Anna Starbrink's Posts

Region Stockholm kommer att skjuta upp en stor del av den planerade vården, för att kunna förstärka covid-vården. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att skjuta upp elektiv vård som kan anstå.

Läget i sjukvården är mycket allvarligt till följd av att så många människor drabbas av covid-19 och behöver sjukhusvård. Regionens sjukhus ska öka kapaciteten i intensivvården för att alltid stå redo att möta patienternas behov. Nu har vi kommit till en punkt när vi behöver ställa in planerad vård som kan vänta för att frigöra kapacitet till den nödvändiga, akuta vården.

Det handlar sammanfattningsvis om två slags elektiv (planerad) vård som föreslås skjutas upp: Den vård som kan anstå, och som bedrivs av personalgrupper där akutsjukhusen har behov av resurser. Samt den vård för icke elakartade tillstånd, där risken för komplikationer kan komma att ta akutsjukhusens resurser i anspråk.

Diagnostik och behandling av elakartade tillstånd, samt behandling av tillstånd där 0-3 månaders tidsförskjutning försämrar eller omöjliggör samma behandling som skulle givits direkt, ska fortsatt prioriteras. Privata vårdgivare kommer att låna ut personal till akutsjukhusen och hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås också besluta om ersättningen för detta.

Den akuta vården av patienter med covid-19 ställer stora krav på samverkan i hela sjukvårdssystemet. Jag är glad för det stora engagemang och vilja att bidra som visat sig från många vårdgivare både inom regionen och hos privata vårdgivare.

Beslutet att ställa in elektiv vård är rätt, men inte oproblematiskt. Det betyder att vårdskuld kommer att öka och människor får vänta länge på vård som inte är akut men ändå viktig.

Medarbetarna i vården gör enastående insatser under mycket tuffa förhållanden. Vi alla måste nu hjälpas åt att hjälpa vårdens personal att räcka till genom att ta vårt ansvar och följa råd och rekommendationer från myndigheterna. Vi måste hålla ut, hålla avstånd och hålla ihop.

Read more

Pandemin fortsätter drabba väldigt många människor på olika sätt. Igår larmade Bris om att allt fler barn och unga kontaktar dem och lider av ångest. Det är allt fler som ringer till dem och vill prata om ångest och allt fler som söker om ångest på deras hemsida – antalet som söker information om ångest på deras hemsida har ökat med 218 procent i år. Detta tycker jag är djupt bekymrande – en god psykisk hälsa är viktigt för att unga människor ska kunna forma sitt liv och sin framtid.

När vi tvingas att spendera allt mer tid hemma och uppmanas att minska vårt sociala umgänge är det många som blir lidande. Många människor upplever en ökad ensamhet, såväl unga som äldre, och för barn och unga som lever under problematiska hem- och familjeförhållanden finns risken för ökade psykiska problem. Trots pandemin är det viktigt att människor fortsätter söka vård så att inte ohälsan försämras ytterligare. För att minska smittspridningen har vi Region Stockholm under året möjliggjort för fler digitala vårdbesök och inom framförallt psykiatrin ser vi att allt fler söker digital vård.

Vi vidtar också andra åtgärder för att förbättra vården för personer med psykisk ohälsa. Bland annat bygger vi ut första linjens psykiska hälsa för barn och unga så att alla husläkarmottagningar runtom i regionen ska kunna ta emot barn och unga med måttliga psykiska problem. Genom första linjen stärker vi också det samverkande arbetet mellan vården och elevhälsan som är så viktiga i det såväl förebyggande som akuta arbetet med psykisk ohälsa.

Vad vi gör och vad Liberalerna vill göra för unga skrev jag och mina kollegor Isabel Smedberg-Palmqvist, som är skolborgarråd i Stockholms stad, och Anna Horn, vice ordförande i Region Stockholms psykiatriberedning, om tidigare i höst. Artikeln kan du läsa här.

Read more

Att någon som står en nära skulle drabbas av hjärtstopp är en fasansfull tanke. Att det skulle drabba ens barn går nästan inte att föreställa sig. Lyckligtvis händer det inte så ofta, men när det sker är varje sekund viktig.

