Vård vid stressrelaterad sjukdom

Fler mottagningar och tydligare uppdrag, det är två goda effekter av vårdvalet som införts för rehabverksamheten i Stockholm för de patienter som lider av stressrelaterad sjukdom. Patienten i fokus och möjlighet till vård över hela länet är två värden som legat till grund för förändringen. Just nu sker en aktiv mediabevakning av frågan, här är några svar på frågor du kanske har.

DS rehab har utför ett viktigt försöksarbete med flera tilläggsuppdrag. Den förra mandatperioden beslutade dåvarande hälso- och sjukvårdsnämnden att införa nya möjligheter för patienterna att välja vård av olika utförare. Uppdraget att införa vårdval om rehabilitering gavs till förvaltningen redan 2012 och har sedan dess kommunicerats vid flera tillfällen. 2014 fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett tilläggsuppdrag, att genomföra vårdval även för patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Även detta har kommunicerats och sjukhuset har givits mycket god tid på sig att förbereda övergången, jag är övertygad om att de genomför detta på ett smidigt sätt. Att frågan nu uppmärksammas beror säkert på att Danderyds sjukhus nu slutar ta emot remisser för denna patientgrupp. Istället tar andra aktörer över på olika håll i länet. I sommar ska förändringen vara fullt ut genomförd.

Beslutet att införa vårdval är taget för utöka möjligheterna till åt dessa patienter även framtiden. Med det nya vårdvalet förväntas antalet vårdgivare inom området öka och därmed kan patienter få en aktiv rehabilitering. Sedan vårdvalet infördes i oktober 2014 finns snart dubbelt så många mottagningar. Målet är att dessa patienter ska förbättra och/eller behålla sin handlingskraft, livskvalitet samt aktivitets- och arbetsförmåga. För att bli godkänd som vårdgivare i vårdvalet ska vårdgivarna arbeta enligt så kallad multimodal rehabilitering, MMR. Det innebär i praktiken att patienten behandlas av ett team bestående av läkare, psykolog och sjukgymnast samt vid behov arbetsterapeut, psykoterapeut, sjuksköterska och/eller socionom. I dag drivs liknande verksamheter inom Stockholms läns landsting bland annat via Rehabiliteringsgarantin. Vårdvalsuppdraget bygger på erfarenheter från tidigare verksamheter men kraven är tydligare beträffande innehåll, kompetens och uppföljning än tidigare försöksverksamhet. Det är viktigt att påpeka att insatserna måste anpassas efter den individens egna förutsättningar och behov.

Det första beskedet om uppdragets upphörande gällde till den 31 december 2014, för att säkerställa en god övergång förlängdes dock uppdraget till 30 juni 2015.

Inom landstinget arbetar vi för att ställa om hälso- och sjukvården för att möta framtidens behov. Det innebär bland annat att den vård som inte kräver akutsjukhusets lokaler eller andra resurser inte heller ska ges där utan på andra ställen nära och tillgängligt för patienterna. Detta är också ett av skälen till att verksamheten inte längre ska bedrivas av Danderyds sjukhus. Det behövs en mångfald i sjukvården, flera vårdgivare ger patienten större valmöjligheter och påverkansmöjlighet.

Sammantaget har sjukhuset givits god tid för att förbereda och genomföra förändringen. Förändringen innebär fler vårdgivare och ett tydligare uppdrag gällande innehåll, kompetens och uppföljning över hela länet.

Länk: SvD

2 Comments, RSS

 1. Jacob 10 februari, 2015 @ 12:50

  Hej! Du nämner inte ordet kvalitet en enda gång ovan, vilken känns symptomatiskt? Det enda som framkommer av texten är att ”sjukhuset tigits god tid för att förbereda och genomföra förändringen”. Men det säger just ingenting om hur patienter drabbas? Och ingenting om hur kvalitet och kontinuitet påverkas? Vårdval som tvingar bort goda verksamheter och åsidosätter patienter kommer jag aldrig förstå mig på.

  • Anna Starbrink 10 februari, 2015 @ 03:15

   Kvalitet i vården är givetvis alltid en grundläggande
   förutsättning. Kvalitetskraven är och ska vara höga i våra vårdval. Den kunskap
   som finns kring stressrehabilitering, som har byggts upp bl a av
   stressmottagningen på Danderyds sjukhus, ska tas till vara i vården. Fortsatt
   forskning och utveckling är viktigt och måste bedrivas också utanför sjukhus, i
   denna och andra vårdgrenar. Kvalitet (liksom effektivitet) handlar också om
   rätt vård på rätt plats, och om klok resursanvändning. Långsiktigt är det
   viktigt att vård som inte behöver akutsjukhusens resurser, flyttas ut från
   sjukhusen. När vi nu bygger ut rehabiliteringen för allvarlig stressrelaterad
   ohälsa är det därför viktigt, för både kvalitet och effektivitet.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*