Stockholm växer så det knakar och regionen behöver en fungerande infrastruktur för resor och transporter. Det handlar om att få vardagen att fungera i en allt större storstad. Men idag gjorde socialdemokraterns Karin Wanngård pyspunka på regionens utveckling. 

Stockholms stad har dragit sig ur förhandlingen om Östlig förbindelse. Efter Trafikverkets besked tidigare i veckan stod hoppet till regionala förhandlingar med de kommuner som skulle beröras av projektet. När Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) idag meddelat att man drar sig ur har Sverigeförhandlingen avbrutit förhandlingarna.
Jag och Ls gruppledare i Stadshuset reagerar självklar starkt emot detta. Lotta Edholm säger i en kommentar: ”Karin Wanngård har idag sänkt projekt Östlig förbindelse och på så sätt kraftigt försvårat Stockholms möjligheter att växa hållbart. Det är ett svek mot stockholmarna som Socialdemokraterna nu får stå till svars för i valet.”

Jag menar att stockholmarna behöver en ringled. Den östliga förbindelsen är den saknade länken, och den behövs för både bilar och kollektivtrafik. Det måste gå för dem som bor och jobbar i länet att ta sig mellan norr och söder utan att köra rakt genom stan. Socialdemokraterna i regeringen och regionen begår tillsammans ett stort svek mot invånarna i Stockholms län.

 

 

Read more

Idag är det 13 år sedan Allians för Sverige bildades hemma hos Maud Olofsson i Högfors. Två år senare fick vi fyra partier förtroende att bilda regering. Ett förtroende som vi fick ha i åtta år och som vi hoppas återvinna nu i valet 2018.

Även här i Stockholms läns landsting har Alliansen fått förtroende att leda utvecklingen framåt. I snart elva år har vi tillsammans haft ansvar för sjukvården och kollektivtrafiken för över två miljoner invånare.

En utmaning som Alliansen tog sig an när vi tog över makten i landstinget var att kapa vårdköerna och öka tillgängligheten till vården. Genom införandet av Vårdval Stockholm lyckades detta. Plötsligt kunde patienterna välja vilken vårdcentral de ville gå till – och välja bort vårdcentraler med långa väntetider och dåligt bemötande. Vårdvalet har sedan kompletterats på en rad områden – det finns idag över 30 vårdval i Stockholms län, och flera är på gång.

Alliansens gruppledare i Stockholms läns landsting firar Alliansens 13-årsdag. Ella Bohlin (KD), Gustav Hemming (C), Irene Svenonius (M) och Anna Starbrink (L).

Inom kollektivtrafiken, landstingets andra stora ansvarsområde, sker en historisk utbyggnad av både tunnelbana och annan spårtrafik. Fler pendelbåtar trafikerar Stockholms vatten (en hjärtefråga för oss liberaler) och punktligheten har ökat.

Nästa år hoppas vi få fortsatt förtroende att leda landstinget. Att fortsätta det stora förändringsarbete som påbörjats inom hälso- och sjukvården, att köerna inte växer och att makt inte ska tas från dig som patient till landstingspolitiker.

Även om vi alltid har fokus på framtiden, så skadar det inte att blicka tillbaka ibland, och reflektera över de förändringar som skett. Och mycket har sannerligen hänt, sedan Alliansen bildades för 13 år sedan. Vi är stolta över vårt goda samarbete, och därför firade vi idag den nyblivna tonåringen med tårta!

Read more

Under sommaren har vi sett flera exempel där sjukhuspersonal utsattas för hit och trakasserier. Det är oacceptabelt.

Sjukhus är platser där man räddar liv och vårdar människor. De får aldrig bli brottsplatser för kriminella gäng.

Tillsammans med Jan Björklund och riksdagsledamot Roger Haddad (L) skriver jag i DN om vad som måste göras för att skydda sjukhusen och medarbetarna. Rättssamhället måste ges resurser och förutsättningar att freda sjukhusen från våldsverkare. Polisen behöver mer resurser och högre status för stt kunna locka fler medarbetare och våld mot vårdens medarbetare måste straffas hårdare, minst sex månaders fängelse, föreslår vi.

Read more

Alla kvinnor i Sverige ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar. Aborträtten är en frihet som vi måste försvara. Då måste fler kvinnor få möjlighet till tidiga, säkra aborter – och sena aborter måste hanteras med stor omsorg.

Det är orimligt att förlossnings- och barnläkare ska ställas inför att försöka rädda livet på ett barn – för att en sen abort har försenats. Det är förståeligt att en läkare som ägnar sitt yrkesliv åt att rädda för tidigt födda barn, gör det även när det handlar om en abort. Det är en fruktansvärd upplevelse som ingen kvinna eller vårdanställd borde behöva uppleva.

