februari 02, 2023
Sjukvård & hälsa

Liberala reformer för en modern sjukvård

Fler vårdplatser. Starkare primärvård, Utbilda fler allmänläkare och specialistsjuksköterskor. Nationellt ansvar för IT-infrastruktur i vården för jämlik utveckling, och bort med den dyra digitala utomlänsvården. Tillsammans med Liberalernas partiledare Johan Pehrson, och sjukvårdspolitikerna Lina Nordquist och Malin Sjöberg Högrell lägger jag fram förslag för modern sjukvård.

Johan Pehrson, Lina Nordquist, Malin Sjöberg Högrell och jag

Svensk hälso- och sjukvård präglas av hög kompetens, engagerade medarbetare och goda medicinska resultat. Den bidrar starkt till människors hälsa och frihet. Men det finns också några tydliga brister. För patienterna är det stora problemet tillgängligheten – väntan på vård är alltför ofta alltför lång – men också en kvarvarande ojämlikhet i hälsa och diskriminering, utifrån människors ursprung eller ålder. Medarbetarna möter alltför ofta stelbent organisation och omodern it.

I pandemin gjorde vårdpersonalen hjältelika insatser. Samtidigt riskerar uppskjuten vård att permanenta och förvärra långa vårdköer runtom i landet.

Sjukvården är återkommande en av medborgarnas viktigaste frågor, som förtjänar mer än plakatpolitik från höger och vänster. Vare sig förstatligad sjukvård eller avskaffad valfrihet och stopp för privata vårdgivare är lösningar på vårdens problem. Men problemen i vården kan knappast skyllas på den minoritet vård (13,5%, Ekonomifakta 2018) som utförs av fristående vårdgivare. Allt från logopedmottagningar och vårdcentraler till specialistvård och rentav ett helt akutsjukhus drivs ofta med såväl kvalitet och nöjda patienter som god tillgänglighet.

Vi vill se rejäla liberala reformer, för en modern hälso- och sjukvård, som ger vård i tid och vård efter behov.

Fler vårdplatser. Antalet vårdplatser har minskat under decennier, när medicinsk utveckling kortat vårdtider. Men med en ökande och åldrande befolkning behöver utvecklingen vändas. Målet bör vara 85% beläggning en genomsnittlig dag. Då krävs resurser (Liberalerna avsätter en miljard för att stötta regionerna), rätt bemanning (vi gör riktade löne- och kompetenssatsningar) och att rätt patient hamnar på rätt plats (genom utbyggd äldresjukvård och rehabilitering, bättre samverkan och förstärkning av den kommunala omsorgen).

Starka vårdcentraler och egen husläkare. Svensk sjukvård är extremt stordriftsfokuserad, vilket innebär högre kostnader, större avstånd och för lite förebyggande arbete. Mer resurser måste därför gå till vårdcentralerna, som ska kunna ta om hand större vårdbehov med ett team av kompetenser för fysisk och psykisk hälsa, och med flexiblare öppettider även utanför kontorstid. Alla svenskar ska ha rätt att välja en namngiven husläkare – den socialdemokratiska regeringens vägran att se värdet av denna personliga koppling, för trygghet och hälsa, är förbluffande.

Fler allmänläkare och specialistsjuksköterskor. Bara 16 % av svenska läkare är allmänspecialister, OECD-snittet 23 % och Finlands 37 %. Liberalerna vill därför se en nationell satsning på specialistutbildning i allmänmedicin och även på fler distriktssjuksköterskor. Specialistsjuksköterskors utbildning ska liksom läkarnas bli ett delat ansvar för lärosäten (teori) och arbetsplatsen (praktik och färdighetskontroll). Stärkt vårdkvalitet kräver specialistutbildning för fler yrkesgrupper, t.ex. socionomer och biomedicinska analytiker, liksom undersköterskor.

Modern och human sjukvård. Sverige ska vara ledande på medicinsk innovation och teknik. Liberalerna vill att staten medverkar till finansiering av it-investeringar för jämlikhet över landet. Vårdpersonal ska ha effektiva system som avlastar den administrativa bördan. Svensk forskning ska kunna dra nytta av avidentifierad hälsodata. Patienter ska äga sin egen data och ha friheten att träffa sin läkare digitalt när det är möjligt. Den dyra digitala utomlänsvården ska däremot avskaffas – patientens frihet att söka vård varsomhelst i landet är inte till för att nätläkarbolag ska skära guld med täljkniv. Att modernisera och digitalisera välfärden är vår tids stora infrastrukturfråga och måste behandlas med samma resoluta kraft som historiskt gjort med utbyggnaden av vägnät, järnväg och hamnar.

Hälsa är frihet. Den friheten ska komma alla till del. Det kräver en sjukvårdspolitik som fokuserar på verkligt viktiga frågor istället för plakatpolitik och käpphästar. Det kräver liberala reformer.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823