Stockholms läns landsting

Nu står det klart att landstinget tecknar ett nytt vårdvalsavtal med RFSU kring sexuell hälsa. Därmed säkras verksamheten vid Medborgarplatsen och patienterna får bra tillgång till vård både där och på andra håll i länet från andra vårdgivare. I det nya uppdraget ingår bland annat provtagning av sexuellt överförbara infektioner och psykosocialt stöd i frågor kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa. Verksamheten kommer att bedrivas i lokaler på Medborgarplatsen i Stockholm.

RFSU har tidigare drivit uppskattad mottagningsverksamhet vid Medborgarplatsen, men avtal med landstinget kräver upphandling. Det är ett rätt krångligt instrument som gör det svårt för ideburna organisationer att ”tävla” om uppdragen från landstinget. Men genom det nya vårdval som Alliansen nu infört gick det bra att hitta ett sätt för fortsatt – och hoppas jag mycket långsiktigt – samarbete med RFSU. Självklart öppnar detta också för att fler aktörer kan etablera sig och erbjuda vård inom detta område.

Den sexuella hälsan påverkar hela livet. Det handlar om det egna välmåendet, den egna kroppen och sinnet, men också om att skydda varandra. Valfrihet är viktigt i hela vården men när det gäller intima frågor som den sexuella hälsan är det särskilt viktigt att ha en hög tillgänglighet och möjlighet att välja vart man vill vända sig. Därför är vårt nya vårdval och de nya vårdgivare det öppnar för en så positiv nyhet.

Valrörelsen pågår för fullt men samtidigt fortsätter förstås arbetet att utveckla vården i Stockholms läns landsting. Jag hoppas förstås innerligt att även de rödgröna, som brukar vilja få bort alla vårdval, förstår att detta är viktigt för att vi ska kunna samarbeta med RFSU och andra uppskattade aktörer kring ett brett och bra vårdutbud. Det är landstingets sjukvårdsstyrelse för Stockholms stad och Ekerö som kommer att fatta det formella beslutet.

Read more

Idag är det 13 år sedan Allians för Sverige bildades hemma hos Maud Olofsson i Högfors. Två år senare fick vi fyra partier förtroende att bilda regering. Ett förtroende som vi fick ha i åtta år och som vi hoppas återvinna nu i valet 2018.

Även här i Stockholms läns landsting har Alliansen fått förtroende att leda utvecklingen framåt. I snart elva år har vi tillsammans haft ansvar för sjukvården och kollektivtrafiken för över två miljoner invånare.

En utmaning som Alliansen tog sig an när vi tog över makten i landstinget var att kapa vårdköerna och öka tillgängligheten till vården. Genom införandet av Vårdval Stockholm lyckades detta. Plötsligt kunde patienterna välja vilken vårdcentral de ville gå till – och välja bort vårdcentraler med långa väntetider och dåligt bemötande. Vårdvalet har sedan kompletterats på en rad områden – det finns idag över 30 vårdval i Stockholms län, och flera är på gång.

Alliansens gruppledare i Stockholms läns landsting firar Alliansens 13-årsdag. Ella Bohlin (KD), Gustav Hemming (C), Irene Svenonius (M) och Anna Starbrink (L).

Inom kollektivtrafiken, landstingets andra stora ansvarsområde, sker en historisk utbyggnad av både tunnelbana och annan spårtrafik. Fler pendelbåtar trafikerar Stockholms vatten (en hjärtefråga för oss liberaler) och punktligheten har ökat.

Nästa år hoppas vi få fortsatt förtroende att leda landstinget. Att fortsätta det stora förändringsarbete som påbörjats inom hälso- och sjukvården, att köerna inte växer och att makt inte ska tas från dig som patient till landstingspolitiker.

Även om vi alltid har fokus på framtiden, så skadar det inte att blicka tillbaka ibland, och reflektera över de förändringar som skett. Och mycket har sannerligen hänt, sedan Alliansen bildades för 13 år sedan. Vi är stolta över vårt goda samarbete, och därför firade vi idag den nyblivna tonåringen med tårta!

Read more

Tänk att jag bor i EUs mest innovation region. En av förklaringarna till att Stockholmsregionen är så framgångsrik när det gäller innovation är det goda samarbetet i länet. Varje år görs en analys, Regional Innovation Scoreboard, av forsknings- och innovationsläget i 220 europeiska regioner.

