Sjukvård & hälsa

NKS, Nya Karolinska Solna. Bild: White Tengbom Team

Nu har Landstingsstyrelsen fattat beslut i ärendet om tillagningskök på Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Beslutet är helt i enlighet med mitt önskemål om att inrätta ett sådant kök. Extra roligt att alla är överens om detta. Här är ärendet som behandlades idag.

Kanske lite svårt att urskilja, men här håller ett nytt kök på att växa fram, med ett helt sjukhus runt om kring sig…

Read more

I budgeten för 2012 aviserade regeringen att ett antal viktiga vårdutbildningar ska byggas ut (läs här). Det är ett välkommet besked från utbildningsminster Jan Björklund (FP), men det är också viktigt att utbildningsplatserna hamnar på rätt ställe.

I Stockholm behövs det fler utbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare. Det är budskapet i ett brev som skickats till utbildningsministern. Undertecknare är Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola, Ersta Sköndal högskola och Röda Korsets högskola.

DN skriver om brevet i dagens tidning (ej på nätet). Stockholm har landets lägsta tillgång per invånare på sjuksköterskor, står det i DN. Den uppgiften kommer från Socialstyrelsen: Stockholm är det län som har lägst andel såväl sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor per 100 000 invånare, 442 stycken. Rikssnittet är 529 och störst antal finns i Västerbotten (686 stycken). För att uppnå samma nivå som landet i övrigt behöver antalet sjuksköterskor ökas med cirka 2 900, varav 2 200 med specialistkompetens.

Brevet till Utbildningsdepartementet.

Med tanke på den starka befolkningsutvecklingen i Stockholm (halva Sveriges befolkningstillväxt sker här!) måste vårdutbildningarna utökas så att det finns tillräckligt med personal för att ta hand om framtidens patienter.

I brevet påpekar man även att landstinget och lärosätena i Stockholm har ett väl utvecklat och framgångsrikt samarbete. Detta skapar goda förutsättningar för en utökning av sjuksköterskeutbildningen i Stockholm. Genom olika åtgärder arbetar man t.ex. för att skapa utrymme för mer verksamhetsförlagd utbildning.

Det finns alltså både behov av, och förutsättningar för, fler utbildningsplatser i Stockholm. Vi vet dessutom att det är många som vill utbilda sig till sjuksköterska i Stockholm. Nu hoppas vi på ett positivt besked från Utbildningsdepartementet!

Read more

Vi höjer ambitionerna för sjukhusmaten!

För ett år sedan tog jag initiativ till ett arbete för att utveckla mat och måltider i vården. Idag lämnar våra utredare ifrån sig sina resultat.

Samtidigt skickas förslagen ut på remiss och jag hoppas vi får in många kloka synpunkter från sjukhusen, patientorganisationer, fackliga organisationer med flera. I mars är tanken att vi ska få tillbaka hela ärendet med remissvar och allt till produktionsutskottet så att vi då kan fatta beslut om hur vi vill gå vidare.

Det känns riktigt bra att vi nu kommit såhär långt även om jag vet att förändringsarbete tar tid. Att höja måltidens status i vården är en högt prioriterad uppgift, menar jag. Nu finns ett bra underlag för diskussion innan vi fattar beslut under våren.

Sjukhusmat när den är som bäst. Vackert upplagt på fint porslin. Smakar också gott!

Herlevs Herligheder – såhär kan sjukhusmat vara. Bild från studiebesök i Danmark.

Utredningens förslag

Utredningen föreslår att följande vision ska gälla för all landstingsägd vårdverksamhet för perioden 1 juli 2012–31 augusti 2016:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting smaklig, näringsberäknad mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Anhöriga har möjlighet att köpa lagad mat dygnet runt.

För att nå denna vision föreslås följande strategier:

 • Alla verksamheter ska bedriva ett strategiskt och operativt nutritionsarbete.
 • Alla patientmåltider ska utformas utifrån FAMM (måltidens fem aspekter: miljön, mötet, stämningen, produkten, styrsystemet)
 • Alla patienter ska kunna välja mat och dryck samt när man vill äta.
 • Anhöriga och medföljande ska kunna köpa mat dygnet runt.
 • Alla verksamheter ska ha fokus på att höja kompetensen hos relevanta yrkesgrupper om matens och näringens betydelse för patienters tillfrisknande och rehabilitering.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska tillagningskök alltid utredas som ett alternativ.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska de utformas för att skapa förutsättningar för en stimulerande måltidsmiljö och optimal nutritionsbehandling.
 •  SLL ska verka för att FoU-medel riktas särskilt till patientnära forskning om nutritionsbehandling och måltidssituationen i landstingets FoUU-budget.
 • Förvaltningen ska under hösten 2016 avrapportera en sammanfattning av det arbete som skett för att uppnå visionen.

