november 11, 2021
Sjukvård & hälsa

500 miljoner för att amortera vårdskulden

30 000 färre operationer, odiagnostiserade cancerfall och förväntade nya vårdbehov efter covid – nu ska pandemins vårdskuld betalas av. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska fördela ytterligare 500 miljoner kronor för att jobba bort vårdköerna. I dag beslutas om riktlinjer för hur pengarna ska användas.

Pandemin har haft stora konsekvenser också för dem som fått vänta i månader på vård. Nu ska vi betala av vår vårdskuld till invånarna, och vår prioritering är tydlig: De med störst vårdbehov ska få hjälp först. Både våra akutsjukhus och andra vårdgivare, både offentliga och privata, kommer behöva hjälpas åt och vara en del av satsningen på att betala av på vårdskulden.

Arbetet med att få bort vårdskulden ska ske med prioritering av:

– patienter/patientgrupper med stora medicinska behov.
– Områden med många köställda/lång väntetid.

Fokus ligger på att säkerställa att hela vårdsystemet, där det är möjligt, nyttjas för att omhänderta den köställda och undanträngda vården. Samt att säkerställa kapacitet inom såväl specialist- som primärvård. Resurser från satsningen ska utbetalas utifrån produktion.

Köställd och undanträngd vård

Hur ser vårdskulden ut? Det är inte alldeles enkelt att svara på det, eftersom vi fortfarande är i pandemin, med fortsatt vårdbehov för akut sjuka, även om behovet minskat. Här är en sammanställning av av läget idag vad gäller köställd och undanträngd vård:

Minskning av elektiv (planerad) vård under pandemiperioden (t o m maj 2021):
-10 % i öppenvården och -16 % i slutenvården (den vård som kräver inläggning på sjukhus). För specialistvård utanför sjukhus: -5% öppenvård, -2% slutenvård.

30 000 färre genomförda operationer beräknas under 2020 och början på 2021 jämfört med samma period innan pandemin, motsvarande ungefär en till två månaders produktion.

Stor nedgång har skett inom ortopedi, kirurgi, urologi och gynekologi.

Centrala beslut om att pausa viss elektiv vård, inrättande av olika pandemiavtal med privata aktörer och överföring över resurser till akutsjukhusen har utjämnat belastningen.

Cancervården
Regionalt cancercentrum har noga följt cancervården och gjort uppskattningar av hur många cancerfall som inte diagnostiserats jämfört med förväntat. För perioden helåret 2020 till och med april 2021 saknas cirka 2 200 cancerfall i befolkningen jämfört med antalet 2019.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1749