maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Åtgärder mot akutsjukvårdens kris

Det talas om kris i vården. Och visst är det kris när akutmottagningarna är så hårt pressade. Det är vad både patienter och medarbetare upplever. Och så ska vi inte ha det i sjukvården. Denna vinter har varit besvärlig för akutsjukvården i stora delar av landet, så också i Stockholm. Det är inte hållbart att patienter får vänta långa tider på akutmottagningarna och att medarbetarna pressas hårt på jobbet.

Just nu pågår ett omfattande förändringsarbete i Stockholms sjukvård. Akutmottagningar byggs om och rustas, nya arbetssätt införs och vårt nya högspecialiserade sjukhus i Solna tas i drift. Alliansen vidtar nu en rad åtgärder för att förbättra situationen och göra akutsjukvården bättre rustad att möta invånarnas vårdbehov och medarbetarnas behov av en bra arbetsmiljö. SvD skriver om våra förslag idag.

  1. Utvärdering av planering inför semesterperioder

Ett övergripande uppdrag ges till SLL:s chefläkare att som prioriterad uppgift utvärdera planeringen kring personal och vårdplatser under semestertider, och återkomma med förslag på åtgärder för såväl förvaltningar som sjukhusens bolag.

  1. Åtgärdsplaner för en god kapacitet

Sjukhusen har ett operativt ansvar för sin verksamhet, utifrån detta behöver man presentera åtgärdsplaner för hur deras kapacitet ska möta behoven att ta emot och behandla patienter med god vård- och arbetsmiljö. Sjukhusstyrelsen har ett särskilt ansvar att stötta sjukhusledningarna för att få till stånd åtgärdsplanerna. HSF får i uppdrag att i dialog med sjukhusen åstadkomma åtgärdsplan för hur patientflödena inom och mellan sjukhusen ska effektiviseras.

  1. Uppdrag till sjukhusen kring avlastning och arbetsvillkor för sjuksköterskor

Andra personalkategorier behöver avlasta sjuksköterskorna för att underlätta deras arbetssituation. Samtidigt måste sjuksköterskornas arbetsvillkor även sett till löneutveckling kopplat till kompetens följas upp. Sjukhusstyrelsen har ett särskilt ansvar att stötta sjukhusledningarna i arbetet att förbättra arbetsvillkoren. Hälso- sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att initiera dialog med sjukhusen för att återkomma med förslag på detta.

  1. Handlingsplan 1177 Vårdguiden

En handlingsplan behöver upprättas för hur 1177 ska ha bättre beredskap för belastningstoppar, korta sina svarstider, samverka bättre med vårdens aktörer och utveckla sin sjukvårdsrådgivning.

  1. Ny närakutstruktur

En omfattande hälso- sjukvårdsreform som implementeras med start år 2017.

  1. Stärkt primärvård

Beslut är fattat om att 140 miljoner kronor av hälso- och sjukvårdsbudgeten under året skjuts till för justeringar av husläkarnas ersättningsnivåer. En strategi för att utveckla primärvården ska tas fram.

  1. Fortsatt utveckling av den prehospitala vården

HSF ges i uppdrag att bättre samordna resurserna i den prehospitala vården, exempelvis säkerställa ett effektivare överlämnande. Behovet av ett tydligare uppdrag för akutläkare/jourbilar ses över.

  1. Utnyttja vården utanför akutsjukhusen

Utvecklingen mot att mer vård som inte behöver akutsjukhusens resurser utförs på mindre sjukhus och i öppenvård ska fortsätta. Vårdval ger förutsättningar för detta. Den ökade kapaciteten att ge patienter erforderlig och god vård inom geriatriken och avancerad sjukvård i hemmet ska fortsätta utvecklas och utnyttjas ännu bättre.

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821