Stockholm is an Innovation Leader +, and innovation performance has increased significantly over time.

Just nu jobbar vi inom landstinget med att utveckla regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050. Vi siktar högt och vill att Stockholmsregionen ska vara en av de mest famåtsyftande och attraktiva storstaden i Europa. Jag är övertygad om att vi har goda förutsättningar att vara just det. Den fina rankingen vi nu nått ger verkligen extra inspiration till vårt arbete. Kreativitet, entreprenörskap och investeringar hänger ihop och behövs i en växande region som vår.

Inte minst tror jag att de stora satsningar som görs i Hagastaden och med Nya Karolinska i Solna bidrar till en starkt positiv utveckling.

Läs mer om utnämningen här och mer detaljer om rankingen här.

Read more

Anna Starbrink, Liberalerna, och landstingets bokslut 2016

Nu har landstingets bokslut för 2016 kommit och det utvisar ett kraftigt förbättrat resultat jämfört med förra året.  Ordning i ekonomin är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla och förbättra vården och kollektivtrafiken.

Enligt landstingets bokslutskommuniké uppgår resultatet för 2016 till 1,7 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder bättre än föregående år. En förklaring till det starka resultatet är att landstingets verksamheter varit duktiga på att hålla i kostnaderna och att skatteintäkterna ökat. Samtidigt kommer Stockholmsregionen även fortsättningsvis att dräneras på pengar genom det statliga utjämningssystemet, som inom några år kommer att kosta ca 2 miljarder kronor.

SLL:s resultat 2007–2016

Landstingets resultat 2007–2016

Landstinget är inne i en intensiv utvecklingsfas. Vården byggs ut på flera fronter. Vi ökar resurserna till primärvården, som är den vårdnivå som flest stockholmare har kontakt med. Vi etablerar nya närakuter för dem som drabbas av akuta sjukdomar, och vi bygger ut och moderniserar länets akutsjukhus. Under 2016 togs delar av Nya Karolinska Solna i bruk – Stockholmsregionens toppmoderna universitetssjukhus där de svårast sjuka patienterna kommer att få avancerad vård.

Samtidigt sker en omfattande satsning på kollektivtrafiken. Tunnelbanan dras till Nacka, Barkarby och Arenastaden. Tvärbanan kommer gå hela vägen från Sickla till Kista och Helenelund. Spårväg City förlängs till T-Centralen och pendelbåtstrafiken byggs ut för att skapa nya kommunikationsvägar.

År 2016 investerade landstinget över 15 miljarder i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Vi kommer att fortsätta satsa, för att ge stockholmarna den allra bästa samhällsservicen även i framtiden. Då är det tryggt att veta att vi har ordning i ekonomin.

Länk till nyhet om landstingets bokslut 2016

Read more

Idag debatterar landstingsfullmäktige en motion om att göra Kobaneregionen i norra Syrien till vänlän med Stockholms län. Motionen har ett gott syfte, men det finns andra sätt att samarbeta.

Från Liberalernas sida är det självklart att landstinget på olika sätt ska vara aktivt i internationella sammanhang. För forskningen är det till exempel helt nödvändigt med kontakter och samarbeten världen över. Genom studieresor kan tjänstemän och förtroendevalda lära sig mer om hur andra länder hanterar likartade utmaningar. Även hälso- och sjukvården är global – våra sjukhus kan erbjuda högspecialiserad vård till svårt sjuka patienter från andra länder, och vice versa.

När länder drabbas av krig har vi som lever i fred och välstånd ett moraliskt ansvar att bidra för att minska människors lidande. Vi liberaler ser gärna att landstinget på olika sätt stöttar det återuppbyggnadsarbete som nu måste ta vid i Kobaneregionen, men vi tror inte att ett traditionellt vänortssamarbete är det bästa sättet för detta. Vi är principiellt frågande inför att Stockholms läns landsting överhuvudtaget ska ha vänorter. Det är ett gammaldags och väldigt tungrott sätt att samarbeta. I dagens globaliserade värld där vi enkelt för samtal och samarbetar kring konkreta frågor kan vi hantera på ett betydligt mindre byråkratiskt sätt. De utrikespolitiska ambitionerna bör begränsas i landstinget. Däremot bejakar vi samarbeten mellan våra verksamheter och aktörer i andra länder. Landstinget har idag ett par formella vänorter som dock inte är aktiva. Vi menar att även dessa bör fasas ut.