Alla vårdverksamheter inom SLL ska självständigt kunna hantera kommande frågor om kostförsörjning.

Det ska inrättas ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring måltider inom landstinget. Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att utse en samordnare för nätverket. Inom ramen för nätverket bör följande frågor hanteras:

 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • Inspirerande aktiviteter
 • Utbildningsinsatser
 • Kunskapsmaterial
 • Dialog med patientorganisationer
 • Instifta ett årligt pris för goda exempel inom måltidsområdet
 • Omvärldsbevakning
 • Frågor som vårdenheterna önskar samordna

Läs mer: SvDDirektpress, Vårdförbundet

Read more

Idag har jag träffat Celiakiförbundet för att över en måltid tala om just matens betydelse. förbundet arbetar med frågor kring framförallt glutenintollerantas situation. Jag passade på att berätta lite om mitt arbete med att utveckla mat och måltider i Stockholms sjukvård.

Med på mötet var bland annat förbundets ordförande Elisabeth Hammar som berättade om förbundets prioriterade frågor, som naturligtvis handlar om att sätta sina medlemmars behov i strålkastarljuset. Hon visade bland annat hur mycket dyrare livsmedel för glutenintoleranta är jämfört med ”vanlig” mat. I bakgrunden skymtar Olov Lindqvist (FP), landstingspolitiker.

image

Sophie Brömster som är ordförande för ungdomsförbundet i den region som bland annat omfattar Stockholms var också med på mötet och kunde berätta om situationen för unga personer med celiaki som förstås behöver speciallösningar för sin skolmat. image

Ann-Katrin Åslund, som är min partikamrat och aktivt i Stockholms stad, bland annat på Skolroteln och i socialtjänstnämnden deltog också. Sammantaget blev det en intressant diskussion. image

Dessutom fick vi en riktigt god måltid som passar bra för alla, men inte minst för glutenallergiker. Det är Jürgen Grossman, som driver Restaurang GQ som komponerat rätterna. De finns presenterade i en liten kokbok Mat som alla mår bra av som Celiakiförbundet gett ut.

Read more

NKS, Nya Karolinska Solna. Bild: White Tengbom Team

Idag presenterar Arbetsmiljöverket resultatet av sina granskningar av landets akutsjukhus.

Det finns en hel del problem att ta tag i när det gäller den fysiska arbetsmiljön, och då inte minst kring vårdplatserna. Myndigheten konstaterar att nästan alla sjukhus de granskat har brister när det gäller detta. Resultatet kommer knappast som en nyhet för oss som följt frågan under en tid. Detta är bland annat ett resultat av att många av landets akutsjukhus har många år på nacken och byggts för dåtidens sjukvård och med dåtidens krav. Men visst finns det saker som kan göras bättre med enkla åtgärder. På sina håll krävs det dock mer genomgripande förändringar som nybyggnationer och annat. Det kräver förstås en viss planerings- och genomförande tid och inte minst stora summor pengar.

Även här i Stockholm finns det en hel del som måste bli bättre. Det är vi väl medvetna om. Alla som passerat E4 vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna ser att där pågår en febril aktivitet. Det är vårt nya toppmoderna universitetssjukhus som växer fram. Nya Karolinska i Solna är ett svar på hur vi i Stockholm möter framtidens behov av högspecialiserad vård i väl fungerande lokaler för både patienter och personal. Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus osv. – i stort sett alla Stockholms akutsjukhus står inför stora ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Under våren kommer vi att få ta del av bearbetade förslag till vilka investeringar som bör göras och i vilken ordning. Sen blir det politiskt diskussion och beslut i fullmäktige i juni. Efter det kan vi alla se framemot ett intensivt byggande i många delar av länet. Till detta ska också läggas utbyggnaden av närsjukhus och specialistscentra. Sammantaget kommer detta att att bidra till en utökning av vårdplatserna och en avsevärd förbättring av arbetsmiljön för våra medarbetare. Och inte minst viktigt – en bättre miljö för våra patienter.

Det går dock inte att slå sig till ro och invänta att alla våra stora investeringar är genomförda. En hel del kan och ska göras här och nu för att förbättra arbetsmiljön. På Södersjukhuset, för att nämna ett exempel, pågår ett arbete med att se till att man kan leva upp till kravet på god arbetsmiljö när det gäller utrymme på toaletter och runt sängar för personalen.

