juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Ge äldre makt över vården och vardagen

Det är dags för nästa stora reform för bättre äldrevård i Stockholms län. Liberalerna föreslår nu tillsammans med Alliansen att Stockholmslandstinget och kommunerna i länet tillsammans erbjuder äldre trygg vård och omsorg med valfrihet. Det hoppas jag att kommunerna i länet vill bidra till.

Tillsammans skriver de fyra Allianspartierna i SvD om vårt förslag. Tryggheten och valfriheten behöver öka för äldre människor som behöver både vård och omsorg. Genom att vi river gränserna mellan olika aktörer och mellan kommunerna och landstinget. Att skapa ett nytt gemensamt vårdval för äldres sjukvård och omsorg blir vårt bud i de kommande förhandlingarna om hemsjukvården med kommunerna, skriver Alliansen i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I takt med att vi blir äldre formar vi våra vanor och preferenser. Många av oss kommer också få större behov av kontakt med vården, kanske med flera olika besvär och sjukdomar. Ibland kan vissa av oss behöva ligga på sjukhus. Kanske kommer vi behöva regelbunden omsorg och vård i det egna hemmet. Vård och omsorg kan helt enkelt komma att vara en stor och viktig del av våra dagliga liv. Ska vi då, med ett helt livs erfarenhet och vanor, berövas friheten att välja?

I Stockholms län finns i dag nära 90 000 personer över 75 år. Många av dem behöver eller kommer i framtiden att behöva stora vårdinsatser. Det får inte finnas några glapp – vården måste vara trygg och hänga samman, oavsett vem som utför eller ansvarar för den, oavsett om det handlar om en husläkare i eget vårdföretag, hemsjukvård, kommunal hemtjänst eller en geriatrisk klinik.

Alliansens fokus i Stockholms läns landsting är att låta primärvården ta ansvar för större delar av vården, och på sikt erbjuda alla en fast husläkarkontakt. I första skedet är det de sköra äldre, ofta multisjuka som ska erbjudas en fast läkarkontakt. Att få hjälp med så mycket som möjligt på den husläkarmottagning man valt och att ha kontinuiteten och tryggheten med sin husläkare, är inte minst viktigt för många äldre.

Nu kommer vi dessutom att föreslå länets kommuner att skapa ett gemensamt vårdval för äldre. Det kommer att bygga bort glappen i äldres vård och omsorg, och samtidigt säkra äldre människors frihet att fortsätta utöva sin egen vilja. Tillsammans ska landstinget och kommunerna erbjuda de äldre ett nytt sammanhållet vårdutbud för äldrevård och omsorg. Stockholmslandstinget och kommunerna arbetar redan med att samordna hemsjukvården med hemtjänsten. Men vi vill gå mycket längre än så. Vi måste bygga en helhet i vård och omsorg så att alla får en trygg ålderdom oavsett om man är frisk eller sjuk. Vårt förslag i de fortsatta förhandlingarna är att vi skapar ett gemensamt vårdval för äldre som innebär att den äldre får välja bland den vård och omsorg som behövas – hemtjänst, basal och avancerad hemsjukvård, geriatrik och palliativ vård. Vård och omsorg kommer sedan att samverka som en enhet med patientens bästa i fokus.

Många har pekat på vikten av att samordna vården för äldre människor på ett bättre sätt. Vi hoppas nu på en bred och pragmatisk diskussion utan ideologiska skygglappar, där vi gemensamt kan se fördelarna av samarbetet med de privata vårdgivarna och att slå vakt om patienternas valfrihet. Vi har chansen att skapa en bred politisk enighet över kommun- och landstingsgränser med de äldres bästa för ögonen. Vi är olika vård- och omsorgshuvudmän men de administrativa hindren får inte bromsa den viktiga utvecklingen av äldres sjukvård.

Vi ser pragmatiskt på vårdvalen och vårdens organisation. Även andra vårdval och vårdformer kan komma att förändras. Det är viktigt att länets vårdgivare samverkar i effektiva vårdnätverk, och det är ett krav vi riktar både mot såväl landstingets egna verksamheter som de fristående. Fler vårdval kan länkas samman för att skapa en sammanhållen vård för patienterna, samtidigt som vi garanterar deras fortsatta valfrihet. De ovan beskrivna reformerna av primärvården, hemsjukvården och den specialiserade äldresjukvården – geriatriken är av central betydelse i denna förändring.

Att få forma tillvaron själv handlar om makten över det egna livet, den egna vardagen. Vi vill använda de möjligheter som vårdval innebär för att genomföra en frihets- och värdighetsreform för äldre. Att bestämma själv blir inte mindre viktigt med stigande ålder – egenmakt är viktigt oavsett ålder.

Det är dags för en rejäl trygghet- ochfrihetsreform för Stockholms läns äldre.Kommuner och landsting måste låta organisationen anpassas till de äldres behov – och inte tvärtom. Så tar vi bort glappen som allt för ofta leder till att äldre inte får den bästa vården och omsorgen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821