maj 05, 2024
Plåster
Igår avslutade landstingsfullmäktige budgetbehandlingen inför 2015. Temat för dagen var hälso- och sjukvården och som ansvarigt landstingsråd fick jag inleda hela debatten. Jag lyfte fram hälsa som mitt övergripande mål. Här kan ni läsa mitt inledningsanförande:

Ordförande, fullmäktige

Hälsa är det högst prioriterade, vi är nog många som kan hålla med Montaigne och de gamla greker han gärna återkom till om rangordningen där hälsa går före  både skönhet och rikedom… Hälsa är huvudfrågan även i den budget vi nu tar ställning till.

Hälsa och utveckling går hand i hand. Alla landstingets verksamheter kan bidra till hälsa och utveckling. Det är ingen tillfällighet att det är den rubrik vi satt på vår budget Hälsa och utveckling.

Sjukvårdens insatser har stor betydelse för att länets befolkning faktiskt mår allt bättre (Folkhälsorapporterna vart fjärde år), från vaccinationer på BVC till avancerade operationer och transplantationer på akutsjukhusen som var omöjliga att genomföra för bara ett decennium sedan. Men hälsan bestäms framförallt av att vi har en bra skola, att vi kan lita på de ekonomiska trygghetssystemen, att vi hyser hyfsad tillit till varandra i samhället, att vi har starka sociala nätverk omkring oss och att vi slipper uppleva våld och krig.

Jag vill i mitt inledningsanförande presentera några nyheter för er i budgeten för hälso-och sjukvården, en budget som vi ökar med drygt två miljarder till totalt 53 miljarder 2015. Det kommer att krävas nya arbetssätt, nya sätt att organisera vården, mer forskning och utveckling för att nya resurser men framförallt de stora resurser som vi redan har ska räcka till och kunna användas på bästa möjliga sätt för att stockholmarna ska kunna få en bättre hälsa.

Alliansens budget är framtidsinriktad och med ambitionen att tänka nytt och djärvt och alltid utifrån patientens behov av delaktighet och valfrihet. Våra förslag bygger vidare på tidigare Alliansbudgetar för sjukvården. Vi förädlar det vi uppnått och utvecklar det som kan göras bättre.

Jag kan också se att oppositionen lägger en del konstruktiva förslag till förbättringar som vi gärna kan  mötas kring i det fortsatta arbetet. Men det finns som vi alla vet inget samlat förslag från den rödgröna oppositionen. Skatten och ambitioner kring utvecklingen skiljer sig åt. Och det är väl helt i sin ordning. Det gör också att det prat som SD framförde igår om sin viktiga vågmästarroll inte är reell.

***

Ordförande, 1,2 miljoner människor i vårt län har valt privat vårdcentral. Just nu har 17 000 kvinnor valt privat mödravård. Under åren har många, många fler kvinnor gjort detta val. Jag och Folkpartiet tycker att vi ska respektera deras val. Valfriheten är här för att stanna. Dessbättre har ju som bekant den tillfälliga regeringen misslyckats i sina försök att strypa valfriheten och försvåra för flera aktörer att bidra med mer hälso- och sjukvård.

Att människor har makt över sin vård och sin vardag bidrar till hälsan och välbefinnandet. Det borde omfatta fler patienter. Vi kommer att gå vidare och införa fler vårdval därför att vi vill öka enskilda människors patientmakt och stimulera fler aktörer att erbjuda vård.

***

Beroendevården i vårt län är den mest ambitiösa i landet med många lokala beroendemottagningar och specialiserade behandlingsprogram. Organisationen har vuxit fram under de senaste 20 åren, till stor del i samverkan med kommunernas socialtjänst. Men utvecklingen av effektiva behandlingar går framåt, dryckesmönster och attityder förändras. Även om supandet på helgerna dessvärre finns kvar så har det parallellt utvecklats ett dryckesmönster där man dricker ofta men inte dricker sig redlös. Det krävs därför en modernisering av hela beroendevården när det gäller i synnerhet alkoholberoende, både för ”riskbrukare” och missbrukare. Vi vill ha en första linjens beroendevård i f f a primärvården, vi vill ha vårdmiljöer som välkomnar och signalerar att alla patienter oavsett sjukdom och egna förutsättningar är lika viktiga för vården. Och att alkoholberoende inte är något att skämmas för, och att man inte behöver vara en socialt och ekonomiskt utslagen individ för att söka vård. Ju förr man kan få hjälp desto bättre för både hälsa, sociala relationer och jobb.

Mottagningen på Riddargatan som blivit enormt populär har fått två efterföljare (i Nacka och i Täby) men f f a ska denna ”riskbruksmottagning” tjäna som modell för effektiva behandlingsmetoder, och gott bemötande i goda vårdmiljöer.

***

I vår budget är vi tydliga med att vi så långt det är möjligt ska utveckla ersättningar till vårdgivarna som bygger på kvalitet och värden för patienterna. Men det ska ske utan att vi tappar i tillgänglighet till sjukvården för patienten när hen behöver den. Vi har varit framgångsrika i att bekämpa köer.

Bland alla dieter, träningstips och alltfler populära motionslopp kan vi ändå konstatera: Vi svenskar och stockholmare har blivit allt större och allt tyngre. Övervikt och fetma är ett allvarligt problem – för enskilda människors hälsa, och för samhället och sjukvården. Det löser sig inte med ännu en ny variant av bantningstips i kvällstidningarna. Det löser sig delvis genom de enskilda människornas ansträngningar och förändrade levnadsvanor kring kost och fysisk aktivitet. Men det kräver också stöd i form av långsiktigt, metodiskt och vetenskapligt förankrat hälsofrämjande arbete. Ett ljusningstecken har vi sett, att viktökningen tycks ha upphört för fyraåringarna vid den senaste mätningen. Nu väntar vi in nästa folkhälsoenkät och folkhälsorapport.

Metodutveckling och insatser framför allt för barn och unga är i fokus för vår fortsatta och utökade satsning mot övervikt och fetma. Det är metoder som behöver finnas på alla slags vårdmottagningar men framför allt MVC, BVC, BUMM och vårdcentraler. För personer med flera hälsoproblem startar vi nu också specialiserade mottagningar för hälsa och levnadsvanor, dit husläkarna kan remittera patienter. Det är mottagningar som också ska gå i bräschen för utveckling och implementering av nya metoder.

Jag yrkar bifall till landstingsstyrelsen förslag.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821