Hälsa för frihet

Att vara ledsen och nedstämd ibland hör till livet. Men psykisk ohälsa är ett stort problem för många, inte minst unga. Psykisk ohälsa kan ha många olika skepnader som skolstress och corona-oro eller ensamhet, depression och svåra psykiatriska diagnoser. Ibland räcker det att prata med någon lyssnar och förstår. Andra behöver hjälp från skolan, socialtjänsten eller vården. Det är viktigt att veta att det finns hjälp att få.

Just nu vill jag och Liberalerna i Stockholmsregionen uppmärksamma psykisk ohälsa och vad vi kan göra för att stödja dem som drabbas, och förebygga så att människor slipper problemen.

Om några veckor startar skolorna igen och just skolan har en väldigt stor roll i unga människors liv och att den fungerar bra har avgörande stor betydelse både för hälsan och välbefinnandet här och nu, men också för hela livet. Jag vill peka på några viktiga områden för att unga ska kunna få bra stöd för sin psykiska hälsa:

Elevhälsoteam på skolan. Det ska vara enkelt att få hjälp för den som mår dåligt eller behöver extra stöd, så att alla klarar sin skola med godkända betyg. Därför är det viktigt att det finns elevhälsoteam på varje skola, med funk­tioner som t.ex. skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog.

Bättre samarbete. Skola, socialtjänst och sjukvård ska samarbeta bättre för att hjälpa barn och unga, så att de får den hjälp de behöver. Flera verksamheter för barns och ungas vård och psykiska hälsa, som t.ex. Maria Ungdom och den psykiatriska barnakuten, ska samlas på en adress.

Sprid kunskap om suicid. Det är inte farligt att prata om självmord – tvärtom, det är bristen på samtalsstöd som kan vara dödlig. I Stockholm samarbetar Karolinska institutet med länets högstadieskolor för att nå ut till elever med kunskap om psykisk hälsa och självmordsprevention.

Mer rörelse. Barn har rätt till rörelse och hälsa. De som tidigt upptäcker glädjen med att röra på sig, klarar oftare skolan och mår bättre – både fysiskt och psykiskt. Alla skolgårdar ska ge möjlighet till lek och rörelse, oavsett om skolgården är stor eller liten.

Här kan du läsa mer om Liberalernas politik för psykisk hälsa hos barn och unga.

Read more

Det blir allt enklare och roligare att vara cyklist i Stockholmstrakten. Själv älskar jag att cykla så länge det är rimligt varm, på vintern får cykel semester. Jag cyklar mest i stan och tycker det funkar bra, även om det finns några plats som jag helst undviker, som Slussen vid morgonrusningen. Då tar jag hellre Västerbron, fick tyckt det mig som det alltid är motvind uppför, alldeles oavsett vilket håll jag kommer från. :)

Varje år sammanställer Region Stockholm en rapport om cyklandet i länet. Det är intressant lösning. Nätet av cykelbanor ökar och förbättras, under 2019 tillkom 28 km cykelbana. Och de allvarliga olyckorna minkar, tack och lov. Men totalt sett ökar olyckorna. Hjälmanvändandet har ökat från 70 till 75%. Smart!

Här kan du läsa hela cykelbokslutet 2019.

Read more

Många av oss känner någon som drabbats av bröstcancer, eller är kanske själva drabbade. Vi vet hur hårt det slår mot kvinnors liv och hur många runt om som också påverkas. Att förhindra att människor insjuknar i bröstcancer, och att säkerställa att de som ändå drabbas får den bästa vården känns som en riktigt viktig uppgift.

Därför tycker jag så mycket om Rosabandet-kampanjen, som återkomma varje år i oktober. I år är det ett väldigt fint band med ett litet rött hjärta på, designat av  Johanna och Klara Söderberg från First Aid Kit. Pengarna som försäljningen ger går till cancerforskning. Jag fick ett fint band från Cancerfonden med posten. Tack för det! Men jag har också köpt några band och gett bort för den goda saken. Det är ett enkelt sätt som vi alla kan bidra på.

Jag har, sedan jag första gången kallades till mammografi när jag hade fyllt 40 år, känt en vilja att engagera mig och bidra på de sätt jag kan till utveckling. Dels arbetar jag första politiskt för att utveckla vården och de förebyggande insatserna. Men jag vill göra mer än så även som privatperson. Jag har därför deltagit i den stora nationella Karma-studien. tillsammans med över 70 000 andra kvinnor.