Jag bedömer dock att det inte blir lätt att i Stockholms län till 100 procent leva upp till Arbetsmiljöverkets krav på 80 cm utrymme mellan vårdplatserna genom enkla åtgärder på kort sikt, om vi inte ska säga nej till patienter som behöver vård. Och det kommer vi aldrig göra! Därför krävs de stora investeringar som vi planerar för.

I början av veckan träffade representanter från Stockholms läns landsting ledande företrädare för Arbetsmiljöverket. Det blev ett givande samtal som jag tror ökade förståelsen för våra olika perspektiv och tydliggjorde också en gemensam uppfattning att arbetsmiljön är viktigt och måste utvecklas.

Jag – och säkert många andra – känner viss frustration över att förändringarna tar tid. Att bygga nytt och bygga om sjukhus låter sig inte göras snabbt. Samtidigt som vi gör detta ska vården fungera. Det blir som att byta däck under färd. Svårt, men det måste göras.

Läs mer om Arbetsmiljön i vården: DN/TT,  SVT/Rapport, Vårdfokus, SR

Read more

”När en passagerare blir akut sjuk under en flygresa frågar kabinpersonalen: ’Finns det en läkare ombord?’ Det finns ett skäl till att de inte frågar: ’Finns det en homeopat ombord?'”

Det är slutklämmen på en ledare i tidskriften Folkvett, som ges ut av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. I ledaren tar man upp den senaste tidens uppmärksammade fall med läkare som kombinerat sitt läkaryrke med att utöva homeopati och healing – verkningslösa behandlingar utan stöd i vetenskapen. Socialstyrelsen har dragit läkarna inför domstol, men läkarna har fått rätt, bland annat för att det inte kunnat visas att de alternativa ”behandlingarna” medfört direkt fara för patienterna.

I ledarartikeln nämner man också den debattartikel som Birgitta Rydberg och jag skrivit i frågan. Där argumenterar vi för att hälso- och sjukvårdslagen bör ses över, om det nu är så att det finns sådana luckor i lagstiftningen att humbugdoktorer kan slinka igenom. Varje patient måste kunna känna sig trygg i att den behandling som ges av en läkare har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Jag har tidigare bloggat i detta ämne, se här, här, här och här.

Read more

Det tar ofta lång tid att få diagnos för dem som drabbas av celiaki (glutenintolerans). Orsaken till detta, och vad man kan göra för att förbättra situationen, var sådant som jag blivit intervjuad om i Celiakiförbundets tidning Bulletinen.

Det kan vara svårt att ställa diagnos, men eftersom celiaki är så pass vanligt kan det numera betraktas som en folksjukdom. Därför är det viktigt att läkarna får bättre vägledning för att ställa diagnos, kanske med hjälp av besluts- och kunskapsstöd via nätet. Det är också viktigt att patientorganisationer har en bra dialog med sjukvården, och med oss politiker, så att vi blir uppmärksammande på de problem som celiakidrabbade (och andra patientgrupper) upplever.

Read more

Under 2012 kommer patienterna i Uppsala län att få tillgång till sina journaler via en ny e-tjänst. Landstinget i Uppsala blir först i Sverige med en sådan tjänst, och Folkpartiet har varit drivande.

Min landstingsrådskollega Ludvig Larsson (FP) säger att ”vi går mot en utveckling där patienterna engagerar sig allt mer i sin egen hälsa. Man vill komplettera vad doktorn säger med egen information och ta reda på mer om diagnoser och behandlingsmetoder. Därför är det naturligt att många också vill se vad det står i journalerna.”

Även för Folkpartiet i Stockholms läns landsting är e-hälsa ett prioriterat område. Vi vill att varje patient ska kunna ha tillgång till sin egen medicinska information via ett säkert system på nätet. Det är också bra för vården om all medicinsk information finns samlad, men det är viktigt att patienten själv kan bestämma vem som får tillgång till ens journalinformation. På kortare sikt arbetar vi för att utveckla fler praktiska, användarvänliga e-tjänster för att underlätta för patienterna och vårdpersonalen.

Vi ska naturligtvis ta del av de erfarenheter man får i Uppsala, och vi i Folkpartiet kommer jobba för att även Stockholms patienter snart ska få makt över sina journaler!

Även Birgitta Rydberg bloggar om detta. Se även vad Vårdfokus skriver.

Read more