mars 03, 2024
Sjukvård & hälsa

Jämlik hälsa – nära till vården

Vi fortsätter utveckla resursfördelningen för husläkarmottagningarna: vi liberaler med Alliansen, tillsammans med S och MP. En tillgänglig vård där alla kan välja sin trygga vård är målet. Nu kommer ännu mer av pengarna att styras utifrån den enskilda människans vårdbehov. Samtidigt tillför vi mer resurser, 140 miljoner nästa år.

För att alla ska ha en så god hälsa som möjligt, måste vården finnas där när den behövs. Den del av vården de flesta har kontakt med är primärvårdens husläkarmottagningar eller vårdcentraler. De kan hjälpa till med mycket mer än många tror, för både den fysiska och den psykiska hälsan. Den vården måste vara tillgänglig, med möjlighet att välja vård, för alla.

Hälsan är inte jämlik och det är heller inte vårdkonsumtionen. Personer som kanske skulle behöva långsiktiga vårdkontakter och förebyggande hälsostöd allra mest, är ibland de som har minst kontakt med husläkaren och distriktssköterskan. Det vill vi ändra på.

För ett år sedan kunde vi presentera en bred överenskommelse om husläkarmottagningarnas ersättningar. Vi slog vakt om valfriheten och förstärkte jämlikheten i resursfördelningen, genom en ökad fast ersättning per listad patient, och det individuella vårdbehovsindexet CNI. Nu tar vi nästa steg för en modern primärvård. Patienternas vårdbehov får ännu större tyngd med metoden ACG (Adjusted Clinical Groups). 75 miljoner kronor överförs från telefonrecept till bland annat psykosocial ersättning. En särskild förstärkning för husläkarmottagningarna om 140 miljoner kronor har tidigare beslutats i landstingets budget. Läs mer om förändringarna nedan!

Sammantaget betyder förändringarna att individens vårdbehov kommer att vara det viktigaste för hur resurserna fördelas.

Extra glad är jag över att vi återigen har kunnat nå en bred partipolitisk enighet. Det är viktigt för stockholmarna att den viktigaste vardagliga delen av vården har stabila förutsättningar. Särskilt som de förutsättningarna nu blir ännu godare. Jag ser gärna fler blocköverskridande uppgörelser framöver. Läs gärna DNs artikel om förändringarna (ännu ej på nätet).

Förändringar av husläkarmottagningarnas ersättningssystem:

Vårdval Stockholm för husläkarverksamhet infördes i januari 2008 och ersättningssystemet har reviderats återkommande. Tyngdpunkten låg på rörlig ersättning, per patientbesök, för att öka tillgängligheten till vården. I januari 2016 genomfördes en mer genomgripande förändring där den fasta ersättningen per patient som har valt en mottagning, ökades till ca 60% av den totala ersättningen. En del av den fasta ersättningen baseras på individens vårdbehov enligt CNI, Care Need Index. En del av den rörliga ersättningen utgår från patientens ålder, som också har stor bärighet på vårdbehov.

Från januari 2017 genomförs ytterligare förändringar enligt det förslag som Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu har enats om.

ACG (Adjusted Clinical Groups) införs i den fasta ersättningen (listningsersättningen).
ACG är en statistisk säker metod som beskriver en samlad bild av resursbehovet och innebär att vårdkrävande diagnoser i större utsträckning kommer att påverka den ersättning som utgår till respektive husläkarmottagning. Metoden används av de flesta landsting i landet för att få en rättvis fördelning av ersättningen till vårdgivare. För att ge länets husläkarmottagningar möjlighet att i god tid göra anpassningar i verksamheten föreslår förvaltningen ett stegvis införande av ACG och att nivån från 2017 begränsas till 20 procent av listningsersättningen.

Ersättningen för telefonrecept slopas och 75 miljoner kronor stärker den fasta ersättningen och det psykosociala stödet.
Telefonrecept används numera sällan, och registreringen varier kraftigt mellan olika mottagningar. Ersättningen per recept är låg. Hanteringen kräver administrativ hantering både hos mottagningarna och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Istället förstärker dessa resurser, 75 miljoner kronor, husläkarverksamheten generellt, bl.a. med en höjning av den fasta listningsersättningen samt ett höjt ersättningstak för psykosociala insatser.

140 miljoner kronor förstärker husläkarverksamheten.
Utöver ordinarie ökning, i takt med ökat antal patienter och besök som ökar den fasta respektive rörliga ersättningen, tillförs enligt tidigare beslut landstingets budget, 140 miljoner kronor i en riktad satsning mot husläkarmottagningarna. Dessa pengar läggs i potten för den fasta ersättningen vars andel av den totala ersättningen därmed ökar något.

I övrigt förtydligas uppdragsbeskrivningen för husläkarmottagningarna bl.a. avseende basal hemsjukvård, psykosociala insatser och följsamhet till gällande vård- och handlingsprogram.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823