Och när jag för några år sedan såg möjligheten att vara med i ytterligare en studie, Karisma2, så tvekade jag inte att ställa upp. Det är en studie som handlar om att se vilken förebyggande effekt läkemedlet tamoxifen har vid olika doser. Jag fick alltså äta ett läkemedel under en period, men jag visste inte vilken dos. Förändring av Mammografisk täthet var det som forskarna ville titta på, eftersom man tidigare sett att tätare vävnad har ett samband med högre risk för bröstcancer. Tamoxifen bidrar till att minska tätheten, och därmed cancerrisken. Snart kommer resultatet av studien att publiceras. Jag hoppas det blir ett viktigt led i utvecklingen av det förebyggande arbetet mot bröstcancer.

Det var fantastisk intressant och roligt att få vara en del av något så viktigt som läkemedelsstudier i cancerforskningen. Men det var också lite kämpigt, eftersom jag inte visste hur jag skulle må av att äta läkemedlet som har kända biverkningar. Men det gick bra och jag mådde inte dåligt.

Alla kan bidra till cancerforskningen, även om alla inte delar i studier. Att köpa rosa bandet, är mitt enklaste och bästa tips. Gör det!

Read more

Ny podd med en fantastiskt inspirerande kvinna som gäst. Annika Taesler som berättar personligt om livet med personlig assistans, om att aldrig vara ensam, om ilskan över att LSS nedmonterats och om engagemanget för klimatet. Det var så intressant att samtala med henne. Lyssna gärna! Finns där poddar finns, t ex här.

Annika Taesler

Annika och jag spelar in podden på mitt jobb.

Read more

Folkhälsorapport 2019 för Stockholms län presenterades i dag. Och utvecklingen av hälsan ser på många sätt god ut. Över tid har folkhälsan förbättrats enormt. Och även under den senaste fyraårsperioden ser utvecklingen positiv ut. Rökningen går ner, färre insjuknar och dör i hjärtinfarkt eller stroke och så vidare.  Rapporten är en högintressant sammanställning av hälsoläget. Men det är också ett verktyg för vår fortsatta utvecklingsarbete kring förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Ett sätt att ta ansvar för framtiden är att sträva efter att färre behöver vård, eller att vårdbehoven kan skjutas upp. Därför måste hälsofrämjande och förebyggande insatser betraktas som goda investeringar som ger god avkastning. Framförallt innebär det bättre livskvalitet, längre liv och mer frihet för människor.

Men god folkhälsa och god samhällsekonomi går också hand i hand. Förebyggande insatser sparar pengar på sikt. Och det är viktigt eftersom stora demokratiska utmaningarna ligger framför oss. ”demografiska utmaningar” det är ju egentligen goda nyheter en stor generation kommer att leva längre än sina föräldrar genom att hälsan förbättrats så radikalt under 1900-talet och genom hälso- och sjukvårdens många avgörande landvinningar.

Även om rapporten på många sätt är god så finns förstås många orosmåln och problem att ta sig an. Och något av det som är mest bekymmersamt är att ur rapporten växer en tydlig bild av att segregationen är ett stort hälsohot. Där människor är fattigast, har sämst jobb, med lägst lön, lägst utbildning där finns också hälsoproblemen.

Därför är det viktigt att rikta insatser särskilt mot de områden och dem människor som har störst behov. Det kan handla om att sprida det förstärka hembesöksprogrammet till de minsta barnen i socioekonomiskt utsatt områden, liksom att jobba med hälsokommunikatörer och utveckla familjecentralerna samt ge vårdcentralerna där särskilda möjligheter att jobba hälsoförebyggande. Där hälsan är som sämst behöver vården finnas mest.

Jag och min kollega Christine Lorne (C) som är ordförande i regionens folkhälsoberedning tog emot rapporten idag. Rapporten är framtagen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och finns att läsa här.

 

 

Read more

För första gången presenterar Världshälsoorganisationen WHO en rapport som visar att kultur har betydelse för hälsa. Jag var på plats i Helsingfors igår för att ta del av rapporten och försöka bidra med ett svenskt perspektiv på frågan. 

