oktober 10, 2023
Sjukvård & hälsa

Hälsoobligationer förebygger sjukdom

Vi står inför stora hälsoutmaningar, såväl nationellt som globalt. Hälso- och sjukvården kommer att ha ett stor uppgift i att möta vårdbehoven med en åldrande befolkning, kraftiga ökningar av livsstilssjukdomar och kroniska sjukdomar, ökade kostnader för läkemedel och behov av nya sätt att strukturera vården. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda de som redan är sjuka medan endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade. Ökat fokus på förebyggande insatser kan över tid väsentligt minska Region Stockholms vårdkostnader och därmed frigöra stora resurser som kan användas för andra vårdändamål. Kostnadsbesparingarna från preventivt arbete kommer dock alltid med en fördröjning vilket gör dem svåra att motivera ekonomiskt när resurserna är knappa. För att möjliggöra förebyggande insatser i stor skala vilket på lång sikt både sparar kostnader samt minskar mänskligt lidande behövs nya innovativa finansiella lösningar. Därför har Region Stockholm tillsammans med SEB och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt utvecklat en Hälsoobligation. Hälsoobligationen ska finansiera ett pilotprojekt inom diabetes typ 2- prevention där avkastningen är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen är. Denna finansiella obligationsmodell är den första kända i sitt slag, även internationellt. Region Stockholm har som ambition att utveckla arbetet inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Det har nu resulterat i ett beslut om att finansiera pilotprojektet inom diabetes typ 2-prevention med en Hälsoobligation. Syftet med detta projekt har varit att ta fram en modell för effektivare styrning och finansiering av förebyggande satsningar, särskilt anpassad för de stora folkhälsosjukdomarna så som diabetes typ 2. Hälsoobligationen är en obligation som emitteras på den finansiella marknaden, i detta fall med SEB som intermediär. Obligationslikviden kommer att användas till att finansiera en preventiv diabetes typ 2-insats för upp till 925 pre-diabetiker i Stockholmsregionen. I denna pilot finns det en investerare, Skandia. Enligt vetenskapliga studier har livsstilsfrämjande insatser av den typ som Hälsoobligationen ska finansiera resulterat i en riskreduktion på 58%. Detta innebär en potential att undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år om Region Stockholm i ett senare skede skulle välja att skala upp interventionen och erbjuda den till alla pre-diabetiker i länet. Genom att koppla avkastningen till hur väl den preventiva insatsen faller ut får man in en eftertraktad riskdelning i modellen eftersom man i preventiva insatser aldrig kan vara hundra procent säker på resultatet. Den preventiva insatsen är ett digitalt verktyg som samlar många hälsotjänster och leverantörer för att med hjälp av hälsocoacher kunna skräddarsy en förebyggande insats för varje individ. Till den digitala plattformen knyts olika tjänsteleverantörer inom olika områden såsom fysisk aktivitet, kost, sömn, stress etc. Utföraren av den preventiva insatsen är Health Integrator AB. Så här fungerar Hälsoobligationens preventiva diabetes typ 2- insats: • För att upptäcka personer i riskzonen att utveckla diabetes typ 2 erbjuds individer inom målgruppen att fylla i en hälsoenkät och vid hög risk ombeds individen att ta ett blodprov. Individer som efter provtagningen uppfyller kriterierna för att delta erbjuds plats i preventionsinsatsen. • Upp till 925 individer som möter Region Stockholms kriterier för att vara i riskzonen för att utveckla diabetes typ 2 kan välja att delta i preventionsinsatsen. • Deltagarna träffar sedan en hälsocoach som tar blodvärden, blodtryck, mäter BMI och midjemått m.m. • Hälsocoachen tar fram en personlig hälsoplan enligt resultaten från hälsoenkäten och provtagningen samt utifrån varje individs behov och preferenser. • Individen får ett ”hälsosaldo” det vill säga en summa pengar för att handla upp tjänster och produkter på den digitala marknadsplatsen som kan hjälpa individen att undvika att utveckla diabetes typ 2 och helst falla ur riskzonen helt. Den preventiva insatsen är testad i sin helhet genom en förstudie där drygt 200 individer deltagit. Förstudien leddes av en läkare/forskare anställd inom Region Stockholm samt inom Karolinska Institutet med mångårig erfarenhet av livsstilsförändringar hos diabetiker. Förstudien avslutades i januari 2019 och visade sig ha betydligt färre avhopp än vad som är normalt vid liknande studier. Så här fungerar Hälsoobligationen finansiellt: • Upplånade medel genom Hälsoobligationen är 30 mkr. Obligationslikviden kommer att användas till att finansiera den preventiva insatsen för upp till 925 pre-diabetiker i länet. • Strukturen på Hälsoobligationen är en kombination av en fast underliggande 5-årig Region Stockholm obligation med nollkupongsstruktur, samt en rörlig del vars avkastning är beroende av diabetespreventionens kostnadsbesparingar. Investerarens totala avkastning är således den kombinerade avkastningen av ”den vanliga” obligationen utgiven av Region Stockholm samt avkastningen från diabetespreventionen. • Uppsidan i avkastningen begränsas av ett tak (maximal ackumulerad avkastning över 5-årsperioden är 10%) medan nedsidan begränsas av ett golv (minimal ackumulerad avkastning över 5-årsperioden är -20%). Inga utbetalningar sker under obligationens löptid utan återbetalning av det nominella beloppet samt den eventuella rörliga avkastningen (positiv eller negativ) sker vid förfall dvs. efter år 5. Dagens Medicin skriver om hälsoobligationerna
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823