Bättre sjukhusmat står på menyn

Undernäring är ett stort problem, inte minst för många äldre. Uppmärksamheten kring detta och det lidande det medför är inte särskilt stor, fokus är i högre grad på problemen med övervikt och fetma. Det är dags att uppvärdera mat och måltider i vård och omsorg.

Liberalernas välfärdskommission presenterar en rad förslag för att förbättra livskvaliteten genom bättra mat och måltider för äldre. Jag skriver i Upsala Nya Tidning om detta, tillsammans med Lina Nordqusit, Barbro Westerholm och Mohamad Hassan. Lokalt i Uppsala finns det flera förslag från Liberalerna på hur situationen kan förbättras. Vi föreslår också en nationell politik på området.

Undernäring är ofta en effekt av sjukdom, men även en torftig vardag där matglädjen inte infinner sig kan påverka. En trygg och innehållsrik vardag ökar välbefinnandet och kan på så sätt också ge ökad matlust och hälsa.

Här är Liberalernas välfärdskommissions förslag:

 • Laga mat-garanti i hemtjänsten. Äldre ska kunna få hjälp med hemlagad mat, om de själva vill.
 • Utveckla RUT-avdraget till att omfatta matlagning – en mattjänst för äldre.
 • Låt äldre välja mat. Vi slutar inte ha smaker och preferenser kring favoriträtter och mattider bara för att vi blir äldre och kanske behöver vård. Det gäller menyval i vård och omsorg, och inköpslistor för dem som bor hemma. Traditioner och kulturella uttryck måste få utrymme.
 • Måltidskompetens i hemtjänsten – till exempel utbildning i matlagning och inspiration av skolade kockar.
 • Sällskap vid maten. Hemtjänstpersonal ska kunna äta tillsammans med äldre på sin arbetstid – som skolans ”pedagogiska måltider”.
 • Dietist i alla kommuner med tid för de äldre. Denna kompetens måste finnas för alla äldre. I dag har regionens största kommun en ynka tjänst för både förskolor, skolor och äldres mat. På andra håll är situationen ännu värre.
 • Äldre och unga tillsammans. Generationerna kan stimuleras genom att mötas vid matbordet, en bra träning till exempel för elever på omvårdnads- och restaurangprogram.

Läs även Senioren.

Read more

Vetenskap och beprövad erfarenhet är en grundläggande utgångspunkt när vi med skattemedel ska skapa tillgång till bra hälso- och sjukvård för befolkningen. Patienterna ska veta att den vård som erbjuds och/eller finansieras av landstinget ska ges utifrån detta. Och skattebetalarna ska veta att vi använder deras pengar med varsamhet och inte på metoder som vi inte vet har någon positiv effekt.

Liberalerna presenterar just nu en rad förslag för att utveckla hälso- och sjukvårdspolitiken. Som ett led i detta skriver jag i dag i Dagens Medicin om alternativmedicin, om Vidarkliniken och om två förslag som vi lanserar i vårt sjukvårdspolitiska program:

 • Hälso- och sjukvårdens patienter ska känna sig trygga i förvissningen om att de behandlingsmetoder som vården använder vilar på vetenskaplig grund. Lagstiftningen ska skärpas så att det blir tydligt att legitimationen är förknippad med ett ansvar för sitt agerande och att den behandling och de råd som vårdpersonalen ger ska vila på vetenskaplig grund, även utanför det dagliga arbetet i vården.

För några år sedan uppmärksammades att en läkare som ägnade fritiden åt healing och dessutom marknadsförde detta med hjälp av sin läkarlegitimation för att skänka lite seriositet till verksamheten.  Det var helt i enlighet med lagen. Men, som vi ser det, allt annat än lämpligt. Legitimation ger ett stort ansvar som förpliktigar.

 • Genom en stärkt patientlag ska psykiskt sköra personer skyddas från kvacksalveri och behandlingsmetoder som saknar vetenskaplig grund. Det finns flertalet terapier vid psykisk ohälsa som inte är grundade på vetenskap och som utövas av personer som inte har hälso- och sjukvårdens legitimationsyrken. Risken är stor att psykiskt instabila personer far illa och inte får adekvat behandling.

