maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Hälsosamtal på vårdcentraler

Hälsa är något av det viktigaste vi människor har. Och i Stockholm har hälsoutvecklingen varit god, men också ojämn. I en del områden där livet är tuffare med lägre inkomster, lägre utbildningsnivå osv är också hälsan sämre.

Nästa år kommer vi i Region Stockholm att starta ett pilotprojekt för att utveckla en modell för hälsosamtal på vårdcentraler som ett stöd till människor för deras hälsa. Vi kommer att börja i något område där hälsan generellt är sämre än genomsnittet. Pilotstudien ska pågå i två-tre år och min ambitionen är att det sedan ska implementeras som en del av det hälsofrämjande arbetet i Region Stockholm.

Vi vet av tidigare erfarenheter från Sollentuna, där man förr gjorde riktade hälsoinsatser i primärvården till befolkningen, att effekterna är goda och långvariga.

Alla vet nog att en hälsosam livsstil kan förlänga livet, men vården och samhället brottas med hur vi kan få effektiva hälsofrämjande insatser för att hjälpa människor. Nu ska vi utveckla ett långsiktigt hälsofrämjande arbete för att ge människor som vill få stöd att förändra sina levnadsvanor.

Inte minst har pandemin visat på de stora vinsterna med en god hälsa. En bättre hälsa ger ett bättre utgångsläge för att möta olika slags sjukdomar, de som drabbats särskilt hårt av pandemin är de som redan innan hade underliggande sjukdomar och hälsa.

Hälsa handlar om frihet, och om jämlikhet. Alla människor har inte samma förutsättningar men alla bör få samma chans att få den bästa möjliga hälsan. Det arbetet ska starta så tidigt som möjligt och därför arbetar vi i regionen intensivt med bland annat hembesöksprogram hos barnfamiljer och med familjecentraler i samverkan med kommunerna. Men det är i princip aldrig för sent att ändra livsstil och börja förbättra sin hälsa. Vårdcentralerna med husläkare och distriktssköterskor har en nyckelroll, vilket bekräftas i Sollentunaprojektet. Vår viktigaste hälsoprioritering är därför att satsa på primärvården, en tuff men nödvändig uppgift i det ansträngda läge som hela samhället nu befinner sig i.

Läs gärna en artikel i DN om vår nya satsning.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821