april 04, 2024

Hälsa är en frihetsfråga. När vi mår bra och är starka kan vi jobba, försörja oss och forma våra liv så som vi vill ha dem. Därför känns hälsofrågorna angelägna för oss liberaler. Hälsa är en frihet som måste försvaras.

Stockholms läns landsting har nyligen antagit en ny folkhälsopolicy som ska vägleda arbetet att stärka hälsan för länets invånare. Att kunna arbeta och försörja sig själv menar jag är ett viktigt mål med folkhälsoarbetet och det är också en huvudpunkt i den nya folkhälsopolicyn för Stockholms län. Personerna med den sämsta hälsan ska prioriteras i folkhälsoarbetet.

En modern politik för hälsa måste fokusera tydligt på att tillvarata varje människas resurser, så att så många som möjligt ska kunna jobba och vara aktiva i arbetslivet, utifrån sina förutsättningar. Den uppdaterade arbetslinjen måste vara en hälsolinje och tvärtom.

Hälsan i Stockholms län är god och blir allt bättre. Stockholms län står sig väl vid en jämförelse med andra län. De förbättringar som skett av hälsan är dock ojämnt fördelade i länet och mellan olika grupper. Skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa ökar mellan olika områden. Vi blir fler invånare i länet och andelen individer över 65 år ökar i befolkningen.

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, även i Stockholm. Därför är ett av de viktigaste målen i den nya policyn att komma till rätta med detta i Stockholms län.

Visionen är att Stockholms läns landsting ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom ett aktivt hälsofrämjande arbete.

De mål som fastställs i folkhälsopolicyn är:

• En god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras.

• Minskad psykisk ohälsa och förbättrad somatisk hälsa bland personer med psykisk sjukdom.

• En arbetslinje som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till att människors resurser tillvaratas

• Stockholms läns landsting skapar förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete.

Min kollega i landstingspolitiken, Jessica Ericsson (L) har varit pådrivande för att den nya policyn skulle komma på plats. En stor eloge till henne för det gedigna arbete hon gjort!

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821