Det är oacceptabelt att jag eller du kan sätta upp en skylt på dörren och bjuda in sköra personer till exempelvis hemmasnickrad sorgeterapi. Därför vill vi skärpa patientsäkerhetslagen så att bara den som har ett av sjukvårdens legitimationsyrken får ge vård och behandling till personer med psykisk sjukdom.

Våra förslag ska diskuteras på Liberalernas landsmöte i november. Jag har gott hopp om att partiet ställer sig bakom dessa.

Alternativmedicin river upp starka känslor. När Stockholms läns landsting meddelande att vi inte tänkte förlänga ett avtal med antroposofiska Vidarkliniken därför att vi inte anser att de lever upp till kraven blev det startskottet på en intensiv debatt. En mailbombningskampanj startade och en medial granskning och diskussion tog fart. Ur mitt perspektiv har min uppfattning – att vård ska ges med evidens – stärkts under den här perioden.

Read more

Vården behöver ständig utveckling. Därför etaberlar landstinget nu ett nära samarbete med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan för att skapa en forskningsmiljö kring utveckling av medicinteknik och vårdprocesser. Vi ska bilda ett medicintekniskt centrum – MedTechLabs.

Daniel Forslund (L) som är innovationslandstingsråd har varit pådrivande för att skapa denna nya viktiga plattform för vårdens utveckling med innovativa lösningar. (På bilden ser ni honom i hans rätta element bland medicinteknisk utrustning)

MedTechLabs första tema blir att ta sig an utvecklingen av strokebehandlingen i regionen. Målsättningen är att nya behandlingsmetoder snabbare ska kunna komma patienterna till del i hela hälso- och sjukvården. I landstingets kliniska forskningsbyggnad BioClinicum i Solna finns förutsättningarna att testa nya tekniska lösningar i en patientnära och säker miljö.

MedTechLabs kommer forskare, sjukvårdspersonal och företrädare för industrin att samverka med patienter och friska frivilliga personer för att utvärdera säkerheten och nyttan med nya medicintekniska produkter. Detta är en viktig satsning för att skapa den bästa tänkbara vården i framtiden. Stroke är en allvarlig diagnos som kräver snabba åtgärder. Utveckling en har gått raskt framåt under senare år genom bättre kunskap, moderna läkemedel, nya behandlingsmetoder och bättra möjligheter att förebygga. Förhoppningen är att MedTechLabs kan kommer att göra vården ännu bättra för den som drabbas av stroke.

Läs mer om landstingets beslut här.

Read more

Kraftigt utbyggd tunnelbana och annan spårtrafik och drygt 100 000 bostäder. Så kan resultatetet av långa och ingående diskussioner och förhandlingar mellan staten, landstinget och några av länets kommuner sammanfattas. Det är bra att det nu finns en bred uppgörelse om framtida satsningar på kollektivtrafiken i länet. Det underlättar livet för människor som lever och jobbar i vårt län. Och det kommer att bidra till regionens utveckling.

Nu skapas:

 • Ny tunnelbana mellan Älvsjö och Fridhemsplan
 • Spårväg syd
 • Roslagsbanan till T-Centralen
 • Ny tunnelbanestation i Hagalund.
 • Kopplat till dessa kollektivtrafiksatsningar kommer 100 370 bostäder att byggas fram till 2035.

Total investeringskostnad om 25,1 miljarder kronor. Därutöver står Stockholms läns landsting för fordon och depå om 5,1 miljarder kronor. En riktigt bra satsning för länets utveckling!

Alliansens gruppledare och trafiklandstingsrådet inledde fredagen med att berätta för stockholmarna om de nya satsningarna på utbyggd kollektivtrafik.

Read more

En fördjupad granskning genomförs av en vårdgivare inom gynekologi. Bakgrunden är indikationer på att allt inte gått rätt till – ekonomiskt men i värsta fall också medicinskt. Landstinget har utökat resurserna och rutinerna för uppföljning och granskning av alla våra vårdgivare.

