Sjukvård & hälsa

Att snubbla, halka eller trampa snett kanske inte låter så dramatiskt. Men en enkel fallolycka kan få ödesdigra konsekvenser. För årsrika personer kan snubblandet på en mattkant eller vurpan på en hal gångväg leda till livslånga skador eller i värsta fall döden. Detta orsakar både stort lidande – och stora kostnader. Det är en pågående hälsokris för äldre, som måste lyftas ur glömskan. Kunskapen som finns om hur vi stoppar fallolyckor måste leda till handling.

Barbro Westerholm (L) är känd för de flesta som en stridbar riksdagsledamot med outtömlig energi för de viktiga frågorna för årsrika. Nu vill hon och jag tillsammans sätta ljuset på de många och ofta onödiga fallolyckorna.

2019 behövde över 11 000 stockholmare och över 50 000 svenskar över 65 år få sjukhusvård efter fallskador. 142 stockholmare och 916 svenskar över 65 år avled till följd av en fallolycka. Det är nästan svårt att begripa hur vanligt och vanskligt det är med fallolyckor.

Dessa olyckor sker dessutom ofta alldeles i onödan. Fall är ofta enkla att förebygga. Ändå görs fallprevention i alltför liten utsträckning och skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Ett problem är att ingen räknat på kostnaderna.

Socialstyrelsen har tidigare i år tagit fram ett samlat stöd kring fallprevention som riktar sig till professionen och verksamhetsledningar samt en årlig informationskampanj riktad till äldre kring hur man kan skydda sig själv från en fallolycka. Men det räcker inte, man måste också veta vad det kostar i reda pengar. Man kan tycka att många av de insatser som kan göras är självklara och borde tillämpas ändå. Erfarenheten visar dock att många självklara insatser för att bevara liv och hälsa stupar på att det inte finns hälsoekonomiska beräkningar.

Nu har Socialstyrelsen äntligen fått i uppdrag att också genomföra hälsoekonomiska beräkningar av vissa åtgärder och arbetssätt i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, och som syftar till att minska risken för fallolycka. Det är utmärkt. Samtidigt ska vi fortsätta arbetet tillsammans med andra för att identifiera och undanröja risker – ett arbete som behöver ske i äldre personers hem och närmiljöer. Vården har förstås oftast inte kännedom om risker på förhand men om en fallolycka med inläggning i slutenvård inträffar görs fallriskbedömning: kognitiv bedömning tillsammans med läkemedelsgenomgång och eventuellt behov av stöd, t ex larmmatta, halksockor m m, men det kan också handla om den fysiska miljön: material, räcken, belysning och tillgång till att larma på hjälp. Vi ska diagnostisera och behandla osteoporos, och givetvis utveckla själva vården och rehabiliteringen för de som ändå drabbas.

Fallprevention får inte prioriteras ned eller glömmas bort. En fallolycka som hade kunnat förebyggas ska inte leda till att en människa förlorar fotfästet med livet.

Läs gärna vår artikel i Dagens Medicin

På bilden samtalar jag och Barbro Westerholm en sommardag före pandemin.

Read more

Idag firar vi Sveriges nationaldag. Vårt land är verkligen värt att fira. Jag är stolt över Sverige och tacksam över att få leva här och att mina barn får växer upp här

Jag förknippar Sverige med viktiga värden som frihet, öppenhet, jämställdhet, demokrati,, rik kultur och vacker natur.

Idag firar vi med picknick i Tanto. Jag hoppas ni har en härlig nationaldag.

Härliga svenska sommar💙
Read more

Det blir mycket vaccin här på bloggen. Och det speglar vad som upptar min tid och kraft just nu. Idag kan vi fira att en miljon vaccinationer har genomförts i Region Stockholm! Vi ser också att vaccinationsgraden stiger i områden där den varit lite lägre. Det är riktigt bra och väldigt viktigt för att vi ska få lämna pandemin bakom oss.

Tack alla som gjort detta möjligt! Och tack alla ni som valt att vaccinera er.

Jag har fått en av de miljoner doser som givits Region Stockholm.

Read more

Jag vill att alla som har möjlighet vaccinerar sig mot covid-19 så att vi kan lägga pandemin bakom om oss. De allra flesta väljer också att göra det. I Botkyrka har till exempel nästan 80 procent av alla över 65 år vaccinerat sig, I Rinkeby/Kista strax över 70 procent. Det är förstås bra, men ändå lägre än för regionen i stort. Vi ska inte vara nöjda förrän många fler blivit vaccinerade.

