maj 05, 2024
Liberalerna

Integration i möjligheternas land

Människor som kommer hit på flykt från förföljelse och krig ska få chansen att starta ett nytt liv. Jag vill se Sverige som möjligheternas land för oss som lever här. Invandringen har genom historien berikat vårt land och bidragit till att lägga grunden för vårt välstånd och vår välfärd. Men vi har idag problem när det gäller integrationen av de flyktingar som kommit hit under senare tid. Detta är en av vår tids stora utmaningar. Liberalerna utvecklar just ni vår politik för ökad integration.

För att vi ska bli framgångsrika måste alla goda kravet tas tillvara. Civilsamhället med alla engagerade människor som ägnar sin fritid åt ett gemensamt engagemang tillsammans med andra är en kraft som vi talar för lite om i Sverige. Det civila samhället spelar en viktig roll när det gäller att främja nyanländas väg in i det svenska samhället. Det bidrar till att nya kontakter och mötesplatser skapas och är en omistlig del av vårt samhälle. Det offentliga ska samverka och bidra med finansiellt stöd till civilsamhället för integrationsinsatser. På kommunal nivå kan med fördel en integrationspott för mindre och enklare aktiviteter avsättas till föreningar och skolor. Å andra sidan ska vi inte stödja organisationer som motverkar integrationen. Både stat och kommun har ansvar att bättre följa upp hur offentliga medel används.

Ur mitt perspektiv är hälsofrågorna också centrala i integrationspolitiken. Ohälsa går hand i hand med utanförskap och följer boendesegregationen. Därför behöver vi utveckla sjukvården och se till att den finns tillgänglig där behoven är som störst, framförallt är det angeläget vad gäller primärvård och psykiatri.

Vi behöver också skydda barnen från att tvingas ta ett alltför stort ansvar i sina familjer. Det är exempelvis tyvärr alldeles för vanligt att barn får agera tolk åt sina föräldrar i sjukvården och i kontakter med myndigheter. Därför krävs det särskilda satsningar på fler bra tolkar. En annan viktig fråga som tas upp i programmet är att unga som kommer hit måste få bra tillgång till utbildning. Och att samhällsorientering ska vara obligatorisk. Detta för att öka förståelsen för de lagar och regler som gäller här. Vi vill också att unga ska ta del av sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

Fredrik Malm som tagit fram förslaget presenterar en del av förslagen på DNdebatt. Han lyfter fram flera viktiga områden i vårt programförslag, exempelvis att samhället måste stärka sin närvaro i utsatta områden. Trygghet och rättssäkerhet måste gälla alla i Sverige. Det krävs uthålliga insatser och kontinuerlig polisiär närvaro. Fler myndigheter och kommunala förvaltningar bör flyttas ut i dessa områden.

Jobb är nyckeln till integration och därför föreslår vi en ny anställningsform för unga och nyanlända, ska införas. Sveriges höga ingångslöner är negativt för sysselsättningen och integrationen. Kraven på att delta i etableringsinsatser måste stärkas. Vid frånvaro ska etableringsersättningen sänkas. För att få försörjningsstöd ska motprestation krävas.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck måste stärkas och permanentas. Det är också ett starkt inslag i förslaget. En ny nationell kartläggning ska göras. Det krävs ökade kunskaper inom myndigheter, i kommuner och landsting och inte minst i skolan. Mer stöd bör gå till organisationer som arbetar med hedersfrågor och till den jämställdhetsrörelse som vuxit fram i utsatta områden. Dessutom vill vi att utvisning alltid ska prövas när någon icke-svensk medborgare begår grova hedersrelaterade brott.

Om allt detta och mer därtill kan du läsa i vårt nya programförslag. Det är Liberalernas partistyrelse som lägger fram förslaget som vårt partiråd ska besluta om i mitten av november. Här hittar du programmet i sin helhet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821