Några exempel på vad landstinget kan göra är att som arbetsgivare ha en positiv inställning till medarbetare som tillfälligt vill arbeta t.ex. för en hjälporganisation i utsatta områden. Säkert kan vi också erbjuda medicinsk experthjälp och visst tekniskt stöd på olika sätt. Kanske kan begagnad utrustning komma till nytta i krigshärjade länder. Och så vidare.

Landstinget ska ha ett stort internationellt kontaktnät och breda samarbetsytor. Formerna för stöd och samverkan kan se olika ut och bör väljas utifrån vad som är lämpligt i varje enskild situation.

Read more

Landstingshuset höst
Hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen är landstingets viktigaste och tyngsta uppgifter. Folkpartiet har efter valet flyttat fram positionerna och tar nu huvudansvaret för hälso- och sjukvården. Vi behåller vår ledande ställning i kulturpolitiken och vi behåller vår starka position i trafikpolitiken.

Efter valet tidigare i höst har det politiska landskapet i Sverige och Stockholm förändrats. Det gäller också i Stockholms läns landsting: här kommer Folkpartiet och Alliansen att fortsätta styra, men i ett nytt parlamentariskt läge. Det ställer krav på hur vi organiserar arbetet och ledningen av landstinget. Det är viktigt att våra 43 000 medarbetare och de två miljoner stockholmare som vi finns till för, kan lita på att vi har en fungerande ledning.

Folkpartiet backade tyvärr ett par mandat i landstingsfullmäktige. Trots detta har vi lyckats flytta fram våra positioner inom Alliansen. Hälso- och sjukvården är landstingets allra största ansvarsområde med en skattefinansierad budget på över 50 miljarder kronor. Nu tar vi liberaler huvudansvaret för hela det området. Sjukvården var en tydlig prioritering från Folkpartiet och vår landstingsgrupp, och många ser det också som en viktig del i att stärka den socialpolitiska och socialliberala profilen.

Jag kommer att ta mig an uppdraget som hälso- och sjukvårdslandstingsråd med glädje men också med stort allvar. Vi har stora uppgifter framför oss: att förverkliga investeringarna för framtidens hälso- och sjukvård, att se till att vården har den kapacitet, kompetens och kvalitet som behövs för att ge alla invånare den trygga vård de har rätt till, i tid och på lika villkor.

Folkpartiet kommer även fortsättningsvis ha två landstingsråd. Daniel Forslund blir min kollega med ansvar för innovationer, e-hälsa och IT-frågor. Det handlar också mycket om sjukvårdens framtidsfrågor – men innovationer behövs i hela landstingets verksamhet! Och det gäller inte bara teknik och dess tillämpningar utan även nya arbetssätt, att göra saker smartare. I grunden bygger det på medarbetarnas och vårdgivarnas idéer och engagemang.

Folkpartiet har också fått ansvar genom flera andra tunga poster. Förste vice ordförande i landstingsstyrelsen, med stort ansvar för ekonomi, styrning och ledning av landstingets samtliga ansvarsområden, blir Ninos Maraha. Vi behåller ordförandeskapet i folkhälso- och psykiatriberedningen och i kulturnämnden. Folkpartiet kommer även ha de näst högsta posterna för bland annat personalfrågor och ägarstyrning. Folkpartiet behåller också den tunga posten som trafiknämndens vice ordförande. Alla dessa presidieuppdrag är förenade med arvoderingar som gör det möjligt för de förtroendevalda att avsätta mycket tid för uppdragen.

I den nya politiska organisationen i landstinget görs en del förändringar. Bland annat skapas en helt ny nämnd med ansvar för regionplanering. En ny beredning under landstingsstyrelsen med ansvar för att tunnelbaneutbyggnad inrättas, liksom en beredning under trafiknämndens för trafikplanering. I dessa instanser har Folkpartiet självklart representanter. Sammantaget bedömer jag att Folkpartiet har goda möjligheter att verka med kraft inom alla tunga landstingspolitiska fält.

