måltidsutredning

I dag behandlar landstingsfullmäktige den måltidsutredning som jag tog initiativ till för drygt ett år sedan. Äntligen! Det betyder att vi nu kan ta flera kliv framåt i arbetet att utveckla mat och måltider i Stockholms sjukvård.

Genom fullmäktiges beslut sätter vi punkt för de stora centrala upphandlingarna av sjukhusmat. I framtiden ska varje sjukhus själv forma måltiderna utifrån patienternas behov och de lokala förutsättningarna. Ett nätverk bildas för att ansvariga ska kunna samlas och byta erfarenheter och utveckla arbetet med måltider i vården.

Landstingsfullmäktige antar en vision för arbetet med mat och måltider som lyder:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting god, smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Närstående och medföljande ska kunna köpa varm mat dygnet runt.

Uppdatering: LT skriver om beslutet här.

Jag höll ett anförande i fullmäktige om mat och måltiders betydelse. I stora drag sa jag följande:

Hur skapar man en god måltid? Huvudingredienserna är matens smak och kvalitet, personalens kunskap och hantering samt rummets utseende och atmosfär. Kring detta kretsar måltidsutredningen som jag tog initiativ till för ett år sedan och som vi idag har framför oss.

Jag vill tacka PU:s samtliga ledamöter för ert stora engagemang i frågan och för det konstruktiva samarbetet.

Continue reading Äntligen beslut om måltiderna i vården

Read more

Vi höjer ambitionerna för sjukhusmaten!

För ett år sedan tog jag initiativ till ett arbete för att utveckla mat och måltider i vården. Idag lämnar våra utredare ifrån sig sina resultat.

Samtidigt skickas förslagen ut på remiss och jag hoppas vi får in många kloka synpunkter från sjukhusen, patientorganisationer, fackliga organisationer med flera. I mars är tanken att vi ska få tillbaka hela ärendet med remissvar och allt till produktionsutskottet så att vi då kan fatta beslut om hur vi vill gå vidare.

Det känns riktigt bra att vi nu kommit såhär långt även om jag vet att förändringsarbete tar tid. Att höja måltidens status i vården är en högt prioriterad uppgift, menar jag. Nu finns ett bra underlag för diskussion innan vi fattar beslut under våren.

Sjukhusmat när den är som bäst. Vackert upplagt på fint porslin. Smakar också gott!

Herlevs Herligheder – såhär kan sjukhusmat vara. Bild från studiebesök i Danmark.

Utredningens förslag

Utredningen föreslår att följande vision ska gälla för all landstingsägd vårdverksamhet för perioden 1 juli 2012–31 augusti 2016:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting smaklig, näringsberäknad mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Anhöriga har möjlighet att köpa lagad mat dygnet runt.

För att nå denna vision föreslås följande strategier:

 • Alla verksamheter ska bedriva ett strategiskt och operativt nutritionsarbete.
 • Alla patientmåltider ska utformas utifrån FAMM (måltidens fem aspekter: miljön, mötet, stämningen, produkten, styrsystemet)
 • Alla patienter ska kunna välja mat och dryck samt när man vill äta.
 • Anhöriga och medföljande ska kunna köpa mat dygnet runt.
 • Alla verksamheter ska ha fokus på att höja kompetensen hos relevanta yrkesgrupper om matens och näringens betydelse för patienters tillfrisknande och rehabilitering.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska tillagningskök alltid utredas som ett alternativ.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska de utformas för att skapa förutsättningar för en stimulerande måltidsmiljö och optimal nutritionsbehandling.
 •  SLL ska verka för att FoU-medel riktas särskilt till patientnära forskning om nutritionsbehandling och måltidssituationen i landstingets FoUU-budget.
 • Förvaltningen ska under hösten 2016 avrapportera en sammanfattning av det arbete som skett för att uppnå visionen.

Alla vårdverksamheter inom SLL ska självständigt kunna hantera kommande frågor om kostförsörjning.

Det ska inrättas ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring måltider inom landstinget. Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att utse en samordnare för nätverket. Inom ramen för nätverket bör följande frågor hanteras:

 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • Inspirerande aktiviteter
 • Utbildningsinsatser
 • Kunskapsmaterial
 • Dialog med patientorganisationer
 • Instifta ett årligt pris för goda exempel inom måltidsområdet
 • Omvärldsbevakning
 • Frågor som vårdenheterna önskar samordna

Läs mer: SvDDirektpress, Vårdförbundet

Read more

Nu har jag tittat på SVT:s Agenda som bland annat tog upp sjukhusmat som ett ämne. De visade ett reportaget från Hvidovre i Danmark där man utvecklat sin mat och blivit en förebild.

Även jag är intresserad av hur de arbetare med sin sjukhusmat där. Det är ett gott exempel som vi bör studera vidare i den måltidsutredning som jag nu initierar i Stockholm (mer om detta här.). Läkartidningen hade för övrigt tidigare en artikel om Hvidovres sjukhusmat som du hittar här.

Socialminister Göran Hägglund berättade också i programmet att regeringen i torsdags beslutade avsätta en halv miljon för något projekt kring sjukhusmat. Jag hittar dock inte så mycket mer information om detta på nätet.

Jag vet också att Livsmedelsverket startare ett centrum för offentliga måltider, vill säga i bland annat vården.

Det känns verkligen som mina tankar om helhetssyn på måltider i vården ligger rätt i tiden och att många krafter drar åt samma håll just nu – att vi ska utveckla måltiderna i vården och bredda perspektivet att inte enbart handla om näring och säkerhet. Näringen gör ju ingen nytta förrän de hamnat i patientens mage.

Alla tankar på mat har för övrigt gjort mig lite hungrig idag. I min familj har vi fastnat i en lite trist vardagsrepertoar i köket. Samma gamla rätter har cirkulerat om och om igen. Men nu blir det, så att säga, andra bullar. Jag har kommit fram till att GI-tänkandet passar mig bra och med det som utgångspunkt breddar vi nu vårt register. Idag blev det kycklingfilé fylld med rökt skinka och mozzarella med en sås med soltorkade tomater. Till detta broccoli. Inte alls dumt, om du frågar mig. Frågar du barnen blir svaret knappast översvallande…

Read more