Från och med nu kan räddningstjänsten, inte bara ambulanserna, rycka ut när det gäller mindre barn. 1200 brandmän har utbildats i första-hjälpen-insatser för barn, framförallt hjärt-lung-räddning. Det betyder att de kan rädda liv, när ambulansen inte alltid kan vara först på plats.

När SOS Alarm larmar ut resurser är misstänkta hjärtstopp mycket högt prioriterade. Det är förstås avgörande att personen får hjälp mycket snabbt. Ambulanser och jourläkarbilar är viktiga att få på plats för att ge vård, men regionen använder också tjänsten SMS-livräddning för att även privatpersoner ska kunna hjälpa till. Och länets fyra räddningstjänster engageras också. Det är väldigt viktigt att räddningstjänsten nu också har kompetens och uppdrag att rycka ut när små barn drabbas.

Jag är så glad att vi kunnat genomföra denna förändring för att rädda barns liv när det värsta händer. Inget kan vara viktigare.

Read more

Amelia Adamo gästar podden. Hon har en lång karriär med sig som journalist, chefredaktör, gästprofessor, skarp röst i samhällsdebatten och mycket mer.

Vi pratar om hennes bok Kvinnoarvet, om fuck offkapital, ålderismen och framförallt delar hon med sig av många viktiga erfarenheter. Jag hoppas ni vill lyssna och bli inspirerade.

Read more

Vad driver mig som politiker? Ska jag nämna en enda fråga, ett ord, så är det hälsa. I det ryms mycket. Hälsa handlar om frihet – för den som inte har hälsan begränsas friheten. Hälsa handlar om jämlikhet – vi vet i dag att hälsan är ojämlik och att ohälsa slår mycket olika hårt utifrån social bakgrund och ekonomiska förutsättningar.

Under detta corona-år har det blivit så tydligt vad hälsa verkligen betyder – för dem som drabbas av covid-19 och deras anhöriga. Din hälsa påverkar din risk att smittas, och o om du smittas, hur allvarligt sjuk du riskerar att bli.

Hälsa har ibland förknippats med vet-bäst-attityd och moraliska pekpinnar. Det är inte en modern liberal hälsopolitik. Nej, hälsa för frihet handlar om att rusta människor med kunskap och förutsättningar att ta hand om sig och sin hälsa. Det räcker inte med bara det ena – utan kunskap kan man ha hur goda förutsättningar, ekonomiskt och socialt, som helst. Och även för den som vet, som varje dag märker in på bara skinnet, och som verkligen vill leva på ett mer hälsosamt sätt, kan det vara oändligt svårt om inte förutsättningarna finns, t ex ekonomiskt och socialt.

En bra skola är t ex en av de viktigaste faktorerna för en bättre och mer jämlik folkhälsa. Goda levnadsvanor från småbarnsåren är bra för både de uppväxande barnen, och deras familjer. Tidiga förebyggande insatser från hälso- och sjukvården är självklart en viktig del – egen husläkare t ex! I regionen kan vi också bidra med bra kollektivtrafik och möjlighet kombinera exempelvis cykel och kollektivtrafik. Miljön omkring oss, luften vi andas och vattnet vi dricker, är av central betydelse. Så, också många fler aktörer har en roll att spela.

Livsmedelsindustri, handel, fastighetsägare och kommunala trafik- och samhällsplanerare…
Nu under december har jag tänkt presentera en daglig adventskalender om just hälsa, som jag ser det. Jag vill lyfta viktiga frågor, viktiga landvinningar, liberala segrar, återstående utmaningar och kanske personer som betytt mycket för arbetet för en god hälsa, för alla.

Följ min adventskaelnder om hälsa på min Facebook-sida, https://www.facebook.com/starbrinkliberal

Read more

Anna Withlock var en beundransvärd kvinna som verkade i Stockholm runt förra sekelskiftet. Hon grundade en egen, mycket modem skola, hon engagerade sig för demokratin i rösträttsrörelsen, startade kooperativet Svenska hem, som skildrades av SVT i den populär TV-serien om fröken Frimans krig.

Nyligen har en biografi över denna märkvärdiga dam utgivits Anna Withlock – reformpedagog och rösträttsledare. Författaren Anders Johnson är min gäst i podden.

