Nu är det äntligen klart att Liberalerna, Centerpartiet och regeringen kommit överens om att införa HPV-vaccin för pojkar. Det är ett resultat av budgetförhandlingarna inom Januariavtalet. En riktigt bra sak som Liberalerna önskat länge.

Nu kan alla Sveriges pojkar snart vaccineras mot HPV och därmed bidra till hälsan för sig själva och sina framtida partners. HPV är ett virus som kraftigt ökar risken för livmoderhalscancer, därför infördes vaccination av flickor 2010. Men idag vet vi att HPV även har ett samband med en rad cancerformer som även drabbar män. 300 män och 700 kvinnor drabbas varje år av HPV-relaterad cancer. HPV-vaccin i allmänna vaccinationsprogrammet är alltså en riktigt viktig och bra insats som räddar liv.

Läs gärna min och Barbro Westerholms artikel från 2018 om vikten av att införa vaccination mot HPV även för pojkar. Barbro brukar säga att politik är som ett maratonlopp. Det gäller att vara uthållig och kämpa på, så kan man nå resultat. Det har vi gjort nu. Äntligen!

På bilden minglar jag och Barbro i ett helt annat sammanhang.

Read more

Ett av de största hälsobekymren är att så många barn och unga mår psykiskt dåligt. Rapporterna om kraftig ökning av psykisk ohälsa har vi fått vänja os vid under flera år. I den nya statsbudgeten som Liberalerna varit med och utarbetat finns en en ökad satsning på insatserna mot barn och ungas psykiska ohälsa.

Att stärka människors hälsa är en frihetsfråga. Psykisk ohälsa begränsar och håller tillbaka människor och det är förstås särskilt allvarligt när det drabbar barn. Därför är insatser för ökad hälsa en god investering.

Redan alliansregeringen tog initiativ till nationella satsningar på att förebygga och motverka psykisk ohälsa. Men mer måste till. Därför utökar staten nu satsningen för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa med 300 miljoner kronor per år 2020–2022.

En köfri barn- och ungdomspsykiatri i hela landet är målet. Därför behöver psykiatrin förändras och utvecklas. Inte minst gäller det den psykiska hälsovården på vårdcentralerna, det som brukar kallas första linjens psykiatri där många med lättare psykiska problem måste kunna få snabb hjälp så att den specialiserade psykiatrin inom BUP får tid att ägna sig åt dem med större problem.

Liberalerna gick in i januariavtalet för att driva igenom liberala reformer och samtidigt hålla de populistiska ytterlighetspartierna borta från makten. Nu kan vi bocka av en viktig fråga på vår agenda att stärka barn- och ungdomspsykiatrin för att stärka ungas hälsa.

 

Read more

Att genomgå en förlossning är omvälvande på många sätt. Många upplever rädsla, andra en obeskrivlig lycka. Det som är gemensamt för alla är att de är i behov av någon form av stöd och hjälp.

För många kan det te sig någorlunda klart hur det går till vid en förlossning. Men så är det inte för alla. Där har kulturtolksdoulor en otroligt viktig roll. Deras uppdrag är att stödja kvinnor i behov av språkligt och kulturellt stöd inför, under och efter förlossning. De möter bland kvinnor som är rädda för att föda och kvinnor som har genomgått trauman så som könsstympning. Deras stöd underlättar såväl barnmorskornas uppdrag som de blivande mammornas situation. De bidrar också till en mer jämlik vård.

Projektet med kulturtolksdoulor startade 2017 i Södertälje. Idag har det en stor geografisk spridning i länet. Kulturtolksdoulor Stockholm består idag är 41 aktiva doulor. Tillsammans pratar de 26 språk – allt från hindi, syrianska och spanska.

Under mitt besök hos kulturtolksdoulorna delade flera kvinnor sina egna erfarenheter. Många hade själva upplevt traumatiska förlossningar och ville nu hjälpa kvinnor i liknande situation. På bild syns Lkhagii som tolkar på mongoliska och som lyfte hur viktigt det är att som blivande förälder känns tillit till vårt svenska sjukvårdssystem.

