december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Drogpolitik för hälsa och frihet

Svensk narkotikapolitik måste förändras i liberal riktning. Vi ska slå ner hårt på de som profiterar på människors beroende, smugglar och säljer droger och utgör en centra del av den grova kriminaliteten. Samtidigt måste vi stärka stödet till de som blir offer för den hänsynslösa, drogrelaterade kriminaliteten. Den som fastnar i drogberoende förlorar sin frihet, och ofta möjligheten att leva ett värdigt liv.

En promenad i våra storstäder ger klar påminnelse om att många människor lever i en fruktansvärd utsatthet. Och en blick i statistiken visar att många människor far illa och dör i sitt beroende. När Liberalerna drev fram att vi skulle utöka sprututbytesverksamheten i Stockholm möttes det av ilska och oro, men också med förståelse. Reaktionerna speglar väl hur vi människor i allmänhet tänker och känner inför människors sociala utsatthet. Det är mänskligt att bli oroad för stök och bråk i sitt kvarter, och det är humant att se att samhällets mest utsatta också behöver en fungerande vård och en grundläggande välfärd.

Att rädda liv och hälsa och ge människor stöd till ett värdigt liv är en grundläggande uppgift för vårt välfärdssamhälle. Det är dags att utveckla en modern och liberal narkotikapolitik som sätter människan främst. Vi behöver ändra inriktning från straff till vård och från stigma till värdighet. Vi behöver bygga en modern narkotikapolitik grundad på vetenskap och humanism.

Förebyggande arbete och tidiga insatser. Barn och unga måste särskilt uppmärksammas och erbjudas tidiga insatser, med välfungerande ungdomsmottagningar och elevhälsa. Digitala vårdtjänster kan vara viktiga kontaktvägar och det måste vara enkelt att söka vård även utan föräldrars medgivande. En förälder ska inte kunna fördröja vårdens insatser. Lagstiftningen måste sätta barnets behov i fokus.

Brukarrum för injicerande droganvändare. Sprututbytesprogram var länge kontroversiellt i Sverige, men har visat sig fungera väl och gett människor en kontaktyta mot vården som kan hjälpa dem att stärka sin hälsa. Regeringen kommer inom kort att lägga fram en välkommen proposition om att ta bort bosättningskravet för sprututbyte. Det kommer att underlätta för människor som inte alltid har så välordnade livet. Men det finns mycket mer att göra. I andra länder som Norge och Danmark erbjuds människor inom ramen för sprututbytet också en trygg plats att ta sina droger på för att minska utsattheten och undvika att människor dör i en överdos. Med kompetent personal på plats och möjlighet att ge naloxon, ett läkemedel som snabbt kan häva en överdos, kan liv räddas. Vi menar att det är dags att öppna möjligheten för brukarrum även i Sverige och ser gärna att Region Stockholm får möjlighet att driva en pilotverksamhet för att bygga kunskap och utveckla en modell som fungerar för svenska förhållanden.

Låt vården ansvara för all beroendevård. Beroende är en sjukdom, och då är det vård som behövs. Ansvaret för beroendevården bör i sin helhet överföras till sjukvården från socialtjänsten. En huvudmannaskapsförändring ändrar i sig inte mycket, men ett tydligt uppdrag till vården att arbete personcentrerat kring personer med missbruksproblematik och ofta samsjuklighet skulle kunna stärka insatserna kring individerna. Många gånger har de som lever med beroende också sociala problem där kommunernas socialtjänst behövs Sjukvården och socialtjänsten ska samarbeta i multiprofessionella team, det minskar risken att människor skickas runt i systemet som i ett Svartepetterspel.

Livräddande läkemedel måste finnas lätt tillgängligt. Vi behöver stärka arbetet med läkemedelsassisterad behandling i hela landet. Läkemedel som kan häva en överdos, så som naloxon, är en viktiga livräddande insats och ska finnas väl spritt i miljöer där de kan komma till användning för att rädda liv, exempelvis hos poliser och ordningsvakter.

Utred avkriminalisering. Idag är såväl bruk som innehav för eget bruk av narkotika kriminellt. Straffet kan bli upp till sex månaders fängelse, men det är i verkligheten en sällsynt påföljd. Ordningen har gällt i några decennier, och det är idag mycket omdiskuterat om det har varit bra eller tvärt om skadat människor. Vi tänker inte ge ett tvärsäkert svar på frågan. Många menar att lagen tjänat oss väl och att vi har en i internationella jämförelser förhållande vis låg grad av droganvändning hos yngre. Andra pekar på det stora misslyckandet för vårt samhälle som ligger i den höga, narkotikarelaterade dödligheten i Sverige.

Frågan om avkriminalisering är ett hett debattämne, men vi måste komma längre och faktiskt studera frågan på djupet. Därför måste den utredning som nu arbetar med att se över narkotikapolitiken också få utreda frågan om kriminaliseringens effekter och om avkriminalisering av bruk och innehav för eget bruk skulle kunna förbättra livet för fler. Norge har nyligen beslutat om en omfattande liberal ”rusreform” där avkriminalisering var en bärande del i ursprungsförslaget, men stoppades av Socialdemokraterna. Kanske är det möjligt att reformen kompletteras. Det kan vara nyttigt för Sverige att noga följa utvecklingen i vårt grannland.

Människor far illa i sitt beroende.Alltför många dör i misär. Svensk narkotikapolitik behöver utvecklas i en liberal riktning. Målet måste vara att minimera skadan som drabbar människor i beroende och rädda liv och hälsa.  

Jag och min partivän Anna Horn, som är vice ordföranande i psykiatriberedningen i Region Stockholm har skrivit om detta i Svenska Dagbladet

 

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823