Förlossningar i hemmet

Sedan ett antal år kan kvinnor i Stockholmsregionen under vissa förutsättningar välja att föda barn i hemmet, med stöd av två barnmorskor som finansieras med skattemedel via Region Stockholm. Förra året beviljades 87 kvinnor i länet möjligheten att föda hemma. Förutsättningen är att kvinnan är frisk, graviditeten normal och att det inte är kvinnans första barn samt att avståndet till ett sjukhus inte är för långt, ifall något skulle inträffa som gör att sjukhusvård blir nödvändigt.

Kostnaden för skattebetalarna är 22 000 kronor per förlossning, vilket ungefär motsvarar vad en normalförlossning kostar på våra sjukhus. Sammantaget uppgår kostnaden till cirka 1,5 miljoner kronor.

Verksamheten ryms inte längre inom lagens ramar för när man får göra direktköp av tjänster utan en offentlig upphandling. Det är också angeläget att då och då följa upp verksamheter och säkerställa att vården fungerar väl. Därför har hälso- och sjukvårdsförvaltningen satt igång arbetet med en utredning om offentligt finansierade hemförlossningar. Utredningen är inte klar ännu, men beräknas bli det under våren. Ursprungligen var tanken att hälso- och sjukvårdsnämnden skulle ta ställning redan nu i april, men så blir det alltså inte.

I den information som jag fått från förvaltningen under arbetets gång ser utredarna en rad bekymmer. Det handlar om juridiska frågor kring avtalsformer med privata vårdgivare och möjligheten att göra en formellt korrekt upphandling. Intresset från de förlossningsverksamheter som finns på sjukhusen att också bli ansvariga för att ansvara hemförlossningar har hittills varit svalt.

Och därtill har en rad andra frågor väckts som mer handlar om patientsäkerhet och kvalitet, bland annat om hur vårdgivaransvaret ser ut och hur läkemedelshanteringen sköts samt hur journaler och avvikelser bör hanteras på ett bra sätt med mera. Det finns alltså en hel del frågeställningar som måste lösas för att hemförlossningar ska vara rimligt. Viktigast av allt är naturligtvis att säkerställa att säkerheten är god både för mamman och barnet, inte bara när allt flyter på bra utan även om något tillstöter under eller efter förlossningen.

Som politiker varken kan eller ska jag bedöma medicinska risker. Det måste vårdens expertis göra. Det är så vitt jag kan förstå låg risk för friska omföderskor att drabbas av komplikationer oavsett om man föder hemma eller på sjukhus, även om det inte finns så många eller stora studier i svenska förhållanden. Däremot är det risk för allvarliga problem för mamman och/eller barnet om något går illa under en hemförlossning eftersom det tar tid att komma till ett sjukhus. Hur riskerna bör värderas behöver utredningen ge oss en tydlig blid av inför beslut i nämnden.

Idag publicerades en debattartikel i SvD om hemförlossningar där skribenterna går händelserna i förväg. Men ännu finns alltså inget färdigt beslutsunderlag eller gemensamma politiska ställningstaganden i majoriteten. Arbetet fortsätter.

2 Comments, RSS

 1. Anna Toss 11 april, 2019 @ 12:01

  Hej Anna, det är glädjande att höra att arbetet med att utreda hemfödselbidraget fortsätter och att det inte bara stoppas på osaklig grund. Under tiden vill vi gärna sätta extra ljus på några punkter där det verkar råda oklarhet.

  1. Avtalsformen. Det finns fungerande avtal i Danmark som ni kan studera och ha som utgångspunkt för det nya avtalet i Stockholmsregionen. Du och dina kollegor i Hälso- och Sjukvårdsnämnden har fått en inbjudan till Roskilde Födeklinik i Danmark, så att ni kan se hur patientsäker och kostnadseffektiv vård organiseras i samverkan mellan barnmorskeledd enhet utanför sjukhus, hembarnmorskor, sjukhusens förlossningsavdelningar och landstinget.

  2. Patientsäkerheten. Säkerheten vid planerad hemfödsel är minst lika god som den för samma grupp som väljer att föda på sjukhus. Föräldrar kommer inte att sluta föda hemma för att bidraget tas bort. Eftersom de känner sig otrygga med att föda på sjukhus kommer de istället att föda hemma utan barnmorska, eftersom alla inte har råd att betala privat. Förstföderskor samt föderskor i andra delar av Sverige gör redan så i nuläget. Det är inte i enlighet med landstingets syn på patientsäkerhet.

  3. Vårdgivaransvaret. Hembarnmorskorna behöver inte att någon annan tar ansvaret. De är utbildade i, och kan ta ansvar för en normalförlossning, vilket framgår tydligt i såväl nationella som internationella kompetensbeskrivningar för barnmorskeprofessionen. Hemförlossningsbidraget gäller enbart vid normalförlossning och för friska födande med normal graviditet. Föräldrarna behöver inte heller tas ifrån sitt ansvar. De är ofta pålästa och fullt kompetenta att fatta beslut om var de själva känner sig trygga nog att föda sitt barn. Ändå är de inte ens tillfrågade i utredningen.

  4. Administration. De praktiska detaljerna går att lösa, om viljan finns. Det finns väl genomtänkta förslag från hembarnmorskorna, både vad gäller journalföring och läkemedelshantering.

