Sjukvård & hälsa

Vilken mat som serveras på sjukhusen är en fråga som engagerar många, och idag gjorde jag ett studiebesök hos företaget Medirest, som levererar mat åt bl.a. S:t Görans sjukhus och psykiatriska avdelningen på Löwenströmska sjukhuset.

Tillsammans med Michael Signäs, chef på Medirest, i funktionell, men inte särskilt vacker, utstyrsel.

Tillsammans med Michael Signäs, chef på Medirest, i funktionell, men inte särskilt vacker, utstyrsel.

Matportionerna görs i ordning i företagets nybyggda anläggning i Rotebro, där chefen Michael Signäs gav mig en rundtur. Innan jul var jag på besök hos en annan matleverantör, Sodexo, och precis som där gällde att man var tvungen att ta på sig en föga smickrande outfit för att få tillträde till de utrymmen där mat hanteras.

Continue reading Studiebesök och provsmakning av sjukhusmat

Read more

Sjukvård. Stetoskop.
Alliansen i regeringen har äntligen enats om att förbättra villkoren för papperslösa invandrare i Sverige. Det är verkligen en välkommen nyhet.

Att få tillgång till vård måste vara en självklarhet för alla människor och att barn inte ska drabbas av att familjen befinner sig i landet utan papper får inte hindra dem från möjligheten till skolgång.

Folkpartiet har länge drivit frågor  om att förbättra papperslösas villkor, så idag kan vi känna oss glada att ett viktigt steg är taget. Jan Björklund skriver i sitt nyhetsbrev om papperslösa barns rätt till skolgång. Än har vi inte sett hur de konkreta lagförslaget ska se ut, men bara det faktum att Alliansens partiledare nu enats är mycket välkommet. Liberala ungdomsförbundet, LUF, kan ta åt sig en stor del av äran för de har verkligen med kraft argumenterat väl för att vi måste förbättra de papperslösas situation.

Read more

Jag är kvar i London, men vill ändå kommentera de tråkiga nyheterna om sabotage inom vården. Tydligen är det någon som ägnar sig åt att förstöra förpackningar med sterila sjukvårdsinstrument som används vid operationer. Detta är mycket allvarligt, eftersom konsekvenserna kan bli att patienternas säkerhet hotas. Att någon som är verksam inom vården ägnar sig åt sabotage är naturligtvis helt oacceptabelt. Jag hoppas att man snart fått klarhet i hur detta går till och vem som är skyldig så att det blir slut för dessa förryckta tilltag. Även Dagens Medicin och Sveriges Radio rapporterar om detta.

Oacceptabelt att sterila instrument saboteras. Bild från Sveriges Radio.

Oacceptabelt att sterila instrument saboteras. Bild från Sveriges Radio.

Read more

Idag skriver jag, tillsammans med landstingskollegan Ninos Maraha (FP) från Södertälje, om att Södertälje sjukhus ska få göra överviktsoperationer, s.k. obesitaskirurgi, åt landstinget i Östergötland. Beslutet fattades i januari men artikeln publicerades idag i Länstidningen Södertälje.

Det är Södertälje sjukhus som har ansökt hos landstinget om att få bli auktoriserade att utföra den här typen av operationer, i samarbete med företaget Global Health Partner. När vi i landstingsstyrelsen godkände detta påpekade vi dock att Stockholms läns patienter först och främst måste få sina vårdbehov tillgodosedda. Ledig kapacitet på sjukhuset kan sedan användas till obesitaskirurgi.

Jag ser positivt på de möjligheter detta innebär att finna en profil som kan utveckla verksamheten. Det är naturligtvis också bra för alla de patienter som nu kan få hjälp med sin övervikt. Jag har skrivit om detta tidigare, se här.

Read more

Vi har just avslutat sammanträdet med produktionsutskottet. På dagordningen stod bland annat godkännande av ett antal lokala kollektivavtal. Dessa är resultat av förhandlinar mellan arbetsgivaren – landstinget – och fackliga organisationerna. Inte läge att börja yrka på justeringar här och där alltså. Å andra sidan verkar avtalen vara väl genomtänkta.

