Vård i tid och utan krångel, ett gott bemötande, hög medicinsk kvalitet. Det är vad många förväntar sig i vårt välfärdssamhälle. För att det ska vara möjligt att leva upp till finns en sak som är viktigare än det mesta: Kompetenta medarbetare med utrymme att göra ett gott arbete – vårdproffs som får vara proffs!

Det behövs gemensamma nationella ansträngningar för att säkra kompetensen i vården. Tillsammans med riksdagsledamoten Pats Persson och regionrådet Gilbert Tribo skriver jag idag om behovet av reformer med Skåne som utgångspunkt. Men liknande situation råder i landet i stort.

Liberalerna föreslår en rad satsningar på kompetens i sin budgetmotion i riksdagen:

  • Allmänläkarlyftet – utbildningssatsning för primärvården.
  • Karriärtjänster för sjuksköterskor.
  • Utbildning ska löna sig även för vårdens medarbetare – sjuksköterskor ska inte betala statlig skatt.
  • Stimulanspengar för fler vårdbiträden.
  • Investeringsfond för vårdens digitala infrastruktur.

Läs gärna mer i vår artikel i Kvällsposten.

 

Read more

En gång tar livet slut. De flestas förhoppning är säkert att det sker i kretsen av de närmaste. För många äldre blir döden något de möter ensamma, när de vårdas i sjukvården.

En viktig del av palliativ vård (vård i livets slutskede) måste vara att ingen ska behöva dö ofrivilligt ensam. Detta oavsett om livets slut inträffar på en särskild palliativ avdelning, på ett äldreboende, eller på ett akutsjukhus. Det räcker inte att ha moderna medicinska behandlingar, effektiv smärtlindring, eller ens en god och värdig vårdmiljö.

I dag rapporterar Sveriges Radios Kaliber och Ekot om att många äldre dör ensamma. I Stockholms län ser det lite bättre ut än på flera andra håll i landet, men långtifrån bra nog. Det är något jag och Liberalerna har uppmärksammat och vill ändra på. Behovet av mänsklig närvaro och värdighet vid livets slut måste förstås mötas på olika sätt utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna. En verksamhet jag återigen vill lyfta fram i sammanhanget är volontärerna från Röda Korset på Danderyds sjukhus. Detta är ett exempel på en viktig roll som civilsamhället kan fylla, i samarbete med sjukvården, som jag tidigare berättat om.

En lugn hand eller bara en annan människas närvaro i väntan på döden är något alla borde kunna få känna. Därför hoppas jag, och vill jag arbeta för, att fler volontärer ska kunna finnas på fler av våra sjukhus och vårdinrättningar. Det är en del av utvecklingen av en palliativ vård, och en värdig och human situation även när livet är på väg att ta slut.

Read more

När någon drabbas av leukemi eller andra blodsjukdomar kan ibland blodstamceller vara räddningen. En dag behövs kanske din hjälp. Eller så är det du eller någon i din närhet som behöver få hjälp från någon annan. Därför finns Tobiasregistret.

Genom Tobiasregistret kan donator och mottagare matchas. Därför är det livsviktigt att så många som möjligt ansluter sig till registret och är beredda att dela med sig av sina egna blodstamceller om det skulle behövas. Tobiasregistret drivs av Stockholms läns landsting genom Stockholm Care.

Tobias var en 13 årig pojke som drabbades av en svår blodsjukdom och behövde får donerade blodstamceller. Kampen för att finna rätt donator pågick i några år innan Tobias slutligen dog. Hans familj tog initiativet till det som idag är Tobiasregistret. Sedan starten 1992 har över 800 personer fått blodstamceller genom registret. Att gå med i Tobiasregistret kan vara ett sätt att rädda liv, rena superkraften!

När detta skrivs finns det 87794 givare i registret. Anmäl dig du också. Använd länken här.

Nu inleder Tobiasregistret ett samarbete med idrotts-Sverige genom kampanjen ”Kampen för livet” för att samla fler givare av blodstamceller. Först ut är Malmö Redhawks och hela SHL är med. Budskapet sprids från klubb till klubb över hela lan

det. När det verkligen gäller spelar alla i samma lag! Läs gärna mer om Kampen för livet.