  5. Fakta. Vi har sett mycket okunskap om hemfödsel i debatten, tyvärr även hos läkare, klinikchefer, forskare och beslutsfattare. Det är viktigt att förstå skillnaden vad gäller patientsäkerheten mellan att föda oplanerat och oassisterat på väg till sjukhuset och att ha kontinuerligt, professionellt stöd i hemmet. Att ta bort möjligheten till assisterad hemförlossning och samtidigt skära ner på övriga förlossningsenheter är ett politiskt beslut som direkt försätter kvinnor och barn i fara. Vi ber därför att ni sätter er in noga i till exempel statistiken för överföringar mellan hem och sjukhus i Norden, forskning om hur de interventioner som statistiskt sett åtföljer en sjukhusförlossning negativt påverkar förlossningsförloppet, hur Nederländerna där hemfödsel är en integrerad del av förlossningsvården är ett av de mest förlossningssäkra länderna i världen, varför WHO och Cochrane inte rekommenderar sjukhus som födsloplats för omföderskor med normal graviditet, svensk patientlagstiftning och så vidare. Vi skickar gärna länkar till relevanta studier.

  6. ”Skattebetalarna.” Föräldrar som vill föda hemma är också skattebetalare, och ska lika lite som andra behöva betala ur egen ficka för att få chans till en positiv förlossningsupplevelse. Om hemförlossningsbidraget tas bort blir det bara föräldrar med en viss inkomst som har råd att föda hemma. Det blir ojämlik och diskriminerande vård.

  7. Allas rätt att välja plats. Att behålla bidraget för hemförlossning ser vi som en övergångslösning. Vi vill att det snarast införs en födslopeng i hela Sverige, så att alla föräldrar kan välja den plats där de känner sig som mest trygga när de föder sina barn. Detta är också helt i enlighet med svensk patientlagstiftning och mänskliga rättigheter.

  Anna, du skriver att vi går händelserna i förväg. Men vi vill bara vara ute i god tid för att slippa få samma kalldusch som vi fick när ni la ner BB Sofia och Södra BB. För oss är politiken kring svensk förlossningsvård inte bara en fråga om jämlikhet både gällande kön och klass. Det är en också en fråga om säkerhet, på liv och död.

  Kristina Turner, författare och födelseaktivist
  Maria Bengtsson Lenn, journalist, författare och doula, har fött hemma
  Anna Toss, journalist, författare, har fött hemma
  Jenny Koos, Justisse HRHPE, ordförande i Födelsehuset

 2. Anders 14 maj, 2019 @ 10:39

  Vi väntar vårt andra barn och jag välkomnar denna diskussion. För mig känns det självklart att stödja min fru i hur hon vill föda. Dock har vi stött på en del problem i den här debatten:

  – De studier som visar att hemförlossning KAN vara säkert har vissa kriterier gällande vem som fött, vid vilka situationer den födamde förs till sjukhus. Detta blandas ihop till en stor klump att det skulle vara ”vetenskapligt bevisat” att det ALLTID är lika säkert för barnet eller för kvinnan (dessutom olika parametrar) att föda hemma. När vi har tittat på alternativ i Stockholm har vi blivit erbjudna att föda utan regelbunden fosterövervakning dvs att lyssna på barnets hjärtljud med doppler/tratt ”för det behövs inte” ”man ser barnet röra sig”, osv. Vi har även fått detta berättat som konkreta exempel av personer som fött hemma. Var och en för givetvis ta ansvar för vilka risker man vill ta, men detta visar att det i praktiken ibland blir något som faktiskt inte har vetenskapligt stöd!

  På samma sätt anförs att kvinnan får bättre bemötande osv i hemmet. Givetvis ska den födande bemötas med respekt och värme, men även här sker ibland en sammanblandning. Kränkande behandling kan ske både på sjukhus eller i hemmet. Vi har fått höra fall där man bemött kvinnan nedlåtande för att hon ville till sjukhus och få smärtlindring, och även vaginal undersökning där man öppnade modermunnen med våld utan kvinnans samtycke. I hemmet.

  Så. Det behövs regelbunden utbildning, handledning och tillsyn även när kvinnor föder hemma. Det måste också vara rimliga arbetsvillkor för barnmorskorna så att de orkar och kan hålla sig skärpta och uppdaterade.

  Sedan tillkommer för vår del frågan vad barnet självt skulle välja, om barnet behöver hjälp att andas eller är mer allvarligt medtager räcker det inte med barnmorskans hjälp. Då är minuterna dyra och det är ändå något vi måste kunna prata om.

  Jag tror vi måste sätta oss in i de kriterier och riktlinjer som används i de länder där hemförlossning fungerar bra och är säkert.

  Vi måste se både på statistik för mor och barn och på vilka grupper som kan rådas till detta. Sen kan den enskilde göra sitt val.

  På många ställen blandas hemförlossning samman mellan att inte vilja ge sitt barn K och D-vitamin eller inte vaccinera det. Detta blir för mog väldigt märkligt. Min fru vill ju föda hemma men med någon som tror på vetenskap och fakta!

  Avslutningsvis tror jag mycket på kontinuitet och detta med känd barnmorska. För så många grupper som möjligt.

  Men vi måste fråga oss hur det kan organiseras på ett bra sätt.

  Det finns också andra delar av förlossningsvården som behöver ses över. Tänk bara på en sån sak som att de flesta nyfödda barn som behöver vård efter födseln inte får ha minst en förälder hos sig dygnet runt! Det är oerhört förlegat och inte öht värdigt Sverige år 2019.

  Nyfödda barn är också barn och andra arbetssätt är fullt möjliga, det visar inte minst Neonatalkliniken vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

  Det är dags för en uppfräschning!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*