För att nå fler görs nu en rad insatser. Jag besökte Botkyrka kommun idag, när den nya mobila vaccinationsmottagningen har premiär. Det är en vaccinationsbuss dit invånarna som är i rätt fas (just nu 45 år och äldre) och ska ha sin första dos vaccinera sig. Just i dag står bussen i Alby, vid Subtopia men den kommer att finnas på olika platser enligt ett särskilt schema:

Söndag – tisdag i Alby. Onsdag – torsdag i Fittja. Fredag i Hallunda. Och Lördag tillbaka till Fittja.

Jag vill att alla som har möjlighet vaccinerar sig mot covid-19 så att vi kan lägga pandemin bakom om oss. De allra flesta väljer också att göra det. I Botkyrka har till exempel nästan 80 procent av alla över 65 år vaccinerat sig, I Rinkeby/Kista strax över 70 procent. Det är förstås bra, men ändå lägre än för regionen i stort. Vi ska inte vara nöjda förrän många fler blivit vaccinerade.

Jag och kommunalrådet Ing-Marie Wiklund (L) besökte bussen vid vid Subtopia i Alby. Att öka vaccinationerna bland befolkningen i Botkyrka är något vi tänker fortsätt arbeta för tillsammans mellan regionen och kommunen.

Mer är på gång: Imorgon onsdag startar vårdcentralen i Storvreten, Tumba sin vaccinationsmottagning där man kan boka tid genom appen Alltid Öppet. På vårdcentralen har de vaccinationsvanan inne för de har tidigare vaccinerat sina patienter, och nu tar de sig an ett större uppdrag.

Jag tycker att det är viktigt att vi når ut med information och låter befolkningen får svar på sina frågor. Därför har vi hälsokommunikatörer ute bland människorna på gator och torg i områden där vaccinationsgraden är lägre. Och sedan helgen har vi informationshubbar igång på flera platser i länet. På 1177.se finnas också information på många olika språk.

Slutligen vill jag uppmana alla: Vaccinera dig! Genom vaccinet kan vi lägga pandemin bakom oss.

Read more

I dag startar ett mobilt team som vaccinerar personer som lever i hemlöshet och annan utsatthet. Den uppsökande verksamheten sker genom att vaccinationsteamet åker runt hos olika stöd- och frivilligorganisationer.

Vi har sedan några veckor tillbaka haft en riktad vaccination för hemlösa och andra personer som lever i mycket utsatta situationer, på de vårdenheter som också i vanliga fall arbetar med deras behov. I dag startar ett uppsökande mobilt team, i samarbete med frivilligorganisationerna,

Det mobila teamet startar i dag, måndag vecka 21, och är från nästa vecka i full drift måndag-fredag. Teamet består av två sjuksköterskor och läkare finns tillgänglig.

Schemat för besöken är framtaget i samråd med organisationer och vårdverksamheter som Stadsmissionen, Frälsningsarmén, Convictus, Pelarbacken (vårdcentralen för hemlösa), Läkare i världen och Mikamottagningen.
 

Målgruppens storlek är svår att uppskatta exakt men omfattar ett antal tusen personer.

Sedan tidigare vaccineras personer i utsatthet också på plats på vårdenheter som har dem som målgrupp, t ex Pelarbackens vårdcentral för hemlösa.

Read more

Jag har sagt det förr, och det tål att upprepas: Frihet är hälsa. Det blir inte minst tydligt när man blir sjuk och förlorar kraft och förmåga, vilket många fått uppleva under pandemin. Risken att bli svårt sjuk eller dö i covid-19 ökar utifrån socioekonomisk riskgrupp och bostadsort. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Region Stockholm.

Det är framför allt faktorer som utbildning, yrke, inkomst och födelseland som påverkar risken att bli allvarligt sjuk, så man behöver sjukhusvård, eller rentav dö i covid-19. Men även bostadsorten i sig kan ha en viss riskhöjande påverkan. Regionen arbetar bådem med specifika insatser under pandemin och ett fortsatt långsiktigt hälsoarbete.

Coronapandemin följer segregationens karta och mönster – och det bekräftas nu av regionens egen rapport. Det är allvarligt men tyvärr inte oväntat. Vi har under pandemin gjort många riktade insatser med provtagningsenheter, vaccinationsmottagningar i bland annat Rinkeby, Kista och Södertälje, och snart mobila vaccinationsenheter – först ut i Botkyrka och Södertälje. Långsiktigt måste vi fortsätta våra riktade insatser som hembesöksprogram till småbarnsfamiljer, familjecentraler, och en tydlig resursfördelning till vårdcentralerna utifrån vårdbehov. Den ojämlika hälsan är ett av de stora segregationsproblemen i Sverige som kräver uppmärksamhet och arbete av fler än hälso- och sjukvården.