Dessa kvinnor är förebilder och ambassadörer för sjukvården. De svarar tålmodigt på oroliga frågor mitt i natten och finns allra närmast under ett av livets viktigaste ögonblick. Jag är otroligt stolt över projektet och alla de kvinnor som dagligen gör skillnad. Jag ser fram emot att följa nästa steg på deras resa i arbetet mot en mer jämlik vård – för alla.

 

Read more

Amning kan vara en ganska knepig historia för många nyblivna föräldrar och deras små bebisar. Mycket press ligger på mammor att kunna amma och det är inte alltid så enkelt, även om det också kan vara supermysigt förstås. Därför behövs ett gott och nära tillgängligt stöd för mamma och barn att vända sig till.

Sedan ett tid pågår två projekt kring amningsstöd i länet, det ena AMSAK ligger i innerstan och bedrivs av barnmorskor. Den andra finns i på BVC/familjecentralen i Rotebro. Det finns mycket kunskap som byggts upp genom dessa projekt. Och vi ser tydligt att amningsstödet måste byggas ut runt om i länet. Därför kommer större barnavårdscentraler (BVC) att kunna få ett tilläggsuppdrag för att möta familjernas behov.

AMSAK är ett projekt, som kommer att drivas vidare under 2020, parallellt med att det nya amningsstödet på barnavårdscentraler utökas i länet.

Mitti har skrivit om de nya smningsmottagningarna på BVC.

 

Read more

Kvinnor mellan 40 och 74 år kallas regelbundet på hälsokoll för bröstcancer. Men bröstcancer drabbar förstås också äldre kvinnor, och ibland även yngre. Därmed borde helst screeningen ske utifrån individuella förutsättningar och risker, men absolut inte ta slut vid 74 år. Jag vill att Socialstyrelsen ser över åldersgränserna för bröstcancerscreening/mammografi.

Tillsammans med Barbro Westerholm och Lina Nordquist skriver jag i UNT om vikten av att utöka mammografi även efter 74 år. Vi vill belysa att var femte bröstcancerdrabbad kvinna är 75 eller äldre. Då är det inte rimligt att mammografi upphör redan vid 74 år. Det är en orättvisa som Liberalerna vill ändra på.

Mammografiprogrammet har varit en stor framgång. Men det är också i nuvarande form ojämlikt och föråldrat. Liberalerna vill utifrån nutida forskning se modern och jämlik screening mot cancer. Därför vill vi i ett första steg utvidga screening till att gälla även efter 74 år. I nästa steg vill vi att screeningprogrammet individualiseras – och utgår från varje persons risk för cancer.

Den nuvarande åldersgränsen bygger på ålderism. År 2016 var medellivslängden för kvinnor 84 år, möjligen till följd av tidig upptäckt av cancer. När Socialstyrelsen utformade screeningprogrammet på 80-talet var medellivslängden mycket lägre.

Innan åldersgränsen för mammografi kan tas bort behövs ett nationellt arbete för att utreda hur det ska gå till – och sedan ett nationellt införande för att säkra jämlikhet i hela landet. Det är något vi förväntar oss av Socialstyrelsen och dess uppdragsgivare regeringen.

Samtidigt fortsätter forskningen framåt. Man kan nu lättare och tidigare finna indikatorer på cancerrisk och därmed veta betydligt bättre vilka personer man behöver följa extra noggrant. De kanske behöver komma på mammografi både före 40 och efter 74, och betydligt oftare. Andra med mycket mindre risk kanske inte behöver gå på mammografi lika ofta.

Verksamhet med individuell screening har redan införts i Stockholmsregionen för kvinnor avseende lungcancer som testas för sin risk just i samband med mammografiundersökningen. I framtiden kan det bli en uppgift för primärvården att ta prover för cancerrisker för att göra den förebyggande vården säkrare och effektivare – och rädda fler liv.

