maj 05, 2024
Beslut om trängselskatt bör fattas regionalt
Kollektivtrafik

Låt stockholmarna besluta om trängselskatten

Trängselskatten bör bli mer flexibel och beslutas regionalt, anser Folkpartiet.

I slutet av juni presenterades Stockholmsförhandlingens inriktning för att sy ihop en utbyggnad av kollektivtrafik och bostäder i Stockholms län. Förhandlingspersonerna var då tydliga med att intäkterna från trängselskatten bör öka.

Med anledning av detta har DN kontaktat de politiska partierna för att fråga hur de ställer sig till detta. Eftersom inte allt ryms i tidningen (dagens artikel finns ej på nätet) redovisar jag här Folkpartiets ståndpunkt lite mer utförligt:

Trängselskatten är en regional delfinansiering. Eftersom den huvudsakligen betalas av stockholmare bör den inte ses som en del av statens finansiering utan som ett bidrag från regionen. Staten bör finansiera kollektivtrafikutbyggnaden till 50 procent (alltså oräknat trängselskatten).

Trängselskatten ska beslutas regionalt. Beslutsmakten över trängselskatten bör flyttas från riksdagen till de folkvalda i regioner och landsting. Utöver driftskostnaderna ska varenda krona av trängselskatten gå till trafikinvesteringar i Stockholmsregionen.

Trängselskatten kan höjas. Vi utesluter inte höjningar av skatten, framför allt i högtrafik. Dessutom bör man utreda möjligheterna att ta ut avgifter vid fler skärningspunkter, till exempel genom snitt i innerstaden. Trängselskatten bör göras mer flexibel för att i ännu högre grad kunna styra trafiken. Hela tiden utifrån att man kan utforma ett pålitligt system som också skyddar den personliga integriteten.

Vi kan tänka oss avgift på Essingeleden, men bara om det är kopplat till att vi kommer få till stånd nya nord-sydliga förbindelser: Förbifarten och Österleden.

Trängselskatten ger ett överskott på drygt 600 miljoner kronor årligen, som används för trafikinvesteringar i Stockholms län enligt en överenskommelse mellan staten och regionen. Undersökningar visar att trafiken i Stockholm har minskat med ca 20 procent sedan skatten infördes och koldioxidutsläppen har minskat med mellan 3 och 14 procent, enligt KTH. Att fler väljer att cykla, gå eller åka kollektivt är en självklar målsättning för framtiden, och trängselskatten bidrar till att det målet nås.

Även min kollega Birgitta Rydberg bloggar om detta.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821