Folkhälsofrågorna måste upp på den politiska agendan både i regionen, i kommunerna och hos regeringen.

Läs mer på Folkhälsoguiden.

Read more

Nu faller bitarna på plats i arbetet för att modernisera vården med digitala lösningar. Region Stockholm formar nu sjukvårdens framtida IT-miljö. På Regionstyrelsens sammanträde idag beslutades om en ny strategisk inriktning som innebär att det gamla journalsystemet byts ut stegvis, och att den nya informationsmiljön byggs av flera standardiserade moduler istället för ett enda stort system. Det är ett viktigt vägval.

Ambitionen är att informationsmiljön ska vara mer flexibel genom att använda etablerade standarder och gränssnitt för digitalt informationsutbyte, så att IT-lösningarna kan utvecklas mer i takt med verksamheternas föränderliga behov och de ständigt nya tekniska möjligheterna.

Sedan 2015 bedriver Region Stockholm, i samarbete med Region Gotland, ett arbete med att åstadkomma en genomgripande generationsväxling av hälso- och sjukvårdens IT-miljö. Programmet benämndes Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och lade stor vikt vid vårdverksamheternas, personalens och patienternas delaktighet i kravställning och utformning av de nya digitala stöden.

Coronapandemin gjorde att arbetet med vårdinformationsmiljön stannade upp och regionstyrelsen tvingades avbryta den då pågående upphandlingen. Det blev nödvändigt att tänka om och tänka nytt.

Min partivän Daniel Forslund som är ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet berättar:

– Det senaste året har vi lagt ner både tid och kraft på en fördjupad och uppdaterad analys av hur vårdens behov av moderna digitala stöd ska kunna mötas, som ska ligga till grund för Region Stockholms strategiska vägval. Ambitionen har varit att bättre kunna möta hälso- och sjukvårdens föränderliga behov av digitala stöd, och snabbare kunna tillvarata nyttan av den digitala utvecklingen i samhället även i vårdens verksamheter. För Region Stockholm är det viktigt att vårdens nya IT-miljö möjliggör en hög grad av teknisk flexibilitet och ökad utvecklings- och innovationstakt. Mot bakgrund av detta bedömer vi att det blir alltför begränsat med ett enda stort system som ska möta alla olika behov.

Istället har Region Stockholms gjort följande strategiska vägval:

• Grunden för den nya utvecklingen ska vara upphandling och utveckling av system och moduler, som bygger på öppna och vedertagna standarder och gränssnitt för informationsutbyte. På det sättet kan systemen och modulerna utvecklas och bytas ut i takt med att verksamheternas behov förändras och i takt med att marknaden utvecklar teknikens möjligheter.

• Arbetet ska ske inom ramen för en övergripande arkitektur med en hög säkerhetsmässig nivå som säkerställer kontroll och kvalitet av data från vården. Systemen och modulerna ska vara kompatibla med varandra, möjliggöra integration och säker överföring av digital information till andra vårdgivare och regioner samt tillåta att vårddata kan följa individen på ett korrekt och säkert sätt över både vårdgivare- och regiongränser, samt fungera med relevanta nationella tjänster.

• Ett framtida upphandlingsprogram ska ha tydliga verksamhetskopplingar, nyttja ett fåtal externa konsulter ochbegränsa administrativ överbyggnad. Genom dels ett stegvist och modulärt skifte av nuvarande informationsmiljö, och dels återanvändning av resultaten från det tidigare FVM-programmet väntas kostnaden för det kommande arbetet bli lägre än tidigare beräknat.

Utöver det strategiska vägvalet pågår flertalet utvecklingsarbeten inom ramen för åtgärdsplanen som syftar till att förbättra den nuvarande vårdinformationsmiljön i väntan på ett större skifte. Fokus har lagts på att skapakonkreta och synliga förbättringar för patienter och vårdpersonal. Bland annat har investeringar gjorts för att bygga ut kapacitet och funktionalitet som chatt, digitala kallelser och flerpartsmöten med video mellan olika vårdgivare i Region Stockholms vårdapp Alltid Öppet, utveckla elektroniska remisser mellan Capio S:t Görans Sjukhus och resterande vårdgivare, förstudier inför upphandling av nya dokumentationsstöd i förlossningsvården och psykiatrin, samt IT-stöd för en säkrare läkemedelsförskrivning.