Den medicinska utvecklingen gör att barn kan räddas vid allt tidigare födslar, med hjälp av omfattande sjukvård. Det måste finnas en tydlig säkerhetsmarginal vid sena aborter. Sena aborter, från vecka 18, kan bara godkännas av Socialstyrelsen. Det är oerhört viktigt att de sköts korrekt. En sen abort ska inte kunna dra ut så länge på tiden att man i praktiken kommer in i den period då det börjar finnas chanser för ett foster att överleva utanför moderlivet.

Allra viktigast för kvinnors frihet i abortfrågan är att fler kan få möjlighet till en tidig och säker medicinsk abort. De är betydligt mer skonsamma för kvinnan och enklare att utföra för vården än kirurgiska aborter. Medicinska aborter utförs i regel fram till nionde graviditetsveckan. I Stockholms läns landsting har vi med vårt vårdval möjliggjort för säkra medicinska aborter på mångdubbelt fler mottagningar. Tidigare var det bara möjligt på fyra av länets gynekologimottagningar. Nu är det en möjlighet för alla gynmottagningar att erbjuda.

För att fler kvinnor ska kunna göra en medicinsk abort måste informationen vara god och lättillgänglig, och vården sedan kunna erbjudas snabbt. Då är det också viktigt att kvinnan kan känna trygghet i personalens professionalitet och inställning. S k samvetsfrihet – att personal ska kunna avstå från att delta i eller medverka till aborter – riskerar att minska kvinnans trygghet och frihet.

Medicinska aborter är att föredra framför mer påfrestande kirurgiska ingrepp, och en kvinna ska aldrig behöva tvingas till en kirurgisk abort på grund av att en medicinsk abort inte är tillgänglig i tid.

Friheten och rätten till sin egen kropp handlar också om kvinnors rätt till hälsa. Den friheten måste vi försvara. I en modern sjukvård, i ett modernt samhälle ska en kvinna som behöver göra abort alltid få bra hjälp.

Read more

Sommaren är en härlig tid att välkomna en ny familjemedlem och idag föds i stort sett lika många barn året om. Givetvis måste vården i Stockholm vara lika kvalificerad och trygg i juli som i oktober.

Samtidigt ställer det vården inför utmaningar – för i förlossningsvården liksom på andra arbetsplatser är det på somrarna människor behöver få semester. Självklart ska arbetssituatione inom förlossningsvården tillåta personalen att vara lediga, liksom att kunna vara borta från den praktiska verksamheten för fortbildning. Förlossningsvården i Stockholm behöver byggas ut, med en högre bemanning men på sikt också med fler vårdplatser.

Alla som ska föda barn ska kunna vara trygga i ett gott omhändertagande i förlossningsvården. Under sommaren har situationen varit ansträngd, även om vi tillskjutit extra medel. Samtidigt har över 9 av 10 kunnat föda på den klinik de haft som förstahandsval. Men den bild många gravida har genom mediarapporeringe är nog en annan. I dagarna anordnas till och med en riksomfattande marsch för att uppmärksamma situationen. Jag kan förstå deras oro och det bekymrar mig. Blivande föräldrar ska utan oro kunna koncentrera sig på sin förlossning – och inte minst tiden efter.

I vården arbetar de ansvariga på flera sätt för att anställa fler barnmorskor och öppna fler förlossningsplatser, och från politiskt håll följer vi givetvis det arbetet noga för att se till att de har förutsättningar att organisera verksamheten för att möta patienternas, de födande och barnens, behov.

Förlossningsvården måste utvecklas för att möta behoven idag och på lång sikt. Vi har nyligen presenterat en plan för utbyggnad av förlossnings- och neonatalvården. Den innebär att kapaciteten generellt kommer att öka, och det kommer innebära en bättre situation. Utbyggnaden handlar om fysiska förlossningsplatser, men också om att klinikerna kan få fler barnmorskor att börja och fortsätta vilja arbeta hos dem. Sedan i våras arbetar också våra tjänstmän med att analysera behov av utveckling och förändring av förlossningsvården, inklusive vilken ekonmiska ersättning som behövs.. Under hösten Dessutom pågår sedan en tid ett fint utbildningsprogram för specialistsjuksköterskor inom neonatalvården.