Forskningen om kopplingen mellan kultur och hälsa har de senaste åren tagit ett stort kliv framåt,
både nationellt och internationellt. Den visar att kultur har stora hälsofrämjande effekter inom en
rad olika områden. WHO släpper nu sin första rapport om evidensbaserade insatser med kultur och
hälsa i Europa. I Region Stockholm har konst och kultur sedan länge varit en naturlig del av hälso- och sjukvården. Med rapporten i ryggen är det än viktigare att vi fortsätter vårt arbete framåt.
Rapporten är den mest omfattande på kultur och hälsoområdet som hittills har presenterats i
Europa. Den kartlägger all akademisk litteratur inom området som finns publicerat på engelska och
ryska, vilket uppgår till 900 publikationer och refererar till över 3000 studier. Evidensen som
säkerställs i rapporten kommer att ligga till grund för förslag om hur man ytterligare kan integrera
kultur i hälsoarbetet i Europa.

Utöver kulturens hälsofrämjande effekter lyfter rapporten kulturens betydelse för behandling av
psykisk och fysisk ohälsa. Här kan du läsa mer om WHOs rapport.

 

Read more

Hälsa är bland det viktigaste vi människor har. När den sviktar förlorar mycket annat sin mening samtidigt förlorar vi också en del av vår kraft och vår frihet. Därför ser jag hälsa som en central frihetsfråga.

Nu presenterar jag ett nytt liberalt initiativ: Hälsa för frihet! Ambitionen är att samla kunskap och idéer för att utveckla en modern reformagenda för att stärka människors frihet genom hälsa i hela landet.

I Sverige har vi på många sätt en god folkhälsa, men det finns uppenbara problem som behöver mötas med moderna, liberala reformer. Segeregationen och ohälsan går hand i hand. Det behövs kraftfulla insatser i områden där hälsan är som sämst. Den psykiska ohälsan är alarmerande. Idag är det den vanligaste sjukskrivningsorsaken och vi ser att problemen finns redan i unga åldrar. Svenska barn rör sig för lite och barnfetman är ett stort bekymmer. Den ofrivilliga ensamheten är ett allvarligt problem som både skadar livskvaliteten och starkt bidrar till ohälsa. Listan över hälsoutmaningarna kan tyvärr köras lång.

Hälsa är personligt. Vi bestämmer själva hur vi ska leva våra liv. Och vi får ta ansvar för de val av livsstil vi gör, samtidigt påverkas människors hälsa av många yttre faktorer. För oss liberaler är den personliga friheten kärnvärdet framför andra. Hur bedriver man då en liberal politik för hälsa?

Hälsa bygger på egna livsval – men också på en mängd andra faktorer, medfödda och i vår omgivning. Vilka förutsättningar får vi för hälsa i vårt arv, i vår uppväxt och i vår miljö? Hur kan vi förbättra dem? Goda förutsättningar för hälsa kräver ett liberalt svar.

Har alla personer lika goda förutsättningar för hälsa? Svaret är som vi vet nej. En jämlik hälsa kräver ett liberalt svar.

Får den som söker hjälp för ohälsa också hjälp till hälsa? Fungerar hälso- och sjukvården hälsofrämjande? Gör vi allt för att upptäcka ohälsa i tid? Förebyggande och hälsofrämjande arbete kräver ett liberalt svar.

Är det enkelt att göra de kloka livsvalen som främjar ens hälsa, eller är det krångligt och dyrt? Görs åtgärderna för hälsa där de gör störst nytta – också utanför hälso- och sjukvården? Ett samhälle byggt för hälsa kräver ett liberalt svar.

Är kostnaderna för ohälsan lätt att bära, mänskligt och ekonomiskt? Även här är svaret nej. Hälsoekonomi – på både individuell och samhällelig nivå – kräver liberala svar.

Finns rätt kunskap om hälsa och livsstil, eller råder förvirring kring motstridiga budskap och falska nyheter? Att sprida kunskap om hälsa, och rusta människor med kunskap, kräver ett liberalt svar.

Värderar vi psyket på samma nivå som det fysiska måendet? Finns samma kunskap och stöd när det är själen, istället för kroppen, som gör ont? Psykisk hälsa för alla åldrar kräver liberala svar.