I förra veckan skrev jag under rubriken ”Bara seriösa vårdgivare ska få verka i Stockholmsvården”. Det handlade om granskning och uppföljning i allmänhet, och om en vårdgivare inom gynekologin i synnerhet. En särskild granskning gjordes med ett stort stickprov på 400 journaler, efter indikationer på att allt inte stod rätt till. Nu skildras denna vårdgivare och misstankarna om fel i Expressen.

Det är alltid allvarligt när det finns misstankar om fusk och än värre felaktig behandling. Det finns tecken på att den aktuella vårdgivaren ha fakturerat landstinget för för dyra behandlingar. I värsta fall har kvinnor drabbats genom onödiga och onödigt omfattande ingrepp. Möjligen har landstinget lidit ekonomisk skada. I värsta fall har kvinnliga patienters säkerhet äventyrats.

Landstinget har som jag skrev förra veckan utökat vårt arbete med uppföljning ytterligare, dels med beslut i hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017, dels med ytterligare beslut om utökade stickprovskontroller. Dessutom gör vi förstås riktade granskningar när det finns behov. Det är alltså fallet här. Nu fördjupas landstingets granskning av vårdgivaren Ultragyn ytterligare för att ta reda på vad som hänt.

Bryter någon vårdgivare mot landstingets avtal är det allvarligt. Bryter man mot vårdens medicinska etik och äventyrar patientsäkerheten med onödiga ingrepp, är det oerhört mycket allvarligare. Det kommer få konsekvenser. Vi ska inte ha fuskare, äventyrare och kvacksalvare som spelar med patienternas säkerhet i Stockholms läns sjukvård.

Jag vill också berätta att en av mina medarbetare har familjeband till en person verksam hos den aktuella vårdgivaren. Från landstingets politiska ledning har vi inga kontakter med vårdgivare när det gäller att teckna och följa upp eller granska avtal och verksamheter, det arbetet utförs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För det andra har min medarbetare inte haft någon del i diskussioner och ställningstaganden kring den aktuella vårdgivaren och situationen; rent praktiskt har hon lämnat rummet när jag behövt föra samtal med andra tjänstemän i detta ärende och hon har på inget sätt varit delaktig i hanteringen eller kontakter med förvaltningen om detta.

Jag är övergripande ansvarig för all hälso- och sjukvård inom landstinget. Min kollega landstingsrådet Ella Bohlin är den som har det politiska ansvaret för kvinnosjukvården. Det innebär att hon och hennes medarbetare hanterar normalt frågor kring gynekologi, så också i detta fall. När vi nu gör granskningar och uppföljningar blir det dock också en fråga där jag som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden behöver engagera mig och vara informerad. Då blev det också självklart att säkerställa att min medarbetare inte skulle vara delaktig i arbetet för att undvika att en jävssituation skulle kunna uppstå.

 

Read more

Plötsligt är barnmorskor, psykologer, specialistsjuksköterskor höginkomsttagare! Vilken bra nyhet! Men den är förstås falsk. Höginkomsttagarskatt ska de dock betala, tycker regeringen. Den nyheten är dessvärre inte falsk. 

Dock behandlas helt nya grupper numera som just höginkomsttagare av regeringen som tycker att en stor andel av dessa yrkesgrupper ska betala statlig inkomstskatt. 37 procent av alla barnmorskor får betala statlig skatt med regeringens politik. Eftersom de inte höjer gränsen innebär det att allt fler slår i taken om måste börja betala mer skatt. En löneökning krymper därmed raskt i verkligt värde för den enskilde eftersom bara varannan kronor hamnar i den egna plånboken. Resten lägger finansministern vantarna på.

Det är faktiskt helt galet. Vårdens viktiga yrkesgrupper, som det dessutom är brist på, borde uppmuntras att fortsätta jobba i vården och gärna gå från deltid till heltid. Men varför ska de göra det när de får så lite i plånboken? Jag och mina liberala kollegor skriver i dag på i Dagens medicin om detta, läs i papperstidningen för artikeln finns inte på nätet. Vi vill gärna ge finansministern en liten post-it-lapp att ha i fickan med några enkla minnesregler:

Read more

Nu står det klart att Stockholm får ett nytt konsthus i Farsta. I början av 2018 kommer SITE och KKV att flyta in i Telias tidigare loket som får namnet Konsthuset. Det blir en fantastisk plats för kreativitet, konstskapande, workshops och verkstäder

SITE är ett kunskaps- och produktionshus och en konstnärlig plattform för den professionella samtida scenkonsten, med fokus på samtida dans medan KKV tillhandahåller verkstäder för föreningens medlemmar som består av professionellt yrkesverksamma konstnärer. KKV är ett konstnärsdrivet initiativ som har funnits sedan 1980-talet och erbjuder unika lokaler med förutsättningar skapa konst som sällan går att förverkliga på annat håll.

