september 09, 2021
Sjukvård & hälsa

Förebyggande arbete som räddar liv

175 liv kan ha räddats tack vare ett långsiktigt hälsoprojekt i Sollentuna. Många fler fick ett friskare liv med en hälsosam livsstil. Det ger hopp – och stärker övertygelsen om vikten av vårt arbete för att stärka det hälsofrämjande arbetet i regionen – för att i längden stärka hälsan, för alla. För alla borde få en chans till ett friskt liv.

Hjärt-kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag och omkring 2 miljoner är drabbade. Sverige ligger i framkant och mycket viktigt arbete för forskningen framåt.

En av frontfigurerna i detta arbete är Mai-Lis Hellenius, professor vid Karolinska Institutet och av många kallad livsstilsprofessorn. Hennes viktiga forskning visar på viken av att arbeta preventivt, redan tidigt, för att rädda liv.

Under 22 år har en långtidsstudie finansierad av Hjärt-lungfonden följt 5671 personer som via primärvården i Sollentuna deltagit i ett program som omfattat bland annat hälsosamtal, fysisk aktivitet på recept och hälsokontroller. Resultaten av studien är nu presenterade och visar att prevention med fokus på fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil minskar risken att avlida i hjärt-kärlsjukdomar med 21 procent. Det är fantastiska siffror som lovar mer för framtiden.

Förutom betydligt lägre risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom visar studien att de som deltagit i preventionsprogrammet har 12 procent lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och 17 procent lägre total dödlighet jämfört med referensgruppen. Uppskattningsvis förhindrades 175 dödsfall bland dem som deltagit i programmet.

Studien visar också på primärvårdens viktiga roll i ett progressivt hälsoarbete då insatser sker på en bra vårdnivå. I Region Stockholm arbetar vi aktivt med hälsosamtal för ett friskare liv inom primärvården, men än finns det mer att göra.

Hälsa är bland det viktigaste vi människor har. När den sviktar förlorar mycket annat sin mening samtidigt förlorar vi också en del av vår kraft och vår frihet. Därför ser jag hälsa som en central frihetsfråga. Arbetet framåt fortgår och jag känner mig hoppfull för framtiden när vi så konkret kan se hur ett preventivt arbete räddar människoliv

I regionen har vi tagit beslut om att prioritera en bättre hälsa, och att sjukvården genomgående ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Nu kan sjukvården förstås inte ensam nå målet om att ge alla chans till en god hälsa; det handlar om insatser från alla tänkbara samhällssektorer, som förskola och skola, trafik och fysisk samhällsplanering, arbetsplatser, forskning och kultur. Men sjukvården har ett huvuduppdrag och vi ska göra vad vi kan.

I våra styrdokument – regionens budget och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan – blir vi mer konkreta. Primärvårdens, vårdcentralernas och husläkarnas betydelse lyfts fram, liksom vikten av forskning inriktad på hälsa och då inte minst i och i samverkan med just primärvården. Ett viktigt uppdrag – inte minst med tanke på Sollentunaprojektet och Mai-Lis Hellenius studie – är att arbeta för ”spridning av redan effektiva hälsofrämjande insatser i regionen.” Det handlar t ex om att stötta fysisk aktivitet.

Barnen är förstås högt prioriterade – en god hälsa och goda vanor grundläggs så tidigt som möjligt – och där är uppdraget bl a att våra barnavårdscentraler ska få ännu bättre möjligheter att arbeta utifrån socioekonomisk situation och de individuella förutsättningarna för barnet och familjen. Konkret handlar det t ex om våra utökade hembesöksprogram. Andra viktiga hälsosatsningar är fler amningsmottagningar, liksom familjecentraler där barnhälsovården samverkar med kommunernas socialtjänst för ett helhetsperspektiv på familjen och barnens behov.

Mer om Sollentunastudien, Mai-Lis Hellenius och hälsa:

Här kan ni läsa en längre intervju i DN som jag gjorde tillsammans med Mai-Lis om detta viktiga ämne.

För den som är intresserad finns studien att läsa i sin helhet här.

Här kan ni även lyssna på ett poddavsnitt som jag spelade in med Mai-Lis i slutet av förra året. Där pratar vi bland annat om vikten av fysisk aktivitet och hur viktigt det är att ”göra en Kiruna”.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1729