Läs gärna boken. Och lyssna på podden:

https://podomatic.com/embed/html5/episode/9897358?autoplay=false

Read more

Prideflaggan är en fin symbol för alla människors lika värde, för frihet och öppenhet. Det är just sådana vägen som Stockholmsregionen ska förknippas med. Här ska alla människor få forma sina liv och älska vem de vill. Att hissa Prideflaggan under Prideveckan är att skicka en signal om vilka värderingar i står för. Det ska vi slå vakt om.

Jag tog själv initiativ till att Prideflaggan ska hissas vid Landstingshuset under Prideveckan. Detta för att markera regionens stöd för HBTQ-personers rättigheter.

Nu föreslår SD att Prideflaggan inte längre ska finnas på bussar och vid regionens byggnader. Det är ett förslag som jag på inget sätt kommer att stödja. Tvärt om, det ska stoppas.

Frågan om Prideflaggan handlar om något mycket större än om de ska få finnas på bussar och utanför landstingshuset. Det handlar om att markera mot den diskriminering och den utsatthet som människor utsätts för. Hatbrott och trakasserier, dåligt bemötande och oförståelse från myndigheter, och i välfärdstjänster, är exempel på sådant som fortfarande förekommer.

Pride är en glädjefylld fest, men det är också en arena för angelägna diskussioner. Och framförallt ser jag det som en manifestation för frihet.

Att Region Stockholm visar sitt stöd för Pride är en liten men viktig gest av erkännande av HBT-personers rätt att leva och älska i frihet här.

Read more

Inkomst, yrke och möjligheten till hemarbete innebär olika risker att smittas av covid-19. Smittspridningen drabbar stockholmarna ojämlikt, liksom ohälsa generellt. Det visar en ny rapport som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) publicerat i dag.

I våras såg vi tidigt hur covid-smittans karta följde segregationens karta. I höst har den geografiska fördelningen av de positiva covid-testen sett annorlunda ut, men det är tydligt hur den socioekonomiska ojämlikheten påverkar risken att bli smittad av viruset.

CES-rapporten om samband mellan socioekonomiska faktorer och risken att dö i covid-19 visar att högre ålder, socioekonomisk status, födelseland och bostadsort kan påverka. Även inkomst påverkar, bl a genom sin betydelse för trångboddhet. Yrke och möjligheten att jobba hemifrån är en annan skiljande faktor.

Att smittan slår särskilt hårt mot dem som redan har det tufft visar att god hälsa inte bara är livsviktigt för individen. Vi måste se god hälsa i hela befolkningen och i alla geografiska områden som en del av Sveriges beredskap att möta kriser i framtiden.

Stockholmarna har tagit till sig råden och rekommendationerna om hur man bör agera för att undvika att smittas eller sprida smitta, men alla har inte samma möjligheter att hålla avstånd eller jobba hemifrån. Persone i vården men även andra samhällsviktiga serviceyrken är de som får Stockholm att fungera även under pandemin. Därför är det så oerhört viktigt att alla tar sitt ansvar på alla sätt vi kan.

Håll ut, håll avstånd och håll ihop – bara tillsammans kan vi besegra pandemin!

Read more

Min vision är att alla invånare i vår region ska få möjlighet att ha en fast och känd husläkare för kontinuiteten. Jag vill också att vi som patienter ska ha god tillgänglighet till husläkarmottagningarna och få kontakt digitalt eller fysiskt besök när vi behöver det. Vi har kommit en bit på vägen, men mycket återstår. Därför är det viktigt att vi snart ska ta nästa steg i vår primärvårdsreform:

Fler husläkare, mer kvällsöppet och kraftigt höjd fast ersättning till vårdcentralerna 2021, är några viktiga förändringar som vi snart ska besluta om i Region Stockholm.

Förändringarna för vårdcentralerna gäller från februari 2021 och innebär bland annat fler listningsbara läkare och ökade möjligheter för vårdcentraler att ha kvälls- och helgöppet. För att ge en stabil ekonomisk grund och möjliggöra digital vård på alla vårdcentraler förändras också sättet som den ekonomiska ersättningen beräknas.