Det allra viktigaste budskapet för liberaler är dock: Hälsa stärker friheten för människor. Ohälsa begränsar vår frihet och förmåga. Att denna ofrihet drabbar så ojämlikt är något vi liberaler aldrig kan acceptera; vi måste se det glömda Sverige, som märks i ohälsosamma levnadsvanor, sjukdomsstatistik och dödlighet. Var och en ska ha verktygen och utrymmet att göra kloka val. Var och en ska ha möjlighet att leva ett liv med så god hälsa som möjligt utifrån just sina förutsättningar.

För liberaler är två principer viktiga: Respektera individens frihet. Och utgå från aktuell kunskap. Våra förslag ska värna människors integritet och utgå från vetenskap. Det finns anledning till framtidstro – också en viktig liberal egenskap. Digitalisering och forskningens framsteg ger oss ständigt nya verktyg. En liberal politik för hälsa ska vara fri från pekpinnar och full av modernitet.

Vi behöver ett program för hälsa för hela Sverige. Hälsa som ökar människors frihet. 

Läs gärna en artikel i Svd Där jag berättar mer om initiativet.

Read more

En bra start i livet med ett starkt stöd till de små barnen och deras familjer lägger grunden för en god hälsa. Därför vill jag och Region Stockholm utveckla fler Familjecentraler med ett enhetligt uppdrag där barn- och mödravården samverkar med den kommunala öppna förskolan och socialtjänsten. 18 befintliga familjecentraler och därtill 11 nya familjecentraler kommer snart att finnas i regionen. 

På familjecentralen ska man kunna få hjälp med hela familjens problematik, oavsett om det är barnens hälsa eller sociala problem där man behöver socialtjänstens stöd. Familjecentraler har funnits runt om i regionen tidigare, nu tar vi ett nytt grepp med ett enhetligt uppdrag från sjukvårdens och regionens sida, och uppmanar vårdgivare och kommuner att starta nya familjecentraler. När vi prioriterar med regionens resurser är det viktigt att vården finns nära för dem som bäst behöver den, och det är bevisat effektivt att arbeta tillsammans med hela familjen för att både barn och familj ska må bra.

Familjecentraler bygger på samarbete mellan kommunal socialtjänst, öppen förskola och hälso- och sjukvård riktad mot barn och familjer: BVC och barnmorskemottagningar. Även amningsmottagningar och vårdcentraler kan vara involverade från regionens/sjukvårdens sida.

Region Stockholm har inlett ett mer strukturerat arbete för enhetliga familjecentraler, och har som mål att samarbeta med fler kommuner för att öppna fler så snart som möjligt. 1o miljoner kronor finns avsatta i budget för att utveckla familjecentraler.

Varje barn i varje familj ska ha en god chans till hälsa och en bra uppväxt. Vården kan inte göra allt men barnhälsovården är en instans som når alla barn och familjer, och tillsammans med socialtjänsten kan man jobba effektivare med problem som ofta hänger ihop – barnens hälsa, familjens livsstil och relationer, osv. Jag är glad att fler BVC och fler kommuner vill samarbeta och hoppas på ännu fler inom en snar framtid.

Fakta: Nygamla och nya familjecentraler

Nygamla familjecentraler som fått beslut om utvecklingsbidrag:

 • Edsberg
 • Flemingsberg
 • Geneta
 • Huddinge
 • Kallhäll
 • Kungsängen
 • Mälaröarnas
 • Nynäshamn
 • Rotebro
 • Rågsved
 • Salem
 • Sollentuna
 • Spånga Tensta
 • Upplands Väsby
 • Vårby
 • Skogås
 • Vantör
 • Även familjecentralen i Fisksätra väntas snart inkomma med ansökan.

Nya familjecentraler som fått beslut om utvecklingsbidrag:

 • Hässelby/Vällingby
 • Rinkeby
 • Farsta
 • Skärholmen
 • Liljeholmen
 • Kungsholmen (BB Stockholm)
 • Rissne-Hallonbergen
 • Fittja/norra Botkyrka
 • Tullinge
 • Luna (Södertälje),
 • Haninge (OBS, ny större familjecentral i Handen ersätter 2 gamla mindre, med bättre öppettider och möjligheter till bemanning).

Dagens Nyheter uppmärksammar utvecklingen av familjecentraler

Read more