december 12, 2021

På senare tid har digitala vårdmöten blivit ett mer eller mindre självklart inslag i vården, som inte minst under pandemin underlättat för många att ha kontakt med exempelvis vårdcentralen utan att behöva göra ett fysiskt besök. Men de digitala mötena är förstås inte den enda som många patienter behöver. Här pågår ett stort utvecklingsarbete inom olika delar av hälsa- och sjuvården.

För att underlätta för vårdgivare i Region Stockholm att ta nästa steg mot att kombinera digitala och fysiska arbetssätt har webbplatsen Jobba digifysiskt tagits fram. Med goda exempel, inspiration och tips syftar webbplatsen till att stödja och inspirera vårdgivare i Region Stockholm att utveckla sina verksamheter mot en mer digifysisk vård.

Digifysiska arbetssätt handlar om att ersätta eller komplettera ett fysiskt arbetssätt med ett digitalt för att göra något bättre – för patienten, medarbetarna och verksamheten. I en tid när behovet är som störst att kunna erbjuda patienterna vård, trygghet och kontinuitet på distans, vill Region Stockholm underlätta utvecklingen genom att öka kunskapsutbytet mellan medarbetare och vårdgivare, samt ge stöd till ledare och verksamhetschefer i denna komplexa förändringsprocess.

Daniel Forslund leder det politiska arbetet med digitalisering och innovation i Region Stockholm

Min kollega Daniel Forslund (L) ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet i Regions Stockholm, berättar mer:

– Coronapandemin och dess konsekvenser har visat vikten av att kunna kombinera fysiska och digitala arbetssätt inom vården. Med webbplatsen Jobba digifysiskt synliggörs de möjligheter och nyttor som uppkommer med ett digifysiskt arbetssätt för både patienten och medarbetaren. Detta flexibla arbetssätt ger en ökad tillgänglighet och delaktighet för invånaren, samtidigt som den ger vårdpersonalen värdefulla och effektiva verktyg.

– Vi vill genom denna satsning hylla vårdpersonalen som gjort denna digitala utveckling möjlig under brinnande kris, men också ge konkret inspiration och stöd till andra vårdgivare genom ökad kunskapsspridning. Digitalisering handlar inte bara om att införa nya tekniska verktyg, utan framförallt om att utveckla nya arbetssätt och metoder som tillvaratar nyttan av både det fysiska och digitala. Att se så många goda exempel på vårdverksamheternas digitala omställning är väldigt inspirerande och hoppingivande under en svår pandemi, fortsätter Daniel Forslund.

Uppdraget att satsa på digital kompetens i vården gavs av regionfullmäktige 2019, och arbetet med att ta fram webbplatsen påbörjades av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning under pandemiåret 2020. Webbplatsen lanserades i februari 2021 och bygger på olika vårdverksamheters erfarenheter och utveckling mot ett ökat digifysiskt arbetssätt. 

Webbplatsen jobbadigifysiskt.se består av tre delar: 

  • Goda exempel: Artiklar och filmer med verksamheter som har påbörjat och genomfört förändringsarbetet till en mer digifysisk vård och vilka fördelar det har resulterat i för patienter, medarbetare och verksamhet. 
  • Utforska arbetssätt: Exempel på olika arbetssätt som kan komplettera eller ersätta något som görs på ett mer fysiskt sätt idag. 
  • Att leda förändring: Inspiration och tips för att underlätta arbetet med att leda ett förändringsarbete.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1752