 

Read more

Igår var det en högtidlig dag. Då invigde vi Psykistri Sydvästs nya lokaler på Huddinge sjukhus. Det är första delen i verksamhetens lokalmässiga omdaning som nu är klar. 2029 ska hela projektet vara färdigt och då har totalt 35 nya vårdplatser tillkommit.

De nya lokalerna ger en värdig och trivsam vårdmiljö för patienterna och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Fler enkelrum ger större möjlighet till integritet för patienterna. De nya lokalerna stödjer också verksamhetens möjligheter att bedriva personcentrerad vård. Och dessutom är lokalerna trivsamma i en mild färgskala.

Bilden: Finanslandstingsrådet Irene Svenonius, fastighetslandstingsråde Paul Lindquist och jag.

Read more

I måndags öppnade centrum för diabetes respektive centrum för neurologiska sjukdomar som MS och Parkinson i Stockholm

Patienter ska kunna få bättre och snabbare tillgång till rätt vård vid diabetes eller neurologiska sjukdomar som MS eller Parkinsons sjukdom. På våra akademiska specialistcentra ska forskningen snabbare kunna dra nytta av vårdens erfarenheter, samtidigt som framsteg och innovationer snabbare ska komma vården och patienterna till del.

Syftet med akademiska specialistcentra är att samla den mest avancerade vården och forskningen utanför ett universitetssjukhus (även om våra nya centra inledningsvis startar på Karolinska sjukhuset, för att inom en snar framtid flytta till nya lokaler).
Dessa centra ska se till att patienter har tillgång till specialiserad vård inom respektive område, samtidigt som forskning, utbildning och utveckling integreras med vården. I utvecklingsuppdraget ingår arbetssätt, patientmedverkan och e-hälsolösningar.

Samverkan med patientföreningarna, vårdcentralerna och sjukhusens specialistmottagningar också centrala delar av uppdraget.

Våra två nya specialistcentra blir viktiga inslag i Stockholms läns moderna Hälso och sjukvård där patienternas behov och vårdens strävan att utveckla verksamheten går hand i hand.

 

Read more

Växande vårdköer, bristande kontinuitet och otrygghet för sjuka äldre är ett gissel i svensk sjukvård. Den nära vården, på vårdcentraler och husläkarmottagningar, är stommen i sjukvården men behöver utvecklas för att möta människors vårdbehov. Liberalernas budgetmotion i riksdagen ger möjlighet till den stora omställning av sjukvården som måste göras. Det är dags för ett stort primärvårdslyft!

Liberalernas budgetförslag ger stöd till regioner och landsting att ställa om och stärka primärvårdens kapacitet och förtroende. För att underlätta omställningen föreslår vi en stor satsning på nära och tillgänglig vård om 2,55 miljarder kronor 2018 och 3,3 miljarder kronor följande två år:

1. Ett primärvårdslyft om 5,25 miljarder kr på tre år (1,25 mdkr 2018, 2 mdkr/år 2019-2020). Ett prestationsbaserat omställningsstöd, till de landsting som bygger ut primärvården.

2. En utbildningssatsning på 900 miljoner kronor på tre år (300 mkr/år) för att få fler allmänläkare. 100 yrkesverksamma läkare per år får genom en tvåårig påbyggnadsutbildning också blir specialister i allmänmedicin.

3. En ny moderniserad kömiljard, på 1 000 miljoner kronor per år eller 3 miljarder de kommande tre åren.

Vården ska flyttas närmare människorna. Alla patienter ska få möjlighet att lista sig hos namngiven, fast läkare på vårdcentral. Varje läkare ska ansvara för sina patienter och samordna den övriga vård som de kan behöva. Det förbättrar kontinuiteten för patienterna och gör vården mer effektiv. Förebilden är inte minst de norska och danska fastläkarmodellerna, där varje läkare har omkring 1 200 patienter – ungefär hälften jämfört med en svensk läkare. Hälso- och sjukvårdslagen bör förtydligas så att detta gäller även i Sverige. I ett första skede prioriteras äldre med stora vårdbehov för egen fast läkarkontakt.

För att detta ska vara möjligt krävs fler specialistläkare inom allmänmedicin. Även om alliansregeringen 2006-2014 byggde ut antalet utbildningsplatser på läkarlinjen kraftigt och nuvarande regering har fortsatt denna utbyggnad, kommer det dröja länge innan läkarbristen i primärvården kan lösas med nyutbildade läkare.