Idag träffade jag ansvarig för en av länets kliniker och fick beskrivet för mig en arbetsplats som på många sätt är fantastiskt, men där också en ökad grundbemanning skulle kunna ge utrymme för att skapa en mer hållbar arbetsplats och ge mer utrymme för utveckling. Barnafödande och akutsjukvård är svårt att planera, men dagar och perioder av hög belastning måste givetvis kunna varvas med lite lugnare dagar. Och personalen ska kunna vara ledig, kunna hitta tid att samtala och utbyta erfarenheter i sitt arbetslag eller delta på utbildningar.

Därför är det angeläget att det i det pågående arbetet med att analysera vården ingår en översyn av den totala ekonomiska ersättningen. Under hösten kommer flera beslutsunderlag kunna presenteras, som ökar förutsättningarna för en positiv utveckling av förlossningsvården.

Från Liberalernas håll ser vi att förlossningen behöver vara en arbetsplats där man kan vara yrkesverksam under många år då erfarenhet är en stor tillgång för kvalitet och upplevelse av trygghet. Fler barnmorskor behöver utbildas men framförallt behöver barnmorskorna ha bra förutsättningar att göra sitt jobb. Introduktionen för nya barnmorskor som vi har startat är viktig, men givetvis också att lönesättningen behöver utvecklas, så att kompetens, erfarenhet och arbetsinsatser belönas. Medarbetare ska också få jobba med det de är utbildade för. Enklare omvårdnad, service och administration kan skötas av andra och även vårdbiträden kan ha en viktig roll i förlossningsvården. Men barnmorskor är  stommen i förlossningsvården i gott samarbete med läkare.

Effektivare IT och inrapporteringar till kvalitetsregister förbättrar också jämförbarheten och kvaliteten i vården.

Vi ser också gärna att förlossningsklinikerna kan utvecklas på olika sätt, och erbjuda olika former av, lika kvalificerade, vård. När klinikerna växer är det positivt om mindre enheter kan organiseras, och att personalen har en vårdfilosofi att gemensamt sträva efter.

Men framförallt är jag övertygad om att bedömningen av exakt hur resurserna vi politiskt styr till vården bäst används, det måste avgöras av verksamheterna själva. Det är de som känner de lokala förutsättningarna, har kompetensen och ser vilka behov som finns för att göra förlossningsvården så välfungerande som möjligt.

 

Read more

Personer som fått skador av felaktiga skönhetsoperationer måste kunna få hjälp i den offentliga sjukvården. Men notan bör skickas till de privata plastikkirurgerna. Om det inte är möjligt bör regelverket ändras så konsumenter och patienter får skydd vid komplikationer eller misslyckade ingrepp – och så att skattebetalarna slipper betala räkningen. Regeringen och nationella myndigheter behöver agera.
Ett stort antal personer har drabbats av andningsproblem, infektioner, frakturer och andra skador på näsan efter felaktigt utförda skönhetsoperationer. Hittills har Inspektionen för vård och omsorg tagit emot 46 anmälningar mot den aktuella plastikkirurgen. De drabbade söker nu hjälp, i den offentliga vården – men Karolinska universitetssjukhuset säger nej. Dagens medicin skriver om detta.

Jag kan förstå Karolinska och att öron-näsa-hals-kliniken vill fokusera på personer med skador och problem som uppkommit på andra sätt. Den som privat betalar för en plastikoperation har ju delvis själv försatt sig i situationen. Samtidigt är det orimligt att inte personer med andningsproblem och andra skador skulle få hjälp av den offentliga sjukvården. Lagen är tydlig att vård ska ges efter behov, inte utifrån hur skadan uppkommit.  Karolinska har förmodligen gjort en felaktig juridisk bedömning – men det är naturligtvis inte sjukhuset som är boven i det här dramat.

Plastikkirurger som inte klarar av sitt jobb borde inte få fortsätta verka. Och de borde få betala för följderna sina misslyckade operationer. Ett krav på försäkring och skadeansvar borde ingå i konsumentskyddet och patientens rättigheter. Om det inte är möjligt i dag behöver regelverket ses över – då måste regeringen agera.

Alla patienter ska få hjälp i vården, oavsett orsaken till deras skador. Men om skadorna uppkommit genom någons inkompetens eller oaktsamhet bör de skyldiga få betala räkningen.

Read more

Äntligen vardag! Så känns det efter några härliga semesterveckor.

Nu är jag tillbaka på jobbet och ungarna har gått till skolan. En stor förändring är att jag numera är mamma till två mellanstadiebarn, som absolut ska klara skolstarten själva. Det känns lite nytt och ovant att inte ta minstingen i handen och gå till skolan, men såklart också bra att de är självständiga och kapabla.

