september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Bara seriösa vårdgivare ska få verka i Stockholmsvården

Alla patienter har rätt att förvänta sig den bästa möjliga vården. Felbehandlingar och fusk med ersättningar är oacceptabelt. Inför 2017 har vi beslutat om stärkt uppföljning av vården. Och i ett specifikt fall inom gynekologin slår vi nu ner med en omfattande granskning av en vårdgivare som misstänks för fusk – som i värsta fall kan ha drabbat inte bara landstingets ekonomi utan också kvinnors patientsäkerhet.

Du som invånare, som patient och som skattebetalare ska kunna lita på vården: Att du får vård efter behov, att du får rätt behandling, och att vårdens resurser används rätt och effektivt. Att leva upp till detta är ett delat ansvar för hela vården men huvudansvaret vilar på oss i landstinget, som huvudman för sjukvården för över två miljoner stockholmare.

För att ta det ansvaret har vi uppföljning av olika slag, av alla slags avtal och med alla slags vårdgivare. Inför 2017 har vi i hälso- och sjukvårdsnämndens budget beslutat om att stärka uppföljningen ännu mer, med s.k. fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). Patientsäkerhet är den viktigaste prioriteringen, men även medicinsk kvalitet och ekonomi är naturligtvis viktiga att granska och följa upp.

I dag föreslår dessutom Alliansen att utöka uppföljningen med stickprov i journaler hos olika vårdgivare. Det är ett sätt att granska såväl patientsäkerhet som kvalitet och ekonomi.

När vi och vår förvaltning får tecken på specifika problem hos en specifik vårdgivare, kan vi slå ned på dem med särskilda granskningar. Så blir nu fallet, med en vårdgivare inom gynekologin. Där finns misstankar om felaktigheter som kan ha drabbat de kvinnliga patienterna mycket konkret och personligt.

Misstankar finns om att kvinnor har utsatts för ingrepp i onödan – det kan handla om såväl kirurgi som s.k. skrapningar. Det, kan jag lova, är inga procedurer som någon skulle vilja eller ska behöva uppleva i onödan.

Det finns också misstankar om ekonomiska felaktigheter, dvs att man har tagit betalt för felaktiga behandlingar. Vi kan bara hoppas att eventuella problem är begränsade till sådana ekonomiska lurendrejerier; att man har tagit betalt för de dyrare och mer omfattande ingreppen, men inte utfört dem. I så fall har åtminstone ingen patient drabbats. I värsta fall handlar det om både medicinska och ekonomiska fel.

I dagsläget vet vi inte om uppgifterna stämmer, det är hörsägen. Men det är allvarliga påståenden som vi måste gå till botten med. Det gör mig rasande när patienter utsätts för risker och felbehandlingar. Än mer förbannad blir jag om man har felbehandlat kvinnor med uppsåt, för att tjäna pengar. I det sammanhanget blir ekonomin en bisak – men det vore självklart mycket allvarligt om man har tillskansat sig pengar som borde ha gått till annan vård, för patienter som verkligen behöver den.

Nu kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att granska 400 journaler hos den ifrågasatta vårdgivaren. Det är alltså en riktad granskning, grundad på indikationer man har fått, som stämmer överens med vår övergripande inriktning och det uppdrag som Alliansen har gett om starkare uppföljning.

Alla har rätt till en prövning och ingen är skyldig innan situationen har klarlagts. Men: Om det visar sig att fusk har begåtts kommer vi inte att lägga några fingrar emellan. Fuskande vårdgivare ska vi inte acceptera.

Nedan lite mer fakta om våra uppdrag i budget och i skrivelse på nämnden i dag!

Stärkt uppföljning av vården i Stockholms län i budget 2017

Under 2017 kompletteras den ordinarie uppföljningen av vården vid behov med fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). De främsta fokusområdena för fördjupade uppföljningar är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning.

Alliansen i Stockholms läns landsting ger nu hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att dessutom öka antalet stickprovskontroller av journaler. Uppdraget ska redovisas i juni 2017 och därefter utvärderas.

 

I hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017 frambår ökade satsningar på uppföljning:

”Ordinarie avtalsuppföljning och fördjupad uppföljning

Uppföljning av vårdgivare i Stockholms län ska vara bred och omfatta vårdproduktion, patientnöjdhet, tillgänglighet, kvalitet, nya initiativ och genomförande av aktiviteter för en bättre samverkan i en nätverkssjukvård, samt bidra till att säkra verksamheter inom forskning, utveckling, innovation och utbildning i hela sjukvårdssystemet. Det är viktigt att nyttan av den information som samlas in genom uppföljning vägs mot det administrativa arbete som rapporteringen medför för vårdgivare inom bland annat vårdvalen. Framtidsplanens genomförande kommer att följas med systemuppföljningar Ett kontinuerligt arbete med att stärka kapaciteten för uppföljning och jämförelser pågår inom förvaltningen och i samverkan med andra aktörer och andra landsting.

Den ordinarie uppföljningen kompletteras vid behov med fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). De främsta fokusområdena för fördjupade uppföljningar är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning. Under 2017 förstärks verksamheten med ett tydligare funktionsansvar och tydligare mandat för Revisionsrådets medlemmar.”

Utökad uppföljning av vårdgivare – förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden i dag

Den vård som utförs inom Stockholms läns landsting är mycket uppskattad, det gäller vård utförd av såväl fristående aktörer som landstingets egna verksam-heter. Alla patienter har rätt att förvänta sig att få den bästa möjliga vården, oavsett vilken vårdgivare de väljer. De allra flesta vårdgivare gör ett utmärkt arbete och tar redan ett stort ansvar för vår gemensamma hälso- och sjukvård. Likväl är det viktigt att arbetet följs upp kontinuerligt för att säkerställa att pati-enterna får kvalitativ vård anpassad till de individuella behoven och att de of-fentliga medlen används på ett effektivt sätt. Som en del i landstingets arbete med god kostnadskontroll och kvalitetsförbättring höjs ambitionen gällande upp-följning och revision. Detta är ett av stegen på vägen i arbetet mot ett effektivare landsting och bättre vård.

Därför föreslår vi att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag:

att                       fortsätta med och fördjupa journalgenomgångarna i syfte att upptäcka och förhindra överbehandling och felaktig redovisning.

 

att     genomföra väsentligt fler stickprov som ett led i denna fördjupade uppfölj-ning.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823