Den nationella vårdgarantin och den prestationsbaserade kömiljarden som infördes av alliansregeringen innebar kraftigt kortade väntetider i vården. Sedan den rödgröna regeringen avskaffat kömiljarden har väntetiderna åter börjat växa. På sikt är strukturreformer, som de primärvårdssatsningar vi gör i denna budgetmotion är en del i det arbetet, viktigare än kömiljarden för att lösa hälso- och sjukvårdens problem med tillgänglighet och samordning. Men den som har en utsliten höftled i dag kan inte vänta på reformer som ger goda resultat om några år. Väntetiderna måste hållas korta också med de medel som står till buds i dagens system. Liberalerna avsätter 1 000 miljoner kronor till en reformerad kömiljard, där fokus är dels på kortade väntetider i hela vårdkedjan inklusive diagnostik och återbesök, dels på samordning och kontinuitet. Ett särskilt fokus ska sättas på tillgängligheten i primärvården.

Läs gärna mer om förslaget i SvD

Read more

Idag deltog jag och min Allianskollega Marie Ljungberg-Schött (M) i det runda bordssamtal som statsråden Morgan Johansson och Annika Strandhäll inbjudit till om hot och våld mot hälso- och sjukvården och dess personal, på akutsjukhus, i ambulanser och andra platser. 

På mötet deltog många fackliga representanter och även företrädare för sjukvårdshuvudmän, SKL mfl. Det fanns en samstämmig önskan om mer kraftfulla insatser från statens sida. Rättssamhället måste upprätthålla lag och ordning och skydda vårdens yrkesutövare från hot och våld.

Mitt budskap på mötet var att vården och våra medarbetare ska kunna ha fullt fokus på att hjälpa människor och rädda liv. Det är fullständigt oacceptabelt att patienter ska behöva söka skydd från gäng på sjukhus, att vårdpersonal ska hotas efter skjutningar, eller att tandvården och barnavårdscentraler i vissa områden upplevs som otrygga arbetsplatser. Polisen måste bli fler och få resurser att bekämpa brottsligheten för att värna både den akuta vården och den basala välfärden. Straffsatsen vid angrepp på vårdpersonal måste dessutom skärpas skyndsamt – de som räddar liv ska inte behöva frukta för sin egen säkerhet.

Jag vill också se bättre möjligheter att kameraövervakning där sjukhusen idag upplever att de inte får möjlighet att säkerställa att exempelvis akutmottagningarna får den övervakning som behövs.

En kort sammanfattning av vad jag menar behövs på kort sikt:

 

– Skärp straffen för våld mot tjänsteman, vilket ska inbegripa vårdpersonal. Invänta inte den utredning som regeringen själv försenat. Lägst sex månaders fängelse bör bli förslag till riksdagen snarast. (Nu öppnade justitieministern för att lägga fram förslag tidigare än planerat, vilket jag välkomnar.)

– Tillåt landstingen att på eget initiativ sätta upp övervakningskameror vid sjukhus och i ambulanser.

– Stärk polisen och rättsväsendet med erforderliga resurser. Gängbrottslighet, mord, skjutningar måste kunna bekämpas systematiskt utan att beivrandet av annan brottslighet som sexualbrott får stå tillbaka.

 

Läs gärna vad jag, Jan Björklund och Roger Haddad skrivit om detta i DN tidigare.

Read more

Vi är många som uttryckt vår önskan att donera våra organ om vi livets plötsligt skulle ryckas ifrågn oss. Vården måste vara väl rustad att följa vår önskan därför att det kan förbättra och tillochmed rädda liv för några andra människor.

För att öka antalet donationer av organ och vävnad skapar landstinget ett regionalt donationscentrum. Stockholm-Gotland har ökat donationerna kraftigt sedan 2012. Nu är målet en ytterligare ökning av antalet donatorer med ca 35/år, därmed kan vi bidra till ambitionen att nationellt fördubbla antalet donationer. Donationscentret medför en satsning på 13 miljoner kronor.