Mammografi blir inte mindre viktigt efter att man fyllt 75 år. Vi kräver därför att Socialstyrelsen och regeringen agerar för ett slopande av den övre åldersgränsen. Och vi kommer driva på för att utveckla individualiserad screening oavsett ålder. För allas rätt till lika vård oavsett var i livet du befinner dig.

Read more

Varje självmord är en tragedi och varje gång frågar sig omgivningen: Hade vi kunnat hjälpa mer? För familj och vänner är det ofta en tröstlös fråga; man kan som privatperson inte ta på sig ansvaret för någon annans beslut att avsluta sitt liv. För vården och andra samhällsinstanser är det däremot en oerhört central fråga. Varje självmord måste leda till tankar på förebyggande insatser.

I dag, på suicidpreventiva dagen, uppmärksammas hur självmord kan förebyggas på olika sätt. För Liberalerna och för oss i Region Stockholm är det prioriterade frågor. En viktig sak är den utbyggda primärvården: att snabbt få hjälp, inte bara av husläkare utan även av psykolog på sin vårdcentral, kan göra att också psykiska hälsoproblem uppmärksammas och behandlas i tid. En annan långsiktig förebyggande insats är utbildning av elever i skolor, självmedvetandeträning (YAM) för att lära sig känna igen tecken på psykisk ohälsa hos sig själv och andra barn och unga.

För de som behöver mer hjälp satsar vi på utbyggd och upprustad psykiatri – det blir bland annat nya avdelningar och en upprustning av vårdmiljön på Nacka sjukhus. Personer med svårare psykisk ohälsa och sjukdom kan också numera få s.k. självvald inläggning – den som kan, kan bo hemma men om man känner behov av vård på avdelning kan man snabbt läggas in igen. Det är förstås bra om fler kan ha ett så fungerande vardagsliv som möjligt.

I akuta fall har vi också stärkt insatserna med Sveriges första ”psykiatriambulans” – PAM (psykiatrisk akutmobilitet) har nu rullat några år, hunnit få flera priser, och räddat många med akut psykisk sjukdom – många av dem suicidnära. Helst ska vi förstås försöka hjälpa alla tidigare än så, men i det akuta skedet är PAM en stor tillgång och angelägen förbättring.

Vår vision är noll självmord – att ingen ska behöva känna sin situation så hopplös att man hellre väljer att avsluta sitt liv. Det är ingen lätt uppgift. Psykisk sjukdom har ibland en dålig prognos, men vi, både inom Liberalerna och i Region Stockholm ska fortsätta göra allt vi kan.

Read more

Nyligen besökte jag min regionrådskollega Ingeborg Wiksten som är regionpolitiker i Västernorrland. Vi har båda ett starkt engagemang för hälsan och Ingeborg visade mig några av de hälsoinsatser som görs i regionen och vi fick tillsammans chansen att lära oss mer i intressanta samtal med forskare på Mittuniversitetet i Sundsvall. Med på bilden är också Catrin Eliasson (L).

Hälsan skiljer sig åt mellan våra olika regioner, men faktiskt också i minst lika hög grad inom våra regioner. I Stockholm har jag många gånger pekat på hur stora skillnaderna är mellan olika bostadsområden. Tidiga insatser är en nyckel för att nå bättre hälsa, vart än man befinner sig. Det är något vi måste utveckla mer i hela landet.

Läs gärna min, Ingeborgs och riksdagsledamot Lina Nordquists debattartikel där vi lyfta fram vikten av att ge unga en bra chans till god hälsa. Vi lyfter bland annat fram tre viktiga områden:

  • Jämlik hälsa. Att förebygga är viktigast för att utjämna hälsoklyftor. Tidig upptäckt av hälsoproblem och råd om levnadsvanor, som fysisk aktivitet på recept, hjälp med riskkonsumtion av alkohol, eller rökavvänjning kräver tillgänglighet och kontinuitet på din vårdcentral. Därför måste vi bygga ut primärvården med de resurser som krävs för distriktssköterskor, dietister och inte minst att alla ska kunna välja sin egen fasta husläkare. Primärvården kräver nationella satsningar, det är inget t ex Västernorrland klarar på egen hand. Tack vare Liberalerna kommer nu sådana satsningar genom januariavtalet.
  • Barns hälsa. Hälsoklyftor grundläggs ibland i barndomen. Övervikt, fetma och passiv rökning drabbar mycket ojämlikt.För vissa barn är första skoldagen efter lov och helger en möjlighet att äntligen få äta sig mätta på lagad mat. Samtidigt kan vi med tidiga insatser hjälpa många barn till ett långsiktigt hälsosammare liv.
  • Psykisk hälsa. För många är det inte kroppen utan själen som gör ont. Återigen har primärvården en viktig uppgift för tidig upptäckt – utbyggnaden måste också innebära fler psykologer på vårdcentralerna. Likaså måste barn- och ungdomsmottagningar och elevhälsa ha möjligheten att hjälpa.
Read more

Fler lever allt längre. Det är goda nyheter, och innebär samtidigt att vi behöver utveckla vården för att möta äldre människors behov. Därför är det bra att vi snart kommer att få en ny geriatrisk verksamhet i Skärholmen, med 74 nya äldrevårdsplatser.

Det är Capio/Legesvisitten som ska driva verksamheten med start i november i år. Detta möjliggörs genom beslutet att införa vårdval geriatrik som den styrande majoriteten fattade i våras. Jag ser detta som ett första led i utvecklande av en mer sammanhållen seniorvård där vi tillsammans med kommunernas omsorgsverksamhet vill ta ett helhetsansvar för äldres vård och omsorg. Jag ser det som en viktig satsning på hälsa och ökad frihet för äldre.

I Region Stockholm sätter vi alltid patienten i centrum. Oavsett vilken form av vård man behöver ska den ges utifrån individens behov. Att vi kan erbjuda en sammanhållen vård där vården tar ett helhetsgrepp om patienten är särskilt viktigt för de gamla och sjuka. De ska känna sig trygga och vården ska vara tillgänglig. Valfrihet och trygghet kan vara extra mycket värt på ålderns höst då man själv tillsammans med anhöriga får egen makt och inflytande över sin vård. Därför känns det extra bara att vi nu får ytterligare en verksamhet för en viktig patientgrupp.

Tillsammans med mina kollegor i den styrande majoriteten skriver jag i Stockholms direkt om den nya verksamheten och utvecklingen av äldresjukvården i Region Stockholm

 

Read more

Kan man känna lite särskilt för ett sjukhus? Jag gör det. Danderyds sjukhus var arbetsplats för både min farmor och farfar för länge sedan. Och min son föddes där med visst dramatik, men det börjar också bli länge sedan nu (14 år!) och jag själv vårdades bland annat inom intensivvården och på BB. Som liten tyckte jag sjukhuset såg så spännande ut när vi åkte förbi på väg ut mot Vaxholm där jag ofta hälsade på mina släktingar. Senast jag hade en privat kontakt med sjukhuset var i våras när jag hälsade på min farfar som tillbringade en tid på geriatriken där. Han tyckte mycket om personalen, men längtade samtidigt hem vilket nog är en ganska vanlig känsla.

Nu ska jag inte bara ägna mig åt nostalgi. Sjukhuset är i högsta grad en modern arbetsplats i ständig utveckling. Det är också en byggarbetsplats för där pågår en omfattande upprustning. Under hösten blir bland annat den helt nya akut- och behandlingsbyggnaden klar med 26 000 kvm och utrymme att ta emot 95 000 patienter per år. Där kommer bland annat finnas operationsavdelning, röntgen, hjärtintensiv och sterilcentral. Sedan fortsätter arbetet med att bygga om och rusta befintliga vårdbyggnaden.

Det är en lång process att planera och genomföra en såhär stor investering. Men det är också alldeles nödvändigt för att skapa en bra vård- och arbetsmiljö i akutsjukvården.

Läs mer om investeringarna i Danderyd sjukhus här. Och mer om sjukhusets utveckling här.

Och ännu mera här om såväl den nya öron-näsa-halsmottagningen och logopedi.

 

 

Read more