Mycket av Sveriges offentliga utsmyckningar skapas i någon del hos KKV. KKV:s nuvarande lokaler i Nacka har länge varit hotad men Stockholm stad i samarbete med Stockholms läns landsting och Statens kulturråd garanterar nu nya långsiktiga förutsättningar för verksamheten.

Konsthusets fokus ligger på konstnärlig produktion men kommer även fungera som en öppen offentlig plats genom programutbud bestående av exempelvis professionella föreställningar och debatter.

Satsningen görs gemensamt i samarbete mellan Stockholms stad och landstinget. Det nya Konsthuset i Farsta kommer att få stor betydelse för konstnärerna och stockholmarna. Liksom tidigare på KKV kommer det i Farsta att finnas utrymme att skapa konst, även i riktigt stora format. Det ger Stockholms läns konstnärer möjligheter att bidra till den nya konsten som behövs när vi i landstinget bygger ut sjukhusen och tunnelbanan i den största omfattningen på årtionden.

Bilden: konstnärlig gestaltning av Miwa Akabane på Capio S:t Görans sjukhus. Det är ett gott exempel på konstnärlig gestaltningen i vårdmiljö. Min förhoppning är att många konstnärer som bidrar till vårdmiljöerna ska ha glädje av det nya konsthuset i Farsta

Read more

Alla patienter har rätt att förvänta sig den bästa möjliga vården. Felbehandlingar och fusk med ersättningar är oacceptabelt. Inför 2017 har vi beslutat om stärkt uppföljning av vården. Och i ett specifikt fall inom gynekologin slår vi nu ner med en omfattande granskning av en vårdgivare som misstänks för fusk – som i värsta fall kan ha drabbat inte bara landstingets ekonomi utan också kvinnors patientsäkerhet.

Du som invånare, som patient och som skattebetalare ska kunna lita på vården: Att du får vård efter behov, att du får rätt behandling, och att vårdens resurser används rätt och effektivt. Att leva upp till detta är ett delat ansvar för hela vården men huvudansvaret vilar på oss i landstinget, som huvudman för sjukvården för över två miljoner stockholmare.

För att ta det ansvaret har vi uppföljning av olika slag, av alla slags avtal och med alla slags vårdgivare. Inför 2017 har vi i hälso- och sjukvårdsnämndens budget beslutat om att stärka uppföljningen ännu mer, med s.k. fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). Patientsäkerhet är den viktigaste prioriteringen, men även medicinsk kvalitet och ekonomi är naturligtvis viktiga att granska och följa upp.

I dag föreslår dessutom Alliansen att utöka uppföljningen med stickprov i journaler hos olika vårdgivare. Det är ett sätt att granska såväl patientsäkerhet som kvalitet och ekonomi.

När vi och vår förvaltning får tecken på specifika problem hos en specifik vårdgivare, kan vi slå ned på dem med särskilda granskningar. Så blir nu fallet, med en vårdgivare inom gynekologin. Där finns misstankar om felaktigheter som kan ha drabbat de kvinnliga patienterna mycket konkret och personligt.

Misstankar finns om att kvinnor har utsatts för ingrepp i onödan – det kan handla om såväl kirurgi som s.k. skrapningar. Det, kan jag lova, är inga procedurer som någon skulle vilja eller ska behöva uppleva i onödan.

Det finns också misstankar om ekonomiska felaktigheter, dvs att man har tagit betalt för felaktiga behandlingar. Vi kan bara hoppas att eventuella problem är begränsade till sådana ekonomiska lurendrejerier; att man har tagit betalt för de dyrare och mer omfattande ingreppen, men inte utfört dem. I så fall har åtminstone ingen patient drabbats. I värsta fall handlar det om både medicinska och ekonomiska fel.