Den som väljer att donera organ eller vävnad kan rädda eller kraftigt förbättra upp till åtta andra människors liv. För att hälso- och sjukvården ska klara av att hjälpa till med detta måste donationsfrågan prioriteras, och vi behöver tydliga rutiner för bemötande och omhändertagande av möjliga donatorer. Vårt nya donationscentrum ska samordna och stötta sjukhusen i detta viktiga arbete. Jag har tidigare berättat om donationsverksamheten i Stockholm.

Sedan 2012 har regionen Stockholm-Gotland gått från Sveriges lägsta till den högsta donationsfrekvensen med ca 44 donatorer per år. Den statliga donationsutredningen (SOU 2015:85) har bedömt att en fördubbling av antalet donatorer är rimlig nationellt. För Stockholm-Gotland bedömer man att det är möjligt att få 35 fler donatorer per år.

– Donationer tillhör inte det vanligaste i sjukvården men kan förändra livet radikalt för dem som får hjälpen. Att få ta emot donerade organ kan innebära mindre behov av sjukvård, att fler kan gå från sjukskrivning till arbete, och därmed att donatorer och sjukvård kan bidra inte bara till att rädda människors liv utan också att samhällets resurser räcker längre.

Det är alltid den enskilde personen eller dennes anhöriga som bestämmer över om organ och vävnad ska doneras. Sjukvårdens uppgift är att ge de bästa möjliga förutsättningarna för beslutet och möjliggöra så att donerade organ och vävnader kommer till så stor nytta som möjligt.

Organdonationer och regionalt donationscentrum – fakta i sammanfattning

Det regionala donationscentret är ett uppdrag till Karolinska universitetssjukhuset.

Årsbudget beräknas till 13 miljoner kronor, för personal, utbildningsinsatser, kvalitetsarbete och uppföljning med närstående. Det kräver en tillkommande finansiering för Karolinska på 3,5 miljoner kronor per år (jämförelsevis är kostnaderna för vård för en dialyspatient ca 350 tkr/år).

Stockholm-Gotland är idag den region som har högst donationsfrekvens i Sverige, efter att under perioden 2000–2012 haft den lägsta. Inom ramen för landstingets strategiska satsning på högspecialiserad vård drevs projektet ”Optimerad organdonation” med särskild finansiering på cirka 3,2 miljoner per år. Under projektperioden 2012–2016 fördubblades antalet donatorer till 44 per år.

Den statliga donationsutredningen bedömer att det i Sverige är rimligt med en fördubbling av antalet donatorer. För Stockholms del innebär det en ökning med upp till ca 35 donatorer per år.

Se gärna SVTs reportage om organdonation och Stockholms planerade centrum.

Read more

Man ska kunna föda med trygghet i Stockholm. Det höga trycket på förlossningsvården måste mötas med en utbyggd förlossningsvård och mer resurser till bemanning och ett aktivt utvecklingsarbete i förlossningsvården. Alliansen har tidigare presenterat planerna och konkreta beslut kring detta. Men arbetet måste fortsätta.

Igår tog jag pendeln till Huddinge för att tillbringa några timmar på förlossningsavdelningen där för att få en inblick i vardagen, tala med medarbetare och få en fördjupad förståelse för verksamhetens möjligheter och svårigheter. Just denna eftermiddag var det förhållandevis lugnt med platser lediga, men det kan snabbt ändras (vilket det också gjorde på natten, har jag fått information om efteråt). Samtalade kretsade kring bemanningsfrågorna och att fler barnmorskor behövs. Intressanta synpunkter om barnmorskornas och undersköterskornas yrkesroll, flera lyfte fram hur mycket de gillar sitt arbete. Men samtidigt finns problem med bemanning, rekrytering och personalomsättning, med löneutveckling, nattarbete och tid för utveckling. En ökad grundbemanning och ett närvarande ledarskap, lyftes fram som viktiga delar i förlossningsvårdens utveckling.

Jag imponeras ofta av professionaliteten, den kunskapsintensiva verksamheten och det starka patientfokuset som präglar sjukvården och inte minst förlossningsvården, så även denna dag.

Min egen erfarenhet från förlossningsvården (utöver ett antal studiebesök) är förstås från mina egna barns födslar. Ljusa minnen, men också med inslag av oro och smärta förstås. Det är inte svårt att förstå hur viktigt det är att skapa en trygghet runt varje födande kvinna.

Read more