Nog om mammalivet. Nu startar en spännande tid på jobbet inför nästa års val. Det ska bli roligt att blicka framåt och tillsammans med partivänner och allianskollegor formlera den politiska agendan för nästa mandatperiod. Sjukvården har seglat upp som en av väljarnas allra viktigaste frågor nationellt, och det beror förmodligen på att behoven av fler reformer är stora. Jag kommer fortsätta arbeta för att stärka individers frihet. En stor skiljelinje mellan å ena sidan regeringen och vänsterpartiet och å andra sidan Liberalerna och Alliansen är synen på människors rätt att välja och på behovet av mångfald i av utförare i vården. Jag vill se flera alternativ; landstingsdrivna sjukhus, men också privata och gärna verksamheter som drivs på ideell grund. Regeringen och vänsterpartiet vill ha vinstförbud och i praktiken avveckla privata vårdalternativ. Där har vi en av huvudfrågorna inför det kommande valet. Den debatten tar jag gärna!

Jag ser fram emot många intressanta möten, viktiga beslut, utvecklande diskussioner och annat som ligger framför mig denna höst både i landstinget och inom Liberalerna. Nu är jag igång med vardagen igen. Äntligen!

Read more

Venhälsans  verksamhet är mycket betydelsefull för många hbtq-personer. Det är självklart att verksamheten ska fortsätta som den viktiga resurser i länets vårdutbud. Det är Södersjukhuset som har uppdraget att erbjuda denna vård och det pågår nu diskussioner om hur verksamheten kan både säkras och utvecklas både på kort och lång sikt. Ur mitt perspektiv är Venhälsans verksamhet en självklart del av vårdutbudet i vår huvudstadsregion.

Några besparingskrav från landstinget centralt eller politiken riktas inte mot verksamheten. Däremot drabbas de, som så många andra av de neddragningar som regeringen gjort till stödet för hiv-prevention. Från landstingets sida jobbar vi för att täcka upp för de neddragningarna. Verksamheten ligger under Södersjukhuset och den interna resursfördelningen inom sjukhuset är förstås en angelägen fråga för Venhälsan liksom övriga verksamheter inom sjukhuset.

Jag vet att många är engagerade för Venhälsans framtid, så även jag. Hbtq-personer och män som har sex med män (MSM) har rätt till en god vård och bra bemötande. Det är viktigt att arbeta med hög tillgänglighet och bra bemötande för att bygga förtroende, stärka hälsan och förebygga smittspridning. Venhälsan fyller en central roll med sin kompetens, historia och erfarenhet som är viktigt för såväl den goda vården som bemötande och förtroende. De har en viktig uppgift att fortsätta möta denna ibland utsatta grupp.

Det känns viktigt att påpeka att Hbtq-personer och MSM även kan söka och få hjälp på många håll inom sjukvården. Sesam-mottagningarna, och naturligtvis den ordinarie primärvården. Vårt mål som liberaler är naturligtvis att alla personer ska vara trygga och fria att känna att de kan söka hjälp varsomhelst i vården.

Hur Venhälsans organisation och finansiering ser ut är på kort sikt en fråga för Södersjukhuset, som enheten organisatoriskt tillhör. Och jag har informerats om att de diskuterar möjliga alternativ i konstruktiv anda, bland annat handlar det om att erbjuda en god tillgänglighet. På lite längre sikt kan vi gärna föra en diskussion om hur insatserna som helhet för denna patientgrupp kan utvecklas i länet.

Jag förstår att frågan om Venhälsan blir en av många viktiga frågor som diskuteras under Pride-veckan. Det välkomnar jag! En konstruktiv debatt om vården utveckling behövs verkligen.

Read more

Det är hög tid att stoppa kvacksalvare och självutnämnda terapeuter som lurar människor som mår dåligt psykiskt. Samtidigt ska vi bygga ut den psykiska hälsovården så riktig hjälp finns lätt tillgänglig. 

Den som erbjuder hjälp åt personer med psykisk ohälsa eller sjukdom tar på sig ett stort ansvar. Det är dags att höja kraven och göra det brottsligt att erbjuda icke-fungerande, potentiellt skadliga, psykologiska ”terapier”. Därför föreslår Liberalerna att ”kvacksalverilagen” – dvs att relevanta paragrafer i patientsäkerhetslagen utvidgas till att omfatta även psykologisk behandling.

Idag skriver jag om detta, läs gärna min artikel på DNdebatt. Min artikel är en reaktion på ett intressant inlägg från en expertgrupp av psykologer och psykoterapeuter som efterlyser en åtstramning av vilka som får ge behandling till vid psykisk ohälsa.

Read more