Vi fick också en intressant dragning om verksamheten 2010 i sjukvården. Det finns förstås mycket att säga och väldigt mycket information att ta till sig. Det blev en lång och intressant diskussion om problemet med vårdrelaterade infektioner som drabbar alltför många och leder både till mänskiligt lidande och stora kostnader och tillgänglighetsproblem i vården.

Read more

I kväll hade ABC ett inslag om vårdplatserna på Karolinska sjukhuset, där de återanvände en intervju med mig som det gjorde tidigare i veckan.

Hur sjukhusen och landstinget ska få tillgång till fler vårdplatser  har jag skrivit om tidigare. I debatten framhålls ibland att vi borde satsa mer pengar på vården. Det gör vi också. Bland annat satsar vi på fler geriatrikplatser.

När det gäller Karolinska sjukhuset har de varit framgångsrika i att effektivisera sin verksamhet och få ordning på ekonomin och har ett kraftigt positivit resultat för 2010. Det ger en stabil grund att stå på i det fortsatta arbetet att utveckla vården.

Read more

Socialdemokraternas Ilija Batljan har idag  framfört önskemål om att Folkpartiet ska samla landstinget i ett grupparbete. Ämnet ska vara vårdplatser och andra sjukvårdsfrågor. Rart av honom att vilja grupparbeta med oss. Men i landstinget jobbar vi långsiktigt i en rätt väl fungerande struktur för politisk diskussion och beslutsfattande i våra nämnder och styrelser.

(S) oroar sig för  vårt samarbete i Alliansen, men han kan andas ut. Det fungerar väl. Vi upplever att hela Alliansens står bakom vår strategi för flera vårdplatser – aktivt arbete på sjukhuset, utökad geriatrik, nyinvesteringar, utökat vårdval för specialistvård utanför sjukhusen med mera. Roligt om S vill ansluta sig till detta och föra en konstruktiv diskussion med oss.

Läs gärna mer i Svd  , Birgitta Rydbergs blogg

Read more

Igår var jag på studiebesök på Södersjukhuset. Det kändes bra att komma dit nu när det pågår en diskussion om det stora tryck som just nu är på sjukhusets akutmottagning.

Det senaste dygnet hade läget varit något lugnare med något färre patienter än det som gällt på sista tiden. Men det är ingen tvekan om att detta väloljade maskineri har en tuff uppgift att klara att möta alla sina patienter. Sjukhuschefen Christina Söderholm tog emot mig och lät mig träffa många av sjukhusets verksamhetschefer och chefläkare.

Jag besökte akutmottagningen och fick beskrivet för mig hur vägen in i sjukhuset ser ut för den som söker sig till sjukhuset. Sedan gick vi vidare till kirurgiska operationsavdelningen för en kort dragning av den verksamheten. Det läggs ett pussel med alla patienter som ska opereras, både planerat och akut. Sedan dags för en genomgång av sjukhusets intressanta och välfungerande arbete med nätverk kring urologipatienterna. Där har man etablerat ett gott samarbete med specialistvården utanför akutsjukhuset. Det är en modell som säkert kan appliceras på flera specialiteter.

På Södersjukhusets akutmottagning med sjukhusets vd Christina Söderholm.

På Södersjukhusets akutmottagning med sjukhusets vd Christina Söderholm.

Efter lunchen – som innehöll både god mat och intressanta samtal med flera av sjukhusets chefer – var det dags för kvinnokliniken och förlossningen. Vid sidan av Danderyds sjukhus är det här som flest små människor föds i länet. Det är faktiskt en av landets största förlossningsverksamheter med cirka 7 000 förlossningar per år. Verksamheten inom Södra BB skiljer sig från den övriga förlossningsverksamheten inne på sjukhuset, bland annat genom sina fina, hemlika lokaler.  Där kan de nyblivna föräldrarna och deras barn stanna kvar på samma rum tills de är redo att åka hem. Det hade jag själv uppskattat mycket om det vore möjligt när mina barn föddes. Mindre glädjerikt, men oerhört angeläget, är mottagningen för våldtagna kvinnor, som jag också besökte. Här kan kvinnor i en mycket utsatt situation få vård. Tyvärr tvingas cirka 600 kvinnor söka sig hit varje år.