Den fasta ersättningen för varje listad patient kommer utgöra merparten av vårdcentralernas intäkter. Den rörliga ersättningen sänks till 110 kronor per besök för alla slags besök utom psykologbesök, som kommer att ersättas med 425 kronor. Istället kommer den fasta ersättningen som husläkarmottagningen får för varje patient som valt att lista sig hos dem att höjas. Det betyder ett mindre fokus på enbart de fysiska Husläkarbesöken. Förslaget väntas beslutas den 24 november.

Den totala ekonomiska ersättningen till vårdcentralerna höjs samtidigt med 3 procent eller drygt 180 miljoner 2021. Räknat med ersättningshöjningar och ökade volymer (fler patienter och fler besök) har resurserna för vårdcentralerna därmed ökat med ca 1,1 miljard per år jämfört med 2021.

Vårdcentralerna ska vara grunden som vården bygger på. För att ge vårdcentralerna stabila förutsättningar ökar vi kraftigt den fasta andelen av den ekonomiska ersättningen och prioriterar vårdcentralerna ekonomiskt i regionens budget. Vi höjer ersättningen för kvälls- och helgöppet, och öppnar för att fler specialistläkare kan vara listningsbara husläkare. Patienterna ska kunna välja sin egen husläkare – men man ska också kunna träffa husläkaren digitalt. Vården ska helt enkelt ännu mer utgå från den enskilde patientens behov.

Fakta om förslaget:

Högre andel fast ersättning och stärkt styrning utifrån vårdbehov: 2016 infördes ett nytt ersättningssystem för husläkarverksamheten (vårdcentralerna). När vårdvalet infördes 2008 var den rörliga ersättningen störst, för att stimulera tillgänglighet genom fler besök, och ersättningen differentierades enbart utifrån ålder. 2016 blev den fasta ersättningen istället störst, och ersättningen fick förutom ålder även socioekonomiska och vårdbehovsrelaterade faktorer. 2021 års ersättningssystem fortsätter på den vägen. Totalt omfördelas nästan 800 miljoner kronor. De komponenter som kopplar till vårdbehov höjs: individuella vårdbehovsindexet CNI till 376 kronor per år, ACG till 1 190 kronor per år. En ny ökad listningsersättning för de äldsta införs: för 65–74 år en höjning med 100 kr (12 procent) till 920 kr per år, för 75+ en höjning med 180 kr (22 procent) till 1 000 kronor. Listningsersättningen kommer därmed fördelas på 45,5 procent ACG, 14,4 procent CNI och 15,4 procent åldersrelaterad ersättning.

Fler med egen namngiven läkare: En ny målrelaterad ersättning införs för listade på namngiven läkare (per 31 december 2021), mottagningar där fler än 70 procent av patienterna är listade på en namngiven läkare (och inte bara på mottagningen) får därmed en bonus.

Fler listningsbara läkare: förutom specialister i allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin och geriatrik, kommer även specialister i internmedicin och rehabiliteringsmedicin verka som husläkare med egen patientlista.

Mer kvälls- och helgöppet: Vårdcentraler som har öppet mer än grundkravet får höjd tilläggsersättning, 30 000 kronor/månad för 5 timmar/vecka över grundkravet, 65 000 kr/mån för minst 10 extra timmar/vecka. (Grundkravet är minst 45 timmar/vecka, alltid måndag-fredag kl 8-17).

Tillgänglighet: För att stimulera tillgänglighet för besök införs en bonus relaterat till uppfyllnad av vårdgarantin.

Första linjens psykiatri: Vårdcentralernas uppdrag för psykisk hälsa förstärks på flera punkter: teambaserat omhändertagande, krav på bemanning på plats på vårdcentralen, samt krav på tillgång till psykolog.

Barns och ungas psykiska hälsa: Alla vårdcentraler ska tillhandahålla utökade insatser för psykisk hälsa för barn och unga med krav på minimibemanning (tre behandlare + läkare). Målet är en ökning av de psykiska hälsoinsatserna för barn och unga med 65% vilket kommer motsvara 110 miljoner kronor i resurstillskott 2022.

Fler ST-tjänster: Antalet utbildningstjänster för blivande specialister i allmänmedicin ska utökas och ersättningen till vårdcentralerna för handledning höjs med 30 000 kronor/år. 

Dagens Nyheter skriver om förslaget här.

Read more