Totalt har Alliansen nio landstingsråd och den rödgröna oppositionen sex. Av de nio Allians-representanterna ägnar sig fyra helt åt hälso- och sjukvård (om man räknar in innovationslandstingsrådet helt och hållet). Två ägnar sig åt kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor. Tre har uppgifter som har att göra med övergripande ekonomiska frågor och ledningsfrågor: jämte finanslandstingsrådet, forskning och personalfrågor och fastigheter och investeringar. Mycket av detta berör förstås också vården – naturligt nog eftersom den omfattar den absoluta merparten av landstingets budget. Men till exempel investeringarna är också oerhört viktiga och strategiska på kollektivtrafikens område – inte minst de kommande åren, när vi gör en kraftig utbyggnaden och modernisering av Stockholms läns kollektivtrafik.

Slutligen: Att styra landstinget är fortsatt ett ansvar som huvudsakligen vilar på Alliansen, men i det nya parlamentariska läget har vi också ett ansvar för att samarbeta och söka breda överenskommelser.

Read more

Anna Nergårdh, Anna Starbrink och Soki Choi
Intressanta inspel från forskarvärlden lade grunden för en givande diskussion om förbättringsarbete inom sjukvården på dagens styrelseseminarium.

”Förbättringsarbete i förändringstider” var temat för det seminarium som produktionsutskottet idag anordnade för styrelserna i landstingets sjukvårdsverksamheter. Två mycket namnkunniga forskare var inbjudna för att ge sin syn på utmaningen i att leda en så komplex verksamhet som sjukvården är. Moderator var landstingets chefläkare Anna Nergårdh.

Mats Brommels, som är professor vid Medical Management Centre på Karolinska Institutet, konstaterade att sjukvården är ”ett svårskött pastorat”. Tydligt ansvarsutkrävande, klara strategiska riktlinjer och välfungerande, standardiserade processer på operativ nivå var sådant som Brommels lyfte som viktigt ur lednings- och ägarstyrningsperspektiv.

Därefter fick seminariedeltagarna lyfta blicken, när Soki Choi, med. dr och tidigare rådgivare inom landstinget, berättade om globala utmaningar. I Kina kommer det inom några år att finnas 100 miljoner människor med demenssjukdomar. Där diskuterar man inte ens att bygga vårdplatser till dessa patienter – i stället väljer man att hoppa över detta steg och satsar i stället direkt på att utveckla hemsjukvården. Vilka sådana ”grodhopp” kommer den svenska sjukvården att göra?

Soki Choi hade också med sig en del budskap från en stor internationell sjukvårdskonferens i London i veckan. På den konferensen betonades vikten av transparens och bättre uppföljning, aktiva patienter och bra medierelationer samt att patienterna i allt ökande grad är välinformerade och förväntar sig att vara med i besluten kring sin behandling.

Jag deltog i det efterföljande panelsamtalet, och tog bland annat upp tråden om medierelationer. Det händer så mycket fantastiska saker i vården, och jag vill att sjukhusen ska bli ännu mer aktiva för att det ska spridas i media. Och jag uppmanade fler att delta i sjukvårdsdebatten. Det behövs fler perspektiv i diskussionerna. Jag lyfte också fram kompetensförsörjning som en nyckelfråga och vikten av att verkligen jobba med kompetensmixen så att resurserna används på bästa sätt. Samtalet handlade också om ledarskapet i vården – är det bra att en duktig kirurg blir chef i stället för att operera patienter? – samt hur vi ska bli bättre på att ta vara på innovationskraften bland medarbetarna. Det finns en hel del verkliga och inbillade begränsningar som sätter upp hinder. Kanske kan fler s.k. intraprenader vara en modell? föreslog Karolinskas styrelseordförande.

Seminariet väckte många tankar och idéer – en del av dem hoppas jag kunna omvandla till politiska förslag framöver. Sjukvården i Stockholm står inför stora förändringar, det skapar stora förbättringsmöjligheter som det gäller att ta vara på!

Read more

Ambulanspersonalen vid AISAB:s station i Vällingby kör numera elbil när de ska byta skift utanför stationen. Det belönades med landstingets hedersmiljöpris idag.