I dagsläget vet vi inte om uppgifterna stämmer, det är hörsägen. Men det är allvarliga påståenden som vi måste gå till botten med. Det gör mig rasande när patienter utsätts för risker och felbehandlingar. Än mer förbannad blir jag om man har felbehandlat kvinnor med uppsåt, för att tjäna pengar. I det sammanhanget blir ekonomin en bisak – men det vore självklart mycket allvarligt om man har tillskansat sig pengar som borde ha gått till annan vård, för patienter som verkligen behöver den.

Nu kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att granska 400 journaler hos den ifrågasatta vårdgivaren. Det är alltså en riktad granskning, grundad på indikationer man har fått, som stämmer överens med vår övergripande inriktning och det uppdrag som Alliansen har gett om starkare uppföljning.

Alla har rätt till en prövning och ingen är skyldig innan situationen har klarlagts. Men: Om det visar sig att fusk har begåtts kommer vi inte att lägga några fingrar emellan. Fuskande vårdgivare ska vi inte acceptera.

Nedan lite mer fakta om våra uppdrag i budget och i skrivelse på nämnden i dag!

Stärkt uppföljning av vården i Stockholms län i budget 2017

Under 2017 kompletteras den ordinarie uppföljningen av vården vid behov med fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). De främsta fokusområdena för fördjupade uppföljningar är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning.

Alliansen i Stockholms läns landsting ger nu hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att dessutom öka antalet stickprovskontroller av journaler. Uppdraget ska redovisas i juni 2017 och därefter utvärderas.

 

I hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017 frambår ökade satsningar på uppföljning:

”Ordinarie avtalsuppföljning och fördjupad uppföljning

Uppföljning av vårdgivare i Stockholms län ska vara bred och omfatta vårdproduktion, patientnöjdhet, tillgänglighet, kvalitet, nya initiativ och genomförande av aktiviteter för en bättre samverkan i en nätverkssjukvård, samt bidra till att säkra verksamheter inom forskning, utveckling, innovation och utbildning i hela sjukvårdssystemet. Det är viktigt att nyttan av den information som samlas in genom uppföljning vägs mot det administrativa arbete som rapporteringen medför för vårdgivare inom bland annat vårdvalen. Framtidsplanens genomförande kommer att följas med systemuppföljningar Ett kontinuerligt arbete med att stärka kapaciteten för uppföljning och jämförelser pågår inom förvaltningen och i samverkan med andra aktörer och andra landsting.

Den ordinarie uppföljningen kompletteras vid behov med fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). De främsta fokusområdena för fördjupade uppföljningar är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning. Under 2017 förstärks verksamheten med ett tydligare funktionsansvar och tydligare mandat för Revisionsrådets medlemmar.”

Utökad uppföljning av vårdgivare – förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden i dag

Den vård som utförs inom Stockholms läns landsting är mycket uppskattad, det gäller vård utförd av såväl fristående aktörer som landstingets egna verksam-heter. Alla patienter har rätt att förvänta sig att få den bästa möjliga vården, oavsett vilken vårdgivare de väljer. De allra flesta vårdgivare gör ett utmärkt arbete och tar redan ett stort ansvar för vår gemensamma hälso- och sjukvård. Likväl är det viktigt att arbetet följs upp kontinuerligt för att säkerställa att pati-enterna får kvalitativ vård anpassad till de individuella behoven och att de of-fentliga medlen används på ett effektivt sätt. Som en del i landstingets arbete med god kostnadskontroll och kvalitetsförbättring höjs ambitionen gällande upp-följning och revision. Detta är ett av stegen på vägen i arbetet mot ett effektivare landsting och bättre vård.

Därför föreslår vi att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag:

att                       fortsätta med och fördjupa journalgenomgångarna i syfte att upptäcka och förhindra överbehandling och felaktig redovisning.

 

att     genomföra väsentligt fler stickprov som ett led i denna fördjupade uppfölj-ning.

 

Read more