket stor livskvalitetsvinst för patienterna att kunna få vara hemma i sin egen miljö bland nära och kära. Men det förutsätter förstås att patienterna själva önskar detta och att anhöriga vill och orkar vara delaktiga i detta. Jag hoppas och tror att verksamheten kommer att växa och utvecklas i Stockholms län. Det är också inriktningen i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholm.

Med på mötet var också Jessica Eriksson som gav oss inblick i arbetet kring kommunalisering av den basala hemsjukvården (det är något annat än ASIH, nämligen primärvårdens hemservice). Just nu diskuteras om kommunerna kan vill överta ansvaret för detta. Poängen skulle vara att få ett bättre samarbete kring den enskilde patienten som idag kan ha hjälp från både kommunens hemtjänst och landstingets hemsjukvård.

The Doctor av Samuel Luke Fildes år 1891. Så avancerad vård i hemmet man kunde i slutet av 1800-talet.

The Doctor av Luke Fildes. Så avancerad vård i hemmet man kunde i slutet av 1800-talet.

Sir Luke Fildes målning ”The Doctor” från 1887 visar hans äldsta son Philip, som dog i tuberkulos 1877. Bilden av läkaren vid sonens sida blev ett minne förknippat med professionell hängivenhet som inspirerade till målningen. Jag tycker det ger en intressant och talande inblick i sjukvården i den senare delen av 1800-talet. Det finns mycket omtanke i bilden.

I dag är förstås ASIH något helt annat och mycket väl utvecklat.

Read more

På sistone har det skrivits en del om journalsystemen i vården. Bland annat har det visat sig att vissa uppgifter om patienter är alltför lättillgängliga för vårdpersonalen. Självklart ska den som söker hjälp i vården alltid kunna känna sig trygg – trygg i att få ett bra omhändertagande och ett bra bemötande, men även trygg i att ens personliga medicinska information hanteras på ett säkert sätt.

Idag skriver min kollega Birgitta Rydberg och jag i Svenska Dagbladet på nätet att vi förväntar oss att alla sjukhus och vårdgivare, oavsett om de drivs av landstinget eller fristående, ser över sina rutiner och informerar alla patienter om deras rättigheter när det t.ex. gäller att spärra information. Det finns inget utrymme för kompromisser med integriteten.

Inom landstinget har vi ett regelverk med tydliga krav på olika behörighetsnivåer. Det ska finnas spärrar mellan olika delar av vården. Chefer har ett ansvar för att dessa riktlinjer följs, och informationen till medarbetarna ska vara glasklar. Obehörig inloggning är straffbart, och att bryta mot regelverket ska ge konsekvenser – i sista hand polisanmälan och avsked.

Folkpartiet har föreslagit att all medicinsk information ska samlas väl skyddad i en databas där bara patienten själv har full tillgång till all sin information. ”Eget rum på nätet” kallar vi det, och det är patienten som har nyckeln till det egna rummet. I akuta lägen kan rummet förstås dyrkas upp, men det ska då dokumenteras noggrant. Patientens integritet måste tas på allvar!

Läs gärna Birgitta Rydbergs blogg

Read more

I veckan gjorde jag två besök i vården, som båda berör Kultur i vården.

Kulturnämnden ger stöd till kulturverksamheter i olika former. Två av dessa verksamheter är Glädjeverkstan på Astrid Lindgrens barnsjukhus och Musikverkstan på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Det var bra att få se verksamheterna på nära håll. Det är lätt att inse betydelsen som Glädjeverkstans clowner har för sjuka barn och deras familjer. Jag ser det som ett sätt att låta barnen vara barn för en stund – inte bara en patient eller en diagnos.

Read more

NKS, Nya Karolinska Solna. Bild: White Tengbom Team

När framtidens sjukvård ska formas borde en av de viktigaste utgångspunkterna vara att varje patient som läggs in på sjukhus ska få ett eget patientrum. Det är förstås delvis en fråga om kvalitet och komfort för den enskilde patienten – men det är långtifrån fråga om ”lyx”. Den enskildes integritet blir ett allt mer självklart värde och patientens välmående är viktigt för ett framgångsrikt vårdresultat.

Folkpartiet i Sveriges landsting och regioner kommer arbeta för att skapa förutsättningar för eget patientrum. Det är också ett förslag som förs fram i Folkpartiets sjukvårdsgrupp. Idag skriver jag, tillsammans med flera FP-kollegor, om varför detta är en bra ambition.

Patientrum på Nya Karolinska sjukhuset.

Eget patientrum minskar dessutom risken för vårdrelaterade infektioner, som drabbar närmare var tionde patient på svenska sjukhus. Varje sådan infektion bedöms medföra i genomsnitt fyra extra vårddygn. Enkelrum är alltså en förbättring som minskar lidandet för patienterna och som är positiv för landstingens ekonomi.

Birgitta Rydberg bloggar också om detta.

Read more