Det förekommer ofta att ambulansfordonet inte står inne på stationen när personalen ska byta skift. I stället står ambulanserna ofta vid något av sjukhusen. Tidigare har medarbetarna åkt taxi eller annat fossildrivet fordon för att komma till ambulansen, men på ambulansstationen i Vällingby har man nu i stället köpt in eldrivna fordon.

AISAB:s eldrivna "skiftbytesbil"

AISAB:s eldrivna ”skiftbytesbil”. Foto: AISAB

I snitt körs 6,2 mil varje dag, året om, med dessa elbilar. En sträcka där alltså tidigare mindre miljövänliga fordon användes. Detta initiativ fick idag hederspriset när landstingets miljöpris delades ut av min landstingsrådskollega Gustav Hemming (C).

Även själva ambulanserna ska bli mer miljövänliga på AISAB Vällingby. En av ambulanserna körs redan idag på biogas, och ytterligare en är på väg. De dieseldrivna ambulanserna körs på den miljövänligare APC-dieseln. Personalen har också gått utbildning i ”eco-driving”.

AISAB är landstingets ambulansbolag, och jag imponeras ofta över den innovationskraft som finns i bolaget. För ett par år sedan tilldelades AISAB-medarbetaren Veronica Vicente landstingets kunskapspris Gyllene Äpplet för sitt arbete att hjälpa äldre människor att fortare komma in på rätt avdelning. Och för bara några veckor sedan invigde jag AISAB:s nya intensivvårdsambulans. Den är i det närmaste unik i Sverige, och är en otrolig tillgång när svårt sjuka patienter behöver transporteras. Nu har alltså även engagemanget och uppfinningsrikedomen kring miljöfrågor blivit prisbelönt. Ett varmt grattis till AISAB – och ett stort tack till alla drivna och kreativa medarbetare!

Här kan du läsa mer om landstingets miljöpris.

Read more

Skapar integration med samtal, joller och skratt
Organisationen Svenska med baby har fått landstingets pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

Genom att skapa möten mellan föräldrar och barn från olika områden och med ursprung i olika delar av världen, bidrar organisationen Svenska med baby till att motverka segregation och bygga broar mellan människor. Samtidigt får de som kommer från andra länder bra träning i svenska språket.

Landstingets pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism har delats ut sedan 1997. Juryns kriterier är bl.a. att arbetet ska bidra till större förståelse och bättre kontakt mellan svenskar och invandrare eller invandrargrupper emellan. Prissumman är 50 000 kronor och årets pris delades ut vid en ceremoni under landstingsfullmäktige idag. Priset togs emot av Anna Libietis Jacobson, verksamhetsansvarig för Svenska med baby.

Läs mer om landstingets pris för arbete mot främlingsfientlighet.

Read more

På lördag firar vi 150 årsjubileum i landstinget. Det blir många aktiviteter i landstingsparken, inte minst för barn. Jag och Folkpartiet kommer förstås att vara där tillsammans med många från andra politiska partier och från landstingets olika verksamheter. Du är hjärtligt välkommen!

150 år.jpgAlla partier finns i parken för att samtala med besökarna och berätta om politikens vardag och våra olika idéer. Det blir föreläsningar i Landstingssalen där vi blickar både bakåt och framåt. Framtidens hälso- och sjukvård, sjukvårdens historia under 150 år och Medicinska landvinninagar under 150 år med ett öga på framtiden. Kollektivtrafiken växer med Stockholm, är ett annat tema.

Dessutom kan man prova på hjärt-lungräddning, lära dig hur du hanterar stopp i luftvägarna och mycket annat. Sjukhusen finns förstås representerade. Och inte minst – kulturen tar plats i landstingshuset.

Det finns också en hel del för barnen.

  • Ayla Kabaca leder allsång och spelar teater med barnen.
  • Jonas ”Myror i brallan” Leksell läser sagor ur Astrid Lindgrens
  • ”Hopp-i-land-kalle” , gör som när Waxholmsbåtarna angör bryggan, kasta prick med tamp.
  • Låt barnen åka minitåg och köra minibussar. Besök Spårvägsmuseets veteranbuss från 1938.

Det blir nog en rolig dag så kom till oss på Hantverkargatan.

Read more