Södersjukhuset.

Södersjukhuset.

Sista delen av studiebesöket var på Sachsska barnsjukhuset. Även här berättar personalen om en stor belastning som uppstår när RS-virus, vinterkräksjuka och influensa sammanfaller. Är det då, som det ibland sägs, att en massa oroliga föräldrar springer till akuten i onödan. Nej, naturligtvis är det inte så. Varje besök grundar sig föräldrarnas upplevelse av att deras barn är allvarligt sjuka eller skadade. Som väl är kan många åka hem igen utan inläggning, men det kan ju inte föräldrarna – i de fall de inte är barnläkare – själva bedöma. Som ni förstår blev jag fullproppad med information och det är precis som det ska vara efter en riktigt bra studiedag.

Read more

Patientrum

En del fredagsmyser med chips framför tv:n. Jag har snöat in på vårdplatser och kan inte slita mig från datorn. Ju mer man gräver desto komplexare blir det. Hittills har jag mest jobbat med den lokala vårdplatsfrågan. Men det finns förstås anledning att lyfta blicken och titta på det hela ur ett internationellt perspektiv också.

Som jag tidigare skrivit finns det mycket att göra för att lösa problemen som våra sjukhus upplever just nu. Men hur ligger Sverige till i internationell jämförelse? DN sätter svensk sjukvård i internationellt perspektiv och visar att Sverige har få vårdplatser räknat per invånare. Men hur mäter man egentligen detta? Det är uppenbarligen inte lätt. Jag tittade i Socialstyrelsens skrift Tillgång till vårdplatser. Där beskrivs svårigheterna att jämföra:

Att göra jämförelser av vårdplatstillgången i olika länder är problematiskt av flera skäl. Ett av de största problemen är olika täckningsgrad för vårdplatser som inte är offentligt finansierade. Ett annat problem är skillnader i vilken vård som i olika länder betraktas som sjukhusvård, vilket direkt påverkar vad som betraktas som faktiska vårdplatser. Den så kallade Ädelreformen i Sverige, som genomfördes 1992, innebar att ett stort antal vårdplatser inom sjukvården flyttades över från landstingen till kommunerna och därmed upphörde att räknas som vårdplatser på sjukhus. Eftersom dessa vårdplatser till stor del motsvaras av de vårdplatser som OECD klassificerar som långtidsvårdplatser, exkluderas dessa uppgifter i det nedanstående. Det ska också påpekas att OECD:s statistik över vårdplatser inte är fullständig och att det saknas data för vissa av de ovan nämnda länderna för vissa år som ingår i den studerade tidsperioden.

Oavsett detta kan man konstatera att Sverige har färre vårdplatser än många andra länder. I den del detta handlar om att vi har en effektivare vård och att patienterna får god sjukvård utan att det kräver att de blir inlagda på akutsjukhusen är det förstås gott och väl. Men när vi ser att behoven av vårdplatser är större än tillgången, särskilt under en perioder där stora toppar av både influensa, RS-virus, vinterkräksjuka och halkolyckor, finns det anledning att utöka antalet vårdplatser.

I rapporten ovan finns också mycket annat intressant att läsa om vårdplatser i Sverige.

I den vårdplatsutredning som McKinsey & Company gjorde på uppdrag av Stockholms läns landsting 2010 finns också några intressanta internationella utblickar:

Read more

Idag ska jag vara på Södersjukhuset nästan hela dagen. De har gjort ett fint program för mig så jag tror jag kommer att få se mycket intressant idag.

Diskussionen om vårdplatser i Stockholm fortsätter. DN skriver om detta i sin ledare idag. I papperstidningen har de också en intervju med mig där jag berättar att landstinget står inför stora investeringar som kommer att innebära utrymme för fler vårdplatser.

Igår var blev jag intervjuad i ABC. Se inslaget här.

Birgitta Rydberg, min landstingsrådskollega, var med i SVT:s morgonprogram idag och diskuterade vårdplatser med Södersjukhusets chefläkare Anna Nergårdh. Se inslaget här. Birgitta har också bloggat.

Se också mitt tidigare inlägg om vårdplatser här.


Read more