september 09, 2023
Färdtjänstbuss

Folkpartiets landsmöte har ställt sig bakom min motion om kundval i färdtjänsten.

Jag skrev en motion till Folkpartiets landsmöte om att vi ska verka för att kundval införs i färdtjänsten. Jag har skrivit om den här viktiga frågan tidigare här.

Glädjande nog har landsmötet ställt sig bakom mitt förslag och därmed ska Folkpartiet driva på för en lagändring så att färdtjänstens resenärer kan få välja vem de vill resa med genom kundval. Det betyder också att det finns en chans att rädda rullstolstaxi som annars hotas att avskaffas 2015 när nu gällande avtal går ut.

Att öka valfriheten är ett led i arbetet att förbättra färdtjänstens kvalitet och att ge resenärerna större makt i sin vardag. Nu hoppas jag att Folkpartiet kan få genomslag för detta i Alliansregeringen.

Såhär ser motionen som landsmötet bifallit ut:

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet ska verka för en lagändring som möjliggör kundval inom färdtjänsten

Liberala välfärdsreformer har gett medborgarna valfrihet på en rad områden. Dessvärre är dock fortfarande några viktiga samhällssektorer undantagna från valfriheten. Äldre människor och personer med funktionsnedsättningar som är beroende av ett anpassat resande genom färdtjänst är i dag i hög grad hänvisade till det som det politiker och tjänstemän valt åt dem. Det är hög tid att ta nästa steg för ökad frihet och egenmakt för dessa, ofta inte så röststarka, individer.

Färdtjänstens kunder borde ha rätt att resa lika fritt och spontant i sin vardag som vem som helst av oss andra. Inom färdtjänsten i Stockholm har rullstolstaxi varit den gångna mandatperiodens liberala succé. Det är en fantastisk utveckling som tydligt visar att det finns ett stort behov av ett mer flexibelt resande. Succén beror på att resenärerna i ett kundval fritt kan välja bland de godkända taxibolagen, i stället för den traditionella modellen med landstingets upphandling av ett begränsat antal vinnande bolag som vi sedan hänvisar resenärerna till.

Rullstolstaxins kundvalsmodell borde visa vägen för hela färdtjänsten. Förutsättningarna för ett kundval är goda: medvetna och kunniga resenärer som efterfrågar mer egen makt, och en välkänd marknad där det finns potentiella utförare/taxiföretag och där det går att fastställa en lämplig ersättning till alla utförare. När kunderna/resenärerna själva får mer makt kan de välja men också välja bort de företag de önskar. Det skapar självklart ett tryck på leverantörerna att alltid erbjuda tjänster av hög kvalitet.

Kundval skulle också kunna bli ett sätt att möta den minskade konkurrensen som vi ser på taximarknaden, inte minst i Stockholm där det i dag bara finns ett fåtal konkurrenskraftiga aktörer. Det rullar till synes omkring en mängd olika taxibilar i trafiken, men i verkligheten har flera av de olika varumärkena samma ägare. I praktiken finns två större taxiverksamheter i Stockholm: Taxi Stockholm (som i dag inte kör för färdtjänsten) och Fågelviksgruppen som äger såväl Tax  Kurir som Taxi 020 och dessutom Topcab, Botkyrka Taxi och Taxi Card med flera. Små lokala taxibolag har svårt att hävda sig på marknaden och slås lätt ut i stora upphandlingar av dem som har större finansiella muskler. Med kundval ger vi inte bara resenärer makten – vi ger också nya möjligheter för entreprenörer. Precis som vi har fått se nya vårdföretag, skulle fler och mindre taxiföretag kunna utvecklas och växa.

Tyvärr tycks nu en dom från kammarrätten sätta effektivt stopp för utvecklingen. Den kundvalslösning för specialfordonstrafiken som skulle bli nästa steg i valfrihetsarbetet anses strida mot lagen. Kundval i färdtjänsten är ingen rättighet och domstolen ser inget skäl att frångå den gamla vanliga LOUmodellen

som förutsätter att kommunerna eller landstingen är de som styr och ställer med resenärerna. Därmed går det inte att införa valfrihet i hela färdtjänsten och dessutom hotas den valfrihet som gäller i rullstolstaxi när nästa upphandlig måste göras inom några år.

Vårdvalsreformerna möjliggjordes genom den nya lagstiftningen om valfrihet, LOV. Men denna valfrihet omfattar bara det socialpolitiska området, medan färdtjänsten till denna del är trafiklagstiftningen. Slutsatsen borde vara enkel:

Utvidga LOV till att omfatta även färdtjänsten!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823