En förutsättning för vägvalet med en mer modulbaserad informationsmiljö är att regionen själv bygger upp en samlad och sammanhållen lagring av journalinformation, vård- och hälsodata, så att grundinformationen inte blir för splittrad eller inlåst i olika leverantörsspecifika format och system. Karolinska Universitetssjukhuset har därför fått i uppdrag att genomföra en pilot med syfte att skapa ett gemensamtvårddatalager för tillgängliggörande och analys av information från olika system i Region Stockholm.

– Det gemensamma vårddatalagret kan komma att bli en viktig grundkomponent i Region Stockholms framtida vårdinformationsmiljö. Pilotprojektet, som leds av Karolinska Universitetssjukhuset, förväntas skapa ytterligare digitaliseringsmöjligheter inom vården, fortsätter Daniel Forslund.

Ett framgångsrikt införande är fortsatt beroende av en god förankring med vårdgivarna, vårdpersonalen och patienterna. Arbetet med vårdens informationsmiljö kommer därför att ske succesivt och med beaktande av den pågående Coronapandemin, vilket den nya och flexibla inriktningen möjliggör.

Här kan du läsa hela ärendet om modernisering av värdens it-miljö.

På bilderna ser ni Daniel och mig prata utveckling en före pandemin.

Read more

Så många som möjligt behöver vaccinera sig mot covid-19 för att vi ska få stopp på pandemin. De allra flesta äldre, som är en högt prioriterade målgrupp, har redan vaccinerat sig. I Rinkeby har 71% av alla som är 65 år och äldre vaccinerat sig, och det är förstås bra men ändå under genomsnittet för vaccinationstäckningen i hela länet.

En hel del informationsblad gick åt.

För att alla ska vara medvetna om vikten av att vaccinera sig arbetar hälsoinformatörer med att möta människor och sprida information på en lång rad olika språk. Jag fick följa med informatörerna i Rinkeby när de var ute bland människorna i området.

Många ville veta när yngre personer ska få vaccin.

Vi delade ut informationsblad och svarade på frågor om vaccination. Informatörerna gör ett väldigt viktigt arbete och jag är så stolt över deras fina insatser för invånarnas hälsa.

Vi pratade med människor på torget.
Read more

Nu flyter vaccinationerna på i en bra takt. Kapaciteten vad gäller lokaler, vaccinatörer med mera är god. Med mer vaccin kan fler vaccineras.

Veckan som gått blev något av en milstolpe för nu är en av tre invånare i region Stockholm vaccinerad. Jag själv är en av dem.

Dessutom har sms börjat skickas ut till dem som snart ska få sin andra dos på någon av våra vaccinationsmottagningar. I veckan har också två nya mottagningar öppnat, dels på Zinkensdamms IP på Söder, dels i Rimbo. Och därtill kom beskedet att vi snart öppnar två mobila enheter också i Botkyrka och Södertälje.

Vaccinerad!
I onsdags startade vaccinationsmottagningen på Zinken. Jag fick en fin visning av verksamheten.

Läs mer hos marsta.nu.

Read more

Sollentuna sjukhus har blivit en viktig plats för vård av äldre sedan en stor ombyggnation genomförts. Nu utökas vårdplatserna än mer till 60 platser, det är en fördubbling av antalet platser som sker under maj månad. Det långsiktiga målet är en ännu större utökning till totalt 150 vårdplatser.

Jag och min kollega Anna-Lena Johansson (L) som är både kommunalråd i Sollentuna och ledamot i regionfullmäktige är väldigt angelägna om en fortsatt utveckling av äldrevården vid sjukhuset, och förstås glada att den kommit såhär långt.

Den specialiserade äldresjukvården har uträttat stordåd under pandemin, och ska växa för att möta ökade vårdbehov i framtiden. I Sollentunas nya fina vårdmiljöer kommer ännu fler årsrika patienter kunna få en trygg och god vård, av kompetent personal som är proffs på just äldres och åldrandets sjukdomar.

Anna-Lena Johansson (L), kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden berättar att Sollentuna sjukhus är viktigt för Sollentunaborna men också för hela regionen. Geriatriken samarbetar nära med den kommunala äldreomsorgen och vi ser stora möjligheter att utveckla vården med kvalitet och trygghet.

Att fortsätta utveckla äldrevården i hela regionen är en viktig uppgift för oss i regionen. Och tillsammans med kommunerna dom ansvarar för äldreomsorgen vill jag att ett starkt nät av vård- och omsorgsinsatser vävs för de årsrika människor som lever i vår region.

Read more