maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Budget för ett friare Stockholm

Idag blickar vi framåt mot kommande år som jag hoppas ska präglas mer av frihet än pandemirestriktioner.

Idag presenterade vi i det blågröna vårt budgetförslag, efter veckor av förberedelser och förhandlingar. Jag är stolt och glad att vi kan fullfölja flera av de reformer som vi i Liberalerna drivit. Pandemin kommer att märkas även under 2022, inte minst genom den ”vårdskuld” som byggts upp och nu måste betas av. Men det finns också många andra viktiga frågor att ta itu med.

Budgeten presenterade vi på Karolinska Universitetssjukhuset som är ett av de sjukhus som gjort enorma insatser under pandemin, och nu lägger stor kraft på att kapa vårdköerna som uppstått. Under hösten genomför de 1000 operationer extra. Det är helt fantastiskt, och något vi gärna vill uppmärksamma. Jag och de blågröna gruppledarna fick bland annat besöka ett traumarum.

Region Stockholms budget för år 2022 tar sikte på den välbehövliga återstarten efter pandemin inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Liberalerna har haft stor påverkan på alla dessa områden, inte minst med en stor satsning på vårdcentralerna.

Här har ni vår budget!

En del nyheter har vi redan hunnit få ut – om https://www.dn.se/sthlm/personliga-samtal-ska-forlanga-stockholmares-liv/[hälsosamtal, hälsosamtal, en pilotstudie i socialt och ekonomiskt utsatta områden där hälsoläget är sämre (DN)] och om https://www.svd.se/vassar-vardgarantin–koerna-ska-bort-pa-ett-ar[ytterligare insatser mot vårdköer och vårdskuld (SvD)].

Budgetens omfattning är 114 miljarder kronor med ett budgeterat resultat på 290 miljoner kronor. Investeringar 2022-2031 planeras till 127 miljarder kronor. Skattesatsen är oförändrad (uttaxering på 12,08 per 100 kr). Budgeten innehåller rejäla resursförstärkningar för framför allt sjukvård och kollektivtrafik men även kultur och miljöarbete.

Hälso- och sjukvård

– Hälso- och sjukvårdsnämndens budget utökas med 2,2 miljarder kronor eller 3,3 % (efter förändrade uppdrag/flytt av ansvarsområden samt tekniska justeringar).

– Kökortning: 500 miljoner kronor mer för att betala av ”vårdskulden”, och utökat uppdrag för vårdgarantikansliet att arbeta uppsökande mot patienter som väntat för länge. Vi återgår till den regionala, kortare vårdgarantin från kvartal 3, 2022.

– Dygnet runt-vården ska kunna stärkas av personal från privata vårdgivare i vårdvalsverksamheterna.

– Satsning på vårdcentralerna: +4 % eller 252 miljoner kronor. Ökad styrning för att fler ska få fasta namngivna husläkare genom ökad målrelaterad ersättning. Pilotstudie med hälsosamtal i socialt utsatta områden.

– Äldrevård: ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet) ska stötta äldreboenden med konsultativa läkarinsatser. Fortbildning för vårdhygien riktad till äldreboenden.

– Folkhälsa: utökad verksamhet med hälsoinformatörer, utveckling av sociala utfallskontrkat för barns hälsa i utsatta områden samt utredning av ökad tillgänglighet till fysisk aktivitet på recept (FaR). Satsning på kortare köer till hiv-preventiv läkemedelsbehandling (PrEP). Utredning av subventionerat TBE-vaccin för barn.

– Cancerscreening som friskvård för regionens medarbetare, för att ännu fler ska gå på de undersökningar som ger tidig upptäckt och räddar liv. Något vi gärna ser att andra arbetsgivare tar efter.

– Diskriminering: Tydliggörs att regionens riktlinjer mot diskriminering av patienter ska implementeras skyndsamt av alla sjukvårdsverksamheter.

– En personalsatsning med hälsofrämjande arbetsmiljö samt vidareutbildning av ytterligare 100 specialistsjuksköterskor.

– 68-åringar ska kunna fortsätta arbeta i regionen, vilket säkrar erfarenhet för vården och ökar äldre medarbetares frihet.

– IT-säkerhet: Stärkt driftsäkerhet och kapacitet för nätverk och digitala tjänster.

– Forskningssatsning på Stockholms medicinska biobank.

– Förstärkning av Centrum för hälsodata.

Kollektivtrafik, regionplanering och miljö

– Trafiknämndens budget för SL/trafikförvaltningen ökar med 357 miljoner kronor eller 3,3 %. Utredning om service, utbud och nya biljetter för att öka intäkter och få tillbaka resenärer efter pandemin. Flexibel månadsbiljett och gruppbiljett ska prövas.

– Trygghetssatsningar: förstärkning av trygghetscentralen, utbyggnad trygghetskameror, återupptaget försök med flexibla stopp på nattbussar.

– Bättre stationer: utveckla AI i drift av rulltrappor och hissar för att förebygga och minimera driftsstopp.

– Kombinationsresor: samverkan med kommunerna om fler infartsparkeringar och cykelparkeringar, samt test med cykel på lokalbanor (lågtrafik).

– Regionala cykelnätet ska kartläggas för att underlätta förverkligandet av regionala cykelplanen.

– Färdtjänst: Grundtilldelningen av resor ska ses över.

– Fler studentbostäder: samla aktörerna i länet för att se om det tidigare och framgångsrika projektet Sthlm6000+ kan återstartas.

– Miljösatsning där försök med eldriven bärplansbåt förbereds, samt utredning kring ökad användning av emissionsfria drivmedel.

– Koldioxidbudget: bedömning ska göras om den redan antagna koldioxidbudgeten räcker eller om eny ska tas fram; koldioxidbudget för länet inom Klimatfärdplan 2050.

Kultur

– Kulturnämndens budget utökas med 2,7 % eller 15 miljoner kronor.

– Kulturlivets återstart ska underlättas med ökat stöd till kulturaktörer på 7 miljoner kronor.

– Idrottslivet ska stöttas med ökat stöd på 1,5 miljoner kronor.

– Den konstnärliga friheten ska säkras: översyn av hur principen om armlängds avstånd bäst värnas i stödgivningen till kulturlivet.

– Kommunala bibliotek ska stöttas i skapandet av trygga och säkra platser för läsning och bildning.

Media var förstås intresserade

DN, SR skriver om budgeten.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821