mars 03, 2024
Kultur

Blåsarsymfonikernas kris

Ibland ställs saker och ting på sin spets. Nu är det Stockholms läns Blåsarsymfoniker, SLB, som befinner sig i en mycket svår ekonomisk kris.

Det är högst oklart om den nuvarande organisationen kommer att klara detta. Som kulturlandstingsråd är jag ansvarig för det stöd som landstinget ger till kulturen i länet. Min omsorg ägnas i detta läge dels åt att värna skattebetalarnas pengar som ska gå till kulturverksamhet, dels att långsiktigt försöka bidra till goda förutsättningar för ett vitalt kultur- och, inte minst, musikliv i Stockholms län.

Historien är lång. Föreningen har fått landstingsbidrag under många år och har varit en av de större bidragsmottagarna för landstingets kulturnämnd. Tyvärr har man genom åren dragit på sig stora ackumulerade underskott. Vid flera tillfällen under den senaste tioårsperioden har landstingets kulturnämnd skjutit till extramedel och betalat ut förskott på kommande års bidrag för att föreningen ska klara återkommande akuta situationer och få möjlighet att i grunden reda ut de underliggande problem de haft. Man har dock, vad jag kan förstå, inte vid något tillfälle med kraft tagit itu med de grundläggande problemen och minskat sina kostnader. Istället har problemen ackumulerats tills läget nu har blivit riktigt krisartat.

Kulturnämndens bidrag till Blåsarsymfonikerna, inklusive länsmusiken och mångkulturkonsulenten

År Totalt stöd Varav extra stöd, utöver ord. Förskott
2000 8 200 1 600
2001 6 800 200 1 650 tkr i dec 2000
2002 8 800
2003 9 350
2004 8 790
2005 8 790 1 000 tkr i dec 2004
2006 10 065 300 1 500 tkr i dec 2005
2007 12 675 2 310 1 500 tkr i dec 2006
2008 10 755
2009 14 300* 400
2010 13 970 1 200 tkr i dec 2009
2011 14 130 1 750 tkr i dec 2010
2012 14 410 3 000 tkr i dec 2011
Summa 3 940

* ”Sponsorpengar” om 2 mnkr från SL fördes över till Kulturnämnden och in i ordinarie verksamhetsstöd.

Den 1 november förra året var jag själv med om att fatta ett sådant beslut om förskott, annars var verksamheten i fara. Men kulturnämnden beslutade då också ”att uppmana Stockholms läns Blåsarsymfoniker att ta fram en åtgärdsplan för att undvika framtida förskottsbehov”. Tyvärr har en sådan plan inte utarbetats förrän nu efter sommaren, och då är situationen minst sagt akut.  Under våren började signalerna komma om att stora problem ligger framför föreningen. Vissa åtgärder beslutades, bland annat en viss minskning av antalet medarbetare, men dessa visade sig långt ifrån tillräckliga. Den 9 augusti inkom en ansökan från SLB om likviditetsstöd från kulturnämnden. Tidsnöden är stor och pengarna i kassan räcker inte för att betala uppkomna kostnader.

Jag har, nu liksom tidigare, varit tydlig mot föreningen om att en absolut förutsättning för att kulturnämnden ska överväga att återigen ge ett förskottsbidrag är att SLB lyckas göra troligt att de kommer att lösa sina problem och hålla sin budget. Jag har också i samtal med SLB:s representanter sagt att det inte kan bli tal om en flerårig plan för att lyckas med detta, vilket var deras utgångspunkt. Tvärt om måste man vidta kraftfulla  åtgärder så att man snabbt kommer på fötter.

Sammantaget begär SLB närmare 6 miljoner kronor i förskott. Det är i så fall pengar som är avsedda för nästa års verksamhet och tas från stödet som totalt omfattar cirka 14 miljoner kronor. Frågan är förstås hur man ska kunna bedriva nästa års verksamhet om mer än en tredjedel av bidraget för nästa år går åt redan före årsskiftet. Ett extra stöd i flermiljonerkronorsnivån från kulturnämndens sida trollas inte fram så lätt. Kulturbudgeten i landstinget är fördelad mellan olika verksamheter, våra pengar är avsatta till andra delar av kulturlivet.

Blåsarsymfonikerna har nu inkommit med en plan så som kulturnämnden efterlyst. Dessvärre utgår planen från att man behöver perioden fram till 2015–16 för att nå en ekonomi som går ihop. Planen bygger helt på att kulturnämnden årligen ska utbetala stora delar av kulturstödet i förtid. Det anser jag är en alltför riskabel väg att gå.

Blåsarsymfonikerna startade för en tid sedan Musikaliska på Nybrokajen. Man sonderade möjligheterna om ett bidrag om flera miljoner kronor från Stockholms läns landsting, men fick beskedet att det inte var aktuellt. Samma besked har andra tänkbara bidragsgivare lämnat. Ändå valde man att gå vidare och starta verksamheten. Jag var själv med på invigningen för ett år sedan och framförde mina lyckönskningar och betonade att detta var deras eget initiativ. Jag utgick förstås ifrån att de, som vi uppmanat dem, hade en hållbar plan för hur verksamheten skulle klara sig. Den skulle i alla fall inte innebära en risk för Stockholms läns skattebetalare. Men nu står vi ändå här och kan konstatera att verksamheten inte gått ihop sig som man har hoppats.

Den uppkomna situationen är naturligtvis mycket beklaglig. Det handlar om en kulturverksamhet som funnits under lång tid och som är uppskattad. Tyvärr är det en överhängande risk att SLB inte förmår att reda ut sina ekonomiska problem och att organisationen då inte kommer kunna fortsätta i sin nuvarande form. Min förhoppning är naturligtvis att något nytt i så fall kan komma att ta vid.

Relaterade dokument: Bilaga 1 Framställan om förskott 2013 SLB. Bilaga 2 PWC:s rapport. SLB PM 2012-09-10.

Uppdatering: Media skriver om detta: SR, SvD, GP, DN

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823