offentliga måltider

I dag behandlar landstingsfullmäktige den måltidsutredning som jag tog initiativ till för drygt ett år sedan. Äntligen! Det betyder att vi nu kan ta flera kliv framåt i arbetet att utveckla mat och måltider i Stockholms sjukvård.

Genom fullmäktiges beslut sätter vi punkt för de stora centrala upphandlingarna av sjukhusmat. I framtiden ska varje sjukhus själv forma måltiderna utifrån patienternas behov och de lokala förutsättningarna. Ett nätverk bildas för att ansvariga ska kunna samlas och byta erfarenheter och utveckla arbetet med måltider i vården.

Landstingsfullmäktige antar en vision för arbetet med mat och måltider som lyder:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting god, smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Närstående och medföljande ska kunna köpa varm mat dygnet runt.

Uppdatering: LT skriver om beslutet här.

Jag höll ett anförande i fullmäktige om mat och måltiders betydelse. I stora drag sa jag följande:

Hur skapar man en god måltid? Huvudingredienserna är matens smak och kvalitet, personalens kunskap och hantering samt rummets utseende och atmosfär. Kring detta kretsar måltidsutredningen som jag tog initiativ till för ett år sedan och som vi idag har framför oss.

Jag vill tacka PU:s samtliga ledamöter för ert stora engagemang i frågan och för det konstruktiva samarbetet.

Continue reading Äntligen beslut om måltiderna i vården

Read more

Kulturnämnden beslutar om bidrag till scenkonst för barn och unga

Idag har Produktionsutskottet fattat en rad viktiga beslut för att förbättra maten och måltiderna i vården.

Ärendet ska nu vidare till Landstingsfullmäktige för slutgilitigt beslut. Det hela innebär att vi nu antar en vision för mat och måltider i vården:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting en god smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Närstående och medföljande ska kunna köpa varm mat dygnet runt.

För att nå denna vision har vi också fastställt en strategi som innebär att: 

 • Alla verksamheter ska bedriva ett strategiskt och operativt nutritionsarbete.
 • Alla patientmåltider ska utformas för att uppnå en positiv måltidsupplevelse som helhet. FAMM (Måltidens fem aspekter) kan vara en lämplig utgångspunkt
 • Alla patienter ska kunna välja mat och dryck samt när man vill äta.
 • Närstående och medföljande ska kunna köpa mat dygnet runt.
 • Alla verksamheter ska ha fokus på att höja kompetensen hos relevanta yrkesgrupper om matens och näringens betydelse för patienters tillfrisknande och rehabilitering.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska tillagningskök alltid utredas som ett alternativ.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska de utformas för att skapa förutsättningar för en stimulerande måltidsmiljö och optimal nutritionsbehandling.
 • SLL ska verka för att FoU-medel avsätts till patientnära forskning om nutritionsbehandling, ätstödjande åtgärder och utvärdera modeller för att förbättra måltidssituationen samt om hälsoekonomiska effekter av en utvecklad måltidssituation.
 • Förvaltningen ska under hösten 2016 sammanfatta det arbete som skett för att uppnå visionen i en rapport.
 • Alla vårdverksamheter inom SLL ska självständigt kunna hantera kommande frågor om kostförsörjning.

Dessutom ska ett nätverk inrättas för erfarenhetsutbyte kring måltider inom landstinget. De ska arbeta med bland annat inspirerande aktiviteter, utbildningsinsatser, dialog med patientorganisationer med mera.

God mat.

God mat.

Arbete med utvecklingen av mat och måltider i vården uppmärksammas i media: Se här SvD, Radio Stockholm,

Read more

Vi höjer ambitionerna för sjukhusmaten!

För ett år sedan tog jag initiativ till ett arbete för att utveckla mat och måltider i vården. Idag lämnar våra utredare ifrån sig sina resultat.

Samtidigt skickas förslagen ut på remiss och jag hoppas vi får in många kloka synpunkter från sjukhusen, patientorganisationer, fackliga organisationer med flera. I mars är tanken att vi ska få tillbaka hela ärendet med remissvar och allt till produktionsutskottet så att vi då kan fatta beslut om hur vi vill gå vidare.

Det känns riktigt bra att vi nu kommit såhär långt även om jag vet att förändringsarbete tar tid. Att höja måltidens status i vården är en högt prioriterad uppgift, menar jag. Nu finns ett bra underlag för diskussion innan vi fattar beslut under våren.

Sjukhusmat när den är som bäst. Vackert upplagt på fint porslin. Smakar också gott!

Herlevs Herligheder – såhär kan sjukhusmat vara. Bild från studiebesök i Danmark.

Utredningens förslag

Utredningen föreslår att följande vision ska gälla för all landstingsägd vårdverksamhet för perioden 1 juli 2012–31 augusti 2016:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting smaklig, näringsberäknad mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Anhöriga har möjlighet att köpa lagad mat dygnet runt.

För att nå denna vision föreslås följande strategier:

 • Alla verksamheter ska bedriva ett strategiskt och operativt nutritionsarbete.
 • Alla patientmåltider ska utformas utifrån FAMM (måltidens fem aspekter: miljön, mötet, stämningen, produkten, styrsystemet)
 • Alla patienter ska kunna välja mat och dryck samt när man vill äta.
 • Anhöriga och medföljande ska kunna köpa mat dygnet runt.
 • Alla verksamheter ska ha fokus på att höja kompetensen hos relevanta yrkesgrupper om matens och näringens betydelse för patienters tillfrisknande och rehabilitering.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska tillagningskök alltid utredas som ett alternativ.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska de utformas för att skapa förutsättningar för en stimulerande måltidsmiljö och optimal nutritionsbehandling.
 •  SLL ska verka för att FoU-medel riktas särskilt till patientnära forskning om nutritionsbehandling och måltidssituationen i landstingets FoUU-budget.
 • Förvaltningen ska under hösten 2016 avrapportera en sammanfattning av det arbete som skett för att uppnå visionen.

Alla vårdverksamheter inom SLL ska självständigt kunna hantera kommande frågor om kostförsörjning.

Det ska inrättas ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring måltider inom landstinget. Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att utse en samordnare för nätverket. Inom ramen för nätverket bör följande frågor hanteras:

 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • Inspirerande aktiviteter
 • Utbildningsinsatser
 • Kunskapsmaterial
 • Dialog med patientorganisationer
 • Instifta ett årligt pris för goda exempel inom måltidsområdet
 • Omvärldsbevakning
 • Frågor som vårdenheterna önskar samordna

Läs mer: SvDDirektpress, Vårdförbundet

Read more